Matius 4

4:1 Dob ai ibobai Toduy in ma Jesus hu halimisan, ase ilajou sibolis Ia. (Heb. 4:15.) 4:1 Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Iblis.
4:2 Jadi dob marpuasa Ia ompat puluh ari ompat puluh borngin, loheian ma Ia. (2 Mus. 34:28; 1 Raj. 19:8.) 4:2 Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus.
4:3 Jadi ijumpahkon sipanlajou ai ma Ia, anjaha nini ma: Anggo Anak ni Naibata do Ham, hatahon ma, ase gabe ruti batu on! (1 Mus. 3:1-7.) 4:3 Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada-Nya: “Jika Engkau Anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.”
4:4 Jadi nini ma mambalosi: Tarsurat do: Sedo ruti hansa hagoluhan bani jolma, tapi haganup hata ni Naibata, na luar humbani pamanganni. (5 Mus. 8:3.) 4:4 Tetapi Yesus menjawab: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.”
4:5 Dob ai iarahkon sibolis ai ma Ia hu huta na mapansing ai, ipajongjong ma Ia bani anjung-anjung ni rumah panumbahan ai, 4:5 Kemudian Iblis membawa-Nya ke Kota Suci dan menempatkan Dia di bubungan Bait Allah,
4:6 anjaha nini ma hu-Bani: Anggo Anak ni Naibata do Ham, lumpathon Ham ma hu toruh, ai tarsurat do: SuruhonNi do malekatNi manatang-natang Ho, ase ulang antuk naheimu bani batu! (Ps. 91:11-12.) 4:6 lalu berkata kepada-Nya: “Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, sebab ada tertulis: Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu.”
4:7 Jadi nini Jesus ma hubani: Tapi tarsurat do homa: Seng bulih lajouonmu Tuhan Naibatamu! (5 Mus. 6:16.) 4:7 Yesus berkata kepadanya: “Ada pula tertulis: Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu!”
4:8 Dob ai iulakkon sibolis ai ma mamboansi hubani pakpak ni dolog na gijang tumang, anjaha ipatuduhkon ma hu-Bani haganup harajaon na i dunia on ampa hasangaponni. 4:8 Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya,
4:9 Jadi nini ma hu-Bani: Haganupan in hubere pe Bamu, asal ma ra Ham marsombah hubangku. 4:9 dan berkata kepada-Nya: “Semua itu akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud menyembah aku.”
4:10 Jadi nini Jesus ma hubani: Laho ma ho bolis! Ai tarsurat do: Tuhan Naibatamu do sisombahonmu, sahalaksi do sibalosanmu! (5 Mus. 6:13.) 4:10 Maka berkatalah Yesus kepadanya: “Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”
4:11 Dob ai itadingkon sibolis ai ma Ia, jadi roh ma malekat-malekat marugas Bani. (Joh. 1:51; Heb. 1:6, 14.) 4:11 Lalu Iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
4:12 Dob ibogei Jesus na dob tartutup si Johannes, laho ma Ia hu Galilea. (bd. 14:3.) 4:12 Tetapi waktu Yesus mendengar, bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah Ia ke Galilea.
4:13 Lanjar itadingkon ma huta Nasaret, gabe laho ma Ia marianan hu huta Kapernaum, na i topi ni tao ai, i nagori Sebulon ampa Naptali, 4:13 Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali,
4:14 ase jumpah na hinatahon ni nabi Jesayas, na mangkatahon: (Jes. 9:1.) 4:14 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya:
4:15 Nagori Sebulon ampa Naptali, na i topi ni tao ai, i dipar ni bah Jordan, nagori Galilea, ianan ni sipajuh begu-begu, 4:15 “Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, —
4:16 bangsa na marianan ibagas na golap mangidah Panondang na bolon, anjaha poltak do Panondang bani na marianan bani linggoman ni hamateian. 4:16 bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat Terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang.”
4:17 Jadi olat ni ai mamungkah ma Jesus marambilan, anjaha nini ma: Paubah nasiam ma uhurnasiam, ai domma dohor harajaon nagori atas in! (bd. 3:2.) 4:17 Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: “Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!”
4:18 Jadi, sanggah na mardalani Jesus i topi ni tao Galilea, iidah ma ijai dua halak na marsanina, na manampakkon jala ni sidea hu tao ai, ai pardengke do sidea, ai ma si Simon, na ginoran Petrus, ampa saninani si Andreas. 4:18 Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
4:19 Jadi nini ma dompak sidea: Eta, ihutkon nasiam ma Ahu, hubahen pe nasiam gabe sijala jolma! (bd. 13:47.) 4:19 Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.”
4:20 Jadi mintor itadingkon sidea ma jala ni sidea, laho mangihutkon-Si. (bd. 19:27.) 4:20 Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia.
4:21 Dob laho Ia hunjai, iidah ma use dua halak na marsanina, ai ma si Jakobus, anak ni si Sebedeus, ampa si Johannes saninani ai, hundul ibagas parau rap pakon si Sebedeus, bapa ni sidea ai, pauli-ulihon jala ni sidea. Jadi idilo ma sidea. 4:21 Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihat-Nya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka
4:22 Jadi mintor itadingkon sidea ma parau ai pakon bapa ni si sidea, laho mangirikkon-Si. 4:22 dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia.
4:23 Jadi isiar Jesus ma ganup nagori Galilea, laho mangajari bani parguruan ni sidea, anjaha mangambilankon ambilan na madear pasal harajaon ai, lanjar pamalumhon sagala naborit ampa na niarou ni halak na ijai ai. (Luk. 4:15, 31; Lah. 10:38.) 4:23 Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
4:24 Jadi tarambilan ma Ia das hu sab tanoh Siria; iboan halak ma hu lobeiNi sagala na boritan ampa na marsitaronon, na siniaran ni setan, na ubagon ampa na oyangon, gabe ipamalum ma sidea haganup. (Mrk. 6:55.) 4:24 Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Siria dan dibawalah kepada-Nya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka.
4:25 Jadi buei halak na mangirikkon-Si, ai ma hun nagori Galilea, hun Dekapolis (Sapuluh huta), hun Jerusalem, hun Judea ampa hun nagori na i dipar ni bah Jordan. (Luk. 6:17.) 4:25 Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan.
<< Matius 3 Matius 5 >>