Yohanes 14

14:1 Ulang ma tonjan uhurnima! Porsaya ma hanima bani Naibata, anjaha porsaya ma homa Bangku! 14:1 “Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku.
14:2 Buei do ianan i rumah ni Bapa. Ambit lang sonai, mintor hatahononku ma bannima, na laho do Ahu pasirsirhon ianan bannima? 14:2 Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
14:3 Anjaha laho pe Ahu pasirsirhon ianan bannima, mulak do Ahu, use mangalop hanima, ase rap hanima pakon Ahu. (bd. 12:26; 17:24.) 14:3 Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada.
14:4 Anjaha ibotoh hanima do dalan hu ianan siparayakonkai. 14:4 Dan ke mana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.”
14:5 Nini si Tomas ma hu-Bani: Seng ibotoh hanami, atap huja do Ham laho Tuhan! Sonaha ma pambotohnami bani dalan ai? 14:5 Kata Tomas kepada-Nya: “Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi; jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?”
14:6 Nini Jesus ma hubani: Ahu do dalan in pakon hasintongan ampa hagoluhan. Seng dong na das hubani Bapa in, anggo seng marhiteihon Ahu. (bd. 11:25; Mat. 11:27; Rom 5:1-2; Heb. 10:19, 20.) 14:6 Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
14:7 Anggo itanda hanima Ahu, tandaonnima do age Bapa in. Olat ni on tandaonnima ma Ia anjaha idahonnima. 14:7 Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.”
14:8 Nini si Pilippus ma hu-Bani: Tuhan, patuduhkon Ham ma bannami Bapa in, ase sombuh uhurnami! 14:8 Kata Filipus kepada-Nya: “Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.”
14:9 Nini Jesus ma hubani: Domma pala nasain dokah Ahu rap pakon hanima, lanjar seng itandai ho ope Ahu, ale Pilippus? Na mangidah Ahu, na mangidah Bapa in do. Mase ma hatahononmu: Patuduhkon Ham ma bannami Bapa in? (bd. 12:45; Heb. 1:3.) 14:9 Kata Yesus kepadanya: “Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
14:10 Seng porsaya ho, Ahu ibagas Bapa in anjaha Bapa in ibagas Ahu? Hata na huhatahon bannima, seng humbani diringku huhatahon in. Bapa in, na marianan ibagas Ahu, Ia do na mandalankon horjani. (bd. 12:49.) 14:10 Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya.
14:11 Porsaya ma hanima Bangku: Ibagas Bapa in do Ahu, anjaha ibagas Ahu do Bapa in. Anggo lang, halani horja in ma hanima porsaya! (ay. 20; bd. 5:38; 16:25, 28.) 14:11 Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
14:12 Na sintong tumang do na huhatahon on bannima: Horjahonon ni na porsaya Bangku do songon horja na hubahen in; lobih hunjai ope bahenonni, ai na laho ma Ahu hubani Bapa in. (Mrk. 16:19, 20.) 14:12 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa;
14:13 Ase barang aha pe sipindoonnima marhitei Goranku, bahenonku do, ase marsangap Bapa in ibagas Anak in. (bd. 15:7; Mrk. 11:24.) 14:13 dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
14:14 Barang aha ipindo hanima hum-Bangku marhitei Goranku, bahenonku do ai. (bd. 16:23, 24.) 14:14 Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya.”
14:15 Anggo na holong do uhurnima Bangku, dalankononnima do titahku. (bd. 15:7; Mrk. 11:24.) 14:15 “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.
14:16 Anjaha pindoonku ma bani Bapa in, ase ibere bannima sada Pangapiti na legan, ase Ia ma mangkasomani hanima lalab, (ay. 26; 15:26; 16:7.) 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,
14:17 in ma Tonduy hasintongan in, na so tarjalo dunia on, ai seng iidah anjaha seng itanda. Tapi itanda hanima do Ia, ai na rap ma Ia pakon hanima, anjaha ibagas hanima ma Ia. (bd. 7:39; 16:13.) 14:17 yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
14:18 Seng tadingkononku hanima tading maetek; na roh ma Ahu marayak hanima. 14:18 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
14:19 Tongkin nari mando, seng be idahon ni dunia on Ahu, tapi idahonnima do Ahu, ai manggoluh do Ahu, hanima pe manggoluh do. (bd. 16:19.) 14:19 Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup.
14:20 Bani na sadari ai ma botohonnima. Ahu ibagas Bapa, hanima ibagas Ahu anjaha Ahu ibagas hanima. (bd. 17:21, 23.) 14:20 Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.
14:21 Barang ise na manjolom titahku anjaha idalankon, ai do na marholong ni uhur Bangku. Ihaholongi Bapa do na marholong ni uhur Bangku, anjaha Ahu pe holong do uhurhu bani, anjaha patalaronku do Diringku bani. (2 Kor. 3:18.) 14:21 Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya.”
14:22 Ihatahon si Judas ma Bani (sedo si Iskariot ai): Tuhan, aha do halani, ase pitah bannami patalaronmu dirimu, seng bani dunia on? 14:22 Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepada-Nya: “Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada dunia?”
14:23 Nini Jesus ma mambalosisi: Barang ise na marholong ni uhur Bangku, horjahononni in do hatangku, jadi haholongan ni Bapa ma ia, gabe roh ma hanami marayaksi, anjaha marianan bani. (ay. 21; Pod. 8:17; Ep. 3:17.) 14:23 Jawab Yesus: “Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.
14:24 Na so marholong ni uhur Bangku, seng dalankononni in hatangku, anjaha hata na binogeinima in, sedo Ahu simada in, tapi Bapa, na marsuruh Ahu do. (bd. 7:16.) 14:24 Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku.
14:25 In ma huhatahon bennima, sanggah rap ope Ahu pakon hanima. 14:25 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu;
14:26 Tapi anggo pangapiti in, sisuruhon ni Bapa in marhitei Goranku, ajarhonon anjaha pagolpaon ni In do bannima sagala na huhatahon in bannima. (ay. 16; bd. 15:26.) 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.
14:27 Damei do hutadingkon bannima, damei na adong Bangku do hubere bannima.Seng songon pambere ni dunia on pamberengku bannima. Ulang ma tonjan anjaha ulang ma mabiar uhurnima. (bd. 16:33; Pil. 4:7.) 14:27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
14:28 Domma ibogei hanima hatangku bannima: Na laho ma Ahu, anjaha na roh ma Ahu marayak hanima. Ambit na holong uhurnima Bangku, malas do uhurnima halani laho Ahu marayak Bapa in, ai banggalan do Bapa in ase Ahu. (ay. 3, 18.) 14:28 Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku.
14:29 Anjaha sonari hupatugah hinan ma in bannima, paima masa, ase porsaya hanima masa honsi. 14:29 Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya, apabila hal itu terjadi.
14:30 Seng be buei sahapkononku bannima, ai na roh ma raja ni dunia on. Seng dong kuasani Bangku; (bd. 12:31; Ep. 2:2.) 14:30 Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri-Ku.
14:31 tapi sihol do botohon ni dunia on, na holong do uhurhu bani Bapa in, anjaha sonaha ihatahon Bapa in, sonai do huhorjahon. Ai pe jongjong ma hanima, laho ma hita hunjon! (bd. 10:18.) 14:31 Tetapi supaya dunia tahu, bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada-Ku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini.”
<< Yohanes 13 Yohanes 15 >>