Matius 15

15:1 Jadi roh ma Parisei pakon sibotoh surat hun Jerusalem marayak Jesus, nini sidea ma: 15:1 Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata:
15:2 Mase ma ilanggar susianMu adat na humbani ompung na lobei? Seng iburihi sidea tanganni laho mangan. (5 Mus. 4:2; Luk. 11:38.) 15:2 “Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan.”
15:3 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Mase ma ilanggar nasiam titah ni Naibata, halani mardingat adatnasiam ai? 15:3 Tetapi jawab Yesus kepada mereka: “Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?
15:4 Naibata do mangkatahon: “Pasangap bapamu pakon inangmu!” ambahni ai: “Na mamurai bapani atap inangni, maningon do sipamateion!” (2 Mus. 20:12; 21:17.) 15:4 Sebab Allah berfirman: Hormatilah ayahmu dan ibumu; dan lagi: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.
15:5 Tapi nasiam mamodahkon: Barang ise na mangkatahon bani bapani atap inangni: “na sahira pamberengku bamu, dearan ma nagalangkon ai!” 15:5 Tetapi kamu berkata: Barangsiapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya: Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,
15:6 halak ai, seng pala be pasangaponni bapani atap inangni. Isedai nasiam do titah ni Naibata halani adatnasiam. 15:6 orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri.
15:7 E nasiam sipakulah-kulah! Sintong do panjahaion ni si Jesayas pasal nasiam, na mangkatahon: (Jes. 29:13.) 15:7 Hai orang-orang munafik! Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu:
15:8 Ipasangap pamangan ni bangsa on do Ahu, tapi anggo uhur ni sidea daoh do hum-Bangku. 15:8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.
15:9 Tapi soya do parpasangap ni sidea Bangku, ai podah ni jolma do ipodahkon sidea. 15:9 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.”
15:10 Jadi idilo ma halak na mabuei ai, nini ma hubani sidea: Bogei anjaha parimbagaskon nasiam ma! 15:10 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka:
15:11 Seng gabe butak jolma halani na masuk humbani pamanganni, tapi na luar humbani pamanganni ai do pabutakkonsi. (bd. 12:34; 1 Tim. 4:4.) 15:11 “Dengar dan camkanlah: bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang.”
15:12 Dob ai iparayak susianni ai ma Ia, nini ma: Domma ibotoh Ham, na dob marah do Parisei ai mambogei hata ai? 15:12 Maka datanglah murid-murid-Nya dan bertanya kepada-Nya: “Engkau tahu bahwa perkataan-Mu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?”
15:13 Tapi nini ma mambalosi: Siorbaton do sagala suan-suanan, na so sinuan ni Bapa na i nagori atas ai. 15:13 Jawab Yesus: “Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya.
15:14 Paturut hanima ma sidea; pambobai na mapitung do sidea manogu na mapitung. Tapi anggo na mapitung manogu na mapitung, tarrobung ma sidea haduasi. (bd. 23:24; Luk. 6:39; Rom 2:19.) 15:14 Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lobang.”
15:15 Nini si Petrus ma mambalosiSi: Patorang Ham bennami limbaga ai! 15:15 Lalu Petrus berkata kepada-Nya: “Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami.”
15:16 Jadi nini Jesus ma: Ai seng iarusi hanima ope homa? 15:16 Jawab Yesus: “Kamu pun masih belum dapat memahaminya?
15:17 Ai seng ibotoh hanima, sagala na masuk hubagas pamangan, laho hubagas boltok, dob ai mandarat bani ianan na suhi? 15:17 Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban?
15:18 Tapi na luar hun pamangan humbagas uhur do ai roh, anjaha ai do na pabutakkon jolma. 15:18 Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang.
15:19 Ai humbagas uhur do tubuh pingkiran na jahat, pamunuhon, parbangkison, parriah-riahon, panangkoon, hata ladung ampa panreheion. (4 Mus. 8:21.) 15:19 Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat.
15:20 Sisonai do na pabutakkon jolma, tapi mangan seng marburih, seng butak jolma halani ai. 15:20 Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang.”
15:21 Dob ai misir ma Jesus hunjai, laho hu nagori Tirus pakon Sidon. 15:21 Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
15:22 Jadi roh ma sada boru Kanaan hun nagori ai mardilo-dilo: Idop ma uhurMu bangku, Tuhan, Anak ni si Daud! Parah do iahap borungku, iarsik-arsik setan. 15:22 Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru: “Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.”
15:23 Tapi seng ibalosi, sangkababah hata pe lang. Jadi roh ma susianNi ai hu-Bani, nini ma: Palao Ham ma ia, ai sai iirikkon do hita anjaha dilo-dilo. 15:23 Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid-Nya datang dan meminta kepada-Nya: “Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.”
15:24 Tapi nini ma mambalosi: Pitah hubani biri-biri na magou humbani ginompar ni halak Israel do Ahu isuruh. (bd. 10:6.) 15:24 Jawab Yesus: “Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.”
15:25 Jadi idohori naboru ai ma Ia, isombah ma Ia lanjar ihatahon: Tuhan, urupi Ham ahu! 15:25 Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata: “Tuhan, tolonglah aku.”
15:26 Tapi nini ma mambalosi: Seng patut nabuat ruti humbani dakdanak, laho mamberehon ai bani baliang. 15:26 Tetapi Yesus menjawab: “Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.”
15:27 Balos ni puang-puang ai: Tongon, Tuhan, tapi ipangan baliang do rimah-rimah na matektek humbani meja ni tuanni. 15:27 Kata perempuan itu: “Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.”
15:28 Nini Jesus ma mambalosisi: Inang, banggal do haporsayaonmu, saud ma songon na pinindomu ai! Jadi jorgit ma boruni ai humbani panorang ai nari. (bd. 8:10, 13.) 15:28 Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya: “Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kaukehendaki.” Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
15:29 Dob misir hunjai, das ma Jesus hu tao Galilea, jadi tangkog ma Ia bani sada dolog, lanjar hundul ijai. 15:29 Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ.
15:30 Jadi roh ma buei tumang halak hu-Bani mamboan halak na repat, na tempang, na mapitung, na longah ampa buei na legan ope, anjaha iparpatibal ma sidea ilobei ni nahei ni Jesus, gabe ipamalum ma sidea haganup. 15:30 Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada-Nya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya.
15:31 Jadi longang ma halak na mabuei ai, halani iidah, marsahap do na longah, malum na martikas, mardalan na repat, anjaha marpangidah na mapitung, gabe ipuji sidea ma Naibata ni Israel. (Mrk. 7:37.) 15:31 Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel.
15:32 Tapi idilo Jesus ma susianNi ai hu lobeini, nini ma: Maidop do uhurhu mangidah na mabuei on, ai adong ma tolu ari sidea rapkon Ahu, anjaha seng dong sipanganon bani sidea, anjaha seng ra Ahu palaohon sidea sonin loheian, ase ulang tompas sidea itongah dalan. (bd. 14:14.) 15:32 Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata: “Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan.”
15:33 Jadi nini susianNi ai ma hu-Bani: Hunja ma buatonta ruti i halimisan on sungkup pabosur halak na sain bueini? 15:33 Kata murid-murid-Nya kepada-Nya: “Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?”
15:34 Nini Jesus ma hubani sidea: Ai adong do piga ruti isimpan hanima? Jadi nini sidea ma: Pitu ruti ampa dengke otik. 15:34 Kata Yesus kepada mereka: “Berapa roti ada padamu?” “Tujuh,” jawab mereka, “dan ada lagi beberapa ikan kecil.”
15:35 Jadi isuruh ma na mabuei ai hundul bani tanoh, 15:35 Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah.
15:36 ibuat ma ruti na pitu ai ampa dengke ai, anjaha dob ihatahon tarima kasih, ipartopik ma ai, anjaha iberei bani susianNi ai, ase susianNi ai mamberei halak na mabuei ai. 15:36 Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu murid-murid-Nya memberikannya pula kepada orang banyak.
15:37 Jadi mangan ma sidea haganup ronsi bosur; lanjar ipatumpu sidea ma teba-tebani; gok pitu bantei. 15:37 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, tujuh bakul penuh.
15:38 Ia buei ni na mangan ai, adong do ompat ribu halak dalahi, sobali naboru pakon dakdanak. 15:38 Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
15:39 Jadi dob isuruh mulak halak na mabuei ai, naik ma Ia hu parau, anjaha laho ma hu nagori Magdala. 15:39 Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan.
<< Matius 14 Matius 16 >>