Markus 6

6:1 Jadi bingkat ma Ia hunjai, laho hu huta hagodanganni, anjaha iirikkon susianni do Ia. 6:1 Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asal-Nya, sedang murid-murid-Nya mengikuti Dia.
6:2 Anjaha sanggah ari Sabat mangajar ma Ia i rumah parguruan. Jadi longang ma halak simbuei na manangar ai, nini sidea ma: Hunja do in roh Bani? Hapentaran aha do na binere in Bani? Anjaha sonaha do, ase boi jadi halongangan na sonai marhitei tanganni? (Joh. 7:15.) 6:2 Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata: “Dari mana diperoleh-Nya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepada-Nya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangan-Nya?
6:3 Ai lang Ia do tukang in, anak ni si Maria, abang ni si Jakobus, si Joses, si Judas ampa si Simon? Ai lang i lambungta do botouni? Jadi sangsi ma sidea pasalsi. 6:3 Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara-Nya yang perempuan ada bersama kita?” Lalu mereka kecewa dan menolak Dia.
6:4 Tapi nini Jesus ma dompak sidea: Sabonar na so marsangap do nabi anggo i tanoh hagodanganni, itongah-tongah ni diha-dihani ampa i rumahni sandiri. (Joh. 4:44.) 6:4 Maka Yesus berkata kepada mereka: “Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya.”
6:5 Anjaha seng tarhorjahonsi tanda halongangan ijai, pitah piga-piga halak do hansa tarpamalumsi, marhitei na manampeihon tanganni bani sidea. 6:5 Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan-Nya atas mereka.
6:6 Jadi longang ma uhurni, halani na so porsaya ai sidea. Lanjar isiari ma huta-huta na i nagori ai, laho mangajari. 6:6a Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
6:6b Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar.
6:7 Dob ai idilo ma na sapuluh dua halak ai, lanjar isuruh ma sidea mardua-dua, anjaha ibere ma bani sidea kuasa dompak tonduy na mabutak. (Luk. 10:1.) 6:7 Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat,
6:8 Ihatahon do bani sidea, ase ulang iboan atap aha hu pardalanan, barang ruti, barang tas, barang duit ibagas gondit sobali ni tungkot. 6:8 dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan,
6:9 Boi do sidea marsipatu, tapi ulang ma marbaju dua lapis. 6:9 boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju.
6:10 Ihatahon do homa bani sidea: Anggo masuk hanima hu sada rumah, ijai ma hanima soh, paima bingkat use. 6:10 Kata-Nya selanjutnya kepada mereka: “Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu.
6:11 Anggo adong sada huta, na so ra manjalo hanima, barang na so ra manangihon hanima, tadingkon hanima ma ai, anjaha pirpirhon hanima ma orbuk na longkot bani naheinima, bahen hasaksian bani sidea. (Lah. 13:51; 18:6.) 6:11 Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.”
6:12 Jadi bingkat ma sidea marambilan mangkatahon paubahkon uhur. (Luk. 10:34; Jak. 5:14.) 6:12 Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat,
6:13 Buei do setan iusir sidea, anjaha buei homa na boritan iminaki, gabe malum iahap sidea. 6:13 dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka.
6:14 Tarbogei ma pasal Jesus bani raja Herodes, ai domma tarbarita goranni, gabe nini ma: Domma puho si Johannes Pandidi humbani na matei, ai do ase sonai marhagogohon Ia. 6:14 Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab nama-Nya sudah terkenal dan orang mengatakan: “Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia.”
6:15 Na legan mangkatahon: Si Elias do in. Na legan use mangkatahon: Nabi do ia, usih songon nabi-nabi na legan ai. (bd. 8:28; Mat. 16:14.) 6:15 Yang lain mengatakan: “Dia itu Elia!” Yang lain lagi mengatakan: “Dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu.”
6:16 Tapi dob ibogei si Herodes ai, nini ma: Si Johannes, na dob hutampul ondi uluni, ai do na puho humbani na matei. 6:16 Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata: “Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi.”
6:17 Ai isuruh si Herodes do ijia na manangkap si Johannes anjaha na manutupsi halani si Herodias, parinangon ni anggini, si Pilippus, na binuatni ai gabe jolmani. 6:17 Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, isteri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai isteri.
6:18 Ai ihatahon si Johannes do hubani si Herodes: Seng bulih buatonmu nasianggimu! 6:18 Karena Yohanes pernah menegor Herodes: “Tidak halal engkau mengambil isteri saudaramu!”
6:19 Halani ai sogam ma uhur ni si Herodias mangidahsi; sai sihol do bunuhonni ia, tapi seng tarpasaudsi. (3 Mus. 18:16.) 6:19 Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat,
6:20 Ai si Herodes pe mabiar do mangidah si Johannes, ai ibotoh halak parpintor do ia anjaha na susi, gabe iondingi ma ia. Anggo itangar ambilanni, sosak tumang do iahap, tapi marosuh do ia manangarsi. 6:20 sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu, bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia.
6:21 Tapi jumpah ma panorang na dear honsi, ai ma ari partubuh ni si Herodes, sanggah na mambahen pesta-pesta ia bani pagawai-pagawai tinggi, panglima-panglima, ampa na sangap-sangap i Galilea. 6:21 Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea.
6:22 Masuk ma ijia boru ni si Herodias lanjar manortor ilobei ni sidea, gabe malas ma uhur ni si Herodes ampa tamueini ai ibahen. Jadi nini raja ai ma bani anak boru ai: Pindo ma hubangku atap aha rosuh ni uhurmu, sai bereonku do ai bam. (Est. 5:3, 6.) 6:22 Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu: “Minta dari padaku apa saja yang kauingini, maka akan kuberikan kepadamu!”,
6:23 Pala do ibijahon bani: Atap aha pangindoanmu, ronsi satongah ni harajaonku, sai na bereonku do. 6:23 lalu bersumpah kepadanya: “Apa saja yang kauminta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku!”
6:24 Jadi laho ma ia, isungkun ma inangni: Aha ma pindoonku? Jadi nini ma: Ulu ni si Johannes pandidi ma pindo! 6:24 Anak itu pergi dan menanyakan ibunya: “Apa yang harus kuminta?” Jawabnya: “Kepala Yohanes Pembaptis!”
6:25 Jadi tarolos ma ia masuk hulobei ni raja ai, nini ma mangindo: Bere ham ma bangku sonari ulu ni si Johannes pandidi iatas pinggan! 6:25 Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta: “Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam!”
6:26 Pusok tumang ma uhur ni raja ai, tapi halani bijani ai bani tamueini ai, seng ra ia manulak pangindoanni ai. 6:26 Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya.
6:27 Jadi mintor isuruh raja ai ma upasni sahalak, ihatahon ma mangalop ulu ni si Johannes. Laho ma halak ai, iponggol ma ulu ni si Johannes i tutupan; 6:27 Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.
6:28 iboan ma ai iatas ni sada pinggan, lanjar ibere ma bani anak boru ai, anjaha anak boru ai ma padaskon ai bani inangni. 6:28 Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.
6:29 Dob ibogei susianni pasal ai, roh ma sidea, ibuat sidea ma bangkei ni ai lanjar itanom. 6:29 Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan.
6:30 Dob ai mulak ma susian ai bani Jesus, ipatugah sidea ma haganup na hinorjahon ampa na niajarhon ni sidea. (ay. 7; Luk. 9:10.) 6:30 Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada-Nya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan.
6:31 Nini Jesus ma hubani sidea: Laho ma hita bani ianan na lungun, ase marsaran otik. Ai buei do halak na laho roh bani sidea, gari mangan seng sompat. (bd. 3:20.) 6:31 Lalu Ia berkata kepada mereka: “Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika!” Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat.
6:32 Jadi laho ma sidea marparau hu sada ianan na lungun, laho papuligkon diri, 6:32 Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
6:33 tapi buei do halak mangidah anjaha na mambotoh huja sidea laho, gabe marrohan ma sidea hun huta-huta ai mardalan nahei laho hujai, anjaha ilobei sidea do Ia. 6:33 Tetapi pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka.
6:34 Sanggah mandarat Jesus, iidah ma halak na mabuei ai, jadi maidop ma uhurni mangidah sidea, ai songon biri-biri na so marparmahan do sidea, gabe buei ma ipodahkon bani sidea. (Mat. 9:36.) 6:34 Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
6:35 Jadi marayak bod ari, roh ma susianni hu-Bani, nini ma: Ianan na lungun do on, anjaha domma bod ari. (bd. 8:1-9.) 6:35 Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya dan berkata: “Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
6:36 Suruh Ham ma sidea, ase boi sidea laho hu dusun-dusun ampa huta-huta na inggot in, laho mamboli sipanganon bani sidea. 6:36 Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini.”
6:37 Tapi nini Jesus ma mambalosi sidea: Bere hanima ma sidea mangan! Nini sidea ma hu-Bani: Ai maningon laho do hanami mamboli ruti harga dua ratus dinar, laho mambere sidea mangan otik? 6:37 Tetapi jawab-Nya: “Kamu harus memberi mereka makan!” Kata mereka kepada-Nya: “Jadi haruskah kami membeli roti seharga dua ratus dinar untuk memberi mereka makan?”
6:38 Jadi nini ma dompak sidea: Piga dong ruti bannima? Tonggor lobei! Dob ipapangkei sidea, nini ma: Lima ruti ampa dua dengke. 6:38 Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa!” Sesudah memeriksanya mereka berkata: “Lima roti dan dua ikan.”
6:39 Dob ai isuruh ma sidea hundul ganupan bani poyon-poyon ai, sasaholmouan. 6:39 Lalu Ia menyuruh orang-orang itu, supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau.
6:40 Jadi hundul ma sidea marsasaratus ampa marlima-lima puluh saholmouan. 6:40 Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang seratus, ada yang lima puluh orang.
6:41 Dob ai ibuat Jesus ma ruti na lima ampa dengke na dua ai, ikawahkon ma hu atas, ipasu-pasu ma ai anjaha ipartopik. Ipambere ma ai bani susianni ai, ase sidea use mamberei halak na mabuei ai. Anjaha dengke na dua ai pe ibagihon ma bani sidea haganup. (bd. 7:34; Joh. 11:41; 17:1.) 6:41 Dan setelah Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu; begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan-Nya kepada semua mereka.
6:42 Mangan do sidea haganup, anjaha bosur bei. (bd. 8:8.) 6:42 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
6:43 Ipatumpu sidea ma teba-teba, humbani ruti ampa humbani dengke ai, gok sapuluh dua bantei. 6:43 Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dua belas bakul penuh, selain dari pada sisa-sisa ikan.
6:44 Ia buei ni na mangan ruti ai, dong do lima ribu dalahi. 6:44 Yang ikut makan roti itu ada lima ribu orang laki-laki.
6:45 Sanggah na palaohon halak na mabuei ai ope Ia, mintor ijuljul Jesus ma susianni ai masuk hu parau, laho palobeihon hu dipar, hu Betsaida. 6:45 Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang.
6:46 Anjaha dob misir halak ganup, tangkog ma Ia hu dolog, laho martonggo. (Luk. 6:12.) 6:46 Setelah Ia berpisah dari mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa.
6:47 Dob golap ari domma itongah tao parau ai, anjaha sahalak Jesus mando idarat. 6:47 Ketika hari sudah malam perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat.
6:48 Iidah ma sidea sunsah manlugai halani logou na roh hun lobei. Hira-hira tahuak dayok na parlobei roh ma Ia manjumpahkon sidea mardalan iatas bah, anjaha songon na sihol lopusanni ma sidea. 6:48 Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam tiga malam Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan Ia hendak melewati mereka.
6:49 Tapi mangidahsi na mardalan ai iatas bah, iagan sidea ma begu-begu do ai, gabe mandoruhi ma sidea. (Luk. 24:37.) 6:49 Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak,
6:50 Haganup do sidea na mangidah ai anjaha gobir bei do. Jadi mintor iparsahapkon ma sidea, nini ma: Tenger ma uhurnima! Ahu do on! Ulang mabiar! 6:50 sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka: “Tenanglah! Aku ini, jangan takut!”
6:51 Lanjar naik ma Ia manjumpahkon sidea hubagas parau ai, anjaha logou pe minop ma. Jadi lambin longang tumang ma sidea, (bd. 4:39.) 6:51 Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung,
6:52 ai na masa pasal ruti ai pe seng ope iartihon sidea, ai mapir ope uhur ni sidea. (bd. 8:17.) 6:52 sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil.
6:53 Dob mandipar das ma sidea hu nagori Genesaret, jadi marlabuh ma sidea ijai. 6:53 Setibanya di seberang Yesus dan murid-murid-Nya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ.
6:54 Anjaha mandaratkonsi sidea hun parau ai, mintor itanda halak do Ia. 6:54 Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus.
6:55 Jadi idalani sidea ma ganup nagori ai, anjaha ipamboan sidea ma sagala na boritan bani podomanni bei barang ija ibogei sidea adong Jesus. 6:55 Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya Ia berada.
6:56 Anjaha huja pe Ia laho, hu dusun-dusun atap hu huta-huta atap hu kota pe, iparpatibal halak ma na boritan i alaman, anjaha ipindo sidea ma bani Jesus, ase ilopas sidea pala manjamah sisi ni pakeianni gelah. Anjaha haganup halak na manjamah ai, malum do. (bd. 5:28; Luk. 6:19.) 6:56 Ke mana pun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepada-Nya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubah-Nya saja. Dan semua orang yang menjamah-Nya menjadi sembuh
<< Markus 5 Markus 7 >>