Lukas 12

Lumba-lumba Pasal Ragi ni Halak Parisei; Ojur-ojur ase Ulang Mabiar Manaksihon
12:1 Sanggah na marrohan halak na mabuei, na marribu-ribu ai, pala marsidogeian sidea, gabe ipungkah Jesus ma marsahap bani susianni ai, nini ma: Jaga ma hanima pasal ragi ai, ai ma sipakulah-kulah ni Parisei. 12:1 Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: “Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
12:2 Ai seng dong na rungkub, na so tidak use, anjaha seng dong rusia, na so botohon use. (bd. 8:17.) 12:2 Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.
12:3 Halani ai sagala na hinatahonnima ibagas na golap, tarbogei do ai use ibagas na lihar, anjaha na hinusipkonnima bani pinggol ibagas kamar, tingtingkononkon do ai use hun tayub ni rumah. 12:3 Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah.
12:4 Tapi huhatahon ma bannima huanhuanku: Ulang ma habiari hanima sibunuh angkula, ai legan ni ai aha pe lang tarkahua sidea be. 12:4 Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat-Ku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
12:5 Tapi hupatuduhkon ma bannima na patut sihabiarannima. Habiari hanima ma Ia, na markuasa mambunuh anjaha na mambuangkon hubagas apuy naraka. Eak, huhatahon ma bannima, Ia ma habiari hannima! 12:5 Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, takutilah Dia!
12:6 Ai lang ijual halak do lima dingis harga lima sen? Tapi sada pe lang hunjai, na ihalupahon Naibata. 12:6 Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguhpun demikian tidak seekor pun dari padanya yang dilupakan Allah,
12:7 Gari jambulan na bani ulunima haganup do ibilang. Ulang ma mabiar, harganan do hanima marimbang buei dingis. (bd. 21:18.) 12:7 bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit.
12:8 Huhatahon ma bannima: Ganup na manaksihon Ahu ilobei ni jolma saksihonon ni Anak ni jolma in do ia ilobei ni malekat ni Naibata. 12:8 Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah.
12:9 Tapi na marnalangkon Ahu ilobei ni jolma, parnalangon do ai ilobei ni malekat ni Naibata. (bd. 9:26.) 12:9 Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah.
12:10 Anjaha ganup na mangkatahon hatani dompak Anak ni jolma in, tarsasap do ai, tapi na mangapasi Tonduy Na pansing, seng tarsasap ai. (Mat. 12:32; Mrk. 3:28-29.) 12:10 Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni; tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni.
12:11 Anggo tarboan hanima hulobei ni parguruan, hulobei ni kopala-kopala ampa siparkuasa, ulang ma haru hanima pasal balos ampa sihatahononnima. (bd. 21:14, 15; Mat. 10:19, 20.) 12:11 Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu kuatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu.
12:12 Ai Tonduy Na pansing do mangajarhon bannima bani panorang ai pasal sihatahononnima. 12:12 Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.”
Pasal Halak na Bayak Tapi na Oto
12:13 Adong ma sahalak humbani halak na mabuei ai, na mangkatahon hu-Bani: Guru, hatahon Ham ma saninangku, ase ibagi siteanonnami ai rap pakon ahu. 12:13 Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: “Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku.”
12:14 Tapi nini ma hubani: Ambia! Ise pabangkit Ahu gabe panguhum barang sibagi tean-teanan bannima? 12:14 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?”
12:15 Lanjar ihatahon ma bani sidea: Jaga ma hanima ramotkon hanima ma dirinima dompak sagala uhur haut! Ai age marlobih-lobih halak, seng humbani artani ai goluhni. (1 Tim. 6:9, 10.) 12:15 Kata-Nya lagi kepada mereka: “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu.”
12:16 Gabe ihatahon ma sada limbaga bani sidea, nini ma: Adong ma sada halak na bayak, buei do gogoh ni jumani. 12:16 Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: “Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya.
12:17 Jadi marpingkir ma ia ibagas uhurni sonon: Aha ma sibahenonku? Ai seng dong be hasiatan ni gogoh ni jumangku. 12:17 Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.
12:18 Gabe nini ma: On ma hubahen: Huparseda ma tuanganku, anjaha hupauli ma sibanggalhononni ai, ase hujai hupatumpu ganup omei ai ampa artangku haganup. 12:18 Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku.
12:19 Anjaha ningku ma bani tonduyhu: Ale tonduyhu, domma sirsir buei artamu, sungkup piga-piga tahun on. Ai pe, marsaran ma ho, mangan, minum anjaha marmalas ni uhur. 12:19 Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah!
12:20 Tapi nini Naibata ma hubani: Ee ho na oto! Saborngin on ma buaton hosahmu humbam. Anjaha na pinasirsirmin bani ise ma in? 12:20 Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu, dan apa yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti?
12:21 Sonai ma ujung ni halak, na patumpu-tumpu arta bani dirini, anggo seng bayak ia bani Naibata. (Mat. 6:20.) 12:21 Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.”
Lumba-lumba ase Ulang Holsohan
12:22 Jadi nini Jesus ma dompak susianni: Halani ai huhatahon ma bannima: Ulang ma holsohkon hanima hosahnima pasari-sari sipanganon barang angkulanima mansarihon parhiouon. 12:22 Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
12:23 Ai harganan do hosah humbani sipanganon sonai angkula humbani parhiouon. 12:23 Sebab hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian.
12:24 Tonggor hanima ma kawak ai: Seng martidah sidea, seng manabi, seng margudang anjaha seng marsopou, tapi iparmudu-mudu Naibata do sidea. Ai lang daoh do surungan hanima marimbang manuk-manuk? (Ps. 147:9.) 12:24 Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu!
12:25 Ise hanima boi paganjang ari-ari ni goluhni age saasta gelah, marhitei holsoh ni uhurni? 12:25 Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?
12:26 Ase, anggo mambahen na otik ai pe lang mangasup hanima, mase ma pala holsohan hanima pasal na legan-legan ai? 12:26 Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu kuatir akan hal-hal lain?
12:27 Papangkei hanima ma partubuh ni silundat in, na so pala manorha atap martonun. Huhatahon ma bannima: Gari si Salomo ibagas sagala hasangaponni ai, seng ongga marpakeian songon sada humbani bunga-bunga in. 12:27 Perhatikanlah bunga bakung, yang tidak memintal dan tidak menenun, namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
12:28 Ase anggo sonai iparhioui Naibata poyon-poyon, na dong sadari on i ladang in, hape patar domma ipuruni, samintolah hanima ma lang parhiouanni? E hanima siotik haporsayaon? 12:28 Jadi, jika rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya!
12:29 Ase ulang ma pindah-pindah uhurnima bani sipanganon atap siinumon, anjaha ulang ma bungbang pasal ai. 12:29 Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum dan janganlah cemas hatimu.
12:30 Halak parbegu na i tanoh on do mangindahi sisonai ai, tapi ibotoh Bapanima do, na porlu do ai bennima. 12:30 Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu, bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu.
12:31 Asal ma ipindahi hanima harajaonni, dob ai tambahkononni do ai bannima. 12:31 Tetapi carilah Kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.
12:32 Ulang ma mabiar, ale hulanan na etek! Ai na dob iharosuhkon Bapanima do, mamberehon harajaonni ai bannima. 12:32 Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil! Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu Kerajaan itu.
12:33 Jual hanima ma na adong bannima anjaha marsibere-bere ma. Bahen hanima ma bennima ranjut na so ra buruk, arta i nagori atas, na so ra bois, na so tardohori panangko anjaha na so targagat ngitngit. (bd. 18:22.) 12:33 Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah! Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat.
12:34 Ai atap ija artanima, ijai do uhurnima. 12:34 Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.”
Lumba-lumba ase Marjaga-jaga anjaha Hatengeran ni Uhur
12:35 Sai margondit ma binongeinima anjaha gara ma lampunima. (2 Mus. 12:11; Mat. 25:1-13; 1 Ptr. 1:13.) 12:35 “Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
12:36 Anjaha usih ma hanima bani jolma na paima-imahon tuanni, sadihari ia roh hun parunjukan, ase mintor iungkab ia rohkonsi ia mangkartuki. 12:36 Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya.
12:37 Martuah ma juak-juak ai, na puho jumpah tuanni bani parrohni ai. Na sintong do hatangkon bannima: Gonditanni ma dirini, hatahononni ma sidea hundul mangan, anjaha jongjong ma ia marugas bani sidea. 12:37 Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka.
12:38 Anggo roh ia bani runda paduahon atap patoluhon, anjaha jumpahsi sidea sonai, martuah ma sidea. 12:38 Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka.
12:39 Tapi botoh hanima ma on: Anggo ibotoh tuan rumah, sadihari panorang ni panangko roh, puho do ia, seng palopasonni rumahni hona bongkar. (1 Tes. 5:2.) 12:39 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.
12:40 Hanima pe, jaga ma, ai na roh do Anak ni jolma in bani panorang, na so panagamannima. (bd. 17:26-30.) 12:40 Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan.”
12:41 Jadi nini si Petrus ma: Tuhan, bannami do ihatahon Ham limbaga ai atap bani haganup do? 12:41 Kata Petrus: “Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?”
12:42 Gabe ihatahon Tuhan in ma: Ise ma sijolom anakkunsi, hatengeran ni uhur anjaha na maruhur, sipabangkiton ni tuanni manggomgom juak-juakni, laho mambere bohal ni sidea bani panorangni. 12:42 Jawab Tuhan: “Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya?
12:43 Martuah ma juak-juak ai, na mangkorjahon sonai jumpahon ni tuanni bani parrohni ai. 12:43 Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang.
12:44 Sintong do na huhatahon on bennima: Pabangkitonni do ia manramotkon sagala na adong bani. 12:44 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.
12:45 Tapi anggo ihatahon juak-juak ai ibagas uhurni: Dokah ope, ase roh tuankai, gabe ipungkah ma mambogbogi juak-juak dalahi ampa juak-juak naboru ai, anjaha mangan minum ia marmabuk-mabuk, 12:45 Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk,
12:46 Jadi roh ma tuan ni juak-juak ai bani panorang na so panagamanni, ampa bani panorang na so binotohni, anjaha tampulonni ma ia, anjaha bahenonni ma rupeini dos songon na so porsaya. 12:46 maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia.
12:47 Ia juak-juak, na mambotoh harosuh ni tuanni, hape seng marugas ia, anjaha seng ihorjahon harosuh ni uhurni, buei ma lonsing-lonsing tarononni, (Jak. 4:47.) 12:47 Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan.
12:48 Tapi na so mambotohsi, gabe ihorjahon na patut sihataon, otik do tarononni. Ai buei do situngguon humbani pamberean na buei, anjaha bani ise buei iondoskon, lambin buei do ipindahi humbani. 12:48 Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.”
Parlawanon Dompak Harajaon ni Naibata
12:49 Na roh do Ahu manggijigkon apuy hu tanoh on, anjaha masihol do uhurhu ase gara ai? 12:49 “Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu telah menyala!
12:50 Adong do paridian na maningon siparidihononkon bangku, anjaha bobor tumang do uhurhu paima saud ai. (Mat. 20:22; 26:38; Joh. 12:27.) 12:50 Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, sebelum hal itu berlangsung!
12:51 Ai iagan uhurnima do, roh Ahu, laho mambere damei hu atas tanoh on? Lang, huhatahon ma bannima, panirangon do tene. 12:51 Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan.
12:52 Ai hunjon hujanan marsilawanan do lima halak ibagas sada jabu, na tolu manlawan na dua, anjaha na dua manlawan na tolu. 12:52 Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan tiga.
12:53 Adong do parlawanon, bapa dompak anakni anjaha anak dompak bapani, inang dompak boruni anjaha boru dompak inangni, simatua dompak parumaenni anjaha parumaen dompak simatuani. 12:53 Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya.”
Tanda ni Panorang
12:54 Ihatahon do homa dompak halak na mabuei ai: Anggo iidah nasiam naik hombun i hasundutan, mintor ihatahon nasiam do: Na roh ma udan, jadi saud do sonai. 12:54 Yesus berkata pula kepada orang banyak: “Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata: Akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi.
12:55 Anjaha sanggah marombus logou hun dangsina, ihatahon nasiam do: Na roh ma logou ni ari, jadi saud do. 12:55 Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata: Hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi.
12:56 E nasiam sipakulah-kulah, ibotoh nasiam do manimbangi rupa ni tanoh on ampa langit ai, tapi panorang on, mase lang iartihon nasiam? 12:56 Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?
Lumba-lumba ase Mardear pakon Imbang
12:57 Mase ma lang itimbangi nasiam bani nasiam, aha na pintor? 12:57 Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?
12:58 Sanggah laho ho rap pakon imbangmu marayak pamarentah, porluhon ma mardear pakonsi sanggah itongah dalan, ase ulang itogu ho hubani panguhum, gabe iondoskon panguhum ai ho bani upas, anjaha upas ai pamasuk ho hubagas tutupan. 12:58 Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara.
12:59 Huhatahon ma bam, seng anjai luar ho hunjai, paima igalar ho ronsi na sarimis. 12:59 Aku berkata kepadamu: Engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.”
<< Lukas 11 Lukas 13 >>