Yohanes 13

13:1 Paima pesta Paska ai, dob ibotoh Jesus, na roh ma panorangni manadingkon dunia on, laho marayak Bapa in, ipataridahkon ma holongni ronsi ujungni na dong Bani i dunia on, songon pangkaholongini hinan bani sidea. 13:1 Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, bahwa saat-Nya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya.
13:2 Sanggah na mangan ai sidea, domma isuanhon sibolis in partahi-tahian hubagas uhur ni si Judas Iskariot, anak ni si Simon. (Luk. 22:3.) 13:2 Mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia.
13:3 Halani ibotoh Jesus do, na dob iondoskon Bapa in haganup hubagas tanganni, Ia roh humbani Naibata anjaha mulak ma hubani Naibata, (bd. 3:35; 16:28.) 13:3 Yesus tahu, bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah.
13:4 gabe jongjong ma Ia humbani na mangan ai, itanggali ma baju ganjang ni, ibuat ma basahan lanjar igonditkon ma. 13:4 Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang-Nya,
13:5 Dob ai iuseihon ma bah hu sambung, iburihi ma nahei ni susianni ai, anjaha iapusi ma ai marhitei basahan na ginonditkonni ai. 13:5 kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu.
13:6 Das ma Ia hubani si Simon Petrus, jadi nini si Petrus ma hu-Bani: Mintor Ham ma Tuhan mamurihi naheihu? 13:6 Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada-Nya: “Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?”
13:7 Nini Jesus ma mambalosisi: Seng iarusi ho nuan na hubahen on, tapi arusanmu do ai use. 13:7 Jawab Yesus kepadanya: “Apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak.”
13:8 Nini si Petrus ma hubani: Lalap ma lang bulih Ham mamburihi naheihu. Nini Jesus ma mambalosisi: Anggo seng huburihi ho, seng parrupei ho Bangku. 13:8 Kata Petrus kepada-Nya: “Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya.” Jawab Yesus: “Jikalau Aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam Aku.”
13:9 Nini si Simon Petrus ma: Tuhan, ulang ma pitah naheihu, dihut ma tangan pakon ulungku! 13:9 Kata Simon Petrus kepada-Nya: “Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku!”
13:10 Dob ai nini Jesus ma hubani: Halak na dob pinaridi, seng pala burihan be (sobali naheini), ai domma borsih ia ganupan. Na dob borsih do hanima, tapi seng haganup. (bd. 15:3.) 13:10 Kata Yesus kepadanya: “Barangsiapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua.”
13:11 Ai ibotoh do, na sihol mantahihonsi, halani ai do, ase ihatahon: Seng haganup hanima borsih! (bd. 6:64, 70-71.) 13:11 Sebab Ia tahu, siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata: “Tidak semua kamu bersih.”
13:12 Ase, dob iburihi Jesus nahei ni sidea, ipakei ma use baju ganjangni, hundul ma Ia, lanjar nini ma bani sidea: Ai iarusi hanima do na hubahen in bennima? 13:12 Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaian-Nya dan kembali ke tempat-Nya. Lalu Ia berkata kepada mereka: “Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu?
13:13 Igoran hanima do Ahu Guru anjaha Tuhan, anjaha sintong do pangkatahonnima in, ai in do Ahu tongon. (Mat. 23:8, 10.) 13:13 Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan.
13:14 Ase anggo Tuhan anjaha Gurunima mamurihi naheinima, patut ma age hanima marsiburihan nahei! (Luk. 22:27.) 13:14 Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu;
13:15 Ai sitiruon do hubere bannima, ase ibahen hanima songon na hubahen in bennima. (Pil. 2:5; Kol. 3:13.) 13:15 sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu.
13:16 Na sintong tumang do na huhatahon on bannima: Seng banggalan juak-juak marimbang tuanni, anjaha seng banggalan na sinuruh marimbang na marsuruhsi. (Mat. 10:24.) 13:16 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya.
13:17 Anggo ibotoh hanima ma in, martuah ma hanima na mangkorjahonsi. (Mat. 7:24.) 13:17 Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya.
13:18 Seng dompak hanima ganupan hatangkin, hutanda do na dob hutodoh. Tapi ase saud na tarsurat in: Na mangan ruti rap pakon Ahu, in do na manadahkon neheini dompak Ahu. (Ps. 41:10.) 13:18 Bukan tentang kamu semua Aku berkata. Aku tahu, siapa yang telah Kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini: Orang yang makan roti-Ku, telah mengangkat tumitnya terhadap Aku.
13:19 Hupatugah hinan in bannima, paima masa, ase porsaya hanima, anggo masa ma in, paboa Ahu do in. 13:19 Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya, bahwa Akulah Dia.
13:20 Na sintong tumang do na huhatahon on bannima: Na manjalo na husuruh, Ahu do na jinaloni ai, anjaha na manjalo Ahu, manjalo na marsuruh Ahu do. (Mat. 10:40.) 13:20 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menerima orang yang Kuutus, ia menerima Aku, dan barangsiapa menerima Aku, ia menerima Dia yang mengutus Aku.”
13:21 Dob ihatahon Jesus ai, bulinsah ma Ia, nini ma manaksihon: Na tongon tumang do na huhatahon on bennima: Sahalak humbannima sihol mantahihon Ahu. (bd. 12:27.) 13:21 Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku.”
13:22 Marsikawahan ma susian ai, jut ma uhur ni sidea, atap ise do na hinatahonni ai. 13:22 Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan-Nya.
13:23 Sada humbani susian ai, na hinaholongan ni Jesus, hundul dohor i lambungni. 13:23 Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihi-Nya, bersandar dekat kepada-Nya, di sebelah kanan-Nya.
13:24 jadi ihilap si Petrus ma ia, ihatahon ma bani: Sungkun ma, ise do na hinatahonni in! 13:24 Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata: “Tanyalah siapa yang dimaksudkan-Nya!”
13:25 Ipadohor ma hu lambung ni Jesus, nini ma hu-Bani: Tuhan, ise do in? 13:25 Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada-Nya: “Tuhan, siapakah itu?”
13:26 Ibalosi Jesus ma ia: Hubani ise huberehon na santopik on, dob husornobhon, ai ma ia. Jadi isornobkon ma ruti na santopik ai, iberehon ma ai bani si Judas Iskariot, anak ni si Simon ai. 13:26 Jawab Yesus: “Dialah itu, yang kepadanya Aku akan memberikan roti, sesudah Aku mencelupkannya.” Sesudah berkata demikian Ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot.
13:27 Jadi dob ijalo ai, masuk ma sibolis bani. Ihatahon Jesus ma hubani: Podas ma bahen sibahenonmin! (ay. 2.) 13:27 Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan Iblis. Maka Yesus berkata kepadanya: “Apa yang hendak kauperbuat, perbuatlah dengan segera.”
13:28 Tapi seng dong humbani sidea na mangan ai, na mangarusi na hinatahonni ai. 13:28 Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti, apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas.
13:29 Ai halani si Judas do sijolom parduitan ai, gabe iagan na deba ma, na ihatahon Jesus do ia mamboli na porlu bani pesta ai, atap marsibere-bere bani na masombuh. (bd. 12:6.) 13:29 Karena Yudas memegang kas ada yang menyangka, bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin.
13:30 Ase dob ijalo si Judas na santopik ai, mintor laho ma ia hu darat. Tapi domma bagas borngin. 13:30 Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam.
13:31 Jadi dob laho ia hu darat, ihatahon Jesus ma: Sipasangapon ma nuan Anak ni jolma in, anjaha Naibata marsangap marhiteihonsi. 13:31 Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus: “Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia.
13:32 Anggo marsangap Naibata marhiteihonsi, pasangapon ni Naibata ma Ia ibagas Dirini, anjaha barah ma Ia pasangaponni. (bd. 12:23; 17:1-5.) 13:32 Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam diri-Nya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera.
13:33 Hanima anak-anakku, tongkin nari mando Ahu rap pakon hanima. Pindahannima ma Ahu; songon na dob huhatahon bani halak Jahudi, sonai do hatahononku bannima: Seng tarbahen hanima roh hubani siparayakonkai. (bd. 8:21.) 13:33 Hai anak-anak-Ku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu.
13:34 Titah na baru do hubere bannima, ai ma, ase marsihaholongan hanima samah hanima. Songon holong ni uhurhu bannima, sonai ma marsihaholongan hanima. (bd. 15:12, 13, 17.) 13:34 Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi.
13:35 Hunjon ma botohon ni ganup halak susianku hanima, anggo marsihaholongan hanima. 13:35 Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.”
13:36 Nini si Simon Petrus ma: Tuhan, huja Ham laho? Balos ni Jesus: Seng tarihutkon ho ope Ahu bani siparayakonkai anggo sonari, use pe ase ihutkononmu Ahu. (bd. 7:34; 21:18.) 13:36 Simon Petrus berkata kepada Yesus: “Tuhan, ke manakah Engkau pergi?” Jawab Yesus: “Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku.”
13:37 Nini si Petrus ma hu-Bani: Tuhan, mase lang tarihutkon ahu Ham sonari? Hosahku pe ra do ahu memberehon mangkopkop Ham! 13:37 Kata Petrus kepada-Nya: “Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagi-Mu!”
13:38 Balos ni Jesus: Hosahmu berehononmu mangkopkop Ahu? Na sintong tumang do na huhatahon on bam: Lape martahuak dayok, domma tolu hali Ahu parnalangonmu. 13:38 Jawab Yesus: “Nyawamu akan kauberikan bagi-Ku? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.”
<< Yohanes 12 Yohanes 14 >>