Yohanes 11

11:1 Adong ma sada halak na boritan, si Lasarus, na hun Betania, ai ma huta ni si Maria ampa si Marta saninani ai. (Luk. 10:38, 39.) 11:1 Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta.
11:2 Ai ma si Maria, na ongga mamminaki Tuhan in, dob ai na mangapusi naheini marhitei jambulanni. Botouni do si Lasarus na boritan ai. (bd. 12:3.) 11:2 Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya.
11:3 Isuruh botouni ai ma na mangkatahon Bani: Ham Tuhan, boritan do na hinaholongan ni uhurmu! 11:3 Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus: “Tuhan, dia yang Engkau kasihi, sakit.”
11:4 Mambogei ai Jesus, nini ma: Sedo hamateian ujung ni naborit ai, tapi bahen hasangapon ni Naibata do ai, ase marsangap Anak ni Naibata marhitei ai. (bd. 9:3.) 11:4 Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata: “Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan.”
11:5 Tapi holong do uhur ni Jesus bani si Marta, bani saninani ai ampa bani si Lasarus. 11:5 Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus.
11:6 Anjaha dob ibogei na boritan do ia, soh ope Ia dua ari nari bani iananni ai. 11:6 Namun setelah didengar-Nya, bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat, di mana Ia berada;
11:7 Dob salpu ai, nini ma hubani susianNi ai: Eta, laho ma hita use hu Judea! 11:7 tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-murid-Nya: “Mari kita kembali lagi ke Yudea.”
11:8 Nini susianni ai ma hu-Bani: Guru baru ope sihol pargijigon ni halak Jahudi Ham, ai ulakanmu ope hujai? (bd. 8:59; 10:31.) 11:8 Murid-murid itu berkata kepada-Nya: “Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau, masih maukah Engkau kembali ke sana?”
11:9 Balos ni Jesus: Ai lang sapuluh dua jam do sadari? Barang ise na mardalan arian, seng tartolsu ai, ai iidah do panondang ni dunia on. (bd. 9:4, 5.) 11:9 Jawab Yesus: “Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini.
11:10 Tapi barnag ise na mardalan borngin, tartolsu do, ai seng dong panondang bani. (bd. 12:35.) 11:10 Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya.”
11:11 Dob ihatahon sonai, nini ma hubani sidea: Ia si Lasarus, huan-huanta ai, domma modom; tapi na laho ma Ahu hujai mamuhoisi. (Mat. 9:24.) 11:11 Demikianlah perkataan-Nya, dan sesudah itu Ia berkata kepada mereka: “Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.”
11:12 Jadi nini susianni ai ma hu-Bani: Ham Tuhan, anggo na modom do ia, na laho malum do. 11:12 Maka kata murid-murid itu kepada-Nya: “Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh.”
11:13 Pasal parmateini do na hinatahon ni Jesus ai; tapi nini uhur ni sidea pasal na sinok modom do. 11:13 Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa.
11:14 Jadi ihatahon Jesus ma torang bani sidea: Domma matei si Lasarus, 11:14 Karena itu Yesus berkata dengan terus terang: “Lazarus sudah mati;
11:15 anjaha halani hanima malas do uhurhu lang ijai ahu, ase porsaya hanima; tapi laho ma hita marayaksi. 11:15 tetapi syukurlah Aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.”
11:16 Marsahap ma si Tomas, na ginoran si Rindu-rindu, hubani hasomanni susian ai: Eta ma tongon laho, ase rap matei hita pakonsi! 11:16 Lalu Tomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain: “Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia.”
11:17 Jadi dob das ijai, domma pala ompat ari ia ibagas tanoman jumpahsi. 11:17 Maka ketika Yesus tiba, didapati-Nya Lazarus telah empat hari berbaring di dalam kubur.
11:18 Ia huta Betania, dohor do ai hun Jerusalem, hira-hira tolu batu do daohni. 11:18 Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya.
11:19 Buei do roh halak Jahudi marayak si Marta pakon si Maria, laho mangapoh sidea halani botou ni sidea ai. 11:19 Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya.
11:20 Dob ibogei si Marta na dob roh Jesus, laho ma ia mangalo-alosi; tading i rumah do anggo si Maria. 11:20 Ketika Marta mendengar, bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan-Nya. Tetapi Maria tinggal di rumah.
11:21 Jadi nini si Marta ma bani Jesus: Ambit ijon Ham Tuhan, seng matei botouhin! 11:21 Maka kata Marta kepada Yesus: “Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
11:22 Tapi sonari pe, hubotoh do, atap aha pe ipindo Ham humbani Naibata, sai na bereonni do Bamu. 11:22 Tetapi sekarang pun aku tahu, bahwa Allah akan memberikan kepada-Mu segala sesuatu yang Engkau minta kepada-Nya.”
11:23 Ihatahon Jesus ma hubani: Na laho puho do botoumai! 11:23 Kata Yesus kepada Marta: “Saudaramu akan bangkit.”
11:24 Nini si Marta ma hu-Bani: Eak, hubotoh do, na puho do ia bani parpuhoon simagira. (bd. 5:29; 6:40; Luk. 14:14.) 11:24 Kata Marta kepada-Nya: “Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman.”
11:25 Ihatahon Jesus ma hubani: Ahu do parpuhoon ampa hagoluhan. Sai manggoluh do na porsaya Bangku, age pe matei ia. 11:25 Jawab Yesus: “Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati,
11:26 Anjaha ganup na manggoluh anjaha na porsaya Bangku, seng anjai matei ia sadokah ni dokahni! Porsaya do ho ijai? (bd. 8:51.) 11:26 dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?”
11:27 Nini ma hu-Bani: Eak Tuhan, porsaya do ahu, Ham do Kristus, Anak ni Naibata, na roh hu dunia on. (bd. 6:69.) 11:27 Jawab Marta: “Ya, Tuhan, aku percaya, bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia.”
11:28 Jadi dob ihatahon sonai, laho ma ia mandilo si Maria, anggini ai, ihusipkon ma: Domma roh Guru in, idilo do ho! 11:28 Dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya: “Guru ada di sana dan Ia memanggil engkau.”
11:29 Mambogei ai si Maria tarolos ma ia jongjong, laho manjumpahkonsi, 11:29 Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus.
11:30 ai lape das Jesus i huta ai, tapi bani parjumpahanni pakon si Marta ai ope Ia. (ay. 20.) 11:30 Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai Dia.
11:31 Ia halak Jahudi na adong i rumah ai rap pakon si Maria, laho mangapohsi, dob iidah sidea tarolos si Maria jongjong laho hu darat, iirikkon sidea ma ia, ai iagan sidea na laho hu tanoman do ia tangis. 11:31 Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi ke luar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ.
11:32 Dashonsi si Maria hu parsaranan ni Jesus, anjaha ijin iidah Ia, manrogop ma ia hulobeini, anjaha ihatahon ma: Ambit ijon Ham Tuhan, seng matei botouhai! 11:32 Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kaki-Nya dan berkata kepada-Nya: “Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.”
11:33 Dob iidah Jesus ia na tangis ai, sonai homa halak Jahudi hasomanni na roh ai tangis-tangis do, jadi manringis ma Ia anjaha bulinsah, 11:33 Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygullah hati-Nya. Ia sangat terharu dan berkata:
11:34 lanjar nini ma: Ija do itibalhon nasiam ia? Nini sidea ma hu-Bani: Roh ma Ham, anjaha idah Ham ma, Tuhan! 11:34 “Di manakah dia kamu baringkan?” Jawab mereka: “Tuhan, marilah dan lihatlah!”
11:35 Jesus pe tangis ma. (Luk. 19:41.) 11:35 Maka menangislah Yesus.
11:36 Jadi nini halak Jahudi ma: Tongor ma, holong ni uhurni in bani! 11:36 Kata orang-orang Yahudi: “Lihatlah, betapa kasih-Nya kepadanya!”
11:37 Tapi deba humbani sidea mangkatahon: Ia, na mangungkab mata ni na mapitung, seng tarbahensi gakni, ase ulang matei halak on? 11:37 Tetapi beberapa orang di antaranya berkata: “Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah Ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati?”
11:38 Jadi manringis ma use Jesus, dashonsi Ia hu tanoman ai. Batu na niliang do ai, lanjar batu do tutupni. (Mat. 27:60.) 11:38 Maka masygullah pula hati Yesus, lalu Ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu.
11:39 Nini Jesus ma: Angkat nasiam ma batu in! Jadi nini si Marta, botou ni na dob matei ai ma: Tuhan, domma marbau, ai domma pala ompat ari ia matei. 11:39 Kata Yesus: “Angkat batu itu!” Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada-Nya: “Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah empat hari ia mati.”
11:40 Nini Jesus ma hubani: Ai lang domma huhatahon bam, idahonmu do hasangapon ni Naibata, anggo porsaya ho? (ay. 4, 23, 25, 26.) 11:40 Jawab Yesus: “Bukankah sudah Kukatakan kepadamu: Jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?”
11:41 Jadi iangkat sidea ma batu ai. Mangkawah ma Jesus dompak babou anjaha nini ma: Ham Bapa, tarima kasih ma Bamu, halani itangihon Ham Ahu! 11:41 Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: “Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku.
11:42 Hubotoh do, tongtong do Ahu itangihon Ham, tapi halani na mabuei, na jongjong maringgot on do, ase huhatahon in, ase porsaya sidea, na sinuruhmu do Ahu. (bd. 12:30.) 11:42 Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.”
11:43 Jadi dob ihatahon sonai, ipagogoh ma sorani mandilohon: Lasarus, kaluar ma ho! 11:43 Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras: “Lazarus, marilah ke luar!”
11:44 Jadi luar ma tongon na matei ai; lilit ope hiou bani naheini ampa tanganni sonai hiou panrungkub bani bohini. Ihatahon Jesus ma: Tanggali nasiam ma ia, ase boi ia mardalan. 11:44 Orang yang telah mati itu datang ke luar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka: “Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.”
11:45 Jadi buei ma humbani halak Jahudi, na roh hubani si Maria ai, na gabe porsaya Bani, dob iidah sidea na binahen ni Jesus. 11:45 Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada-Nya.
11:46 Tapi deba humbani sidea laho do marayak halak Parisei, laho patugahkon na binahen ni Jesus ai bani sidea. 11:46 Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceriterakan kepada mereka, apa yang telah dibuat Yesus itu.
11:47 Jadi iadongkon sintua ni malim ampa Parisei ma rapot banggal, ihatahon sidea ma: Aha ma bahenonta? ai buei do tanda ibahen Halak in! 11:47 Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul dan mereka berkata: “Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat.
11:48 Anggo ipaturut hita Ia sonin, porsaya ma halak haganupan Bani, gabe roh ma holi halak Rom manrampas tanohta ampa bangsanta. (Mat. 27:18.) 11:48 Apabila kita biarkan Dia, maka semua orang akan percaya kepada-Nya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita.”
11:49 Tapi sada humbani sidea, ai ma si Kayapas, sintua ni malim bani na satahun ai mangkatahon bani sidea: Na hurang uhur do nasiam! 11:49 Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, Imam Besar pada tahun itu, berkata kepada mereka: “Kamu tidak tahu apa-apa,
11:50 Seng ipingkirhon nasiam, paboa dearan do matei sada halak manghophop halak na mabuei in, humbani na magou ganup bangsa in. (bd. 18:14.) 11:50 dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita dari pada seluruh bangsa kita ini binasa.”
11:51 Sedo humbani dirini ihatahon ai; tapi halani sintua ni malim do ia bani na satahun ai, ase ijahai, na sihol matei ma Jesus mangkopkop bangsa in. (2 Mus. 28:30; 4 Mus. 27:21.) 11:51 Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Imam Besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu,
11:52 Seng pitah mangkopkop bangsa in, tapi sihol patumpuonni do age anak ni Naibata na marserak in ase gabe sada in. (bd. 10:16.) 11:52 dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai.
11:53 Mulai humbani ari ai manriah ma sidea laho mamunuhsi. 11:53 Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia.
11:54 Jadi lang be talar-talar mardalani Jesus itongah-tongah ni halak Jahudi, tapi laho ma Ia hunjai hu sada nagori, dohorhon halimisan, hu huta na margoran Efraim; ijai ma Ia marianan ampa susianni ai. 11:54 Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi, Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Ia tinggal bersama-sama murid-murid-Nya.
11:55 Tapi dohor ma Pesta Paska ni Jahudi, jadi buei ma halak na tangkog hun nagori ai hu Jerusalem, paima Paska ai, laho manguras dirini. (2 Kron. 30:17.) 11:55 Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu.
11:56 Ipindahi sidea ma Jesus, anjaha marsisungkunan ma sidea, sanggah jongjong-jongjong sidea i rumah panumbahan ai. Sonaha do nini uhurnasiam? Na so roh do Ia nani hu pesta on? 11:56 Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam Bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain: “Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah Ia ke pesta?”
11:57 Ai domma iparentahkon sintua ni malim ampa Parisei, ase ipatugah anggo adong na mambotoh, atap ija Ia marianan, ase boi tangkapon ni sidea Ia. 11:57 Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap Dia.
<< Yohanes 10 << Yohanes 12