Lukas 11

11:1 Martonggo ma Jesus santorap bani sada ianan, anjaha salpuhonsi ai, nini sahalak susianni ma hu-Bani: Tuhan, ajari Ham ma hanami martonggo, songon na binahen ni si Johannes hubanisusianni. 11:1 Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepada-Nya: “Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya.”
11:2 Jadi nini ma hubani sidea: Anggo martonggo hanima, sonon ma hatahon hamina: Ham Bapanami, sai pinapansing ma goranmu. Sai roh ma harajaonmu. 11:2 Jawab Yesus kepada mereka: “Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu.
11:3 Bere Ham ma bannami hagoluhannami siganup ari. 11:3 Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya
11:4 Sasap Ham ma dousanami, ai hanami pe isasap hanami do haganup na marsalah dompak hanami. Anjaha ulang ma bobai Ham hanami hu parlajouan. 11:4 dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.”
11:5 Lanjar nini ma dompak sidea: Ise humbannima, na marhuan-huan bani sada halak, gabe laho ia tongah borngin hubani mangkatahon: Ambia, bere lobei bangku tolu kibul rutimin, 11:5 Lalu kata-Nya kepada mereka: “Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya: Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti,
11:6 ai roh do hasomanku hun pardalanan, anjaha seng dong sipanganon berehononku bani. 11:6 sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya;
11:7 Jadi marbalos ma ia humbagas, nini ma: Ulang sunsahi ahu! Domma tutup labah, anjaha domma modom dakdanakku rap pakon ahu. Seng tarbahen ahu be jongjong, laho mamberehon ai bam. 11:7 masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab: Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur; aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.
11:8 Huhatahon ma bannima: Anggo lang ra puho ia, laho mambere ai bani, halani parhuan-huanon, tapi lang tarbahensi lang puho, laho mambere sagala na porlu bani, halani hajungilonni mangindo. (bd. 18:5.) 11:8 Aku berkata kepadamu: Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya.
11:9 Halani ai huhatahon ma bannima: Pangindo hanima ma, sai na bereon do bannima; pindahi hanima ma, sai na jumpahan do hanima, anjaha hartuki hanima ma, sai na ungkabon do bannima! 11:9 Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
11:10 Ai sai na manjalo do sagala na mangindo, sai na jumpahan do sagala na mangindahi, anjaha sai na ungkabon do bani sagala na mangkartuki. 11:10 Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
11:11 Ise humbani nasiam bapa, na mambere batu bani anakni anggo ipangindo ruti, atap ulog anggo ipangindo dengke, 11:11 Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?
11:12 atap gansip golang anggo ipangindo tolur? 11:12 Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking?
11:13 Gari nasiam na jahat mambotoh mambere na madear bani anaknasiam, samintolah Bapanasiam na i nagori atas ai ma lang bereonni Tonduy Na pansing bani sagala na mangindo hum-Bani? 11:13 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya.”
11:14 Santorap iusir Jesus ma sada setan silongah. Jadi dob mandarat setan ai, marsahap ma na longah ai, gabe longang ma halak na mabuei ai. 11:14 Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak.
11:15 Tapi deba humbani sidea mangkatahon: Marhitei Beelsebul, raja ni setan do iusir setan-setan ai. 11:15 Tetapi ada di antara mereka yang berkata: “Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan.”
11:16 Na legan use mangindo tanda hun langit laho manlajousi. (Mrk. 8:11.) 11:16 Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepada-Nya, untuk mencobai Dia.
11:17 Tapi itanda Jesus do pingkiran ni sidea, gabe ihatahon ma bani sidea: Maseda do sagala harajaon, na marsalisih samah dirini anjaha marsirumbakan ma rumahni. 11:17 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: “Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh.
11:18 Anjaha anggo marsalisih sibolis samah dirini, mintor sonaha ma pardong ni harajaonni ai? Ihatahon nasiam tene, huusir setan ai marhitei Beelsebul! 11:18 Jikalau Iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul.
11:19 Tapi, anggo huusir setan-setan mangunsagahkon Beelsebul, ise ma ipangunsagahkon anaknasiam laho mangusirsi? Ai pe sidea ma na manguhumi nasiam. 11:19 Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu.
11:20 Tapi anggo huusir setan-setan marhitei tangan ni Naibata, na dob sogop ma harajaon ni Naibata bani nasiam. 11:20 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
11:21 Anggo ijagai sada halak na gogoh, siparsinjata na sirsir rumahni, sonang ma ugas-ugasni. 11:21 Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya.
11:22 Tapi anggo roh mandorabsi sigogohan humbani anjaha italuhon ia, buatonni ma humbani sagala sinjata hatengeran ni uhurni ai, anjaha bagi-bagihononni ma ai. (Kol. 2:15.) 11:22 Tetapi jika seorang yang lebih kuat dari padanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata, yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan rampasannya.
11:23 Na so mangkasomani Ahu, imbangku do ai, anjaha na so hasomanku patumpuhon, na mangerap do ai.(bd. 9:50.) 11:23 Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan.”
11:24 Anggo mandarat tonduy na mabutak ai humbani sada jolma, idalani ma ianan na horah, laho mangindahi parsaranan, tapi halani seng dong jumpahsi nini ma: Mulak ma ahu bani ianan, na dob hutadingkon ondi. 11:24 “Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata: Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.
11:25 Jadi, dob roh ia, domma isapu anjaha ipajagar jumpahsi. 11:25 Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur.
11:26 Dob ai laho ma ia, iarahkon ma pitu setan na legan sijahatan humbani, jadi imasuki ma ai laho marianan ijai, gabe bajanan ma parlahou ni jolma ai bani ujungni marimbang mungkahni. (Joh. 5:14.) 11:26 Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari padanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari pada keadaannya semula.”
11:27 Sanggah na mangkatahon ai Ia, marsora na gogoh ma sada naboru hun tongah-tongah ni jolma na mabuei ai, nini ma hu-Bani: Martuah ma na manubuhkon anjaha na painumhon Ham! (bd. 1:28, 48.) 11:27 Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepada-Nya: “Berbahagialah ibu yang telah mengandung Engkau dan susu yang telah menyusui Engkau.”
11:28 Tapi nini ma: Martuah ma na mambogei hata ni Naibata anjaha na marimbagashon ai!(bd. 8:15, 21.) 11:28 Tetapi Ia berkata: “Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.”
11:29 Jadi sanggah na lambin martumpu ai halak na mabuei ai, ipungkah ma mangkatahon: Na jahat do na sasundut on. Tanda do ipangindo, tapi seng bereon tanda bani sidea sobali tanda ni si Jona. 11:29 Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: “Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus.
11:30 Ai songon si Jona gabe tanda bani parhuta Ninipe, sonai ma Anak ni jolma in bani na sasundut on. 11:30 Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini.
11:31 Na jongjong do magira bani paruhuman ai raja naboru na hundangsina dompak bangsa on, laho manguhumi sidea, ai roh do ia hun ujung ni tanoh on, laho mambogei hapentaron ni si Salomo. Tonggor ma, lobihan do on marimbang raja Salomo. (1 Raj. 10:1.) 11:31 Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Salomo!
11:32 Na jongjong do magira bani paruhuman ai halak Ninipe dompak na sasundut on, laho manguhumi in, ai ipaubah sidea do uhur ni sidea, mambogei ambilan ni si Jona. Tonggor ma, lobihan do on marimbang si Jona. (Jon. 3:5.) 11:32 Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!”
11:33 Seng dong halak na mannahiti lampu, anjaha inahkon ai bani ianan na ponop barang hutoruh ni tapongan, tapi huatas ni sagakan do ai ibahen, ase iidah halak na roh sinalsalni ai. (bd. 8:16; Mat. 5:15.) 11:33 “Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk, dapat melihat cahayanya.
11:34 Palita ni daging do mata. Anggo jorgit matamu, lihar ma ganup angkulamu, tapi anggo sambor do, golap ma angkulamu. 11:34 Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu.
11:35 Ai pe, jaga ma, ase ulang golap sondang na ibagas ham in. 11:35 Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan.
11:36 Ase anggo lihar do haganup angkulamu, seng dong na golap ijai, gabe lihar ma haganupan ai, songon sanggah marsinalsal suluh bamu. 11:36 Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya.”
11:37 Sanggah na marsahap ai ope Ia, iarahkon sada halak Parisei ma Ia mangan; jadi masuk ma Ia lanjar hundul ma. (bd. 7:36; 14:1.) 11:37 Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Ia ke rumah itu, lalu duduk makan.
11:38 Tapi longang do Parisei ai, halani iidah, lang palobei marburih Ia laho mangan. (Mat. 15:2.) 11:38 Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangan-Nya sebelum makan.
11:39 Jadi nini Tuhan in ma hubani: Anggo nasiam Parisei, darat ni panginuman ampa pinggan do ipaborsih nasiam; tapi uhurnasiam parbagas ai gok uhur haut do ampa hajahaton. 11:39 Tetapi Tuhan berkata kepadanya: “Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan.
11:40 Ee, hanima na oto! Sitompa pardaratni, ai lang ia do homa sitompa parbagasni? 11:40 Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam?
11:41 Tapi bere ma na ibagas ai songon silayak-layak, gabe borsih ma haganup bennima. 11:41 Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu.
11:42 Tapi bursik ma hanima Parisei, ai igalar hanima do parsapuluhan ni hosaya, longa ampa lowoh simaratah, tapi seng parduli hanima bani uhum ampa holong na humbani Naibata. Sihorjahononkon do on, tapi ulang ma tading na legan. 11:42 Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.
11:43 Bursik ma hanima Parisei, ai iharosuhkon hanima do hundul bani hundulan lobei-lobei i parguruan ampa bani hata tabi itongah tiga. (bd. 20:46.) 11:43 Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar.
11:44 Bursik ma hanima, ai usih do hanima bani tanoman na so tanda, gabe idogei halak, na so pambotohanni. 11:44 Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda; orang-orang yang berjalan di atasnya, tidak mengetahuinya.”
11:45 Jadi marbalos ma sahalak sibotoh titah, nini ma hu-Bani: Ham Guru, marhitei hatamu ai dihut do hanami sambor ibahen Ham. 11:45 Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepada-Nya: “Guru, dengan berkata demikian, Engkau menghina kami juga.”
11:46 Jadi nini ma: Bursik ma age hanima sibotoh titah, ai ipaporsankon hanima do bani jolma siporsanon na so tarboan, tapi hanima sandiri seng ra manggiut ai age marhitei jari-jari tumang. 11:46 Tetapi Ia menjawab: “Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun.
11:47 Bursik ma hanima, ai ipauli hanima do tanoman ni nabi-nabi, hape ompungnima do mambunuh sidea. 11:47 Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka.
11:48 Ase isaksihon hanima do pambahenan ni ompungnima, anjaha iharosuhkon hanima do pambahenan ni sidea ai; sidea do na mambunuh nabi-nabi ai, hanima paulihon tanoman ni sidea. 11:48 Dengan demikian kamu mengaku, bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya.
11:49 Halani ai nini hapentaran ni Naibata do: Suruhonku do bani sidea nabi ampa apostel, bunuhon anjaha pardakdakon ni sidea ma deba hunjai, 11:49 Sebab itu hikmat Allah berkata: Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya,
11:50 ase hubalaskon bani na sasundut on daroh ni haganup nabi ampa apostel, na dob durus humbani tombei ni tanoh on, 11:50 supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan,
11:51 mamungkah humbani daroh ni si Abel das hubani daroh ni si Sakarias, na tarbunuh iholang-holang ni anjap-anjap ampa rumah panumbahan. Sintong do hatangkon bannima: Luluhononku do in bani na sasundut on. 11:51 mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakharia yang telah dibunuh di antara mezbah dan Rumah Allah. Bahkan, Aku berkata kepadamu: Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini.
11:52 Bursik ma hanima sibotoh titah, ai irampok hanima do anakkunsi ni habotohon. Hanima sandiri seng masuk, anjaha halak na sihol masuk, ilanglangi hanima do. 11:52 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan; kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi.”
11:53 Ase dob misir Jesus hunjai, ipungkah sibotoh surat ampa Parisei ma manggompangisi pangkei-pangkei, anjaha marbagei-bagei ma na isungkunhon sidea hu-Bani; 11:53 Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjiri-Nya dengan rupa-rupa soal.
11:54 igompangi sidea do Ia, andohar hona Ia marhitei hatani. (bd. 20:20.) 11:54 Untuk itu mereka berusaha memancing-Nya, supaya mereka dapat menangkap-Nya berdasarkan sesuatu yang diucapkan-Nya.
<< Lukas 10 Lukas 12 >>