Markus 10

10:1 Dob ai misir ma Jesus hunjai anjaha das ma Ia hu nagori Judea, na idipar ni bah Jordan. Jadi marrohan ma use halak na mabuei ai hu-Bani, gabe iajari ma sidea, songon na somal ibahen. (bd. 9:33.) 10:1 Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia; dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula.
10:2 Roh ma piga-piga halak Parisei hu-Bani, anjaha isungkun sidea ma Ia, laho manlajousi, atap na bulih do sirangkonon ni halak parinangonni. 10:2 Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya: “Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan isterinya?”
10:3 Tapi nini ma mambalosi sidea: Ai aha do ihatahon si Musa bani nasiam? 10:3 Tetapi jawab-Nya kepada mereka: “Apa perintah Musa kepada kamu?”
10:4 Balos ni sidea: Ipalopas si Musa do halak mambahen surat sirang, laho paulakkon parinangonni. (5 Mus. 24:1; Mat. 5:31.) 10:4 Jawab mereka: “Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai.”
10:5 Jadi nini Jesus ma bani sidea: Halani hengkeng ni uhurnima do, ase isuratkon si Musa aturan ai. (5 Mus. 9:27.) 10:5 Lalu kata Yesus kepada mereka: “Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu.
10:6 Tapi humbani mungkah ni panompaon pe dalahi ampa naboru do sidea itompa. (5 Mus. 1:27; 5:2.) 10:6 Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan,
10:7 Halani ai tadingkonon ni dalahi do bapani ampa inangni, laho padomuhon dirini hubani parinangonni. (1 Mus. 2:24; Ep. 5:31.) 10:7 sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya,
10:8 Gabe sada daging do sidea na dua ai. Ase seng be sidea dua, tapi sada daging do. (1 Kor. 6:16.) 10:8 sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
10:9 Ai pe, na dob pinadomu ni Naibata, seng bulih sirangon ni jolma. (1 Kor. 7:10.) 10:9 Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”
10:10 Dob mulak sidea hu rumah, isungkun susianni ma Ia use pasal ai. 10:10 Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu.
10:11 Jadi nini ma dompak sidea: Na paulakkon parinangonni, dob ai ibuat na legan, parbangkis do ia ijai. (Mat. 5:32; Luk. 16:18.) 10:11 Lalu kata-Nya kepada mereka: “Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu.
10:12 Naboru ai pe, anggo isirangkon dirini humbani paramangonni, anjaha laho bani halak na legan, parbangkis do. 10:12 Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.”
10:13 Dob ai adong ma na mamboan dakdanak hu-Bani, ase ijamah, tapi ipandang susianni ai do sidea. 10:13 Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.
10:14 Mangidah ai Jesus, sogam ma uhurni, nini ma dompak sidea: Paturut hanima ma dakdanak in roh hu Bangku, ulang pandang hanima sidea, ai bani halak sisonin do harajaon ni Naibata. 10:14 Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: “Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.
10:15 Na sintong do hatangkon bannima: Na so manjalo harajaon ni Naibata songon dakdanak, seng anjai masuk ia hujai. 10:15 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.”
10:16 Jadi irohop ma sidea anjaha itampeihon ma tanganni bani sidea, laho mamasu-masu sidea. (bd. 9:36.) 10:16 Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka.
10:17 Sanggah na luar Ia hu dalan ai, roh ma sada halak marlintun hubani, lanjar manrogop ma ia manungkunsi: Ham Guru, sidear uhur! Aha do sibahenonku, ase dapot ahu hagoluhan sisadokah ni dokahni? (Luk. 10:25.) 10:17 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan-Nya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapan-Nya ia bertanya: “Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?”
10:18 Jadi nini Jesus ma hubani: Mase ma ihatahon ham Ahu sidear uhur? Seng dong sidear uhur sobali Naibata. 10:18 Jawab Yesus: “Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari pada Allah saja.
10:19 Ibotoh ham do titah in: Ulang ho mamunuh! Ulang ho marbangkis! Ulang ho manangko! Ulang ho ra manaksihon hata na so tongon! Ulang ho manrampok! Maningon pasangaponmu do bapamu pakon inangmu! (bd. 7:10; 2 Mus. 20:12-16; 5 Mus. 5:16-21.) 10:19 Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu!”
10:20 Tapi nini ma mambalosi: Ham guru! Haganupan ai domma hudalankon humbani sietek-etekonku nari. 10:20 Lalu kata orang itu kepada-Nya: “Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku.”
10:21 Jadi holong ma uhur ni Jesus mangidahsi, nini ma hubani: Sada do na hurang bamu. Laho ma ham, jual ham ma haganup na dong bamu, anjaha pambere ma ai bani na masombuh, ase mararta ham i nagori atas. Dob ai roh ma ham, irikkon ham ma Ahu! (Mat. 6:20; Luk. 12:33; 16:9.) 10:21 Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya: “Hanya satu lagi kekuranganmu: pergilah, juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.”
10:22 Tapi mambogei hata ai borat ma uhurni, jadi mulak ma ia ibagas pusok ni uhur, ai pararta na buei do ia. 10:22 Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya.
10:23 Jadi ikawahkon Jesus ma inggot, anjaha nini ma hubani susianni ai: Mahol ni ai masuk halak na marnah na dong hubagas harajaon ni Naibata. 10:23 Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya di sekeliling-Nya dan berkata kepada mereka: “Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah.”
10:24 Ia susian ai longang do pasal hata ni ai. Jadi nini Jesus ma use bani sidea: Ale ambia! Maholni ai halak na martenger ni uhur bani arta masuk hubagas harajaon ni Naibata! (Ps. 62:11; Pod. 11:28; 1 Tim. 6:17.) 10:24 Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi: “Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah.
10:25 Urahan do masukan ni unta lubang ni jarum, ase halak na bayak masuk hubagas harajaon ni Naibata. 10:25 Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.”
10:26 Jadi lambin longang ma sidea, nini sidea ma samah sidea: Ise ma, anggo sonai, boi maluah? 10:26 Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain: “Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?”
10:27 Ikawahkon Jesus ma sidea, lanjar nini ma: Seng boi ai bani jolma, tapi bani Naibata boi do! Ai haganup do tarbahen Naibata. (bd. 14:36; Luk. 1:37.) 10:27 Yesus memandang mereka dan berkata: “Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.”
10:28 Dob ai nini si Petrus ma hubani Jesus: Tonggor ma, haganup do itadingkon hanami, laho mangihutkon Ham! 10:28 Berkatalah Petrus kepada Yesus: “Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau!”
10:29 Nini Jesus ma hubani: Na sintong do hatangkon bannima: Sagala na manadingkon rumahni, saninani, botouni, inangni, bapani, dakdanakni barang jumani pe halani Ahu ampa halani ambilan na madear, (bd. 8:35.) 10:29 Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya,
10:30 lompit saratus ma nuan jaloonni i tanoh on rumah, sanina, botou, inang, anak ampa juma sonai pakon parburuon; anjaha ambahni ai bani dunia na sihol roh hagoluhan sisadokah ni dokahni. 10:30 orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal.
10:31 Tapi buei do na parlobei hinan gabe parpudi, anjaha na parpudi hinan gabe parlobei. (Mat. 20:16; Luk. 13:30.) 10:31 Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.”
10:32 Sanggah mardalan sidea, tangkog hu Jerusalem, Jesus do mardalan ilobei ni sidea, gabe longang ma sidea, anjaha na mangirikkonsi ai mabiar do. Idilo ma use na sapuluh dua ai, anjaha ipatugah ma bani sidea, aha na laho masa Bani. 10:32 Yesus dan murid-murid-Nya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas diri-Nya,
10:33 Na tangkog ma hita hu Jerusalem, jadi ondoshononkon ma Anak ni jolma in bani sintua ni malim ampa sibotoh surat. Uhumon ni sidea ma Ia marutang hosah, anjaha ondoshonon ni sidea ma Ia bani halak parbegu. (bd. 8:31; 9:31; Mat. 16:21.) 10:33 kata-Nya: “Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
10:34 Pahirion ni sidea, tijuranni, lonsinganni, anjaha bunuhon ni sidea ma Ia, anjaha dob salpu tolu ari mulak manggoluh do ia. 10:34 dan Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah tiga hari Ia akan bangkit.”
10:35 Dob ai roh ma manjumpahkonsi, si Jakobus ampa si Johannes, anak ni si Sebedeus na dua ai, nini sidea ma hu-Bani: Ham guru, adong pangindoannami, sibereonmu bannami namin. 10:35 Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepada-Nya: “Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami!”
10:36 Jadi nini ma hubani sidea: Ai aha ipindo uhurnima sibahenonku bannima? 10:36 Jawab-Nya kepada mereka: “Apa yang kamu kehendaki Aku perbuat bagimu?”
10:37 Nini sidea ma hu-Bani: Bahen Ham ma hanami hundul bani hasangaponmu in, sada hampit siamunmu, na sada nari hampit sambiloumu. 10:37 Lalu kata mereka: “Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu.”
10:38 Tapi nini Jesus ma hubani sidea: Seng ibotoh hanima na pinindonima in. Mintor tarinum hanima ma panginuman siinumonkai? Mintor tarparidi hanima paridian siparidionkai? (bd. 14:36; Mat. 26:39; Luk. 12:50.) 10:38 Tetapi kata Yesus kepada mereka: “Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus Kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus Kuterima?”
10:39 Jadi nini sidea ma hu-Bani: Tarbahen hanami do. Nini Jesus ma hubani sidea: Tongon namin, inumonnima do panginuman siinumonkai, anjaha paridionnima do paridian siparidionkai, (Lah. 12:2.) 10:39 Jawab mereka: “Kami dapat.” Yesus berkata kepada mereka: “Memang, kamu akan meminum cawan yang harus Kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus Kuterima.
10:40 tapi na mambahen hundul i siamunhu atap i sambilouhu, seng guru Bangku ai, tapi bani na dob tinontuhon hinan do ai. 10:40 Tetapi hal duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan.”
10:41 Dob tarbogei ai bani na sapuluh nari ai, marah ma sidea mangidah si Jakobus pakon si Johannes. 10:41 Mendengar itu kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes.
10:42 Jadi idilo Jesus ma sidea, nini ma dompak sidea: Ibotoh hanima do, irajai sigomgomi bangsa do rayatni, anjaha ikuasai na sangap-sangapni do sidea. (Luk. 22:25-27.) 10:42 Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata: “Kamu tahu, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
10:43 Ulang ma sonai anggo bannima! Tapi barang ise hanima na sihol sangap, ai ma gabe juak-juak bennima! (bd. 9:35; Mat. 18:4; 23:11; Luk. 9:48; 1 Ptr. 5:3.) 10:43 Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu,
10:44 Anjaha barang ise hanima na sihol parlobei, ai ma gabe jabolon ni haganup. 10:44 dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
10:45 Ai Anak ni jolma in pe, seng roh Ia ase iidangi halak, tapi laho mangidangi do, anjaha mamberehon hosahni bahen tobus ni buei halak. 10:45 Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.”
10:46 Jadi das ma sidea i Jeriko. Sanggah na misir ai Ia hun Jeriko rap pakon susianni ampa halak na mabuei ai, adong do na hundul itopi dalan ai, sada halak na mapitung, sipangindo-indo, ai ma si Bartimeus, anak ni si Timeus. 10:46 Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho, bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan.
10:47 Dob ibogei, Jesus na hun Nasaret do ai hape, dilo-dilo ma ia, nini ma: Ham Jesus, Anak ni si Daud, idop ma uhurmu bangku! (bd. 1:9; 14:67.) 10:47 Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru: “Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!”
10:48 Buei do na maminsangsi ase sip namin, tapi lambin igogohi do mandilohon: Ham Anak ni si Daud, idop ma uhurmu bangku! 10:48 Banyak orang menegornya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru: “Anak Daud, kasihanilah aku!”
10:49 Jadi soh ma Jesus, nini ma: Dilo hanima ma ia! Jadi idilo sidea ma ia, nini ma hubani: Tenger ma uhurmu, jongjong ma ho, idilo do ho! 10:49 Lalu Yesus berhenti dan berkata: “Panggillah dia!” Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya: “Kuatkan hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau.”
10:50 Ia pe ipadaoh ma salimutni, jongjong ma ia, lanjar laho bani Jesus. 10:50 Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.
10:51 Iparsahapkon Jesus ma ia, nini ma: Aha ipangindo uhurmu bahenonku bam? Jadi nini na mapitung ai ma hu-Bani: Ham Guru, marpangidah ma namin matangku! 10:51 Tanya Yesus kepadanya: “Apa yang kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Jawab orang buta itu: “Rabuni, supaya aku dapat melihat!”
10:52 Jadi nini Jesus ma hubani: Laho ma ho! Haporsayaonmin do na pagoluhkon ho! Jadi mintor marpangidah ma ia, lanjar iirikkon ma Jesus bani pardalananni. 10:52 Lalu kata Yesus kepadanya: “Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau!” Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya.
<< Markus 9 Markus 11 >>