Matius 7

7:1 Ulang hanima manguhum-uhumi, ase ulang hona uhum hanima, (Rom 2:1; 1 Kor. 4:5.) 7:1 “Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi.
7:2 ai panguhumonnima do uhumhononkon bennima, anjaha parsuhatannima do suhathononkon bennima. (Mrk. 4:24.) 7:2 Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.
7:3 Mase ma patorih-torihonnima silbak-silbak na bani mata ni saninamu, hape na satiang na ibagas matamu seng iidah ho? 7:3 Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
7:4 Sonaha ma boi hatahononmu bani saninamu: Dia, hupadarat ma lobei silbak-silbak na bani matamin, hape adong na satiang bani matamu? 7:4 Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu.
7:5 Ee sipakulah-kulah! Parlobei ma padarat tiang na bani matamu, dob ai pe, ase uhurhon sonaha pangumpatmu bani silbak-silbak na bani mata ni saninamu. 7:5 Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.”
7:6 Ulang ma bere hanima arta na mapansing bani baliang, anjaha ulang ma amburhon mutiaramu ilobei ni babuy, ase ulang idogei-dogei ai, dob ai marhusor ia laho mandorab ho. (bd. 10:11.) 7:6 “Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu.”
7:7 Pindo hanima ma, sai na bereonNi do bannima, pindahi hanima ma, sai na jumpahan do hanima, hartuki hanima ma, sai na bukaonni do bannima.(Jer. 29:13, 14; Mrk. 11:24; Luk. 11:5-13.) 7:7 “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
7:8 Ai sai na manjalo do na mangindo, jumpahan na mangindahi, anjaha ungkabon bani na mangkartuki. 7:8 Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
7:9 Ai ise ma humbannima jolma, na mambere batu bani anakni, anggo ipangindo indahan, 7:9 Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti,
7:10 atap anggo ipangindo dengke, gabe ibere bani ulog? 7:10 atau memberi ular, jika ia meminta ikan?
7:11 Gari hanima parjahat mambotoh mambere na madear bani anaknima, samintolah Bapanima na i nagori atas ai ma lang mambotoh mambere arta na madear bani na mangindo hum-Bani? (Jak. 1:17.) 7:11 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya.”
7:12 Sagala na pinindo ni uhurnima, sibahenon ni halak bannima, ai ma bahen hanima bani sidea,ai in do hata ni titah ampa nabi-nabi. (bd. 22:40; Rom 13:8-10.) 7:12 “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
7:13 Masuki hanima ma horbangan na sompit in, ai tahar do horbangan anjaha bolag do dalan hu hamagouan, anjaha buei do halak na masuk hujai. (Luk. 13:24.) 7:13 Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya;
7:14 Tapi sompit do horbangan anjaha etek do dalan na dompak hagoluhan, anjaha otik do halak na jumpahan ai. (bd. 19:24; Lah. 14:22.) 7:14 karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.”
7:15 Jaga ma hanima dompak nabi parladung, ai roh do sidea bannima marrupahon biri-biri, tapi uhurni ibagas begu panoroh do. (bd. 24:4, 5, 24; Lah. 20:29.) 7:15 “Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
7:16 Humbani buahni do tandaonnima sidea. Ai boi do buaton buah ni anggur humbani rimbang atap jambu humbani latong? (Gal. 5:19-22; Jak. 3:12.) 7:16 Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?
7:17 Ai marbuahkon na madear do sagala hayu na madear, tapi sambor do buah ni hayu na masambor. (bd. 12:33.) 7:17 Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
7:18 Seng boi hayu na madear marbuahkon na masambor; sonai homa hayu na masambor seng tarbahen marbuahkon na madear. (bd. 3:10; Joh. 15:2, 6.) 7:18 Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
7:19 Sirobohon do sagala hayu na so marbuah na madear, anjaha iambukkon hubagas apuy. 7:19 Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
7:20 Ase humbani buahni do tandaonnima sidea. 7:20 Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.
7:21 Seng haganup halak na mangkatahon Bangku “Tuhan, Tuhan!” masuk hu harajaon nagori atas ai, pitah na mandalankon harosuh ni BapangKu na i nagori atas ai do. 7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
7:22 Bani ari ai buei do halak na mangkatahon Bangku: Ham Tuhan, Tuhan, ai lang manjahai do hanami marhitei goranMu? Ai lang iusir hanami do setan-setan marhitei goranMu? Ai lang ibahen hanami do buei tanda halongangan marhitei goranMu? (Luk. 13:25-27; 1 Kor. 13:1-2.) 7:22 Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
7:23 Jadi hatahononku ma bani sidea: Seng ongga hutandai hanima, misir ma hanima hun lambungku, hanima sihorjahon na ulang. (bd. 25:41.) 7:23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”
7:24 Ase na mambogei hatangKin anjaha ihorjahon, sipausihon ma in bani halak na maruhur, na pajongjong rumahni bani batu gingging. (ay. 21.) 7:24 “Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
7:25 Roh pe udan manalosou, marbanggal bah, anjaha doras logou mandorab rumah ai, seng marumbak, ai batu gingging do onjolanni. 7:25 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
7:26 Tapi na mambogei hatangkin, hape seng ihorjahon, usih ma ia bani halak na oto, na pajongjong rumahni bani horsik. 7:26 Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
7:27 Dob ai roh ma udan manalosou, marbanggal bah, anjaha logou pe doras mandorab rumah ai, gabe marumbak ma rumah ai anjaha mareong. (Hes. 13:10, 11.) 7:27 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.”
7:28 Jadi dob siap ihatahon Jesus hata ai, longang tumang ma halak na mabuei ai mambogei podahni ai. (Mrk. 1:22; Luk. 4:32.) 7:28 Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran-Nya,
7:29 Ai marhidorat do pangajarionNi bani sidea, sedo songon pamodahi ni sibotoh surat. (Joh. 7:46.) 7:29 sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka.
<< Matius 6 Matius 8 >>