Matius 12

 
 
 
12:1 Bani panorang ai mardalan ma Jesus mamontas juma-juma na marisi gandum. Halani loheian iputiki susian ai ma gandum ai lanjar iguguti. 12:1 Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-murid-Nya memetik bulir gandum dan memakannya.
12:2 Mangidah ai halak Parisei, nini sidea ma dompak Jesus: Tonggor ma susianMu in! Ihorjahon susianMu do na so bulih horjaonkon bani ari Sabat. (2 Mus. 20:10.) 12:2 Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada-Nya: “Lihatlah, murid-murid-Mu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat.”
12:3 Jadi nini ma dompak sidea: Seng ongga gakni ibasa nasiam na binahen ni si Daud, sanggah loheian ia rap pakon hasomanni saodoran? (1 Sam. 21:7.) 12:3 Tetapi jawab Yesus kepada mereka: “Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar,
12:4 Imasuki do rumah ni Naibata, gabe ipangan sidea do ruti galangan na so bulih panganonni barang panganon ni hasomanni pe, pitah malim do hansa. (3 Mus. 24:9.) 12:4 bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam?
12:5 Barang na so ibasa nasiam do ibagas buku titah in, na so salah hape malim-malim sanggah ari Sabat i rumah panumbahan ai, age ilaosi titah ari Sabat in? (4 Mus. 28:9.) 12:5 Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam Bait Allah, namun tidak bersalah?
12:6 Tapi huhatahon ma bani nasiam: Lobihan humbani rumah panumbahan do on! 12:6 Aku berkata kepadamu: Di sini ada yang melebihi Bait Allah.
12:7 Ambit iarusi nasiam, aha arti ni hata on: “Idop ni uhur do huharosuhkon, sedo galangan,” tontu seng uhumon nasiam sidea, na so marsalah in. (bd. 9:13; Hos. 6:6.) 12:7 Jika memang kamu mengerti maksud firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah.
12:8 Ai Anak ni jolma in do tuan ni ari Sabat. 12:8 Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.”
12:9 Jadi dob misir Ia hunjai, imasuki ma rumah parguruan ni sidea. 12:9 Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka.
12:10 Adong do ijai sada halak, matei tanganni salopah. Jadi isungkun sidea ma Ia: Ai bulih do pamalumhon naborit ari Sabat? (Luk. 14:3.) 12:10 Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada-Nya: “Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?” Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Dia.
12:11 Tapi nini ma dompak sidea: Ise humbani nasiam, na marnah biri-biri sada, na so mandorab anjaha manarik ai hu atas, anggo madabuh ai hubagas godung sanggah ari Sabat? (Luk. 14:5.) 12:11 Tetapi Yesus berkata kepada mereka: “Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lobang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?
12:12 Ai lang daoh do harganan jolma marimbang biri-biri? Ase, bulih do mangkorjahon na madear bani ari Sabat. 12:12 Bukankah manusia jauh lebih berharga dari pada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat.”
12:13 Dob ai nini ma dompak halak ai: Papintor ma tanganmin! Jadi ipapintor ma, gabe suang ma malum songon tanganni na sada nari. 12:13 Lalu kata Yesus kepada orang itu: “Ulurkanlah tanganmu!” Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain.
12:14 Jadi luar ma Parisei ai, manriah ma sidea, atap sonaha do bahenon ni sidea, laho mamunuhsi. (Joh. 5:16.) 12:14 Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia.
12:15 Dob ibotoh Jesus riah ni sidea ai, surut ma Ia hunjai. Buei do halak na mangirikkonSi, gabe ipamalum ma naborit ni sidea haganup. (Mrk. 3:7-12.) 12:15a Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana.
  12:15b Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya.
12:16 Tapi ipandang do sidea, ase ulang ipatugah-tugah pasalSi, (bd. 8:4.) 12:16 Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia,
12:17 ase jumpah na hinatahon marhitei nabi Jesayas, na mangkatahon: (Jes. 42:1-4.) 12:17 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya:
12:18 Tonggor ma, juak-juakku na hupilih in, haholonganku anjaha harosuh ni uhurhu do Ia. Nahkononku do Tonduy Bani, anjaha ambilankononni do habonaron hubani bangsa parbegu. (bd. 3:17.) 12:18 “Lihatlah, itu Hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepada-Nya jiwa-Ku berkenan; Aku akan menaruh roh-Ku ke atas-Nya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa.
12:19 Seng ra Ia maringor, seng ra Ia marsurak-surak anjaha seng marosuh Ia tarbogei hatani bani dalan-dalan. 12:19 Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suara-Nya di jalan-jalan.
12:20 Seng ponggolhononni arung-arung na dob marosak, anjaha seng intopkononni sumbu na dob miloh-iloh, paima monang bahenonni uhum. 12:20 Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan-Nya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang.
12:21 Anjaha bani goranNi do marpangarapan bangsa-bangsa. 12:21 Dan pada-Nyalah bangsa-bangsa akan berharap.”
12:22 Dob ai iboan ma hu-Bani sada halak na setanon, na pitung anjaha na longah, jadi ipamalum ma ia, gabe marsahap anjaha marpangidah ma na longah ai. 12:22 Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat.
12:23 Jadi longang ma halak na mabuei ai haganup, nini sidea ma: Atap on ma Anak ni si Daud ia? 12:23 Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya: “Ia ini agaknya Anak Daud.”
12:24 Mambogei ai halak Parisei, nini sidea ma: Marhitei si Beelsebul, kopala ni setan-setan do ipangunsagahkon mangusir setan-setan. (bd. 9:34.) 12:24 Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata: “Dengan Beelzebul, penghulu setan, Ia mengusir setan.”
12:25 Halani ibotoh Jesus do pingkiran ni sidea, jadi nini ma dompak sidea: Ganup harajaon na marsalisih samah dirini, maseda do, anjaha ganup huta, atap rumah tangga na marsalisih samah dirini, seng totap ai. 12:25 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka: “Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan.
12:26 Ai anggo iusir setan hasomanni setan, na pabolah ma ia ai samah dirini. Sonaha ma boi totap harajaonni? 12:26 Demikianlah juga kalau Iblis mengusir Iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri; bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan?
12:27 Anjaha, anggo huusir setan marhitei Beelsebul, marhitei kuasa ni ise ma anaknasiam mangusirsi? Ai pe, sidea do na gabe panguhum bani nasiam. 12:27 Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu.
12:28 Tapi, anggo marhitei Tonduy ni Naibata do huusir setan-setan, jadi, na dob sogop ma harajaon ni Naibata bani nasiam. (1 Joh. 3:8.) 12:28 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
12:29 Ai sonaha ma bulih masukan ni sada halak rumah ni sada halak na gogoh anjaha irampas ugas-ugasni, anggo seng palobei isangkut halak na gogoh ai? Dob ai pe, ase tarbuatsi ugas-ugasni. (Jes. 49:24.) 12:29 Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu.
12:30 Na so mangkasomani Ahu, imbangKu do in, anjaha na so mangkasomani Ahu patumpuhon, na mangerap do in. (Mrk. 9:40.) 12:30 Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan.
12:31 Halani ai huhatahon ma bani nasiam: Ganup dousa ampa panrisaion ni jolma sasapon do, tapi panrisaion dompak Tonduy in seng sasapon ai. (Heb. 6:4, 6; 10:26; 1 Joh. 5:16.) 12:31 Sebab itu Aku berkata kepadamu: Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni.
12:32 Anjaha barang ise na mangkatahon hatani manlawan Anak ni jolma in, sasapon do ai, tapi barang ise na manluarhon hatani manlawan Tonduy Na pansing, seng sasapon ai, age bani dunia sonari, barang magira. (Luk. 12:10; 1 Tim. 1:13.) 12:32 Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak.
12:33 Anggo dear sada hayu, dear ma buahni; anggo sambor sada hayu, sambor ma buahni; ai humbani buahni do tandaon hayu ai. (bd. 7:17.) 12:33 Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya; jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal.
12:34 Nasiam ginompar ni ulog darih! Sonaha ma tarbahen nasiam mansahapkon na madear, ai na jahat do nasiam? Ai in na manggoki uhur, ai do iluarhon pamangan. 12:34 Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati.
12:35 Halak na madear padaratkon hadearon humbani artani na madear ai, anjaha halak na masambor padaratkon na masambor humbani artani na masambor ai. 12:35 Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat.
12:36 Tapi huhatahon ma bennima, maningon marbalos do jolma magira bani ari uhum ai pasal sagala hata na so margagan, na hinatahonni. 12:36 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman.
12:37 Ai marhitei hatamu do ho pintoranni, anjaha marhitei hatamu do ho uhumonni. 12:37 Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.”
12:38 Jadi marbalos ma Bani piga-piga halak sibotoh surat pakon Parisei, nini sidea ma: Guru, sihol idahonnami do sada tanda humbaMu. (bd. 16:1.) 12:38 Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus: “Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari pada-Mu.”
12:39 Tapi nini ma mambalosi sidea: Bangsa parjahat ampa parbangkis mangindo sada tanda, tapi seng sibereon ai bani, sobali tanda na bani si Jonas, nabi ai. 12:39 Tetapi jawab-Nya kepada mereka: “Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus.
12:40 Ai songon si Jonas tolu ari tolu borngin ibagas bituha ni dengke na banggal ai, sonai ma use Anak ni jolma in tolu ari tolu borngin ibagas tanoh. (Jon. 2:1, 2.) 12:40 Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam.
12:41 Na jongjong do magira halak Ninipe bani paruhuman ai rap pakon bangsa on, anjaha uhumon ni sidea do ia, ai ipaubah sidea do uhurni mambogei ambilan ni si Jonas. Tonggor ma, lobihan do na ijon on marimbang si Jonas! (Jon. 3:5.) 12:41 Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!
12:42 Na jongjong do magira bani paruhuman ai raja naboru, na hun dangsina rap pakon bangsa on, anjaha uhumonni do ia, ai roh do ia hun ujung ni tanoh on laho mambogei hapentaron ni si Salomo. Tonggor ma, lobihan do na ijon on marimbang si Salomo! (1 Raj. 10:1-10.) 12:42 Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Salomo!”
12:43 Anggo luar ma tonduy na butak ai humbani jolma, mawat-awat ma ia bani ianan dorging-dorging, laho mangindahi parsaranan, tapi lang jumpahsi. 12:43 “Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya.
12:44 Jadi nini ma: Mulak ma lah ahu hubani ianan, na dob hutadingkon ondi. Dob das ia hujai, jumpahsi ma ianan ai lumei, hona sapu anjaha ipajagar. 12:44 Lalu ia berkata: Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur.
12:45 Dob ai misir ma ia, laho mangarahkon pitu tonduy na legan, na jahatan humbani, imasuki sidea ma ia, lanjar marianan ijai. Jadi dobni jahatan ma parlahou ni jolma ai marimbang mulani ondi. Sonai ma masa bani bangsa na jahat on. (2 Ptr. 2:20.) 12:45 Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari padanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari pada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini.”
12:46 Jadi sanggah marsahapi ope Ia pakon halak na mabuei ai, jongjong do idarat inangNi pakon saninaNi, sihol marsahap pakonSi. 12:46 Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia.
12:47 Jadi adong ma na patugahkon Bani: Tonggor ma, jongjong do i darat inangmu pakon saninamu, sihol marsahap pakon Ham. 12:47 Maka seorang berkata kepada-Nya: “Lihatlah, ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu ada di luar dan berusaha menemui Engkau.”
12:48 Tapi nini ma dompak na patugahkon ai: Ise do inangKu? (Luk. 2:49.) 12:48 Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepada-Nya: “Siapa ibu-Ku? Dan siapa saudara-saudara-Ku?”
12:49 Jadi ipaherbang ma tanganni dompak susianNi ai, lanjar marsahap: Tonggor ma, on do inangKu ampa saninangKu. 12:49 Lalu kata-Nya, sambil menunjuk ke arah murid-murid-Nya: “Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku!
12:50 Ai na mangkorjahon harosuh ni Bapa na i nagori atas ai, ai do anggingKu, ai do botouhu, ai do inangKu. (Rom 8:29; Heb. 2:11.) 12:50 Sebab siapa pun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu_Ku”
<< Matius 11 Matius 13 >>