Matius 11

11:1 Ase dob siap ipodahi Tuhan Jesus susianNi na sapuluh dua ai, misir ma Ia hunjai, laho mangajari pakon marambilan i huta ni sidea. 11:1 Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas murid-Nya, pergilah Ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka.
11:2 Jadi dob ibogei si Johannes ibagas tutupan pasal pambahenan ni Kristus, isuruh ma na manungkunsi marhitei susianni: 11:2 Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus,
11:3 Ham do na sihol roh ia, atap na legan ope sipaimaonnami? (Mal. 3:1.) 11:3 lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada-Nya: “Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?”
11:4 Nini Jesus ma mambalosi sidea: Mulak ma, anjaha patugah nasiam ma bani si Johannes, aha na binogei ampa na niidahnasiam: 11:4 Yesus menjawab mereka: “Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat:
11:5 Gabe marpangidah do na mapitung, mardalan na repat, malum na gadamon, marpanangar na nengel, mulak manggoluh na matei, anjaha bani halak na masombuh iambilankon do ambilan na madear. (Jes. 35:5; 61:1.) 11:5 orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
11:6 Martuah ma halak na so sangsi pasal Ahu. (bd. 13:57; 26:31.) 11:6 Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.”
11:7 Dob mulak sidea, ipungkah Jesus ma mansahapkon pasal si Johannes hubani halak na mabuei ai: Aha do na sihol idahonnasiam, ase laho nasiam hu halimisan? Arung-arung na meol-eol do ibahen pangombus ni logou? (bd. 3:1, 5.) 11:7 Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes: “Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian ke mari?
11:8 Aha do na sihol idahonnasiam? Sada halak parhiou na lampot do? Tonggor ma, i rumah ni raja do parhiou na lampot. 11:8 Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja.
11:9 Aha do na sihol idahonnasiam? Sihol mangidah nabi? Tongon do na huhatahon on bani nasiam, lobih do ia humbani sada nabi. (Luk. 1:76.) 11:9 Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari pada nabi.
11:10 Pasalsi do na tarsurat on: Tonggor ma, suruhonku do suruhanku i lobeimu, ase ipasirsir dalan i lobeimu. (Mal. 3:1.) 11:10 Karena tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu.
11:11 Sintong do na huhatahon on bennima: Humbani jolma, na tubuh humbani naboru, seng dong na bangkit banggalan marimbang si Johannes pandidi; tapi halak sietekan pe ibagas harajaon nagori atas, banggalan do ai humbani. (bd. 13:17.) 11:11 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar dari padanya.
11:12 Humbani panorang ni si Johannes nari sigogohan do harajaon nagori atas ai, anjaha halak na manggogoghi do na dapotan ai. (Luk. 16:16; 13:24.) 11:12 Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Kerajaan Sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya.
11:13 Ai singgan si Johannes do panjahaion ni sagala nabi ampa titah; 11:13 Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes
11:14 anjaha anggo ijalo nasiam do in, ia do si Elias na sihol roh in. (Mal. 3:23; Mat. 17:10-13.) 11:14 dan — jika kamu mau menerimanya — ialah Elia yang akan datang itu.
11:15 Barang ise siparpinggol, itangar ma in! 11:15 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!
11:16 Tapi hubani ise ma pausihonku bangsa on? Usih do sidea hubani dakdanak na hundul i tiga, mardilo-dilo bani hasomanni: 11:16 Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya:
11:17 Isompul hanami do sulim bennima tapi seng ra hanima manortor, ipabogeihon hanami do tangis-tangis, tapi seng ra hanima tangis. (Pod. 29:9.) 11:17 Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.
11:18 Ai roh do si Johannes, seng parmangan, seng parminum, hape ihatahon sidea: Na setanon do ia. 11:18 Karena Yohanes datang, ia tidak makan, dan tidak minum, dan mereka berkata: Ia kerasukan setan.
11:19 Na roh do Anak ni jolma in, na ra mangan anjaha na ra minum, hape ihatahon sidea: Tonggor ma, halak sipapangan magou ampa sisobur anggur, huan-huan ni sijalo sohei ampa pardousa! Tapi gabe pintor do Hapentaran in marhitei pambahenanni. (bd. 9:15, 14.) 11:19 Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan mereka berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.”
11:20 Dob ai ipapai Jesus ma huta, iananni sibueinan mangkorjahon hagogohonni ai, halani seng mubah uhur ni sidea, nini ma: 11:20 Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat-Nya:
11:21 Bursik ma ho Korasin! Bursik ma ho Betsaida! Ai ambit i huta Tirus pakon Sidon ipamasa hagogohon songon na masa bannima, seng tarbahen lang mubah do uhur ni sidea, marhiou guni anjaha hundul bani abuan. (Joh. 3:6.) 11:21 “Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung.
11:22 Tapi huhatahon ma bennima: Hampungan do sitaronon ni Tirus ampa Sidon marimbang sitarononnima bani ari paruhuman ai. 11:22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu.
11:23 Anjaha ho, ale Kapernaum, ai sipagijangon do ho ronsi langit? Sidabuhkononkon do ho ronsi apuy naraka. Ai ambit i huta Sodom ipamasa hagogohon songon na masa ibagas ho, seng tarbahen lang totap ope huta ai ronsi sadari on. (bd. 4:13; 8:5; 9:1.) 11:23 Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati! Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini.
11:24 Tapi huhatahon ma bennima: Hampungan do sitaronon ni huta Sodom bani ari uhum ai marimbang sitarononnima! (bd. 10:15.) 11:24 Tetapi Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan dari pada tanggunganmu.”
11:25 Bani panorang ai ma ihatahon Tuhan Jesus: Hupuji Ham Bapa, Tuhan sigomgom langit ampa tanoh on, halani iponopkon Ham do in humbani halak na maruhur ampa na pentar, tapi ipatalar Ham do in bani dakdanak. (bd. 5:3; 1 Kor. 1:27.) 11:25 Pada waktu itu berkatalah Yesus: “Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.
11:26 Eak, Bapa, ai sonin do rosuh ni uhurmu. 11:26 Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu.
11:27 Haganupan in, domma iondoskon Bapa Bangku; seng dong, na mananda Anak in, sobali Bapa in, anjaha Bapa in pe, seng dong na manandaSi, sobali Anak in, ampa na pinodahan ni Anak in, domu hubani rosuh ni uhurNi. (bd. 28:18; Joh. 3:35; 17:2; Pil. 2:9.) 11:27 Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya.
11:28 Roh ma nasiam hu-Bangku, nasiam na loja anjaha na boratan, ase hupasonang nasiam. (bd. 12:20; Jer. 31:25.) 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
11:29 Jalo nasiam ma pasanganku anjaha marguru ma nasiam hum-Bangku, ai na lamlam do Ahu anjaha na toruh maruhur, ase dapotan hasonangan tonduynasiam. 11:29 Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
11:30 Ai lamlam do pasanganKu, anjaha hampung do na hupaporsankon. 11:30 Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun ringan.”
<< Matius 10 Matius 12 >>