Markus 11

11:1 Sanggah na lambin dohor sidea hu huta Jerusalem, ai ma hu Betpage ampa Betania, na bani dolog Jetun ai, isuruh Jesus ma dua halak humbani susianni, 11:1 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya
11:2 nini ma hubani sidea: Laho ma hanima hu dusun na i lobeinima in, anjaha masukhonsi hanima hujai, jumpah hanima ma sada anak ni halode tambat, na so ongga ope hona ajak. Tanggali anjaha boan hanima ma ai hujon! 11:2 dengan pesan: “Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah ke mari.
11:3 Jadi anggo adong na mangkatahon bannima: Aha do na binahennima in! Hatahon hanima ma: Porlu do in bani Tuhan in, anjaha podas do in paulakonni hujon. (bd. 14:14.) 11:3 Dan jika ada orang mengatakan kepadamu: Mengapa kamu lakukan itu, jawablah: Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.”
11:4 Jadi laho ma sidea, anjaha jumpah sidea ma anak ni halode ai, tambat bani sada labah hampit darat i alaman ai, gabe itanggali sidea ma. 11:4 Mereka pun pergi, dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya.
11:5 Jadi adong ma halak na jongjong ijai, na mangkatahon bani sidea: Aha do na binahennasiam in, itanggali nasiam do anak ni halode in! 11:5 Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka: “Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?”
11:6 Jadi ihatahon sidea ma songon na hinatahon ni Jesus bani sidea, gabe ipaturut ma. 11:6 Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka.
11:7 Itogu sidea ma anak ni halode ai bani Jesus, ipaherbang sidea ma hiouni bani gurungni, dob ai iajak Jesus ma ai. 11:7 Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya.
11:8 Buei do halak na paherbangkon hiouni bani dalan ai; na deba paserakkon bulung-bulung na maratah, na itagili sidea hun tongah juma. (2 Raj. 9:13.) 11:8 Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang.
11:9 Halak na mardalan i lobei ampa na mangihut hun pudi mandilohon: Hosianna! Pinuji ma na roh ibagas goran ni Tuhan! 11:9 Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru: “Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan,
11:10 Pinuji ma harajaon ni Bapanta si Daud na sihol roh in! Hosianna ma bani ianan na gijang! (2 Sam. 7:16.) 11:10 diberkatilah Kerajaan yang datang, Kerajaan bapak kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi!”
11:11 Jadi masuk ma Ia hu Jerusalem, hu rumah panumbahan ai, anjaha dob ikawahkon haganup inggot, laho ma Ia hu Betania rap pakon susianni na sapuluh dua ai, ai domma bod ari. 11:11 Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke Bait Allah. Di sana Ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam Ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas murid-Nya.
11:12 Anjaha patarni ai, dob misir sidea hun Betania, malohei ma iahap Jesus. 11:12 Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas murid-Nya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar.
11:13 Anjaha iidah ma humbani na daoh sada hayu ara na marbulung. Laho ma Ia hujai, laho mangindahi buahni Bani. Tapi dob das Ia hujai, pitah bulung tumang do jumpahsi, ai seng ope panorangni marbuah. 11:13 Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara.
11:14 Jadi nini ma hubani hayu ai: Ronsi antigan pe seng panganon ni atap ise be buahmu! Ibogei susianni ai do nahinatahonni ai. 11:14 Maka kata-Nya kepada pohon itu: “Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya!” Dan murid-murid-Nya pun mendengarnya.
11:15 Dob ai das ma sidea hu Jerusalem. Jesus pe masuk ma hu rumah panumbahan ai, anjaha iusir ma siparjualan ampa sipamboli i rumah panumbahan ai. Ipantunggalingkon ma meja ni situkari duit ampa bangku-bangku ni sijual asas. (Joh. 2:14-16.) 11:15 Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkan-Nya,
11:16 Seng ipalopas bontason ni halak na marsiboanon rumah panumbahan ai. 11:16 dan Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah.
11:17 Jadi iajari ma sidea, nini ma: Ai lang tarsurat do, rumah partonggoan ni haganup bangsa do goranon rumahku? Hape ibahen nasiam do in gabe liang ni panrampok. (Jes. 56:7; Jer. 7:11.) 11:17 Lalu Ia mengajar mereka, kata-Nya: “Bukankah ada tertulis: Rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun!”
11:18 Jadi ibogei sintua ni malim ampa sibotoh surat ma ai, gabe ipindahi sidea ma dalan laho mamunuhsi; ai mabiar do sidea, ai ganup do halak na mabuei ai longang mambogei podahni. 11:18 Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan Dia, sebab mereka takut kepada-Nya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajaran-Nya.
11:19 Anjaha anggo bod ma ari, luar do sidea manadingkon huta ai. (ay. 11.) 11:19 Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota.
11:20 Anjaha sanggah na mamontas sidea patarni ai, iidah sidea ma na dob hangar hayu ai ronsi uratni. (ay. 14.) 11:20 Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-murid-Nya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya.
11:21 Taringat ma si Petrus, gabe nini ma hu-Bani: Guru, tonggor Ham ma! Domma hangar hayu ara na pinapaanmu ondi. 11:21 Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus: “Rabi, lihatlah, pohon ara yang Kaukutuk itu sudah kering.”
11:22 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Porsaya ma hanima bani Naibata! 11:22 Yesus menjawab mereka: “Percayalah kepada Allah!
11:23 Na sintong do hatangkon bannima: Anggo adong na mangkatahon bani dolog on: Tarangkat ma, madabuh ma hu laut ai, anjaha seng sangsi ia ibagas uhurni, tapi porsaya do na maningon jadi do ai, sai na saud do ai idahonni. (bd. 9:23; Mat. 17:20; Luk. 17:6; 1 Kor. 13:2; Jak. 1:6.) 11:23 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
11:24 Halani ai huhatahon ma bennima: haganupan, na pinindonima bani tonggonima, sai na das do ai bannima, asal ma porsaya hanima, maningon jaloonnima do ai. (Mat. 18:19; 7:7; Joh. 14:13; 16:23.) 11:24 Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
11:25 Anjaha anggo jongjong hanima martonggo, sasap hanima ma anggo adong pangkuranginima bani halak, ase isasap Bapanima na i nagori atas ai age salahnima. 11:25 Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.”
11:26 Tapi anggo seng isasap hanima, seng homa sasapon ni Bapanima na i nagori atas ai age salahnima. (Mat. 6:15.) 11:26 [Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.]
11:27 Jadi das ma sidea use i Jerusalem. Anjaha sanggah mardalan-dalan Ia i rumah panumbahan ai, roh ma hu-Bani sintua ni malim, sibotoh surat ampa pangintuai-pangintuai, 11:27 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepada-Nya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua,
11:28 anjaha nini sidea ma hu-Bani: Marhitei kuasa aha do ihorjahon Ham in? Ise do na mambere kuasa in Bamu, laho mangkorjahon in? (Joh. 2:18.) 11:28 dan bertanya kepada-Nya: “Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepada-Mu, sehingga Engkau melakukan hal-hal itu?”
11:29 Tapi nini Jesus ma hubani sidea: Adong do sungkunonku bani nasiam, balosi nasiam ma Ahu, ase hupatugah bani nasiam, atap kuasa ja hupangunsagahkon, mambahen ai. 11:29 Jawab Yesus kepada mereka: “Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah Aku jawabnya, maka Aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu.
11:30 Ia pandidion ni si Johannes, na hun nagori atas do ai atap humbani jolma do? Balosi nasiam ma Ahu! 11:30 Baptisan Yohanes itu, dari sorga atau dari manusia? Berikanlah Aku jawabnya!”
11:31 Jadi martimbang-timbang ma sidea, nini ma: Anggo ihatahon hita hun surga, hatahononni ma: Mase ma lang porsaya nasiam bani? 11:31 Mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata: “Jikalau kita katakan: Dari sorga, Ia akan berkata: Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?
11:32 Tapi porini ihatahon hita: Humbani jolma do? Mabiar do sidea bani bangsa ai, ai nabi do si Johannes nini uhur ni bangsa ai haganup. (Mat. 14:5.) 11:32 Tetapi, masakan kita katakan: Dari manusia!” Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi.
11:33 Jadi nini sidea ma mambalosi Jesus: Seng ibotoh hanami! Jesus pe nini ma hubani sidea: Ahu pe, seng patugahonku bani nasiam, atap marhitei kuasa aha hubahen ai. 11:33 Lalu mereka menjawab Yesus: “Kami tidak tahu.” Maka kata Yesus kepada mereka: “Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu.”
<< Markus 10 Markus 12 >>