Markus 3

3:1 Dob ai masuk ma Ia use hubagas sada rumah parguruan. Dong ma ijai sahalak na matei lopah tanganni. 3:1 Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya.
3:2 Igompangi sidea ma Ia atap ra do Ia pamalumkonsi bani ari Sabat, ase dong dalan bani sidea mangaduhonsi. 3:2 Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia.
3:3 Jadi nini ma dompak halak partangan na matei lopah ai: Jongjong ma ho hu tongah-tongah on! 3:3 Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu: “Mari, berdirilah di tengah!”
3:4 Lanjar ihatahon ma bani sidea: Aha do na patut bahenon bani ari Sabat, na madear do atap na jahat, pagoluhkon do atap mamunuh? Tapi sip ma sidea. 3:4 Kemudian kata-Nya kepada mereka: “Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?” Tetapi mereka itu diam saja.
3:5 Jadi ikawahkon ma sidea ibagas marah pakon pusok ni uhur halani tendel ni uhur ni sidea. Anjaha ihatahon ma bani halak ai: Pagostong ma tanganmu! Jadi ipagostong ma tongon, jadi malum ma tanganni ai. 3:5 Ia berdukacita karena kedegilan mereka dan dengan marah Ia memandang sekeliling-Nya kepada mereka lalu Ia berkata kepada orang itu: “Ulurkanlah tanganmu!” Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu.
3:6 Jadi luarhonsi Parisei ai, mintor ibahen sidea ma partahian pakon halak Herodiani, barang sonaha bahenon ni sidea laho mamunuhsi. 3:6 Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia.
3:7 Jadi surut ma Jesus rapkon susianni dompak tao ai. Buei tumang do halak hun Galilea pakon hun Judea mangirikkonsi, 3:7 Kemudian Yesus dengan murid-murid-Nya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikuti-Nya. Juga dari Yudea,
3:8 sonai homa hun Jerusalem pakon nagori Idumea pakon na hun dipar ni bah Jordan pakon na hun Tirus ampa Sidon; buei do halak na roh hu-Bani, dob ibogei sidea buei ni na binahenni ai. 3:8 dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepada-Nya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukan-Nya.
3:9 Jadi isuruh ma susianni pasirsirhon sada parau Bani halani na mabuei ai, ase ulang isosak sidea Ia. 3:9 Ia menyuruh murid-murid-Nya menyediakan sebuah perahu bagi-Nya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpit-Nya.
3:10 Ai buei tumang do sidea ipamalum, gabe marurup ma sagala na boritan roh manjamahsi. 3:10 Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepada-Nya hendak menjamah-Nya.
3:11 Anjaha sagala partonduy na mabutak, dob iidah sidea Ia, marsombah ma hu-Bani lanjar dilo-dilo: Ham do Anak ni Naibata! 3:11 Bilamana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapan-Nya dan berteriak: “Engkaulah Anak Allah.”
3:12 Tapi gomos do sidea ipalumba, ase ulang ipatugah-tugah sidea pasal Ia. 3:12 Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia.
3:13 Dob ai tangkog ma Ia hu sada dolog, jadi idilo ma hu lobeini halak harosuh ni uhurni, gabe roh ma sidea hu-Bani. 3:13 Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan mereka pun datang kepada-Nya.
3:14 Ipabangkit ma sapuluh dua halak bahen hasomanni, sisuruhonni marambilan, 3:14 Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus-Nya memberitakan Injil
3:15 anjaha na markuasa mangusir setan-setan. 3:15 dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan.
3:16 Ase ipabangkit ma na sapuluh dua on: Si Simon na igoran homa si Petrus; 3:16 Kedua belas orang yang ditetapkan-Nya itu ialah: Simon, yang diberi-Nya nama Petrus,
3:17 si Jakobus, anak ni si Sebedeus, pakon si Johannes, sanina ni si Jakobus ai. Igoran do sidea Boanerges, artini: anak ni longgur. 3:17 Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi-Nya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guruh,
3:18 Ambah ni ai si Andareas, si Pilippus, si Bartolomeus, si Mateus, si Tomas, si Jakobus anak ni si Alpeus, si Tadeus, si Simon halak Kana, 3:18 selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot,
3:19 pakon si Judas Iskariot, partahi-tahi ai. 3:19 dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati Dia.
3:20 Jadi masuk ma Ia hubagas sada rumah. Marurup ma use roh jolma, pala seng sompat sidea mangan. 3:20 Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat.
3:21 Dob ibogei sindohorni ai, roh ma sidea laho mangalopsi, halani nini halak: Na podouan do Ia. 3:21 Waktu kaum keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak waras lagi.
3:22 Ia sibotoh surat na roh hun Jerusalem, nini sidea do: Na siniaran ni Belsebul do Ia, anjaha mangunsagahkon kopala ni setan do iusir setan-setan ai. 3:22 Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata: “Ia kerasukan Beelzebul,” dan: “Dengan penghulu setan Ia mengusir setan.”
3:23 Jadi idilo ma sidea hu lobeini, anjaha marlimbaga ma Ia marsahap pakon sidea: Sonaha ma ra setan mangusir hasomanni setan? 3:23 Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan: “Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis?
3:24 Anggo marsalisih sada harajaon samahsi, seng anjai totap harajaon ai. 3:24 Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan,
3:25 Anjaha anggo adong sada rumah tangga marsalisih samahsi, seng anjai totap be rumah tangga ai. 3:25 dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan.
3:26 Ase anggo marsilawanan setan ai samahsi anjaha marsalisih, seng totap be ia, tapi na laho bois ma ia. 3:26 Demikianlah juga kalau Iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya.
3:27 Seng boi imasuki halak rumah ni halak na gogoh, laho manrampas ugasni, anggo lang lobei isangkut na gogoh ai; dob ai pe ase tarbuatsi ugas-ugasni. 3:27 Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu.
3:28 Na sintong do hatangkon bani nasiam: Tarsasap do sagala dousa ni jolma, ronsi panrisaion ni sidea; 3:28 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan.
3:29 tapi halak na mangapasi Tonduy Na pansing, seng dapotan hasasapan ni dousa ia ronsi sadokah ni dokahni; mangonai do bani utangni ai ronsi sadokah ni dokahni. 3:29 Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal.”
3:30 Sonai ma ihatahon, halani nini sidea: Partonduy na mabutak do Ia. 3:30 Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa Ia kerasukan roh jahat.
3:31 Jadi roh ma inangni pakon saninani, i darat do sidea jongjong, anjaha isuruh sidea ma na mandilosi. 3:31 Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia.
3:32 Hundul do na mabuei ai manliotisi, nini sidea ma dompakSi: Tonggor ma, i darat an do inangmu, saninamu pakon botoumu, laho mangindahi Ham! 3:32 Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia, mereka berkata kepada-Nya: “Lihat, ibu dan saudara-saudara-Mu ada di luar, dan berusaha menemui Engkau.”
3:33 Ibalosi ma sidea, nini ma: Ise do goranon inangku anjaha ise do saninangku? 3:33 Jawab Yesus kepada mereka: “Siapa ibu-Ku dan siapa saudara-saudara-Ku?”
3:34 Jadi ikawahkon ma na hundul manliotisi ai, nini ma: On do inangku, on do saninangku! 3:34 Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekeliling-Nya itu dan berkata: “Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku!
3:35 Ai na mangkorjahon harosuh ni Naibata, ai do saninangku, ai do botouhu, ai do inangku! 3:35 Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku.”
<< Markus 2 Markus 4 >>