Markus 7

7:1 Dob ai, sanggah roh martumpu hu-Bani Parisei ampa deba humbani sibotoh surat, na roh hun Jerusalem, 7:1 Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus.
7:2 jadi iidah sidea ma deba susianni mangan ruti marhitei tangan na butak, ai ma, seng palobei marburih. (Luk. 11:38.) 7:2 Mereka melihat, bahwa beberapa orang murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
7:3 Ia halak Parisei ampa haganup halak Jahudi, seng ra mangan anggo lang palobei tangkas iusah tanganni mangihutkon adat ni na lobei. (Joh. 2:26.) 7:3 Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka;
7:4 Anjaha anggo mulak hun tiga, seng mangan sidea, anggo lang palobei maridi; anjaha buei ope adat na legan idalankon sidea, songon na mamurihi panginuman, gendi ampa gusi tombaga. (Mat. 23:25.) 7:4 dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga.
7:5 Jadi isungkun Parisei ampa sibotoh titah ai ma Ia: Mase ma lang iihutkon susianmu adat ni ompung na lobei, ai mangan ruti do sidea marhitei tangan na butak? 7:5 Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada-Nya: “Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?”
7:6 Jadi nini ma dompak sidea: Sintong do panjahaion ni si Jesayas pasal nasiam, ale sipakulah-kulah, songon na tarsurat ai: Ipasangap bangsa on do Ahu marhitei bibirni, tapi uhurni daoh do hum-Bangku! (Jes. 29:13.) 7:6 Jawab-Nya kepada mereka: “Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.
7:7 Soya do pambahenan ni sidea pasangapkon Ahu, ai titah-titah ni jolma do ipodahkon sidea. 7:7 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
7:8 Tading do titah ni Naibata ibahen nasiam, halani mandalankon adat na humbani jolma. 7:8 Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.”
7:9 Nini ope bani sidea: Patut ma tongon iparnalang nasiam titah ni Naibata, halani mandalankon adatnasiam. 7:9 Yesus berkata pula kepada mereka: “Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri.
7:10 Ai ihatahon si Musa do namin: Pasangap ma bapamu ampa inangmu! Ambah ni ai: Barang ise na mamurai bapani atap inangni maningon bunuhon do. (2 Mus. 20:12; 21:17; Pod. 28:24.) 7:10 Karena Musa telah berkata: Hormatilah ayahmu dan ibumu! dan: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati.
7:11 Tapi nasiam mangkatahon: Barang ise na mangkatahon bani bapani atap inangni: “Korban”! artini: Sagala na patut pangurupingku bamu, domma na galangkon. 7:11 Tetapi kamu berkata: Kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya: Apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban — yaitu persembahan kepada Allah –,
7:12 Jadi seng be ilopas nasiam ia mambahen atap aha bani bapani atap inangni, 7:12 maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya.
7:13 gabe iparseda nasiam do hata ni Naibata marhitei adat-adat na pinadalan nasiam in. Anjaha buei do na sonin idalankon nasiam. (ay. 8.) 7:13 Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan.”
7:14 Dob ai idilo ma use halak na mabuei ai, nini ma dompak sidea: Nasiam haganup, tangihon ma Ahu anjaha parimbagaskon nasiam ma. 7:14 Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka: “Kamu semua, dengarlah kepada-Ku dan camkanlah.
7:15 Seng butak jolma halani na masuk hun darat hubagas dirini, tapi na luar humbani jolma ai, ai do na pabutakkonsi. (Rom. 14:14; Tit. 1:15; Lah. 10:15.) 7:15 Apa pun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya.”
7:16 Parpinggol na marpanangar, itangihon ma in! (bd. 4:23.) 7:16 [Barangsiapa bertelinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar!]
7:17 Dob masuk Ia hu rumah, holang humbani na mabuei ai, isungkun susianni ma Ia pasal limbaga ai. 7:17 Sesudah Ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya tentang arti perumpamaan itu.
7:18 Jadi nini ma dompak sidea: Dihut do hape hanima seng mangarusi ai? Ai seng dapot uhurnima, na so tarbahen butak jolma bahenon ni sagala na masuk hun darat hubagas dirini? 7:18 Maka jawab-Nya: “Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya,
7:19 Ai seng masuk ai hubagas uhurni; hubagas boltokni do ai laho, dob ai kaluar bani ianan na suhi. (Marhitei ai torang pansing do sagala sipanganon). 7:19 karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?” Dengan demikian Ia menyatakan semua makanan halal.
7:20 Tapi nini ma use: Na kaluar humbani jolma, ai do pabutakkonsi. 7:20 Kata-Nya lagi: “Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya,
7:21 Ai humbagas, humbani uhurni jolma do roh uhur na jahat, parriah-riahon, panangkoon, pamunuhon, (Jak. 1:14, 15; Rom 7:14; Gal. 5:17; 1 Mus. 6:5.) 7:21 sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan,
7:22 parbangkison, pangkauton, hajahaton, panipuon, parsondukbungkason, subil, panreheion, gijang ni uhur ampa pamunuhon. 7:22 perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.
7:23 Haganup hajahaton ai humbagas do rohni, ai do na pabutak jolma. 7:23 Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.”
7:24 Dob ai bingkat ma Ia hunjai, laho hu nagori Tirus. Masuk ma Ia hubagas sada rumah, nini uhurni, ase ulang adong na mambotoh ai, tapi seng tarponopkon. 7:24 Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangan-Nya tidak dapat dirahasiakan.
7:25 Tapi mintor tarbogei do ai bani sada naboru, adong do sada boruni siniaran ni setan. Jadi roh ma ia, manrogop hulobei ni naheini. 7:25 Malah seorang ibu, yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang Dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki-Nya.
7:26 Ia naboru ai, parbegu do, bangsa Sirofenisia, jadi ipangindo ma hu-Bani, ase iusir setan ai humbani boruni ai. 7:26 Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya.
7:27 Tapi nini ma mambalosisi: Bosur ma lobei dakdanak; ai seng patut buaton ruti humbani dakdanak, laho mamberehon ai bani baliang. 7:27 Lalu Yesus berkata kepadanya: “Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.”
7:28 Jadi marbalos ma ia, nini ma hu-Bani: Tongon do ai Tuhan, tapi ipangan baliang na itoruh ni meja do rimah-rimah ni dakdanak. 7:28 Tetapi perempuan itu menjawab: “Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.”
7:29 Jadi nini Jesus ma hubani: Halani hatamu ai, laho ma ham, domma mandarat setan ai humbani borumu ai. 7:29 Maka kata Yesus kepada perempuan itu: “Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu.”
7:30 Laho ma tongon ia, jadi jumpahsi ma boruni ai modom-modom i podoman, anjaha setan ai domma luar. 7:30 Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar.
7:31 Dob ai itadingkon ma use nagori Tirus, manlopusi Sidon laho dompak tao Galilea, gabe das ma Ia hu nagori Dekapolis. (Mat. 15:29, 31.) 7:31 Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis.
7:32 Jadi adong ma na mamboban hu-Bani sada halak na nengel anjaha longah, anjaha ipindo ma hu-Bani, ase itampeihon tanganni hujai. (bd. 6:23.) 7:32 Di situ orang membawa kepada-Nya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepada-Nya, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas orang itu.
7:33 Jadi iarahkon Jesus ma ia hubani na suhi, holang humbani halak na mabuei ai; ipamasuk ma jari-jarini hubagas pinggol ni halak ai, martijur ma Ia anjaha ijamah ma dilahni, (bd. 8:23.) 7:33 Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan jari-Nya ke telinga orang itu, lalu Ia meludah dan meraba lidah orang itu.
7:34 lanjar mangkawah ma Ia dompak datas, marhosah ganjang, dob ai nini ma: Hepata! artini: Mungkab ma! (bd. 6:41; Joh. 11:41.) 7:34 Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya: “Efata!”, artinya: Terbukalah!
7:35 Jadi mungkab ma tongon pinggolni anjaha harhar sangkut-sangkut ni dilahni, gabe dear ma parsahapni. 7:35 Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik.
7:36 Ipandang ma sidea, ase ulang ipatugah-tugah na masa ai atap bani ise pe. Tapi lambin ipandang, lambin iompot sidea do mambaritahon ai. (bd. 1:43-54; 5:43.) 7:36 Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceriterakannya kepada siapa pun juga. Tetapi makin dilarang-Nya mereka, makin luas mereka memberitakannya.
7:37 Jadi longang tumang ma sidea, nini ma: Dear do haganup ibahen: Gabe marpambogei do na nengel, anjaha marsahap ia na longah. (1 Mus. 1:31; Mat. 15:30, 31.) 7:37 Mereka takjub dan tercengang dan berkata: “Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan-Nya mendengar, yang bisu dijadikan-Nya berkata-kata.”
<< Markus 6 Markus 8 >>