Matius 16

16:1 Dob ai roh ma Parisei pakon Sadukei manlajouSi; ipindo sidea do tanda hun langit sipatidakonNi bani sidea. (bd. 12:38.) 16:1 Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya Ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka.
16:2 Jadi nini ma dompak sidea: Anggo bod ma ari, nini nasiam do: Logou ma ari, ai gerger do langit. (Luk. 12:54-56.) 16:2 Tetapi jawab Yesus: “Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata: Hari akan cerah,
16:3 Anjaha sogod-sogod: Laho roh do haba-haba sadari on, ai gerger do langit anjaha bonog. Ibotoh nasiam do manimbangi rupa ni langit, tapi tanda-tanda, na masa bani panorang on, seng ibotoh nasiam. (bd. 11:14.) 16:3 dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata: Hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman tidak.
16:4 Bangsa parjahat anjaha parbangkis mangindo tanda; tapi seng sibereon tanda bani sidea, sobali ni tanda ni si Jonas. Jadi misir ma Ia, itadingkon ma sidea. (bd. 12:39, 40.) 16:4 Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus.” Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi.
16:5 Jadi das ma susianNi hu dipar, lupa do hape sidea mamboan ruti. 16:5 Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti.
16:6 Ihatahon Jesus ma hubani sidea: Pangkei anjaha jaga ma hanima dompak ragi ni Parisei pakon Sadukei. (Luk. 12:1.) 16:6 Yesus berkata kepada mereka: “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki.”
16:7 Jadi isahapkon sidea ma ai samah sidea, nini ma: Halani na so mamboan ruti ai do hita ai! 16:7 Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain: “Itu dikatakan-Nya karena kita tidak membawa roti.”
16:8 Tapi ibotoh Jesus do ai, gabe nini ma: E hanima siotik haporsayaon! Mase ma isahap-sahapkon hanima na so mamboan ruti ai hanima? (bd. 6:30.) 16:8 Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata: “Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya!
16:9 Seng ope iarusi uhurnima? Seng idingat hanima be na lima ruti bani na lima ribu halak ondi, anjaha piga bantei buei ni na teba ipatumpu hanima? (bd. 14:17-21.) 16:9 Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan lima roti untuk lima ribu orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian?
16:10 Barang na pitu ruti bani na ompat ribu halak ondi, anjaha piga bantei buei ni na teba ipatumpu hanima? (bd. 15:34-38.) 16:10 Ataupun akan tujuh roti untuk empat ribu orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian?
16:11 Sonaha, ai lang iarusi hanima, na so pasal ruti hatangkai bennima? Jaga ma hanima pasal ragi ni halak Parisei ampa Sadukei! (ay. 6.) 16:11 Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang Kumaksudkan. Aku berkata kepadamu: Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki.”
16:12 Jadi dapot uhur ni sidea ma, paboa sedo hape ragi ni Parisei pakon Sadukei na hinatahonni ai sijagaon, tapi podah ni sidea do. 16:12 Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksud-Nya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki.
16:13 Jadi dob das Jesus hu nagori Kesarea Pilippi, isungkun ma susianNi: Ai ise do Anak ni jolma in, nini halak? 16:13 Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya: “Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?”
16:14 Jadi nini sidea ma: Deba mangkatahon si Johannes pandidi, na deba Elias, na legan use si Jeremias barang sahalak humbani nabi-nabi ai. (bd. 14:2; 17:10.) 16:14 Jawab mereka: “Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia dan ada pula yang mengatakan: Yeremia atau salah seorang dari para nabi.”
16:15 Nini ma hubani sidea: Ia hanima. Ise do Ahu, nini hanima? 16:15 Lalu Yesus bertanya kepada mereka: “Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?”
16:16 Jadi nini si Simon Petrus ma mambalosi! Ham do Kristus, Anak ni Naibata na manggoluh in! (Joh. 6:69.) 16:16 Maka jawab Simon Petrus: “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!”
16:17 Dob ai nini Jesus ma mambalosi: Martuah do ho, Simon, anak ni si Jona, ai sedo daging pakon daroh patalarhon in bam, tapi Bapangku na i nagori atas ai do. (Gal. 1:16.) 16:17 Kata Yesus kepadanya: “Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga.
16:18 Ahu pe huhatahon ma bam: Si Petrus (batu gingging) do ho, anjaha iatas ni batu gingging ai do pajongjongonku kuriangku, anjaha horbangan ni nagori toruh pe seng boi taluhononni ai. (Joh. 1:42; Ep. 2:20.) 16:18 Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya.
16:19 Hubere pe bam anak kunsi ni harajaon nagori atas in, anjaha aha na sinangkutmu i dunia on, tarsangkut ma age ai i nagori atas, anjaha aha na tinanggalanmu i tanoh on, tanggal ma ai i nagori atas. (bd. 18:18.) 16:19 Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.”
16:20 Dob ai ipandang do susianNi ai, ase ulang ipatugah-tugah sidea bani halak, paboa Ia do Kristus. (bd. 17:9.) 16:20 Lalu Yesus melarang murid-murid-Nya supaya jangan memberitahukan kepada siapa pun bahwa Ia Mesias.
16:21 Hunjia nari ma ipungkah Jesus patugahkon hubani susianNi, na maningon laho do Ia hu Jerusalem, anjaha na maningon buei do Ia manaron humbani pangintuai-pangintuai, sintua ni malim ampa sibotoh surat, pala maningon bunuhon do Ia, tapi papuhoon do bani ari patoluhon. (bd. 12:40; Joh. 2:19.) 16:21 Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
16:22 Jadi iarahkon si Petrus ma Ia, ihata ma Ia, nini ma: Idop ma uhur ni Naibata Bamu, Tuhan! Ulang ma masa ai Bamu! 16:22 Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegor Dia, katanya: “Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau.”
16:23 Tapi marhusor ma Jesus, nini ma dompak si Petrus: Laho ma ho ne, bolis! Ai partolsuan do ho Bangku, ai seng na porlu bani Naibata iuhurhon ho, tapi na porlu bani jolma do. 16:23 Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus: “Enyahlah Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.”
16:24 Jadi nini Jesus ma dompak susianNi: Barang ise na sihol mangirikkon Ahu, iparnalang ma dirini, iporsan ma silangni, anjaha iirikkon ma Ahu! (bd. 10:38-39.) 16:24 Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.
16:25 Ai barang ise na sihol manramotkon hosahni, na mangagouhon do ai, tapi barang ise na agouan hosah halani Ahu, ai do na jumpahan. 16:25 Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.
16:26 Ai aha ma gunani bani jolma, age ganup dunia on bani, anggo magou do tonduyni? Aha ma tarbere jolma bahen tobus ni tonduyni? 16:26 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
16:27 Ai na roh do magira Anak jolma in ibagas hasangapon ni Bapani rap pakon malekatni, jadi balashononkonni ma bani haganup domu hubani horjani. (Rom 2:6.) 16:27 Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
16:28 Na sintong do na huhatahon on bennima: Adong do deba humbani na jongjong ijon, na so mandai hamateian, anggo seng ope iidah sidea roh Anak ni jolma in ibagas harajaonni. (bd. 10:23.) 16:28 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya.”
<< Matius 15  Matius 17 >>