Lukas 3

3:1 Pasapuluh-lima-tahunkon dob manrajai Kesar Tiberias, sanggah si Pontius Latus manggomgomi Judea, sanggah si Herodes manrajai i Galilea, si Pilipus saninani ai i Iturea ampa Tarakonitis, si Lusanias i nagori Abilene, 3:1 Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene,
3:2 sanggah hasintua-malimon ni si Hannas ampa si Kayapas, roh ma hata ni Naibata hubani si Johannes, anak ni si Sakarias, i halimisan. 3:2 pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi Imam Besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakharia, di padang gurun.
3:3 Jadi laho ma ia hu sab nagori na bani bah Jordan, anjaha iambilankon ma ambilan hamubahon ni uhur, laho pasasapkon dousa, 3:3 Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan: “Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu,
3:4 songon na tarsurat ibagas buku panjahaion ni nabi Jesayas: Sora ni na mardilo-dilo i halimisan: Parsirsir ma dalan bani Tuhan in, pintor ma bahen sidalananni! (Jes. 40:3-5.) 3:4 seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.
3:5 Maningon tambusan do sagala habungan anjaha parondohon sagala dolog ampa buntu-buntu; maningon papintoron do na mareluk-eluk, anjaha padosdoson do dalan na marholbung-holbung. 3:5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan,
3:6 Anjaha idahon ni sagala jolma ma haluahon na humbani Naibata! 3:6 dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan.”
3:7 Jadi ihatahon ma bani halak na mabuei ai na roh padidihon dirini hubani: Nasiam ginompar ni ulog! Ise do na mangajarhon bani nasiam, boi nasiam maluah humbani ringis na sihol roh in? (Mat. 23:33.) 3:7 Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya: “Hai kamu keturunan ular beludak! Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?
3:8 Parbuahkon nasiam ma buah, tanda ni na dob mubah uhur! Ulang das ihatahon nasiam ibagas uhurnasiam: Si Abraham do bapanami! Ai huhatahon ma bani nasiam, tarjadihon Naibata do anak ni si Abraham humbani batu on. 3:8 Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu: Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini!
3:9 Domma tampei hapak bani urat ni hayu. Sirobohon do sagala hayu na so madear parbuahni, anjaha sigijigkonon do hubagas apuy. 3:9 Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api.”
3:10 Jadi isungkun na mabuei ai ma ia; Aha ma sibahenonnami? 3:10 Orang banyak bertanya kepadanya: “Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?”
3:11 Nini ma mambalosi sidea: Ise na marbaju dua, ibere ma sada bani na so marbaju, anjaha na marnah sipanganon pe, sonai ma ibahen. 3:11 Jawabnya: “Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian.”
3:12 Roh do age sijalo sohei padidihon dirini, nini sidea ma: Guru, aha do sibahenonnami? 3:12 Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya: “Guru, apakah yang harus kami perbuat?”
3:13 Jadi ihatahon ma bani sidea: Ulang ma tunggu nasiam lobih humbani na niaturhon bani nasiam! 3:13 Jawabnya: “Jangan menagih lebih banyak dari pada yang telah ditentukan bagimu.”
3:14 Dihut do tentara roh manungkunsi: Ia hanami, aha do sibahenonnami! Jadi ibalosi ma: Ulang ma sunsahi, anjaha ulang ma dalankon nasiam odoh-odoh age bani ise! Hasonangkon nasiam ma gajinasiam! 3:14 Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya: “Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?” Jawab Yohanes kepada mereka: “Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.”
3:15 Halani ibagas na paima-imahon do bangsa ai, anjaha ganup sidea sungkun-sungkun uhurni ibagas pasal si Johannes, atap Ia do Kristus ai, (Joh. 1:19-28.) 3:15 Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias,
3:16 gabe nini si Johannes ma mambalosi sidea haganup: Ahu do tongon mandidihon nasiam bani bah, tapi na roh ma sigogohan humbangku, anjaha mananggali tali ni sipatuni pe seng talup ahu. Didihononni ma bani nasiam Tonduy Na pansing pakon apuy. 3:16 Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: “Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
3:17 Bani tanganni do pamurpuran, anjaha paborsihonni ma pardogeianni; patumpuonni ma omei husopouni, tapi tutungonni do anggo lam-lamni hubagas apuy na so ra miloh. 3:17 Alat penampi sudah di tangan-Nya untuk membersihkan tempat pengirikan-Nya dan untuk mengumpulkan gandum-Nya ke dalam lumbung-Nya, tetapi debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan.”
3:18 Buei ope na legan itarsingati bani bangsa ai, laho mangambilankon ambilan na madear bani sidea. 3:18 Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak.
3:19 Ia raja Herodes, hona hata do ia ibahen si Johannes, halani si Herodias, parinangon ni saninani, ampa halani sagala hajahaton na hinorjahon ni si Herodes ai. (Mat. 14:3, 4; Mrk. 6:17-18.) 3:19 Akan tetapi setelah ia menegor raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, isteri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya,
3:20 Tapi tambah ni ganupan ai, ipamasuk ma si Johannes hubagas tutupan. 3:20 raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara.
3:21 Sanggah na tardidi halak na mabuei ai haganup, dihut do Jesus tardidi. Jadi, sanggah martonggo Ia, mungkab ma langit. 3:21 Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit
3:22 anjaha susur ma Tonduy Na pansing marrupa asas hu-Bani, anjaha tarbogei ma sora hun langit, na mangkatahon: Ho do anak haholonganku, marosuh do uhurhu Bam! 3:22 dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas-Nya. Dan terdengarlah suara dari langit: “Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan.”
3:23 Ia Jesus, sanggah mulai mangajari Ia, adaong ma umurni kira-kira tolu puluh tahun, anjaha mangihutkon pingkiran ni halak, Ia, ai ma anak ni si Josep, anak ni si Eli, (bd. 4:22.) 3:23 Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga puluh tahun dan menurut anggapan orang, Ia adalah anak Yusuf, anak Eli,
3:24 anak ni si Mattat, anak ni si Lepi, anak ni si Melki, anak ni si Janai, anak ni si Josep, 3:24 anak Matat, anak Lewi, anak Malkhi, anak Yanai, anak Yusuf,
3:25 anak ni si Mattatias, anak ni si Amos, anak ni si Nahum, anak ni si Hesli, anak ni si Naggai, 3:25 anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai,
3:26 anak ni si Maat, anak ni si Mattatias, anak ni si Semein, anak ni si Josek, anak ni si Joda, 3:26 anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yosekh, anak Yoda,
3:27 anak ni si Johanan, anak ni si Resa, anak ni si Serubabel, anak ni si Sealtiel, anak ni si Neri, 3:27 anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri,
3:28 anak ni si Melki, anak ni si Addi, anak ni si Kosam, anak ni si Elmadam, anak ni si Er, 3:28 anak Malkhi, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er,
3:29 anak ni si Josua, anak ni si Elieser, anak ni si Jorim, anak ni si Mattat, anak ni si Lepi, 3:29 anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi,
3:30 anak ni si Simeon, anak ni si Juda, anak ni si Josep, anak ni si Jonam, anak ni si Eliakim, 3:30 anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim,
3:31 anak ni si Melea, anak ni si Menna, anak ni si Mattata, anak ni si Natan, anak ni si Daud, 3:31 anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud,
3:32 anak ni si Jessei, anak ni si Obed, anak ni si Boas, anak ni si Salmon, anak ni si Nahasson, 3:32 anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason,
3:33 anak ni si Aminadab, anak ni si Admin, anak ni si Arni, anak ni si Hesron, anak ni si Peres, anak ni si Juda, 3:33 anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda,
3:34 anak ni si Jakob, anak ni si Isak, anak ni si Abraham, anak ni si Tera, anak ni si Nahor, 3:34 anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor,
3:35 anak ni si Seruk, anak ni si Rehu, anak ni si Peleg, anak ni si Heber, anak ni si Sala; 3:35 anak Serug, anak Rehu, anak Peleg, anak Eber, anak Salmon,
3:36 anak ni si Kainan, anak ni si Arpaksad, anak ni si Sem, anak ni si Noak, anak ni si Lamek, 3:36 anak Kenan, anak Arpakhsad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamekh,
3:37 anak ni si Metusala, anak ni si Henok, anak ni si Jared, anak ni si Mahaleel, anak ni si Kenan; 3:37 anak Metusalah, anak Henokh, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan,
3:38 anak ni si Enos, anak ni si Set, anak ni si Adam, anak ni Naibata. 3:38 anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah.
<< Lukas 2 Lukas 4 >>