Matius 6

6:1 Jaga ma hanima, ase ulang idalankon hanima hapintoronnima ilobei ni halak, ase iidah sidea! Anggo sonai, seng adong be upahnima humbani Bapanima na i nagori atas ai. 6:1 “Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.
6:2 Ai pe, anggo marsibere-bere ho, ulang pala tingtingkon, songon pambahen ni halak sipakulah-kulah i rumah parguruan atap i alaman, ase ipuji halak sidea. Na sintong do hatangkon bannima: Domma ijalo sidea upah ni sidea. 6:2 Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
6:3 Ase anggo marsibere-bere ho, ulang ma pala ibotoh tanganmu sambilou na binere ni tanganmu siamun, (bd. 25:37, 38; Rom 12:8.) 6:3 Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
6:4 ase ponop idop ni uhurmu; jadi Bapamu, siidah na ponop ai ma mambalas ai bam. 6:4 Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.”
6:5 Anjaha anggo martonggo hanima, ulang ma songon halak sipakulah-kulah, na mangkarosuhkon jongjong martonggo i rumah parguruan atap bani sirpang-sirpang, ase iidah halak sidea. Na sintong do hatangkon bannima: Domma ijalo sidea upah ni sidea. 6:5 “Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
6:6 Tapi anggo martonggo ho, hu kamar ma ho laho, tutup ma labah ai, anjaha martonggo ma ho bani Bapamu, na adong bani ianan na ponop ai; jadi Bapamu, siidah na ponop ai ma mambalas ai bam. (2 Raj. 4:33.) 6:6 Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
6:7 Sanggah na martonggo ai ulang ma marganjang-ganjang sahapnima songon sipajuh begu-begu, na mangagan tangihonon ni Naibata sidea, halani buei ni sahap ni sidea. (Jes. 1:15.) 6:7 Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
6:8 Ai pe, ulang ma songon sidea hanima! Ibotoh Bapanima do na porlu bennima, sanggah lape ipindo hanima ai hum-Bani. (ay. 32.) 6:8 Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepada-Nya.
6:9 Ase sonon ma tonggonima: Ham Bapanami na i nagori atas. Sai pinapansing ma Goranmu. (Luk. 11:2-4.) 6:9 Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,
6:10 Sai roh ma harajaonmu. Sai saud ma harosuh ni uhurmu i nagori tongah on songon na i nagori atas. (bd. 7:21; Luk. 22:42.) 6:10 datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
6:11 Bere Ham ma bannami sadari on hagoluhan ari-ari. 6:11 Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
6:12 Sasap Ham ma dousanami songon panasapnami bani dousa ni hasoman, na mardousa dompak hanami. (ay. 14, 15; 18:21-35.) 6:12 dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;
6:13 Ulang ma bobai Ham hanami hu parlajouan, tapi paluah Ham ma hanami humbani pangagou. Ai Ham do simada harajaon ampa hagogohon ampa hasangapon sadokah ni dokahni. Amen. (1 Kron. 29:11-13.) 6:13 dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. [Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.]
6:14 Ai anggo isasap hanima salah ni halak dompak hanima, sasapon ni Bapanima na i nagori atas ia do age dousanima. (Mrk. 11:25, 26.) 6:14 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
6:15 Tapi anggo seng isasap hanima salah ni halak dompak hanima, seng sasapon ni Bapanima age salahnima. (Mrk. 11:25, 26.) 6:15 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.”
6:16 Anggo marpuasa hanima, ulang ma borjot bohinima songon pambahen ni halak sipakulah-kulah, ai ipasambor sidea do bohi ni sidea, ase iidah halak sidea na marpuasa. Na sintong do hatangkon bennima: Domma ijalo sidea upah ni sidea. (Jes. 58:5, 6.) 6:16 “Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
6:17 Tapi anggo marpuasa ho, minaki ma ulumu, anjaha suhapi bohimu, 6:17 Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
6:18 ase ulang tanda parpuasaanmai bani halak, tapi talar bani Bapamu na bani na ponop ai. Jadi Bapamu, siidah na ponop ai ma mambalaskon ai bam. 6:18 supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.”
6:19 Ulang ma patumpu-tumpu hanima arta bennima i tanoh on, bani ianan na targagat tasik ampa ngitngit, bani ianan na tarhurak anjaha tartangko panangko! 6:19 “Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya.
6:20 Tapi patumpu-tumpu hanima ma arta bannima i nagori atas, bani ianan na so targagat tasik ampa ngitngit, bani ianan na so tarhurak anjaha tartangko panangko. (bd. 19:21-22; Luk. 12:33, 34; Kol. 3:1, 2.) 6:20 Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
6:21 Ai ija artamu, ijai do uhurmu. 6:21 Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
6:22 Palita ni angkula do mata. Anggo dear matamu, lihar ma ganup angkulamu. (Luk. 11:34-36.) 6:22 Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu;
6:23 Tapi anggo sambor matamu, golap ma haganup angkulamu. Golap ni in tene, anggo golap ma panondang na ibagas ho. 6:23 jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
6:24 Seng tarbalosi sada halak dua tuan. Sai sogam do uhurni bani na sada, haholonganni na sada nari; hombaranni do na sada, anjaha mapas uhurni bani na sada nari. Seng tarbalosi nasiam Naibata rap pakon Mammon! 6:24 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.”
6:25 Ai do ase huhatahon bannima: Ulang ma holsohan hanima pasal goluhnima pasari-sari sipanganon atap siinumon, sonai homa pasal angkulanima pasari-sari parhiouon. Ai lang harganan do hosah ase sipanganon, anjaha harganan angkula ase parhiouon? (Pil. 4:6; 1 Tim. 6:6; 1Ptr. 5:7; Heb. 13:5.) 6:25 “Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian?
6:26 Tonggor hanima ma manuk-manuk na i awang-awang, na so martidah, na so manabi anjaha na so patumpuhon hu sopou; tong do iparmudu Bapanima na i nagori atas ai sidea. Ai lang bueinan ope hasurungannima marimbang ai? (bd. 10:29-31.) 6:26 Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
6:27 Ise ma hanima na mangasup paganjang ari-arini age saasta gelah marhitei na holsohan? 6:27 Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
6:28 Mase ma holsohan hanima pasal parhiouon? Pardiatei hanima ma partubuh ni bunga silundat i talun in, na so pala marhorja barang manorha! 6:28 Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal,
6:29 Tapi huhatahon ma bennima: Gari raja Salomo, sanggah hasangaponni ai, seng adong jenges ni hiouni songon sada bunga-bunga ai. (1 Raj. 10:10-29.) 6:29 namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
6:30 Ase anggo sonai iparhioui Naibata poyon-poyon na i talun in, na adong sadari on, hape patar ipuruni, samintolah hanima ma lang parhiouonni? Ee hanima siotik haporsayaon! 6:30 Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
6:31 Ase ulang ma holsohan hanima mangkatahon: Aha ma panganonnami, aha ma inumonnami, aha ma parhiouonnami? 6:31 Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
6:32 Ai sipajuh begu-begu do na mangkaporluhon sisonai ai. Ibotoh Bapanima na i nagori atas ai do na porlu ai bennima. 6:32 Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
6:33 Parlobei ma pindahi hanima harajaon ni Naibata ampa hapintoranni, dob ai tambahkononNi do ganupan ai bannima. (Rom 14:17.) 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
6:34 Ase ulang ma holsohan hanima pasal ari patar, ai sarihonon ni ari patar do na porlu ijai. Ganup ari sungkup bei do hasunsahanni. (ay. 11; 2 Mus. 16:19.) 6:34 Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”
<< Matius 5 Matius 7 >>