Markus 4

4:1 Jadi iulaki Jesus ma use mangajari i topi tao ai. Martumpu ma buei halak hu lobeini, pala imasuki sada parau na i tao ai, lanjar hundul ma ijai. I topi tao ai do anggo halak na mabuei ai ganup. (bd. 2:13.) 4:1 Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu.
4:2 Jadi buei ma iajarhon bani sidea marhitei limbaga, nini ma bani sidea marhitei pangajarionni ai: 4:2 Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajaran-Nya itu Ia berkata kepada mereka:
4:3 Tangar ma! Na laho do sada halak panabur manaburhon bonihni. 4:3 “Dengarlah! Adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
4:4 Jadi sanggah na manabur ai ia, madabuh ma deba bonih ai hu dalan, gabe roh ma manuk-manuk mamagutisi. 4:4 Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
4:5 Na deba nari madabuh hu tanoh na batuon, na so sadiha hapal tanohni, jadi mintor tubuh ma, halani na so bagas ai tanohni. 4:5 Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis.
4:6 Tapi sanggah na lambin gijang ari, melus ma ai lanjar matei, halani na so marurat ai. 4:6 Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
4:7 Ia na deba nari madabuh do hutongah-tongah ni parhupi-hupian; lambin marbanggal ma ai rap pakon hupi-hupi ai; ipisat ma ai, gabe seng saud marbuah. 4:7 Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah.
4:8 Anjaha na deba nari use, madabuh do hu tanoh na madear; tubuh ma ai, manggargar anjaha marbuah, adong do na tolu puluh lompit ampa na saratus lompit. 4:8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang seratus kali lipat.”
4:9 Lanjar nini ma: Barang ise parpinggol na marpanangar, itangar ma ai! (ay. 23.) 4:9 Dan kata-Nya: “Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!”
4:10 Jadi sanggah sahalaksi mando tading, isungkun halak na mangkasomanisi ampa na sapuluh dua ai ma Ia pasal limbaga ai. (bd. 3:14.) 4:10 Ketika Ia sendirian, pengikut-pengikut-Nya dan kedua belas murid itu menanyakan Dia tentang perumpamaan itu.
4:11 Gabe ihatahon ma bani sidea: Ibere do bannima rusia ni harajaon ni Naibata, tapi bani halak na idarat, marhitei limbaga do ganup ipadas ai, (1 Kor. 5:12.) 4:11 Jawab-Nya: “Kepadamu telah diberikan rahasia Kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan,
4:12 ase, age pe ikawahkon sidea ai, seng iidah, anjaha age pe ibogei, seng iarusi, ase ulang mubah uhur ni sidea anjaha sasap dousa ni sidea. (Jes. 6:9, 10.) 4:12 supaya: Sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun.”
4:13 Dob ai nini ma dompak sidea: Seng iarusi hanima limbaga in? Anggo sonai, sonaha ma boi arusannima ganup limbaga in? 4:13 Lalu Ia berkata kepada mereka: “Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?
4:14 Ia sipanabur ai, hata ai do isaburhon. 4:14 Penabur itu menaburkan firman.
4:15 Ia na bani dalan ai, ai ma halak panaburan ni hata ai; anjaha dob ibogei sidea hata ai, mintor roh do sibolis mambuat hata na dob sinaburhon hubagas uhur ni sidea ai. 4:15 Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah Iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka.
4:16 Anjaha sonai do homa na sinaburhon bani tanoh na batuon ai, dob ibogei sidea hata ai, mintor malas do uhur ni sidea mambogei ai; 4:16 Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira,
4:17 tapi seng marurat ai ibagas uhur ni sidea, tongkin hansa tahan sidea. Ai anggo masa hamarsikon atap parburuon halani hata in, mintor surut do sidea. (Kol. 2:7.) 4:17 tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad.
4:18 Anjaha na deba nari ai ma na sinaburhon hu tongah-tongah ni hupi-hupi ai. Ibogei sidea do hata ai, 4:18 Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu,
4:19 tapi masuk ma hubagas uhur ni sidea holsoh-holsoh parduniaon, panarik ni habayakon sipangoto-otoi in, ampa hisap-hisap na legan, jadi ipisat ma hata ai, gabe seng saud marbuah. 4:19 lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
4:20 Tapi na sinaburhon bani tanoh na madear ai, ai ma halak na mambogei hata in anjaha na manjalosi, gabe marbuah, adong na tolu puluh lompit, onom puluh lompit ampa saratus lompit. 4:20 Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat.”
4:21 Dob ai ihatahon ma bani sidea: Ai adong do halak na pagara palita, ase inahkon ai itoruh ni tapongan atap itoruh ni podoman? Ai lang huatas ni parpalitaan do ai inahkon? 4:21 Lalu Yesus berkata kepada mereka: “Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian.
4:22 Ai seng dong na ponop, na so talar use, anjaha seng dong rusia, na so tarbotoh use. (Mat. 10:26; Luk. 12:2.) 4:22 Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap.
4:23 Barang ise parpinggol na marpanangar, itangar ma in! 4:23 Barangsiapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!”
4:24 Nini ope dompak sidea: Paruhurhon hanima ma na binogeinima! Parsuhatan na sinuhatkonnima do suhatkonon bannima, tambahkononni ope tene bannima. (Mat. 7:2.) 4:24 Lalu Ia berkata lagi: “Camkanlah apa yang kamu dengar! Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu.
4:25 Ai halak na marnadong, bereon ope bani, tapi halak na marnalang, buaton ope na adong bani hinan. (Mat. 13:12; 25:29.) 4:25 Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya.”
4:26 Dob ai nini ma: Ia harajaon ni Naibata, ai ma songon pambahen ni halak, na manaburhon bonih hu jumani. 4:26 Lalu kata Yesus: “Beginilah hal Kerajaan Allah itu: seumpama orang yang menaburkan benih di tanah,
4:27 Na modom do ia borngin, anjaha puho arian. Martumbor do ai, dob ai marbuhutanoh, na so pamotohan ni parjuma ai. (Ps. 127:2; Jak. 5:7.) 4:27 lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu.
4:28 Ai humbani gogohni sandiri ipatubuh tanoh ai do lobei hayuni, dob ai buyurni, dob ai gandum na porngis ibagas buyurni ai. 4:28 Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu.
4:29 Anjaha dob masak gandum ai, mintor isuruh ma panabi, ai jumpah ma pariama. (Pangk. 14:15.) 4:29 Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba.”
4:30 Dob ai nini ma: Hubani aha ma pausihonta harajaon ni Naibata? Hubani aha ma limbagahononta? 4:30 Kata-Nya lagi: “Dengan apa hendak kita membandingkan Kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya?
4:31 Usih do ai bani batu ni loharum. Sanggah isaburhon ai hu tanoh, ai do silumatan humbani sagala batu ni suan-suanan. 4:31 Hal Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari pada segala jenis benih yang ada di bumi.
4:32 Tapi dob isaburhon, podas do ai banggal, gabe gijangan humbani sagala suan-suanan na boi siparlowohon; mardangkahi do ai banggal-banggal, gabe boi do marasari manuk-manuk na i awang-awang itoruh ni linggomni. 4:32 Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari pada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya.”
4:33 Isahapkon do hata ai bani sidea, marhitei buei limbaga na sonai, domu hubani na tarjalo sidea. (Joh. 16:12.) 4:33 Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka,
4:34 Seng dong ihatahon bani sidea, anggo seng marhitei limbaga; tapi pulig do ipatorang haganupan ai bani susianni. 4:34 dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-murid-Nya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri.
4:35 Lanjar bani na sadari ai, bodhonsi ari, nini Jesus ma dompak susianni: Laho ma hita marparau hu dipar ai! 4:35 Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka: “Marilah kita bertolak ke seberang.”
4:36 Jadi isuruh sidea ma mulak halak na mabuei ai, anjaha iboan sidea ma Jesus, sonai tumang, ibagas parau ai. Adong do parau na legan mangirikkon sidea. 4:36 Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia.
4:37 Dob ai roh ma haba-haba na doras, anjaha gilumbang pe mangkajomba ma hubagas parau, gabe igoki bah ma parau ai. 4:37 Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
4:38 Tapi modom do anggo Jesus, marbantal, hampit pudi ni parau ai. Ipuhoi sidea ma Ia, nini: Ham Guru! Ai seng parduli Ham, age magou hita? 4:38 Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata kepada-Nya: “Guru, Engkau tidak perduli kalau kita binasa?”
4:39 Jadi puho ma Ia, ihata ma logou ai, anjaha nini ma dompak tao ai: Sip ma! Soh! Jadi soh ma logou ai, anjaha minop tao ai. (bd. 6:51; Ps. 107:23-29; Pod. 30:4.) 4:39 Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu: “Diam! Tenanglah!” Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
4:40 Dob ai nini ma dompak sidea: Mase ma mabiar hanima? Ai seng dong ope haporsayaonnima? 4:40 Lalu Ia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?”
4:41 Jadi mabiar tumang ma sidea, anjaha nini ma samah sidea: Ai ise do on, ase logou ampa tao pe mambalosisi? 4:41 Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain: “Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepada-Nya?”
<< Markus 3 Markus 5 >>