Lukas 24

24:1 Tapi bani ari parlobei dob Sabat ai, roh ma sidea girah sogod hu tanoman ai mamboan rium-riuman, na dob pinasirsir ni sidea ai. 24:1 tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka.
24:2 Tapi domma igulingkon batu ai hun tanoman ai jumpah sidea. 24:2 Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu,
24:3 Anjaha dob masuk sidea, seng dong be jumpah sidea bangkei ni Tuhan Jesus. 24:3 dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
24:4 Anjaha sanggah na jut ai uhur ni sidea pasal ai, jadi jongjong ma i lambung ni sidea dua halak parhiou na marlinang-linang. 24:4 Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan.
24:5 Tapi sanggah tarsonggot ai sidea anjaha unduk mangkawah dompak tanoh, jadi nini halak ondi ma hubani sidea: Mase ipindahi nasiam na manggoluh bani ianan ni na matei? 24:5 Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di antara orang mati?
24:6 Seng ijon Ia, domma puho. Ingat nasiam ma na hinatahonni ai bani nasiam, sanggah i Galilea ope Ia. 24:6 Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan-Nya kepada kamu, ketika Ia masih di Galilea,
24:7 Ai ihatahon do, paboa maningon ondoshonon do Anak ni jolma in hubagas tangan ni pardousa anjaha parsilangkononkon, tapi mulak manggoluh do ari patoluhon. (bd. 9:22; Mat. 17:22, 23.) 24:7 yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga.”
24:8 Jadi idingat sidea ma hatani ondi. 24:8 Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu.
24:9 Mulak ma sidea hun tanoman ai, ibaritahon sidea ma haganupan ai bani na sapuluh sada ai ampa bani haganup na legan ai. 24:9 Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceriterakan semuanya itu kepada kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain.
24:10 Si Maria Magdalena ma ai, ambahni ai si Johanna ampa si Maria, inang ni si Jakobus, ampa na legan ai na rap pakon sidea, ipatugah sidea ma ai bani apostel ai. (bd. 8:2, 3.) 24:10 Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul.
24:11 Hira turi-turian do ai, nini uhur ni sidea, seng ihaporsayai sidea ai. 24:11 Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu.
24:12 Tapi laho ma si Petrus marlintun hu tanoman ai, itungkir ma hubagas, tapi seng dong iidah sobali hiou putih pambalutini ai. Dob ai mulak ma ia, longang uhurni pasal na masa ai. 24:12 Sungguhpun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi.
24:13 Bani na sadari ai adong ma dua halak humbani sidea na laho hu sada huta, na margoran Emmaus, hira-hira sapuluh sada batu do daohni hun Jerusalem, 24:13 Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem,
24:14 anjaha marsahapi do sidea samah sidea pasal na masa ai. 24:14 dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
24:15 Jadi sanggah na marsahapi ai sidea anjaha marsipatorangan, roh ma Jesus mandohori sidea, rap mardalan pakon sidea. (Mat. 18:20.) 24:15 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
24:16 Tapi mubah do panonggor ni sidea ibahen, ase ulang itanda sidea Ia. 24:16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
24:17 Jadi nini ma dompak sidea: Aha do na sinahapkon nasiam in itongah dalan on? Sonto ma sidea, anjaha horu do sidea idahon. 24:17 Yesus berkata kepada mereka: “Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?” Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
24:18 Dob ai marbalos ma sada halak, na margoran si Kleopas, nini ma dompaksi: Pitah Ham do gakni na marianan i Jerusalem na so mambotoh na masa ijai bani panorang on? 24:18 Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab-Nya: “Adakah Engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?”
24:19 Jadi nini ma dompak sidea: Sonaha? Nini sidea ma mambalosi: Ai ma pasal Jesus, halak Nasaret in, ai ma nabi na gogoh ibagas horja ampa hata ilobei ni Naibata ampa haganup bangsa in, (Mat. 21:11.) 24:19 Kata-Nya kepada mereka: “Apakah itu?” Jawab mereka: “Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
24:20 anjaha sonaha pangondoskon ni sintua ni malim ampa pambobainta Bani ase hona uhum Ia, marutang hosah anjaha iparsilangkon. 24:20 Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan-Nya.
24:21 Tapi mangarap hinan do hanami, Ia ma na paluahkon Israel. Anjaha patolu-arihon ma sadari on, dob na masa ai. (Lah. 1:6.) 24:21 Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya itu terjadi.
24:22 Anjaha adong do deba naboru hun tongah-tongahnami, na mambahen tarsonggot hanami, girah do sidea nasogod laho hu tanoman ai. (ay. 1-11.) 24:22 Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami: Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur,
24:23 Seng dong jumpah sidea bangkeini ai, tapi mulak do sidea patugahkon, na dob iidah sidea do malekat, na mangkatahon, na manggoluh do Ia. 24:23 dan tidak menemukan mayat-Nya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan, bahwa Ia hidup.
24:24 Anjaha dong do deba humbannami na laho hu tanoman ai; jumpah sidea do tongon songon na hinatahon ni puang-puang ai, tapi anggo Ia, seng adong iidah. (ay. 12; Joh. 20:3-10.) 24:24 Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat.”
24:25 Jadi nini ma dompak sidea: E nasiam, na hurang uhur, anjaha na mahol mangkaporsayai na hinatahon ni nabi-nabi! 24:25 Lalu Ia berkata kepada mereka: “Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para nabi!
24:26 Ai lang maningon sonai do marsitaronon Kristus in, laho masuk hu hasangaponni in? 24:26 Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?”
24:27 Jadi jojor ma humbani si Musa ampa humbani sagala nabi ipatorang bani sidea sagala na tarsurat pasalsi. 24:27 Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
24:28 Jadi dohor ma sidea bani huta siparayakon ni sidea ai, anjaha ipakulah ma manorushon pardalananni, 24:28 Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan-Nya.
24:29 tapi igogohkon sidea ma mangarahkonsi, nini ma: Tondok ma Ham bannami, ai laho bod ma ari anjaha manabad ma mata ni ari! Jadi masuk ma Ia, tondok bani sidea. 24:29 Tetapi mereka sangat mendesak-Nya, katanya: “Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.” Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
24:30 Anjaha sanggah na hundul Ia rap pakon sidea mangan, ibuat ma ruti, ihatahon ma tonggo tarima-kasih, dob ai itopiki ma ai anjaha ibere ma bani sidea. (bd. 22:19.) 24:30 Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
24:31 Ijai ma buka mata ni sidea, gabe itanda sidea ma Ia; anjaha Ia pe magou ma humbani pangidah ni sidea. 24:31 Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
24:32 Jadi nini sidea ma samah sidea: Ai lang gara do uhurta ibagas, sanggah na pinarsahapkonni ai hita itongah dalan, laho patorangkon banta na tarsurat in? 24:32 Kata mereka seorang kepada yang lain: “Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan Kitab Suci kepada kita?”
24:33 Jadi mintor misir ma sidea mulak hu Jerusalem, gabe tumpu ma jumpah sidea na sapuluh sada ai ampa hasoman ni sidea. 24:33 Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
24:34 Nini sidea ma: Tongon do, domma puho Tuhan in, anjaha ipataridahkon do dirini bani si Simon! 24:34 Kata mereka itu: “Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon.”
24:35 Anjaha sidea pe ibaritahon ma na masa itongah dalan ai, ampa panandai ni sidea Bani, sanggah na manopiki ruti ai Ia. 24:35 Lalu kedua orang itu pun menceriterakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
24:36 Mangkatahon ai ope sidea, jongjong ma Jesus itongah-tongah ni sidea. 24:36 Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka: “Damai sejahtera bagi kamu!”
24:37 Gabe tarsonggot ma sidea anjaha mabiar, iagan sidea begu-begu do na niidah ni sidea ai. (Mat. 14:26.) 24:37 Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
24:38 Jadi nini ma dompak sidea: Mase ma tarsonggot hanima? Mase ma sungkun-sungkun uhurnima ibagas? 24:38 Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu?
24:39 Tonggor hanima ma tanganku ampa naheihu, paboa Ahu do on. Jamah hanima ma Ahu, anjaha tonggor ma, ai anggo tonduy seng mardaging barang marholi-holi, songon na adong iidah hanima Bangku. 24:39 Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah Aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada-Ku.”
24:40 Sanggah na mangkatahon ai ipatuduhkon ma tanganni ampa naheini bani sidea. 24:40 Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kaki-Nya kepada mereka.
24:41 Tapi lanjar ope seng porsaya sidea, halani malas ampa longang ni uhur ni sidea, gabe ihatahon ma bani sidea: Adong do ijon bannima sipanganon? 24:41 Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka: “Adakah padamu makanan di sini?”
24:42 Jadi ibere sidea ma Bani dengke na pinanggang samponggol. (Joh. 21:10.) 24:42 Lalu mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng.
24:43 Ai ma ijalo, lanjar ipangan ma ai ipaidah-idah sidea. 24:43 Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka.
24:44 Jadi nini ma dompak sidea: On ma hatangku, na dob huhatahon bannima, sanggah rap ope Ahu pakon hanima, ai ma, maningon saud do haganup na tarsurat pasal Ahu ibagas titah ni si Musa, buku ni nabi-nabi ampa bani buku Psalm. (ay. 27; bd. 9:22; 18:31-33.) 24:44 Ia berkata kepada mereka: “Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur.”
24:45 Jadi ibuhai ma uhur ni sidea, ase iarusi ma na tarsurat ai. 24:45 Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci.
24:46 Ihatahon ma bani sidea: Sonai do tarsurat, maningon marsitaronon do Kristus in, anjaha mulak manggoluh bani ari patoluhon. 24:46 Kata-Nya kepada mereka: “Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
24:47 Anjaha ambilanonkon do marhitei Goranni hamubahon ni uhur bahen hasasapan ni dousa, hubani sagala bangsa, mamungkah hun Jerusalem. 24:47 dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
24:48 Hanima do saksi pasal ai. 24:48 Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
24:49 Anjaha suruhonku do bennima na pinarbagah-bagah ni Bapa in. Tapi soh ma lobei hanima i huta on, paima isorungkon bannima hagogohon na hun datas. (Joh. 15:26; 16:7; Lah. 1:4.) 24:49 Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.”
24:50 Jadi iarahkon ma sidea hu darat, dohor hu Betania. Jadi ipaherbang ma tanganni laho mamasu-masu sidea. 24:50 Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka.
24:51 Jadi sanggah na mamasu-masu ai Ia, sirang ma Ia humbani sidea, tarangkat hu surga. 24:51 Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga.
24:52 Manrogop ma sidea manombahsi, dob ai mulak ma sidea hu Jerusalem, marmalas ni uhur banggal. 24:52 Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
24:53 Anjaha tongtong do sidea i rumah panumbahan mamuji-muji Naibata. 24:53 Mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah dan memuliakan Allah.
<< Lukas 23 Yohanes  >>