Matius 10

10:1 Jadi idilo ma susianNi na sapuluh dua ai hu lobeiNi, anjaha ibere ma bani sidea kuasa dompak tonduy na mabutak, laho mangusir ai, sonai pamalum sagala na borit ampa sagala na niarou ni sidea. 10:1 Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
10:2 Ia goran ni apostel na sapuluh dua ai, on ma: Na parlobei; si Simon, na ginoran homa si Petrus, ampa saninani si Andreas; dob ai si Jakobus ampa si Johannes saninani ai, ai ma anak ni si Sebedeus; 10:2 Inilah nama kedua belas rasul itu: Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya,
10:3 dob ai si Pilippus ampa si Bartolomeus; si Tomas pakon si Mateus, sijalo sohei ai; dob ai si Jakobus anak ni Alpeus ampa si Tadeus; 10:3 Filipus dan Bartolomeus, Tomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus,
10:4 dob ai si Simon, halak Kana ai, pakon si Judas Iskariot, na mantahihonSi ai. 10:4 Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia.
10:5 Na sapuluh dua ai ma isuruh Tuhan Jesus, ipodahi ma sidea: Ulang ma laho hanima hutanoh ni halak parbegu, anjaha ulang ma masuki hanima huta-huta ni Samaria, 10:5 Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria,
10:6 tapi pitah hubani biri-biri na magou humbani Israel ma lah hanima laho. (bd. 15:24; Lah. 13:46.) 10:6 melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
10:7 Laho ma hanima mangambilankon, paboa domma dohor harajaon nagori atas in. (bd. 3:2; 4:17; Luk. 10:9.) 10:7 Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat.
10:8 Pamalum hanima ma naborit ni na boritan, pagoluh na matei, pamalum na gadamon, usir setan-setan! Silayak-layak do in bennima, ase layak-layakkon hanima ma! (Lah. 20:33.) 10:8 Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
10:9 Ulang pala pasirsir hanima bennima omas barang pirak barang duit ibagas gonditnima, 10:9 Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu.
10:10 barang bohal i pardalanan barang hiou dua, sonai sipatu atap tungkot pe, ai patut do dapotan bohalni siparhorja. (1 Tim. 5:18.) 10:10 Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya.
10:11 Anggo masuk hanima hubagas sada huta atap dusun pe, pindahi hanima ma ijai na talup tondokannima, anjaha ijai ma hanima ronsi misir use. 10:11 Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat.
10:12 Hatahon hanima ma tabinima, laho masuk hu rumah ai. (Luk. 10:5, 6.) 10:12 Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka.
10:13 Jadi sogop ma dameinima bani rumah ai, anggo na talup do sidea manjalosi, tapi anggo lang, mulak ma bennima dameinima ai. 10:13 Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
10:14 Anggo seng ijalo sidea hanima barang seng ra sidea manangihon hanima, tadingkon hanima ma rumah ampa huta ni sidea ai, anjaha pirpirhon hanima ma dompak sidea orbuk na longkot bani naheinima. (Lah. 13:52; 18:6.) 10:14 Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu.
10:15 Na sintong do hatangkon bennima: Hampungan do sitaronon ni Sodom pakon Gomora bani ari paruhuman magira marimbang huta ai. (bd. 11:24; Luk. 20:47.) 10:15 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu.”
10:16 Husuruh do hanima songon biri-biri hutongah-tongah ni begu, halani ai maruhur ma hanima songon ulog, anjaha bujur songon asas. (Luk. 10:3; Rom 16:19; Ep. 5:15.) 10:16 “Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
10:17 Jaga ma hanima dompak jolma, ai ondoskononni do hanima hu paruhuman, anjaha lonsingonni do hanima bani parguruan ni sidea. (bd. 24:9.) 10:17 Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya.
10:18 Toguon ni sidea do hanima hulobei ni pamarentah pakon raja halani Ahu, gabe hasaksian bani sidea age bani sipajuh begu-begu. (bd. 24:14; Lah. 25:23; 27:24.) 10:18 Dan karena Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah.
10:19 Tapi anggo iondoskon sidea hanima, ulang ma pala holsohkon hanima pasal sihatahononnima, ai bereonni do bennima bani panorang ai hata sihatahononnima. (Luk. 12:11, 12.) 10:19 Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga.
10:20 Ase, sedo hanima na marsahap ijai, tapi Tonduy ni Bapanima do na marsahap ibagas hanima. (1 Kor. 2:4.) 10:20 Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.
10:21 Ondoskonon ni sanina do saninani hu hamateian, sonai bapa dompak anakni. Manlawan do anak dompak orang tuani, laho mamunuhsi. (ay. 35.) 10:21 Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka.
10:22 Domdoman ni haganup jolma do hanima halani goranku, tapi na tahan das hu ujungni, ai do paluahonni. (bd. 24:13.) 10:22 Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku; tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
10:23 Anggo iparburu hanima bani sada huta, laho ma hanima hu huta na legan, ai na sintong do hatangkon bennima: Seng ope ganup isiari hanima huta ni Israel, roh ma Anak ni jolma in. (bd. 16:28.) 10:23 Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain; karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang.
10:24 Seng lobihan susian humbani guruni atap lobihan jabolon humbani tuanni. (Luk. 6:40; Joh. 13:16, 15, 20.) 10:24 Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, atau seorang hamba dari pada tuannya.
10:25 Dear ma sada susian anggo dos ia songon guruni, sonai jabolon dos pakon tuanni. Anggo igoran tuan rumah Beelsebul, samintolah parrumahni ai ma lang? (bd. 12:24.) 10:25 Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya.
10:26 Halani ai ulang ma mabiar hanima mangidah sidea, ai seng dong na rungkub, na so tarbuka use, anjaha seng dong na ponop, na so tarbotoh use. (Mrk. 4:22; Luk. 8:17.) 10:26 Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.
10:27 Na hupatugah bannima bani na golap, hatahon hanima ma in bani na lihar, na huhusipkon bani pinggolnima, baritahon hanima ma in hun atas tayub. 10:27 Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang; dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah.
10:28 Ulang ma pala mabiar hanima mangidah sibunuh daging, na so boi mamunuh tonduy; tapi na markuasa mangagou angkula pakon tonduy hu naraka, ai do sihabiarannima. (Jak. 4;12.) 10:28 Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
10:29 Ai lang ijual halak do dua dingis sasen? Tapi seng madabuh ai age sada hu tanoh, anggo seng ibagas botoh ni Bapanima. 10:29 Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun dari padanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu.
10:30 Anggo bennima, gari haganup jambulan na bani ulunima in, domma ibilang. 10:30 Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
10:31 Halani ai, ulang ma hanima mabiar, ai harganan ope hanima humbani buei dingis. 10:31 Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit.
10:32 Ai sagala na manaksihon Ahu ilobei ni jolma, saksihononKu do ai ilobei ni Bapa na i nagori atas ai, 10:32 Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga.
10:33 tapi sagala, na marnalang Ahu ilobei ni jolma, parnalangonKu do ai ilobei ni Bapa na i nagori atas ai. (Luk. 9:26.) 10:33 Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga.”
10:34 Ulang ma nini uhurnima, na roh Ahu, laho mamboan damei hu tanoh on. Seng na roh Ahu mamboan damei, tapi podang do. 10:34 “Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
10:35 Na roh do Ahu tongon, paingorhon anak dompak bapani, boru dompak inangni, parumaen dompak simatuani, 10:35 Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya,
10:36 anjaha hasomanni sarumah do gabe munsuh bani jolma in. (Mik. 7:6.) 10:36 dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
10:37 Barang ise na mangkaholongi bapani barang inangni lobih hum-Bangku, seng talup ai Bangku; anjaha barang ise na mangkaholongi anakni atap boruni lobih hun-Bangku, seng talup ai Bangku. (Luk. 14:26, 27.) 10:37 Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku.
10:38 Anjaha barang ise na so mamorsan silangni anjaha iirikkon Ahu, seng talup ai Bangku. (bd. 16:24, 25.) 10:38 Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagi-Ku.
10:39 Na manghargahon hosahni, ai do na magouan hosah, tapi na agouan hosah halani Ahu, ai do na jumpahan. (bd. 18:5; Luk. 17:33; Joh. 12:25.) 10:39 Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.
10:40 Na manjalo hanima, Ahu do jinaloni ai, anjaha na manjalo Ahu, na marsuruh Ahu do jinaloni ijai. (Luk. 10:16; Joh. 13:20.) 10:40 Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku, dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku.
10:41 Na manjalo sada nabi, halani nabi ia, jaloonni do upah ni nabi, anjaha na manjalo sada halak parpintor, halani halak parpintor ia, jaloonni do upah ni halak parpintor. 10:41 Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barangsiapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
10:42 Anjaha barang ise na mamberehon bah borgoh sasangkir gelah hubani sahalak na etek-etek on, halani susianKu ia, na sintong do hatangkon bennima, seng anjai magou upahni. (bd. 25:40; Mrk. 9:41.) 10:42 Dan barangsiapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-Ku, Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dari padanya.”
<< Matius 9 Matius 11 >>