Lukas 1

1:1 Domma buei namin halak na manlajou manuratkon barita ni na masa, na tarjadi itongah-tongahta, 1:1 Teofilus yang mulia, Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita,
1:2 songon na pinadas hubanta marhitei sidea na mangidah ai humbani mungkahni, anjaha na dob gabe juak-juak bani hata in; 1:2 seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan Firman.
1:3 anjaha ahu pe huputushon do uhurhu manuratkon ai jojor bamu, ale Teopilus, na pinarsangapan, dob lobei hupareksa ganupan ai humbani mungkahni. (Lah. 1:1.) 1:3 Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu,
1:4 ase ibotoh ham hasintongan ni sagala pahara, na dob niajarhon bamu. 1:4 supaya engkau dapat mengetahui, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.
1:5 Sanggah si Herodes raja i tanoh Judea, adong ma sada malim humbani golongan ni si Abia, na margoran si Sakarias, ampa parinangonni, boru Aron, na margoran si Elisabet. (1 Kron. 24:10.) 1:5 Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari rombongan Abia. Isterinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet.
1:6 Pintor do sidea haduasi ilobei ni Jahowa, anjaha iparlahouhon sidea do titah ampa aturan ni Tuhan in, seng dong sipandangon. 1:6 Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat.
1:7 Seng dong anak bani sidea, ai na lambang do si Elisabet, anjaha matua ma sidea haduasi. 1:7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya.
1:8 Jadi masa ma, sanggah si Sakarias, mangihuthon horin ni golonganni mandalankon horja hamalimon ilobei ni Naibata, 1:8 Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
1:9 gabe ia ma masuk hu rumah ni Tuhan in manutung dahupa, dob marjomput na sinurat sidea mangihuthon hasomalan ni malim. (2 Mus. 30:7.) 1:9 Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam Bait Suci dan membakar ukupan di situ.
1:10 I darat do ango halak na mabuei ai martonggo sanggah panorang manutung dahupa ai. 1:10 Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan.
1:11 Jadi taridah ma hubani malekat ni Tuhan in, jongjong hampit siamun ni anjap-anjap pardahupaan ai. 1:11 Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.
1:12 Tarsonggot ma si Sakarias mangidah ai anjaha mabiar. 1:12 Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut.
1:13 Tapi nini malekat ai ma hubani: Ulang ho mabiar, ale Sakarias, ai domma hona tangihon tonggomu; tubuhkonon ni parinangonmu ma bam sada anak, anjaha bahen ma goranni si Johannes. 1:13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya: “Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
1:14 Malas ma uhurmu anjaha marmegah-megah, anjaha buei do halak na marmalas ni uhur halani partubuhni ai. 1:14 Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu.
1:15 Ai banggal do ia ilobei ni Tuhan in. Seng siinum anggur ampa sagala minuman na koras ia, anjaha gokan ni Tonduy Na pansing do ia humbani partapaan nari. (Panguh. 13:4, 5.) 1:15 Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya;
1:16 Buei do anak ni Israel pasuangonni bani Tuhan, Naibata ni sidea. 1:16 ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka,
1:17 Anjaha ia ma parlobei ni Tuhan ibagas tonduy ampa hagogohon ni si Elias, laho pasuangkon uhur ni bapa bani anakni, ampa uhur na so ra mambalosi hubani uhur na bonar, laho pasirsirhon bani Tuhan in sada bangsa na torsa. (Mal. 3:1; Mat. 17:11-13.) 1:17 dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya.”
1:18 Jadi nini si Sakarias ma bani malekat ai: Hunja ma botohonku ai? Ai domma matua ahu, anjaha parinangonku pe domma matua. (1 Mus. 18:11.) 1:18 Lalu kata Zakharia kepada malaikat itu: “Bagaimanakah aku tahu, bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan isteriku sudah lanjut umurnya.”
1:19 Nini malekat ai ma mambalosisi: Si Gabriel do ahu, na jongjong ilobei ni Naibata, isuruh do ahu marsahap pakon ho, ampa mamboan ambilan malas ni uhur on bam. (Dan. 8:16; Heb. 1:14.) 1:19 Jawab malaikat itu kepadanya: “Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu.
1:20 Tapi longah ma ho, seng tarbahen ho be marsahap das bani ari parmasa ni ai, halani na so porsaya ai ho bani hatangkin, ai ma na sihol sipamasaon bani panorangni. 1:20 Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari, di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya.”
1:21 Ia halak na mabuei ai, sai paima-imahon do bani si Sakarias, anjaha longang do sidea, mase sonai dokahni ia i rumah panumbahan ai. 1:21 Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakharia. Mereka menjadi heran, bahwa ia begitu lama berada dalam Bait Suci.
1:22 Dob luar ia, seng be boi ia marsahapkon sidea, gabe mangahap ma sidea, na dob adong do niidahni i rumah panumbahan ai. Marusihan mando ia bani sidea, tapi anggo ia lanjar longah ma. 1:22 Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka, bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam Bait Suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu.
1:23 Ase dob gok panorangni marugas, mulak ma ia hu rumahni. 1:23 Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah.
1:24 Seng piga dokah nari boratan rumah ma si Elisabet, parinangonni ai; marponop-ponop ma ia lima bulan dokahni. 1:24 Beberapa lama kemudian Elisabet, isterinya, mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri, katanya:
1:25 Nini: Pambahen ni Tuhan do on bangku, sanggah na kinawahkonni ai ahu, laho mambuat habadoronku ilobei ni halak. (1 Mus. 30:23.) 1:25 “Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang.”
1:26 Salpu onom bulan isuruh Naibata ma malekat Gabriel hu sada huta i tanoh Galilea, na margoran Nasaret, 1:26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,
1:27 marayak sada anak-boru, tunangan ni sada dalahi, na margoran si Josep, humbani ginompar ni si Daud; si Maria do goranni. (bd. 2:5; Mat. 1:16, 18.) 1:27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria.
1:28 Masuk ma malekat ai marayaksi, anjaha nini ma: Tabi ma bamu, ale na niidopan! Ihasomani Tuhan do ham! 1:28 Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: “Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.”
1:29 Tapi tarsonggot do ia pasal hata ai, anjaha iparuhurhon do, atap aha do arti ni hata tabi ai. 1:29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu.
1:30 Jadi nini malekat ai ma hubani: Ulang ma mabiar ham Maria, ai dapotan idop ni uhur do ham humbani Naibata. 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
1:31 Tonggor ma, boratan rumah ma ham anjaha tubuhan anak; bahen ma goranni Jesus. (Jes. 7:14; Mat. 1:21-23.) 1:31 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.
1:32 Banggal do Ia use, goranon do Ia Anak ni Sitimbulan in; bereon ni Naibata do Bani paratas ni si Daud, bapani ai. (2 Sam. 7:12-13.) 1:32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,
1:33 Rajaanni do ginompar ni si Jakob sadokah ni dokahni, anjaha seng dong ujung ni harajaonni ai. 1:33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”
1:34 Dob ai nini si Maria ma hubani malekat ai: Sonaha ma parjadi ni ai, ai seng dong hutanda dalahi? 1:34 Kata Maria kepada malaikat itu: “Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?”
1:35 Jadi nini malekat ai ma mambalosisi: Sogopan ni Tonduy Na pansing ma ham, anjaha linggoman ni hagogohon ni Sitimbulan in; halani ai; Na pansing do goranon na sihol tubuh in, Anak ni Naibata. (Mat. 1:18, 20.) 1:35 Jawab malaikat itu kepadanya: “Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.
1:36 Anjaha tonggor ma, si Elisabet pe, sindohormu ai, na dob targoran lambang, domma boratan rumah, paonom bulankon ma nuan. 1:36 Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu.
1:37 Ai seng dong na so boi bani Naibata. (1 Mus. 18:14.) 1:37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.”
1:38 Jadi ihatahon si Maria ma: Tonggor ma, jabolon ni Tuhan in do ahu. Sai saud ma hubangku songon na hinatahonmu in! Dob ai itadingkon malekat ai ma ia. 1:38 Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
1:39 Bani panorang ai laho ma si Maria, ipapodas ma laho hu tanoh pardologan ai, hu sada huta na i Juda. 1:39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.
1:40 Masuk ma ia hu rumah ni si Sakarias, anjaha itabi ma si Elisabet. 1:40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet.
1:41 Mambogei tabi ni si Maria ai mangunsal ma na etek-etek, na ibagas partapaanni ai, jadi gok Tonduy Na pansing ma si Elisabet. (ay. 15.) 1:41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus,
1:42 Marsora na gogoh ma ia, lanjar nini ma: Ho do na pinasu-pasu itongah-tongah ni parinangon, anjaha na pinasu-pasu do na pinarorotmin. 1:42 lalu berseru dengan suara nyaring: “Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.
1:43 Mase ma masa on bangku, inang ni Tuhanku roh marayak ahu? 1:43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
1:44 Ai tonggor ma, ijin das sora ni tabimai bani pinggolhu, mintor mangunsal do dakdanak, na ibags boltokku, halani malas ni uhurni. 1:44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.
1:45 Martuah ma ho, halani ihaporsayai ho, na maningon saud do na hinatahon ni Tuhan bam! (bd. 11:28.) 1:45 Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.”
1:46 Jadi nini si Maria ma: Ipatimbul uhurhu do Tuhan in! 1:46 Lalu kata Maria: “Jiwaku memuliakan Tuhan,
1:47 Marmegah-megah do tonduyhu mangidah Naibata, Sipaluah ahu. 1:47 dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku,
1:48 Ai itatap do haetekon ni jabolonni on. Tonggor ma, ai olat ni on parhatuahon ni sagala sundut ma ahu. (bd. 11:27; Ps. 113:5, 6.) 1:48 sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,
1:49 Ai banggal do na binahen ni Pargogoh in bangku. Na pansing do goranni ai. 1:49 karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus.
1:50 Ai marsundut-sundut do idop ni uhurni bani na mangkabiarisi. (Ps. 103:13, 17.) 1:50 Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
1:51 Hagogohon do ihorjahon tanganni; mambur merab do ibahen sigijang maruhur. (2 Sam. 22:28.) 1:51 Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya;
1:52 Ipaturun do siparkuasa humbani paratas ni sidea, tapi ipatimbul do halak na etek. (Ps. 147:6.) 1:52 Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah;
1:53 Na madear do igoki bani na loheian, tapi halak na bayak lumei do ipalaho. (Ps. 34:11; 107:9.) 1:53 Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa;
1:54 Iurupi do Israel, juak-juakni in, mardingat idop ni uhurni ai, 1:54 Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya,
1:55 songon na hinatahonni bani ompungta, hubani si Abraham ampa hubani ginomparni sadokah ni dokahni. (1 Mus. 17:7; 18:18.) 1:55 seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.”
1:56 Hira-hira tolu bulan do si Maria marianan rap pakon si Elisabet, dob ai mulak ma ia hu rumahni. 1:56 Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya.
1:57 Jadi gok ma panorang bani si Elisabet, ase tubuhan tuah ia, gabe itubuhkon ma sada anak. 1:57 Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki.
1:58 Dob ibogei romban rumahni ampa sindohorni, na dob maridop ni uhur banggal Tuhan in hubani, marmalas ni uhur ma sidea rap pakonsi. 1:58 Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar, bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia.
1:59 Bani ari paualuhkon roh ma sidea, laho manunat na etek-etek ai; ibahen sidea ma goranni si Sakarias mangihutkon goran ni bapani. 1:59 Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya,
1:60 Tapi nini inangni ai ma mambalosi: Lang ai, si Johannes do goranni bahenon! (ay. 13.) 1:60 tetapi ibunya berkata: “Jangan, ia harus dinamai Yohanes.”
1:61 Jadi nini sidea ma: Seng dong na margoran sisonai sindohormu! 1:61 Kata mereka kepadanya: “Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian.”
1:62 Marusihan ma sidea mangindo humbani bapani, atap ise do goranni bahenon ipangindo uhurni. 1:62 Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu.
1:63 Jadi ipangindo ma panuratan, isuratkon ma: Si Johannes do goranni! Jadi longang ma sidea ganup. 1:63 Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini: “Namanya adalah Yohanes.” Dan mereka pun heran semuanya.
1:64 Anjaha mintor mungkab ma pamanganni, suang parsahapni, anjaha marsora ma ia mamuji Naibata. 1:64 Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah.
1:65 Jadi mabiar ma ganup romban rumahni, anjaha isahap-sahapkon halak do na masa ai i sab pardologan Juda. 1:65 Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea.
1:66 Anjaha ganup na manangar ai iparuhurhon do barita ai, nini sidea ma: Na gabe aha ma holi nani dakdanak ai? Ai ihasomani tangan ni Tuhan do ia. 1:66 Dan semua orang, yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata: “Menjadi apakah anak ini nanti?” Sebab tangan Tuhan menyertai dia.
1:67 Jadi gok Tonduy Na pansing ma si Sakarias, bapani ai, gabe manjahai ma ia, nini ma: 1:67 Dan Zakharia, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya:
1:68 Pinuji ma Naibata ni Israel, halani itohu do bangsani anjaha ibahen partobusni. (bd. 7:16.) 1:68 “Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya,
1:69 Ipajongjong do banta tanduk haluahon i rumah ni si Daud, juak-juakni ai, (Ps. 132:17.) 1:69 Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu,
1:70 songon na hinatahonni marhitei pamangan ni nabini na susi in humbani sapari nari, ai ma: 1:70 — seperti yang telah difirmankan-Nya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi-Nya yang kudus —
1:71 Paluahonni do hita humbani munsuhta, ampa humbani tangan ni sagala na marsogam ni uhur banta; 1:71 untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita,
1:72 idopanni do bapanta, anjaha ingatonni do padanni na mapansing ai. (1 Mus. 17:7; 3 Mus. 26:42.) 1:72 untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus,
1:73 Ai ma bulawanni, na binulawanhonni bani si Abraham, bapanta ai, (1 Mus. 22:16, 17; Mik. 7:20.) 1:73 yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita,
1:74 paboa bereonni do hubanta, ase hita, dob marhaluahon humbani tangan ni munsuhta, seng marhabiaran boi marugas i lobeini. (Tit. 2:12, 14.) 1:74 supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut,
1:75 ibagas hapansingon ampa hapintoron, sadokah hita manggoluh. 1:75 dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita.
1:76 Ia ho, ale ambia, goranon do ho nabi ni Sitimbulan, ai parlobei ni Tuhan in do ho, laho patureihon dalanni, (Mat. 3:3.) 1:76 Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi; karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya,
1:77 laho mambere bani bangsani habotohon pasal haluahon marhitei hasasapan ni dousa ni sidea, (Jer. 31:34.) 1:77 untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka,
1:78 halani idop ni uhur ni Naibatanta do mambehen roh sinalsal hun datas marayak hita, (4 Mus. 24:17; Jes. 60:1-2; Mal. 3:20.) 1:78 oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi dari tempat yang tinggi,
1:79 laho manondangi halak na hundul ibagas hagolapan ampa linggom ni hamateian, anjaha patuduhkon langkahta bani dalan hadameion. (Jes. 9:1.) 1:79 untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.”
1:80 Ia dakdanak ai lambin banggal do anjaha margogoh ibagas tonduy; anjaha sai i halimisan do ia das bani panorang talar ia bani bangsa Israel. (Mat. 3:1.) 1:80 Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel.
<< Markus 16 Lukas 2 >>