Markus 2

2:1 Mulakhonsi Ia hu huta Kapernaum, ai ma piga-piga ari ipudi ni ai, jadi tarbogei ma na dob i rumah Ia. 2:1 Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar, bahwa Ia ada di rumah.
2:2 Jadi martumpu ma buei halak, pala seng siat be ilobei ni labah ai, gabe iambilankon ma bani sidea hata ai. 2:2 Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka,
2:3 Dob ai roh ma halak mamboan na oyangon hu-Bani, ompat halak do na marusungsi. 2:3 ada orang-orang datang membawa kepada-Nya seorang lumpuh, digotong oleh empat orang.
2:4 Tapi halani seng boi idohori sidea Ia halani na mabuei ai, ibuha sidea ma tayub i babou ni ianan ai; jadi itantan ma hujai podoman hatibalan ni na oyangon ai. 2:4 Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada-Nya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atas-Nya; sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring.
2:5 Mangidah haporsayaon ni sidea ai Jesus, nini ma dompak na oyangon ai: Ambia, domma sasap dousamu! 2:5 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: “Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni!”
2:6 Tapi dong do deba hundul ijai sibotoh surat, na mangkatahon ibagas uhurni: 2:6 Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya:
2:7 Mase sonai parsahap ni halak on? Manrisai do Ia! Ise boi manasap dousa sobali Naibata tumang? 2:7 “Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?”
2:8 Jadi mintor ibotoh Jesus ma ibagas uhurni, na sonai pingkiran ni sidea ibagas, gabe nini ma dompak sidea: Mase sonai pingkiran ni uhurnasiam? 2:8 Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati-Nya, bahwa mereka berpikir demikian, lalu Ia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
2:9 Naija do urahan hatahonon bani na oyangon on: “Domma sasap dousamu”, atap nahatahon: “Jongjong ma ho, boan ma podomanmu, mardalan ma”? 2:9 Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?
2:10 Tapi ase ibotoh nasiam na markuasa do Anak ni Manisia in i tanoh on manasap dousa, nini ma dompak na oyangon ai: 2:10 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” — berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu –:
2:11 Huhatahon ma bam: “Jongjong ma ho, boan ma podomanmu anjaha mulak ma hu rumahmu”. 2:11 “Kepadamu Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!”
2:12 Jadi mintor jongjong ma ia, ibuat ma podomanni lanjar laho hu darat, inonoi haganup sidea, pala longang sidea haganup. Ipuji sidea ma Naibata, nini ma: Lape ongga iidah hanami na sonin! 2:12 Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi ke luar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya: “Yang begini belum pernah kita lihat.”
2:13 Jadi laho ma Ia use hu darat, hu topi tao, jadi roh ma haganup na mabuei ai hu-Bani, gabe iajari ma sidea. 2:13 Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepada-Nya, lalu Ia mengajar mereka.
2:14 Jadi sanggah na mardalan ai, iidah ma si Lepi, anak ni si Alpeus, hundul i kantor sohei; jadi ihatahon ma bani: Irikkon ma Ahu! Jadi jongjong ma ia laho mangirikkonsi. 2:14 Kemudian ketika Ia berjalan lewat di situ, Ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai lalu Ia berkata kepadanya: “Ikutlah Aku!” Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Dia.
2:15 Jadi masa ma, sanggah na hundul Ia mangan i rumahni ai, buei do sijalo sohei pakon pardousa mangkasomani Jesus ampa susianni ai mangan; ai buei do sidea na mangirikkonsi. 2:15 Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya, sebab banyak orang yang mengikuti Dia.
2:16 Dob iidah sibotoh surat na humbani Parisei, mangan Ia rapkon pardousa pakon sijalo sohei, nini sidea ma dompak susianni: Rapkon sijalo sohei ampa pardousa do Ia mangan tene! 2:16 Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat, bahwa Ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid-Nya: “Mengapa Ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?”
2:17 Tapi dob ibogei Jesus ai, nini ma dompak sidea: Seng porlu doktor bani na jorgit, bani na boritan do! Seng roh Ahu laho mandilo parpintor, tapi pardousa do. 2:17 Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka: “Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.”
2:18 Anggo susian ni si Johannes pakon halak parisei siparpuasa do. Jadi roh ma sidea, nini ma hu-Bani: Mase susian ni si Johannes pakon susian ni Parisei marpuasa do, hape susianmu lang? 2:18 Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus: “Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?”
2:19 Nini Jesus ma dompak sidea: Mintor tarbahen halak na marpesta parunjukon ma marpuasa, sadokah rap ope pakon sidea siparunjuk ai? Sadokah rap ope pakon sidea siparunjuk ai, seng tarbahen sidea marpuasa. 2:19 Jawab Yesus kepada mereka: “Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa.
2:20 Tapi na roh ma arini, buaton ma siparunjuk ai humbani sidea; jadi bani ari ai ma sidea marpuasa. 2:20 Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa.
2:21 Seng dong halak, na mandungkapkon hiou na baru bani hiou na dob madotei, ai rigat do use na nidungkapkon na bayu ai hubani na buruk ai, gabe roh bangbangni ma rigatni ai. 2:21 Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya.
2:22 Anjaha seng dong halak, na pauseihon anggur na baru hubani gusi huling-kuling na buruk; ai rigatkonon ni anggur ai do gusi huling-kuling na buruk ai, gabe mambur ma anggur ai, anjaha maseda gusi ai. Tapi anggur na bayu bani gusi huling-kuling na bayu ma. 2:22 Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula.”
2:23 Jadi santorap sanggah ari Sabat, mamontas ma Ia hun tongah-tongah ni juma; jadi ipungkah susianni ma mamutiki buyur ni omei sanggah na mardalan ai. 2:23 Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-murid-Nya memetik bulir gandum.
2:24 Jadi nini Parisei ma dompaksi: Tonggor ma, na binahen ni sidea in, na so bulih horjahonon bani ari Sabat! 2:24 Maka kata orang-orang Farisi kepada-Nya: “Lihat! Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?”
2:25 Jadi nini ma dompak sidea: Ai seng ongga ibasa nasiam nani na binahen ni si Daud, sanggah tarsosak ia anjaha na loheian ai ia rap pakon hasomanni? 2:25 Jawab-Nya kepada mereka: “Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan,
2:26 Imasuki do rumah ni Naibata sanggah panorang ni si Abyatar, sintua ni malim ai, anjaha ipangan do ruti galangan ai, na so malo panganon ni age ise sobali ni malim-malim, anjaha ibere do homa hunjai bani hasomanni. 2:26 bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai Imam Besar lalu makan roti sajian itu — yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam — dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?”
2:27 Anjaha nini ope bani sidea: Halani jolma do, ase iadongkon ari Sabat, sedo halani ari Sabat ase itompa jolma. 2:27 Lalu kata Yesus kepada mereka: “Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat,
2:28 Halani ai Anak ni jolma in do Tuhan ni ari Sabat homa. 2:28 jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat.”
<< Markus 1 Markus 3 >>