Markus 9

9:1 Lanjar nini ma dompak sidea: Na sintong do hatangkon bani nasiam: Adong do deba humbani na jongjong ijon, na so mandagei hamateian, anggo lape iidah sidea roh harajaon ni Naibata ibagas hagogohon. (bd. 14:62; Mat. 26:64; Rom 1:4; 2 Kor. 13:4.) 9:1 Kata-Nya lagi kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa Kerajaan Allah telah datang dengan kuasa.”
9:2 Dob salpu onom ari iarahkon Jesus ma si Petrus, si Jakobus ampa si Johannes, iboan ma sidea pulig huatas dolog na gijang. Mubah ma rupani iidah sidea. (bd. 5:37.) 9:2 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka,
9:3 Marlinang-linang ma pakeianni, putih sahalian, seng dong sipanusi na boi mambahen sonai lopakni iatas tanoh on. (2 Mus. 34:29; Dan. 7:9.) 9:3 dan pakaian-Nya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu.
9:4 Dob ai taridah ma bani sidea si Elias ampa si Musa, marsahapi pakon Jesus. 9:4 Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus.
9:5 Jadi nini si Petrus ma marsahapkon Jesus: Guru, dear ni in hita ijon. Ipauli hanami ma ijon tolu sopou-sopou, sada Bamu, sada bani si Musa, anjaha sada bani si Elias. 9:5 Kata Petrus kepada Yesus: “Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia.”
9:6 Ai seng ibotoh aha sihatahononni, ai mabiar tumang do sidea. 9:6 Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan.
9:7 Roh ma sada hombun manlinggomi sidea, anjaha tarbogei ma sada sora humbagas hombun ai, na mangkatahon: On do Anakku haholongan ni uhurhu, tangihon ma Ia! (bd. 1:11; 2 Ptr. 1:17.) 9:7 Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara: “Inilah Anak yang Kukasihi, dengarkanlah Dia.”
9:8 Anjaha sanggah na mangkawah sidea inggot, ise pe lang adong iidah sidea sobali Jesus rap pakon sidea. 9:8 Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri.
9:9 Jadi sanggah susur sidea hun dolog ai, ipalumba ma sidea, ase ulang ipatugah na niidah ni sidea bani halak, anggo seng ope puho Anak ni jolma in humbani na matei. (bd. 8:30.) 9:9 Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceriterakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati.
9:10 Iparimbagaskon sidea do hata ai, anjaha marsisungkunan do sidea pasal arti ni hata “na puho humbani na matei ai”, 9:10 Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan “bangkit dari antara orang mati.”
9:11 Jadi isungkun sidea ma Jesus: Mase ihatahon sibotoh surat, maningon palobei roh do si Elias? 9:11 Lalu mereka bertanya kepada-Nya: “Mengapa ahli-ahli Taurat berkata, bahwa Elia harus datang dahulu?”
9:12 Nini ma mambalosi sidea: Tongon, maningon roh do lobei si Elias patorsahon haganup. Tapi sonaha do tarsurat pasal Anak ni jolma in? Ai lang maningon buei do Ia manaron anjaha maningon apason do Ia? (Jes. 53:3; Mal. 3:23.) 9:12 Jawab Yesus: “Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa Ia akan banyak menderita dan akan dihinakan?
9:13 Tapi huhatahon ma bannima: Domma roh si Elias, jadi uhur-uhur ni sidea do ibahen hubani, songon na dob tarsurat hinan pasalsi. (1 Raj. 19:2, 10; Mat. 11:14.) 9:13 Tetapi Aku berkata kepadamu: Memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia.”
9:14 Sanggah na das ai sidea hubani susian na legan ai, iidah sidea ma buei halak manginggoti sidea, anjaha sibotoh surat marsual pakon sidea. 9:14 Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan  sesuatu dengan mereka.
9:15 Dob iidah halak na mabuei ai roh Jesus, longang ma sidea manjumpahkonsi laho manabisi. 9:15 Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia.
9:16 Jadi isungkun ma sidea: Aha do na sinahapkon nasiam pakon sidea? 9:16 Lalu Yesus bertanya kepada mereka: “Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?”
9:17 Jadi marbalos ma hu-Bani sada humbani halak na mabuei ai: Guru, huboan do anakkon Bamu, ai isiari setan silongah do ia. 9:17 Kata seorang dari orang banyak itu: “Guru, anakku ini kubawa kepada-Mu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia.
9:18 Anggo siar ma setan ai bani, anjaha isontak-sontakkon ma ia, gabe marguboh ma pamanganni, derek-derek iponni anjaha jorgong angkulani. Domma hupindo namin bani susianmu, ase iusir setan ai, tapi seng mangasup sidea. 9:18 Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah; lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat.”
9:19 Tapi nini ma mambalosi sidea: Bangsa na so porsaya! Sadiha dokah nari Ahu pakon nasiam? Sadiha dokah nari paanju-anjuonku nasiam? Boan nasiam ma ia hu Bangku! 9:19 Maka kata Yesus kepada mereka: “Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi Aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu ke mari!”
9:20 Jadi iboan sidea ma ia hu-Bani. Ijin iidah setan ai Jesus, mintor ipantompashon ma ia, gabe dabuh ma hu tanoh, marguling-guling anjaha marguboh babahni. 9:20 Lalu mereka membawanya kepada-Nya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa.
9:21 Isungkun Jesus ma bapani ai: Domma sadiha dokah mangonai on bani? Balos ni bapani ai: Humbani sietek-etekonni nari. 9:21 Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu: “Sudah berapa lama ia mengalami ini?” Jawabnya: “Sejak masa kecilnya.
9:22 Domma gati igulangkon ia hubagas apuy ampa bah, sihol mambunuhsi. Tapi anggo dong do kuasamu, holong ma uhurmu, urupi Ham ma hanami. 9:22 Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami.”
9:23 Jadi ibalosi Jesus ma ia: Ihatahon ho, anggo adong do kuasamu. Haganup do boi bani na porsaya. 9:23 Jawab Yesus: “Katamu: jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya!”
9:24 Mintor idilohon bapa ni dakdanak ai ma gogoh: Porsaya do ahu! Urupi Ham ma ahu na so marhaporsayaon on. 9:24 Segera ayah anak itu berteriak: “Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini!”
9:25 Dob iidah Jesus lambin marurup roh halak na mabuei ai, isorgang ma setan ai, nini ma: Ale setan silongah anjaha sinengel, Ahu mangkatahon bam: Luar ma ho humbani, anjaha ulang be masuk ho hubani! 9:25 Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegor roh jahat itu dengan keras, kata-Nya: “Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari pada anak ini dan jangan memasukinya lagi!”
9:26 Gabe mandoruh ma setan ai, ipantompaskon ma dakdanak ai lanjar luar ma. Hira bangkei mando dakdanak ai, pala buei halak na mangkatahon: Domma matei ia. 9:26 Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya  seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata: “Ia sudah mati.”
9:27 Tapi itangkap Jesus ma tanganni, itogu ma ia laho pajongjongkonsi. 9:27 Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri.
9:28 Dob masuk Ia hubagas sada rumah, isungkun susianni ai ma Ia pulig: Mase ma lang mangasup hanami mangusirsi? 9:28 Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-murid-Nya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka: “Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?”
9:29 Jadi nini ma dompak sidea: Anggo tonduy na samasam on, seng tarusir, anggo lang marhitei tonggo ampa parpuasaon. 9:29 Jawab-Nya kepada mereka: “Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa.”
9:30 Dob bingkat sidea hunjai, ibontas sidea ma nagori Galilea. Tapi seng marosuh Jesus, ibotoh halak pasal ai, 9:30 Yesus dan murid-murid-Nya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang;
9:31 ai na mangajari susianni ai do Ia, anjaha nini ma dompak sidea: Ondoskononkon do Anak ni jolma in hu tangan ni halak, anjaha bunuhon ni sidea ma Ia; tapi dob ibunuh, puho do Ia use, dob salpu tolu ari. (bd. 8:31; 10:33-34.) 9:31 sebab Ia sedang mengajar murid-murid-Nya. Ia berkata kepada mereka: “Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan tiga hari sesudah Ia dibunuh Ia akan bangkit.”
9:32 Tapi seng iarusi sidea na hinatahonni ai, anjaha mabiar do sidea manungkun hu-Bani. (Luk. 18:34.) 9:32 Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada-Nya.
9:33 Dob ai das ma sidea hu huta Kapernaum, anjaha dob das sidea i rumah, isungkun ma sidea: Aha do na sinahapkon nasiam itongah dalan ai? (Mat. 17:24.) 9:33 Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya: “Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?”
9:34 Tapi sip do sidea, ai isahapkon sidea do i dalan ai, barang ise sidea sibanggalan. 9:34 Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka.
9:35 Jadi hundul ma Jesus, idilo ma na sapuluh dua ai, ihatahon ma bani sidea: Barang ise na sihol parlobei, parpudi ma ia bani haganup anjaha, juak-juak bani haganup halak. (bd. 10:43; Mat. 20:26.) 9:35 Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Kata-Nya kepada mereka: “Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.”
9:36 Jadi idilo ma sada dakdanak, ipajongjong ma ai itongah-tongah ni sidea anjaha ialehon, lanjar nini ma bani sidea: (bd. 10:16; 1 Mus. 48:10.) 9:36 Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka:
9:37 Barang ise na manjalo sada dakdanak na sonon halani Goranku, Ahu do na jinaloni ijai, anjaha barang ise na manjalo Ahu, sedo Ahu jinaloni ijai, na marsuruh Ahu do. (Mat. 10:40; Joh. 13:20.) 9:37 “Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku.”
9:38 Nini si Johannes ma hubani Jesus: Guru, iidah hanami do sada halak na so mangirikkon hita mangusir setan marhitei goranmu, jadi ilarang hanami ma ia halani na so hita ai iirikkon. (4 Mus. 11:27-29.) 9:38 Kata Yohanes kepada Yesus: “Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita.”
9:39 Jadi nini Jesus ma: Ulang ma larang hanima ia, ai halak na mambahen horja hagogohon marhitei goranku, seng tumaram pahirionni Ahu. 9:39 Tetapi kata Yesus: “Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku.
9:40 Ai na so manlawan hita, hasomanta do ai. (Mat. 12:30.) 9:40 Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.
9:41 Na sintong do hatangkon bannima: Na mambere hanima bah inumon sasangkir ibagas Goranku, halani Kristus simada hanima, seng na magou upahni ai. 9:41 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya.”
9:42 Tapi barang ise na mambahen sangsi sada humbani na etek-etek on, na porsaya Bangku, dearan ma igantungkon losung batu bani borgokni, laho mangunobkonsi hubagas laut. (Luk. 17:2; Rom 14:13.) 9:42 “Barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut.
9:43 Anggo sangsi ho halani tanganmu, rotap ma in. Ai dearan do marsada tangan ho masuk hu hagoluhan, humbani na mardua tangan masuk hu naraka, hubagas apuy na so ra miloh, (Mat. 5:30.) 9:43 Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dari pada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan;
9:44 bani ianan, na so ra matei gilokni, anjaha na so ra miloh apuyni. 9:44 [di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.]
9:45 Anggo sangsi ho halani naheimu, rotap ma in. Ai dearan do tempang ho masuk hu hagoluhan, humbani na marnahei dua iambukkon ho hubagas naraka, 9:45 Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, dari pada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka;
9:46 bani ianan na so ra matei gilokni, anjaha na so ra mintop apuyni. 9:46 [di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.]
9:47 Anggo sangsi ho ibahen matamu, pulsitkon ma in. Ai dearan do marmata salopah ho masuk hu harajaon ni Naibata, ulang mardua mata ho iambukkon hu naraka, (Mat. 5:29.) 9:47 Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam Kerajaan Allah dengan bermata satu dari pada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka,
9:48 bani ianan na so ra matei gilokni anjaha na so ra miloh apuyni. 9:48 di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam.
9:49 Ai maningon garamon do haganup marhitei apuy. 9:49 Karena setiap orang akan digarami dengan api.
9:50 Na marguna do garam ai. Tapi anggo mambar daini, aha ma bahenon paporadkon ai? Sai margaram ma hanima, anjaha mardamei samah hanima. (Mat. 5:13; Luk. 14:34; Rom 12:18; Kol. 4:5.) 9:50 Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain.”
<< Markus 8 Markus 10 >>