Matius 14

14:1 Bani panorang ai tarbogei ma barita pasal Jesus bani raja Herodes, 14:1 Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah.
14:2 gabe nini ma hubani juak-juakni: Si Johannes pandidi do ai; domma puho ia humbani na matei, ai do ase tarhorjahonsi horja na marhagogohon ai. 14:2 Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya: “Inilah Yohanes Pembaptis; ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam-Nya.”
14:3 Ai na dob itangkap si Herodes do si Johannes, isangkut, dob ai ipatutupkon halani si Herodias, parinangon ni anggini, si Pilippus. 14:3 Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, isteri Filipus saudaranya.
14:4 Ai ihatahon si Johannes do hubani: Seng patut bamu ia! (3 Mus. 18:16.) 14:4 Karena Yohanes pernah menegornya, katanya: “Tidak halal engkau mengambil Herodias!”
14:5 Sihol do namin bunuhon ni si Herodes ia, tapi mabiar do ia bani halak na mabuei ai, ai nabi do ia, nini uhur ni sidea. (bd. 21:26.) 14:5 Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi.
14:6 Tapi bani ari partubuh ni si Herodes, manortor do boruni si Herodias ai ilobei ni tamuei-tamuei, jadi marosuh ma uhur ni si Herodes mangidahsi, 14:6 Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes,
14:7 pala ibagahkon marhitei bija, mamberehon bani atap aha pe sipindoonni. 14:7 sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya.
14:8 Jadi nini ma, dob iajari inangni: Bere ham ma bangku ijon iatas ni pinggan ulu ni si Johannes pandidi! 14:8 Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata: “Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.”
14:9 Pusok do namin uhur ni raja ai, tapi halani bijani ampa halani tamueini ai, gabe ihatahon ma na mamberehon ai bani. 14:9 Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya.
14:10 Isuruh ma na mamonggol ulu ni si Johannes ibagas tutupan ai. 14:10 Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara
14:11 Iboan ma uluni ai bani sada pinggan hubani anak boru ai, gabe ibere ma ai bani inangni. 14:11 dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya.
14:12 Dob ai roh ma susian ni si Johannes mangalop bangkeini ai, lanjar itanom, anjaha iparayak sidea ma Jesus laho patugahkon ai. 14:12 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus.
14:13 Dob ibogei Jesus ai, misir ma Ia hunjai marparau hubani sada ianan na lungun, sahalakSi. Anjaha dob ibogei halak na mabuei ai pasal ai, iirikkon sidea ma Ia mardalan nahei, manlopusi huta-huta ai. 14:13 Setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah Ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka.
14:14 Dob mandarat Jesus, iidah ma halak na mabuei ai, gabe idop ma uhurNi mangidah sidea, anjaha ipamalum ma na boritan, na adong itongah-tongah ni sidea. (bd. 9:36.) 14:14 Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit.
14:15 Jadi dob bod ari, roh ma susianNi ai hu lobeiNi mangkatahon: Halimisan do ijon anjaha bod ma ari. Palaho Ham ma halak na mabuei in, ase laho sidea hu huta-huta ai mamboli sipanganon! 14:15 Menjelang malam, murid-murid-Nya datang kepada-Nya dan berkata: “Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa.”
14:16 Tapi nini Jesus ma bani sidea: Seng pala laho sidea, bere hanima ma sidea mangan! 14:16 Tetapi Yesus berkata kepada mereka: “Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan.”
14:17 Dob ai nini sidea ma hu-Bani: Pitah lima ruti ampa dua dengke do adong bannami ijon. 14:17 Jawab mereka: “Yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan.”
14:18 Tapi nini ma: Boan hanima ma ai Bangku hujon! 14:18 Yesus berkata: “Bawalah ke mari kepada-Ku.”
14:19 Jadi isuruh ma halak na mabuei ai hundul bani poyon-poyon ai. Dob ibuat ruti na lima ai ampa dengke na dua ai, mangkawah ma Ia dompak datas, laho mangkatahon tonggo tarima kasih; ipartopik ma ruti ai, ibere ma bani susianni ai, ase sidea mamberei halak na mabuei ai. 14:19 Lalu disuruh-Nya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambil-Nya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada orang banyak.
14:20 Jadi mangan ma haganup anjaha bosur bei, dob ai ipatumpu ma teba-teba ai, gok sapuluh dua bantei. (2 Raj. 4:44.) 14:20 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, dua belas bakul penuh.
14:21 Ia buei ni na mangan ai adong do hira-hira lima ribu halak dalahi, naboru pakon dakdanak seng ibilang. 14:21 Yang ikut makan kira-kira lima ribu laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
14:22 jadi ijuljul Jesus ma susianNi ai masuk hu parau laho manlobeiSi hu dipar, anjaha na mabuei ai pe isuruh ma mulak. 14:22 Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan mendahului-Nya ke seberang, sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang.
14:23 Dob isuruh mulak haganup na mabuei ai, tangkog ma sahalaksi hu dolog laho martonggo. Dob golap ari, sahalaksi mando ijai. (Luk. 6:12; 9:18.) 14:23 Dan setelah orang banyak itu disuruh-Nya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ.
14:24 Ia parau ai, domma tar daoh hun topi pasir, anjaha tarsosak do sidea ibahen gilumbang ai; hun lobei do roh logou ai bani sidea. 14:24 Perahu murid-murid-Nya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang, karena angin sakal.
14:25 Jadi marayak tahuak dayok na parlobei, roh ma Jesus, manjumpahkon sidea mardalan iatas tao ai. 14:25 Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
14:26 Jadi dob iidah susian ai Ia mardalan iatas tao ai, bajoraon ma sidea anjaha nini ma: Begu-begu do in! Doruh-doruh ma sidea halani biarni. (Luk. 24:37.) 14:26 Ketika murid-murid-Nya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru: “Itu hantu!”, lalu berteriak-teriak karena takut.
14:27 Tapi mintor iparsahapkon Jesus ma sidea, nini ma: Tenger ma uhurnima, Ahu do on! Ulang mabiar! 14:27 Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka: “Tenanglah! Aku ini, jangan takut!”
14:28 Jadi nini si Petrus ma mambalosi: Tuhan, anggo Ham do in, hatahon Ham ma ahu roh Bamu, mardalan iatas bah on! 14:28 Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia: “Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepada-Mu berjalan di atas air.”
14:29 Nini ma: Roh ma! Jadi tuad ma si Petrus hun parau ai, mardalan iatas bah ai, laho manjumpahkon Jesus. 14:29 Kata Yesus: “Datanglah!” Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
14:30 Tapi mangidah logou na doras ai, gabe mabiar ma ia, anjaha sanggah mulai ia mogap, mardilo ma ia: Tuhan, paluah ahu! 14:30 Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak: “Tuhan, tolonglah aku!”
14:31 Jadi mintor isurdukkon Jesus ma tanganni laho manangkapsi, lanjar nini ma: Ale siotik haporsayaon, mase bungbang uhurmu? 14:31 Segera Yesus mengulurkan tangan-Nya, memegang dia dan berkata: “Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?”
14:32 Anjaha dob naik sidea hu parau ai, minop ma logou ai. 14:32 Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah.
14:33 Jadi marsombah ma Bani halak na ibagas parau ai, nini ma: Tongon do Ham Anak ni Naibata! 14:33 Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya: “Sesungguhnya Engkau Anak Allah.”
14:34 Dob das sidea i dipar mandarat ma sidea i Genesaret, 14:34 Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret.
14:35 Jadi dob itandai halak na ijai ai Ia, ipatugah sidea ma hu sab nagori ai, gabe ipamboan halak ma hu-Bani sagala na boritan. 14:35 Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepada-Nya.
14:36 Ipindo sidea do Bani, ase ilopas jamahon ni sidea age rambu ni hiouNi gelah, jadi sagala na manjamahsi malum do. (bd. 9:21; Luk. 6:19.) 14:36 Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubah-Nya. Dan semua orang yang menjamah-Nya menjadi sembuh.
<< Matius 13 Matius 15 >>