Markus 8

8:1 Bani panorang ai, sanggah martumpu use buei halak, anjaha seng dong sipanganon bani sidea, jadi idilo Jesus ma susianni anjaha nini ma dompak sidea: 8:1 Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata:
8:2 Maidop do uhurhu mangidah halak na mabuei on, ai domma tolu ari iihutkon sidea Ahu, anjaha seng dong sipanganon bani sidea. 8:2 “Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan.
8:3 Anggo husuruh sidea mulak lang palobei mangan, gayuran ma sidea itongah dalan, ai parhuta na daoh do sidea deba. 8:3 Dan jika mereka Kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh.”
8:4 Jadi ibalosi susian ai ma Ia: Hunja ma boi buaton ruti, laho pabosur sidea i halimisan on? 8:4 Murid-murid-Nya menjawab: “Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?”
8:5 Jadi isungkun ma sidea: Piga do adong ruti bannima? Nini sidea ma: Pitu! 8:5 Yesus bertanya kepada mereka: “Berapa roti ada padamu?” Jawab mereka: “Tujuh.”
8:6 Dob ai isuruh ma halak na mabuei ai hundul i tanoh. Ibuat ma ruti na pitu ai, anjaha dob ihatahon tonggo tarima kasih, ipartopik ma ai anjaha ipambere bani susianni, ase iidangkon sidea ai bani halak na mabuei ai. (2 Raj. 4:42-44.) 8:6 Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Nya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak.
8:7 Dong do homa dengke otik bani sidea. Dob ipasu-pasu, isuruh ma ase ibagihon. 8:7 Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan.
8:8 Jadi mangan ma sidea bosur bei, lanjar ipatumpu ma teba-teba ai gok pitu tapongan. 8:8 Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak tujuh bakul.
8:9 Adong do sidea ompat ribu halak. Dob ai isuruh ma sidea mulak, 8:9 Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang.
8:10 anjaha Ia pe, masuk ma hubagas parau rap pakon susianni ai, gabe das ma sidea hu nagori Dalmanuta. 8:10 Ia segera naik ke perahu dengan murid-murid-Nya dan bertolak ke daerah Dalmanuta.
8:11 Roh ma halak Parisei, jadi ipungkah sidea ma marsual pakonsi. Ipindo sidea ma tanda hun langit, laho manlajousi. (Mat. 12:38; Luk. 11:29.) 8:11 Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia mereka meminta dari pada-Nya suatu tanda dari sorga.
8:12 Marhasoman hoih-hoih humbagas uhurni, nini Jesus ma: Mase ma mangindo tanda na sasundut on? Na sintong do hatangkon bani nasiam: Seng porlu bereon tanda bani na sasundut on! 8:12 Maka mengeluhlah Ia dalam hati-Nya dan berkata: “Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda.”
8:13 Jadi itadingkon ma sidea, anjaha masuk ma use hubagas parau, lanjar laho mandipar. 8:13 Ia meninggalkan mereka; Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang.
8:14 Tapi lupa do susian ai mamboan ruti, anjaha pitah sada do hansa ruti ibagas parau ai. 8:14 Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu.
8:15 Jadi ipalumba ma sidea, nini: Pangkei anjaha jaga ma hanima pasal ragi ni Parisei ampa ragi ni si Herodes. (bd. 3:6; Luk. 12:1; 1 Kor. 5:6; Gal. 5:9.) 8:15 Lalu Yesus memperingatkan mereka, kata-Nya: “Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes.”
8:16 Jadi marsahap ma sidea samah sidea: Ai ma da, halani na so mamboan ruti ai hita. 8:16 Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain: “Itu dikatakan-Nya karena kita tidak mempunyai roti.”
8:17 Jadi dob ibotoh ai nini ma dompak sidea: Mase ma isahapkon hanima, na so adong ai ruti bannima? Seng ope ibotoh hanima anjaha iarusi hanima? Tong ope mapir uhurnima? (bd. 6:52; Luk. 24:25.) 8:17 Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata: “Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?
8:18 Ai lang marpangidah hanima, age adong matanima? Ai lang marpambogei hanima, age adong pinggolnima? (bd. 4:12.) 8:18 Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi,
8:19 Ai seng idingat hanima be sanggah na hupartopik ondi lima ruti bani na lima ribu halak ondi, anjaha piga tapongan teba-tebani ipatumpu hanima? Nini sidea ma Bani: Sapuluh dua. (bd. 6:41-44.) 8:19 pada waktu Aku memecah-mecahkan lima roti untuk lima ribu orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?” Jawab mereka: “Dua belas bakul.”
8:20 Anjaha na pitu ruti ondi bani na ompat ribu halak ondi, piga tapongan do teba-tebani ipatumpu hanima? Nini sidea ma hu-Bani: Pitu! (ay. 8.) 8:20 “Dan pada waktu tujuh roti untuk empat ribu orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?” Jawab mereka: “Tujuh bakul.”
8:21 Jadi nini ma dompak sidea: Seng ope iarusi hanima? 8:21 Lalu kata-Nya kepada mereka: “Masihkah kamu belum mengerti?”
8:22 Das ma sidea hu Betsaida. Adong ma na mamboban hu-Bani sada halak na mapitung, anjaha ielek-elek sidea ma Ia, ase ijamah halak ai. (bd. 6:56.) 8:22 Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepada-Nya, supaya Ia menjamah dia.
8:23 Jadi ijamah ma tangan ni halak na mapitung ai, iarahkon ma ia hudarat ni huta ai, itijuri ma matani, itampeihon ma tanganni hubani, anjaha isungkun ma: Domma adong iidah ho? (bd. 7:33; Joh. 9:6.) 8:23 Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia ke luar kampung. Lalu Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan-Nya atasnya, dan bertanya: “Sudahkah kaulihat sesuatu?”
8:24 Jadi mangkawah ma ia, nini ma: Huidah do jolma, tapi songon bona ni hayu do huidah sidea mardalan. 8:24 Orang itu memandang ke depan, lalu berkata: “Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon.”
8:25 Dob ai iulakkon Jesus ma mannahkon tanganni bani matani; ia pe mangkawah ma, gabe malum ma, anjaha lihar ma ganup iidah. 8:25 Yesus meletakkan lagi tangan-Nya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas.
8:26 Dob ai isuruh ma ia mulak hu rumahni, nini ma: Ulang ma masuki huta in. (bd. 5:43; 7:36.) 8:26 Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata: “Jangan masuk ke kampung!”
8:27 Dob ai laho ma Jesus rap pakon susianni hu huta-huta dohorhon Kesarea Pilippi. Itongah dalan nini ma manungkun susianni: Ise do Ahu ihatahon halak? 8:27 Kemudian Yesus beserta murid-murid-Nya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: “Kata orang, siapakah Aku ini?”
8:28 Jadi ibalosi sidea ma Ia: Deba mangkatahon si Johannes Pandidi, na deba si Elias, anjaha na deba nari use, sada humbani nabi ai. (bd. 6:14, 15; Mat. 14:2; 17:10.) 8:28 Jawab mereka: “Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula yang mengatakan: seorang dari para nabi.”
8:29 Dob ai isungkun ma sidea: Ia hanima, ise do Ahu nini uhurnima? Nini si Petrus ma mambalosi: Ham do Kristus in! 8:29 Ia bertanya kepada mereka: “Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?” Maka jawab Petrus: “Engkau adalah Mesias!”
8:30 Jadi ipalumba ma sidea, ase ulang ipatugah-tugah pasalsi age bani ise. (bd. 9:9.) 8:30 Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapa pun tentang Dia.
8:31 Dob ai ipungkah ma mangajari sidea: Ia anak ni jolma in, maningon buei do sitarononni, ambukkonon ni pangintuai-pangintuai, sintua ni malim ampa sibotoh surat do Ia, anjaha bunuhonni, anjaha dob salpu tolu ari mulak manggoluh. (bd. 9:31; 10:32-34.) 8:31 Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari.
8:32 Anjaha torang-torang do ipatugah hata ai. Jadi iarahkon si Petrus ma Ia, anjaha ipaingat ma Ia. 8:32 Hal ini dikatakan-Nya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegor Dia.
8:33 Marhusor ma Ia, ikawahkon ma susianni ai, anjaha ihata ma si Petrus, nini ma: Laho ma ho bolis hun lambungkon! Ai seng uhur ni Naibata iparuhurhon ho, uhur ni jolma do. (2 Sam. 19:23.) 8:33 Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-murid-Nya Ia memarahi Petrus, kata-Nya: “Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.”
8:34 Dob ai idilo Jesus ma na mabuei ai rap pakon susianni ai, nini ma dompak sidea: Barang ise na sihol mangirikkon Ahu, iparnalang ma dirini, iporsan ma silangni, anjaha iirikkon ma Ahu. (Mat. 10:38.) 8:34 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.
8:35 Ai barang ise na sihol paluahkon hosahni, ai do na magouan hosah, tapi barang ise na magouan hosah halani Ahu ampa halani ambilan na madear, ai do pagoluhkonsi. (bd. 10:29-30; Joh. 12:25.) 8:35 Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
8:36 Ai aha ma gunani bani jolma, age ganup dunia on bani, anggo magou do tonduyni? 8:36 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya.
8:37 Ai aha ma tarbere jolma, bahen tobus ni tonduyni? 8:37 Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
8:38 Ase anggo adong na maila halani Ahu barang halani hatangkin ilobei ni bangsa parbangkis anjaha pardousa on, Anak ni jolma in pe maila do pasalsi, anggo roh ma Ia ibagas hasangapon ni Bapani rap pakon malekat na mapansing in. (Mat. 10:33.) 8:38 Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus.”
<< Markus 7 Markus 9 >>