Lukas 10

Parsuruh ni Jesus bani susianni sipitu puluh halak ai
10:1 Dob salpu ai ipilih Tuhan Jesus ope pitu puluh halak nari, anjaha isuruh ma sidea mardua-dua gabe parlobeini hubani ganup huta ampa ianan, na sihol si parayakonni. (Mrk. 6:7.) 10:1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya.
10:2 Ihatahon do bani sidea: Bolag do namin sabion, tapi otik do siparhorja. Ai pe pindo hanima ma bani Simada sisabion in, ase isuruh siparhorja bani sisabionni in. (Joh. 4:35; Mat. 9:37-38.) 10:2 Kata-Nya kepada mereka: “Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
10:3 Laho ma hanima. Songon biri-biri do hanima hasuruh hutongah-tongah ni begu. 10:3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
10:4 Ulang boan hanima parduitan, barang tas barang sipatu; anjaha ulang tabi hanima halak itongah dalan. (bd. 9:3-5; 2 Raj. 4:29.) 10:4 Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapa pun selama dalam perjalanan.
10:5 Laho masuk hu sada rumah, parlobei ma hatahon hanima: Damei ma bani nasiam i rumah on! 10:5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini.
10:6 Anjaha anggo adong ijai anak hadameion, sogop ma bani dameinima; tapi anggo seng dong, mulak ma ai bennima. 10:6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
10:7 I rumah ai ma hanima tondok, pangan anjaha inum hanima ma humbani na adong bani sidea, ai patut do dapotan upah siparhorja; ulang ma mosor-osor tondokannima. (1 Tim. 5:18.) 10:7 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah.
10:8 Anggo masuk hanima bani sada huta, anjaha ijalo do hanima, pangan hanima ma na niidangkon bennima. 10:8 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu,
10:9 Pamalum hanima ma na boritan, na adong ijai, anjaha hatahon hanima ma bani sidea: Domma dohor harajaon ni Naibata bani nasiam! 10:9 dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan Allah sudah dekat padamu.
10:10 Tapi anggo imasuki hanima sada huta, hape seng ijalo sidea hanima, laho ma hanima hu alaman ni sidea, anjaha hatahon hanima ma: 10:10 Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah:
10:11 Age orbuk ni hutanasiam on, na longkot bani naheinami, ipirpirhon hanami ma mulak bani nasiam; tapi botoh nasiam ma, domma dohor parroh ni harajaon ni Naibata. 10:11 Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu; tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat.
10:12 Huhatahon ma bannima: Hampungan do sitaronon ni Sodom bani ari ai marimbang sitaronon ni huta sisonai. 10:12 Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu.”
Hata bursik-bursik bani huta na so ra paubah uhurni
10:13 Bursik ma ho Korasin. Bursik ma ho Betsaida! Ai ambit i huta Tirus ampa Sidon ipamasa hagogohon, na dob pinamasa bannima, girah do paubahon ni sidea uhur ni sidea, marhiou guni, hundul bani orbuk. (Mat. 11:21-23.) 10:13 “Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung.
10:14 Ase hampungan do sitaronon ni Tirus ampa Sidon bani ari uhum ai, marimbang sitarononnima. 10:14 Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu.
10:15 Anjaha ho Kapernaum, ai sipagijangon do ho ronsi langit? Sidabuhkononkon do ho das hu nagori toruh! 10:15 Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati!
10:16 Na manangihon hanima, Ahu do tinangihonni, anjaha na manulak hanima, Ahu do tinulakni; tapi na manulak Ahu, na marsuruh Ahu do tinulakni ijai. (Mat. 10:40.) 10:16 Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku.”
Parmulak ni sipitu puluh halak ondi. Tonggo Tarimakasih ni Jesus
10:17 Ibagas malas ni uhur do mulak sipitu puluh halak ai, nini sidea ma: Tuhan, tunduk do age setan-setan bannami halani goranmu. 10:17 Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata: “Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu.”
10:18 Tapi nini ma dompak sidea: Huidah do sibolis in madabuh hun langit songon hilap. (Joh. 12:31; Pangk. 12:8, 9.) 10:18 Lalu kata Yesus kepada mereka: “Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit.
10:19 Tonggor ma, domma hubere bannima kuasa mandogei ulog ampa gansip golang, sonai kuasa manlawan sagala hagogohon ni munsuh in; anjaha seng tarkahua sidea hanima. (Ps. 91:13; Mrk. 16:18.) 10:19 Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.
10:20 Tapi ulang ma malas uhurnima, halani na tunduk ai setan-setan bannima, tapi malas ma uhurnima, halani domma tarsurat gorannima i nagori atas. (2 Mus. 32:32; Pil. 4:3; Pangk. 3:5.) 10:20 Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga.”
10:21 Anjaha bani panorang ai marolob-olob ma Ia ibagas Tonduy Na pansing, nini ma: Hupuji Ham Bapa, Tuhan sigomgom nagori atas ampa tanoh on, halani iponophon Ham do in humbani halak na pentar ampa na maruhur, hape ipatalar Ham do in hubani na saluju maruhur. Eak Bapa, sonin do iharosuhkon uhurmu. 10:21 Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata: “Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu.
10:22 Haganupan do iondoskon Bapa Bangku, anjaha seng dong na mananda Anak in, sobali Bapa in, anjaha Bapa in pe, seng dong na manandasi sobali Anak in, ambah ni ai na pinodahan ni Anak in mangihutkon rosuh ni uhurni. 10:22 Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu.”
10:23 Dob ai idompakkon ma pulin susianni ai, nini ma: Martuah ma mata, na mangidah na niidahnima. (Mat. 13:16, 17.) 10:23 Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan berkata: “Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat.
10:24 Ai huhatahon ma bannima: Buei do nabi-nabi ampa raja-raja, na masihol mangidah na niidahnima, hape seng iidah, anjaha na sihol, mambogei na dob binogeinima, hape seng ibogei. (1 Ptr. 1:10.) 10:24 Karena Aku berkata kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.”
Halak Samaria na idop uhur
10:25 Dob ai jongjong ma sada sibotoh titah manlajousi, nini ma: Guru, aha do sibahenonku, ase tartean ahu hagoluhan sisadokah ni dokahni? (bd. 18:18-20.) 10:25 Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya: “Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?”
10:26 Gabe nini Jesus ma hubani: Aha do tarsurat bani titah in? Sonaha do ibasa ham? 10:26 Jawab Yesus kepadanya: “Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kaubaca di sana?”
10:27 Jadi nini mambalosi: Maningon haholonganmu do Tuhan Naibatamu humbani putih ni atei-ateimu, humbani gok ni tonduymu, humbani bois ni gogohmu ampa humbani gok ni uhurmu, anjaha hasomanmin songon dirimu! (3 Mus. 19:18; 5 Mus. 6:5.) 10:27 Jawab orang itu: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”
10:28 Dob ai nini ma hubani: Sintong do balosmu in; bahen ham ma sonai, gabe manggoluh ma ham! (3 Mus. 18:5; Mat. 19:17.) 10:28 Kata Yesus kepadanya: “Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.”
10:29 Tapi sihol do pintoranni dirini, gabe nini ma dompak Jesus: Ai ise do goranon hasomanku? 10:29 Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus: “Dan siapakah sesamaku manusia?”
10:30 Jadi nini Jesus ma mambalosi: Adong ma sada halak na tuad hun Jerusalem, laho hu huta Jeriko, gabe isamun panamun ma ia. Irampas sidea do ia, ibalbali, dob ai laho, itadingkon ia tarhatos. 10:30 Jawab Yesus: “Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho; ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.
10:31 Tudu ma mamontas sada malim hun dalan ai, iidah do ia, tapi ilaosi do. 10:31 Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
10:32 Sonai homa sada halak Lepi, das do bani ianan ai, iidah do ia, tapi ilaosi do homa. 10:32 Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu; ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
10:33 Tapi mamontas ma hujai sada halak Samaria; dob iidah ia, idop ma uhurni bani, 10:33 Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
10:34 idohori ma ia, ibaluti ma ugahni ai, anjaha idaisi ma ai bani minak ampa anggur. Dob ia ipahundul ma ia bani halodeni sandiri, iboan ma ia hu parbornginan, lanjar ipatorsa-torsa. 10:34 Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
10:35 Patarni ai ibuat ma dua dinar, ibere ma ai bani simada rumah ai, anjaha nini ma: Patorsa-torsa ham ma ia, anjaha anggo lobih hunjon harugianmu, hugalari pe sanggah mulak ahu. 10:35 Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: Rawatlah dia dan jika kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali.
10:36 Ise do humbani sitolu halak ai, hasoman bani na tarsamun ai, nini uhurmu? 10:36 Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?”
10:37 Jadi nini ma: Na maridop ni uhur bani. Gabe nini Jesus ma hubani: laho ma ham, bahen ma sonai! 10:37 Jawab orang itu: “Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.” Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, dan perbuatlah demikian!”
Si Marta pakon si Maria
10:38 Sanggah na mardalani sidea, masuk ma Jesus hubagas sada huta, anjaha dong ma ijai sada naboru, na margoran si Marta, na manjalosi hu rumahni. (Joh. 11:1; 12:2, 3.) 10:38 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya.
10:39 Ia anggini, na margoran si Maria, hundul-hundul do ilobeini Tuhan in manangihon hatani, 10:39 Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya,
10:40 tapi anggo si Marta, hosei tumang do marugas. Jadi ipadohor ma bani Jesus anjaha nini ma: Tuhan, ai lang iidah Ham, na ipaturut anggingkin do sahalak ahu marugasi? Hatahon Ham ma ia mangurupi ahu! 10:40 sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata: “Tuhan, tidakkah Engkau peduli, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.”
10:41 Jadi nini Tuhan in ma mambalosisi: Marta! Marta! Buei do isarihon anjaha isunsahkon uhurmu! 10:41 Tetapi Tuhan menjawabnya: “Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara,
10:42 Sada do na porlu! Ipilih si Maria do rupei sidearan, seng sibuaton ai humbani. (Mat. 6:33.) 10:42 tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya.”
<< Lukas 9 Lukas 11 >>