Lukas 9

9:1 Dob ai ipatumpu ma na sapuluh dua ai; ibere ma bani sidea gogoh ampa kuasa mangimbang sagala setan-setan ampa pamalum naborit. 9:1 Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.
9:2 Isuruh ma sidea mamaritahon harajaon ni Naibata ampa pajorgithon halak. 9:2 Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang,
9:3 Nini ma hubani sidea: Ulang ma boan hanima atap aha pe hu pardalanan, barang tungkot, barang ranjut, barang ruti, barang duit, barang dua baju pe. 9:3 kata-Nya kepada mereka: “Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju.
9:4 Anggo masuk hanima bani sada rumah, ijai ma hanima tondok, lanjar hunjai ma hanima misir use. (bd. 10:5-7.) 9:4 Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ.
9:5 Anggo adong na so manjalo hanima, pirpirhon hanima ma orbuk na longkot bani naheinima, sanggah na laho hanima hun huta ai bahen hasaksian dompak sidea. (bd. 10:11.) 9:5 Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka.”
9:6 Jadi laho ma sidea, idalani sidea ma huta-huta ai, laho mangambilankon ambilan na madear, ampa pamalumhon atap ija-ija pe. 9:6 Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat.
9:7 Raja Herodes pe, ibogei do haganup na masa ai, gabe mabiar ma ia, halani adong deba halak na mangkatahon, na dob ipapuho do si Johannes humbani na matei; 9:7 Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan, bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati.
9:8 na deba nari mangkatahon na dob roh do si Elias, anjaha na legan use, paboa na dob mulak manggoluh do sada halak humbani nabi na basaia. 9:8 Ada lagi yang mengatakan, bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit.
9:9 Tapi ihatahon si Herodes ma: Anggo si Johannes domma hutampul uluni, tapi ise do on, na hubogei on baritani? Anjaha ipangindo uhurni do sihol idahonni Ia. (bd. 23:8.) 9:9 Tetapi Herodes berkata: “Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?” Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus.
9:10 Dob mulak apostel ai ibaritahon sidea ma hubani Jesus haganup na binahen ni sidea ai, gabe iarahkon ma sidea surut bani sada huta na margoran Betsaida. 9:10 Sekembalinya rasul-rasul itu menceriterakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia.
9:11 Dob ibotoh na mabuei ai pasal ai, irikkon sidea ma Ia; ijalo Jesus ma sidea, ibaritahon ma bani sidea pasal harajaon ni Naibata, anjaha ipamalum ma sagala na porlu sipamalumon. 9:11 Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang Kerajaan Allah dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan.
9:12 Marayak bod ari, roh ma na sapuluh dua ai mangkatahon hu-Bani; Pamisir Ham ma na mabuei in, ase laho sidea hu huta-huta ampa hu parjuma-juma na inggot in, mangindahi tondokan ampa sipanganon, ai halimisan do iananta on. 9:12 Pada waktu hari mulai malam datanglah kedua belas murid-Nya kepada-Nya dan berkata: “Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi.”
9:13 Tapi nini ma hubani sidea: Bere hanima ma sidea mangan! Jadi nini sidea ma: Seng dong banta lobih humbani lima ruti ampa dua dengke, anggo seng laho hanami mamboli sipanganon bani halak na mabuei on ganup. 9:13 Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Kamu harus memberi mereka makan!” Mereka menjawab: “Yang ada pada kami tidak lebih dari pada lima roti dan dua ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini.”
9:14 Ai adong do ijai hira-hira lima ribu halak dalahi. Anjaha nini ma hubani susianni ai: Hatahon hanima ma sidea hundul marsasatumpuan, lima puluh satumpuan. 9:14 Sebab di situ ada kira-kira lima ribu orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya: “Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira lima puluh orang sekelompok.”
9:15 Ibahen sidea ma sonai, ipahumpul ma sidea haganup. 9:15 Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk.
9:16 Jadi ibuat Jesus ma ruti na lima ai ampa dengke na dua ai, anjaha dob mangkawah Ia dompak datas anjaha ihatahon tarimakasih, ipartopik ma ai, anjaha iberei ma bani susianni, ase sidea mambagihon bani na mabuei ai. 9:16 Dan setelah Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak.
9:17 Mangan ma sidea anjaha bosur bei do haganup; ipatumpu do teba-teba na lobih ai, gok sapuluh dua bantei. 9:17 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak dua belas bakul.
9:18 Bani na sahali, sanggah martonggo Ia sahalaksi, rapkonsi do susian ai. Jadi isungkun ma sidea: Ise do Ahu, nini halak simbuei? 9:18 Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya. Lalu Ia bertanya kepada mereka: “Kata orang banyak, siapakah Aku ini?”
9:19 Jadi nini sidea ma mambalosi: Si Johannes pandidi do; na legan mangkatahon si Elias, anjaha na legan use sada humbani nabi na basaia, na dob mulak manggoluh. 9:19 Jawab mereka: “Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit.”
9:20 Tapi nini ma hubani sidea: Ia hanima, ise do Ahu nini hanima? Jadi nini si Petrus ma mambalosi: Kristus ni Naibata do Ham! 9:20 Yesus bertanya kepada mereka: “Menurut kamu, siapakah Aku ini?” Jawab Petrus: “Mesias dari Allah.”
9:21 Jadi pangkei ma sidea ipalumba, ase ulang ipatugah-tugah ai age bani ise. 9:21 Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapa pun.
9:22 Lanjar ihatahon ma: Ia Anak ni jolma in, maningon buei do sitarononni, ambukkonon ni pangintuai-pangintuai, sintua ni malim ampa sibotoh surat do Ia, dob ai bunuhonni, anjaha mulak manggoluh do bani ari patoluhon. (ay. 44; bd. 18:32, 33.) 9:22 Dan Yesus berkata: “Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.”
9:23 Tapi nini ma hubani sidea haganup: Barang ise na sihol mangirikkon Ahu, iparnalang ma dirini, iporsan ma silangni ari-ari laho mangihutkon Ahu. 9:23 Kata-Nya kepada mereka semua: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku.
9:24 Ai magouan hosah do na sihol paluahkon hosahni, tapi na magouan hosah halani Ahu, ai do na pagoluhkonsi. (bd. 17:33; Mat. 10:39; Joh. 12:25.) 9:24 Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya.
9:25 Ai aha ma gunani bani jolma, age ganup dunia on dapotsi, anggo magou anjaha hona uhum ia marhitei ai? 9:25 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?
9:26 Ai barang ise na maila halani Ahu ampa halani hatangkin, pailaon ni Anak ni jolma in do ia, sanggah na roh Ia ibagas hasangaponni ampa hasangapon ni Bapa in rap pakon malekat na susi in. (Mat. 10:33.) 9:26 Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan-Nya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus.
9:27 Tapi tongon do na huhatahon on bannima: Adong do deba na jongjong on ijon, na so mangahap hamateian ope, anggo lape iidah roh harajaon in Naibata. 9:27 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Kerajaan Allah.”
9:28 Hira-hira ualuh ari, dob salpu parsahapan ai, iarahkon Jesus ma si Petrus, si Johannes ampa si Jakobus tangkog hu sada dolog, laho martonggo. 9:28 Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa.
9:29 Jadi, sanggah na martonggo ai Ia, mubah ma rupa ni bohini, anjaha pakeianni pe lopak ma marlinang-linang. 9:29 Ketika Ia sedang berdoa, rupa wajah-Nya berubah dan pakaian-Nya menjadi putih berkilau-kilauan.
9:30 Anjaha tonggor ma, adong do dua halak marsahap-sahap pakonsi, ai ma si Musa ampa si Elias, 9:30 Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia.
9:31 na marhasangapon idahon, anjaha isahapkon sidea do pasal ujung ni langkahni, sidobkononni i Jerusalem. (ay. 22.) 9:31 Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian-Nya yang akan digenapi-Nya di Yerusalem.
9:32 Tarpodom do anggo si Petrus ampa hasomanni na dua ai. Tapi dob puho sidea, iidah sidea ma Jesus ibagas hasangaponni ampa sidua halak, na jongjong i lambungni ai. 9:32 Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaan-Nya: dan kedua orang yang berdiri di dekat-Nya itu.
9:33 Anjaha sanggah na sihol laho ai sidea humbani Jesus, nini si Petrus ma hu-Bani: Guru, dearni in ijon hita! Ipauli hanami ma tolu sopou-sopou, sada Bamu, sada bani si Musa anjaha sada bani si Elias; seng ibotoh, aha na hinatahon ni ai. 9:33 Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada-Nya: “Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia.” Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu.
9:34 Mangkatahon ai ope ia, roh ma sada hombun manlinggomi sidea, gabe mabiar ma sidea, sanggah na masuk sidea hubagas hombun ai. 9:34 Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka.
9:35 Jadi roh ma sada sora humbani hombun ai, na mangkatahon: On do Anakku, na hupilih in, tangihon nasiam ma Ia! (bd. 3:22.) 9:35 Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata: “Inilah Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia.”
9:36 Dob salpu marhata sora ai, sasada Jesus mando jumpah sidea ijai. Sip do sidea, seng ipatugah sidea na niidah ni sidea ai atap hubani ise pe bani panorang ai. 9:36 Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceriterakan kepada siapa pun apa yang telah mereka lihat itu.
9:37 Patarni ai, sanggah tuad sidea hun dolog ai, roh ma buei halak manjumpahkonsi. 9:37 Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus.
9:38 Jadi tonggor ma, adong ma sada dalahi humbani na mabuei ai mandilohon: Guru, sombahku Bamu, marpanatap ma Ham bani anakkon, sasadasi do anakku. 9:38 Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya: “Guru, aku memohon supaya Engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku.
9:39 Tonggor Ham ma, anggo irotol setan ai ia, sompong ma ia mandoruh; isontap-sontap do ia ronsi na marguboh pamanganni; igosam-gosam do ia, anjaha mahol do ia surut humbani. 9:39 Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya.
9:40 Domma huelek-elek namin susianmu on, ase iusir namin setan ai, tapi seng mangasup sidea. 9:40 Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat.”
9:41 Jadi nini Jesus ma mambalosi: Bangsa, na so porsaya anjaha kahou! Sadiha dokah nari Ahu rap pakon hanima, anjaha paanju-anjuonku hanima? Boan ham ma anakmu in hujon! 9:41 Maka kata Yesus: “Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari!”
9:42 Sanggah na roh ai ia, idorab setan ai ma ia anjaha ipugulhon. Tapi isorgang Jesus ma setan na jahat ai anjaha ipamalum ma dakdanak ai; iondoskon ma ia bani bapani. (bd. 7:15.) 9:42 Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegor roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya.
9:43 Haganup do longang pasal kuasa ni Naibata na banggal ai. 9:43a Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah.
9:43b Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuat-Nya itu, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya:
9:44 Tangihon hanima ma hatangkon: Ondoshononkon ma Anak ni jolma in hu tangan ni halak. (ay. 22.) 9:44 “Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.”
9:45 Tapi seng iarusi sidea hata ai, ponop do ai humbani sidea; anjaha mabiar do sidea manungkunsi pasal hata ai. 9:45 Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada-Nya.
9:46 Jadi tubuh ma pingkiran itongah-tongah ni sidea pasal ise do sidea sibanggalan. 9:46 Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka.
9:47 Tapi ibotoh Jesus do pingkiran ni sidea ai, gabe ialop ma sada dakdanak, ipajongjog ma ai i lambungni, 9:47 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di samping-Nya,
9:48 anjaha ihatahon ma bani sidea: Na manjalo dakdanak on ibagas goranku, Ahu do na jinaloni ijai, anjaha na manjalo Ahu, na marsuruh Ahu do jinaloni ai. Ai barang ise sietekan itongah-tongahnima, ia do na banggal. (Mat. 10:40.) 9:48 dan berkata kepada mereka: “Barangsiapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku; dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia, yang mengutus Aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar.”
9:49 Tapi nini si Johannes ma mambalosi: Guru, iidah hanami do sada halak mangusir setan marhitei goranmu, gabe ipandang hanami ma ia, halani seng siirikkon Ham ia songon hanami. 9:49 Yohanes berkata: “Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita.”
9:50 Tapi nini Jesus ma hubani: Ulang pandang hanima ia, ai ise na so mangimbang hanima, hasomannima do. (bd. 11:22; Pil. 1:18.) 9:50 Yesus berkata kepadanya: “Jangan kamu cegah, sebab barangsiapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu.”
9:51 Jadi dob lambin dohor ari parbangkit-Ni, idompakkon ma bohi-Ni mardalan hu Jerusalem. (Mrk. 10:32.) 9:51 Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem,
9:52 Isuruh ma suruhan parlobeini. Jadi laho ma sidea, imasuki sidea ma sada huta ni halak Samaria, laho patorsa parbornginan Bani. (Joh. 4:4.) 9:52 dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi-Nya.
9:53 Tapi seng ra sidea manjalosi, halani na laho hu Jerusalem ai Ia. 9:53 Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanan-Nya menuju Yerusalem.
9:54 Mangidah ai susianni, si Jakobus ampa si Johannes, ihatahon sidea ma: Tuhan, dear do uhurmu ihatahon hanami turun apuy hun datas, mamboiskon sidea? (2 Raj. 1:10, 12.) 9:54 Ketika dua murid-Nya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata: “Tuhan, apakah Engkau mau, supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?”
9:55 Tapi marhusor ma Ia, anjaha ihata ma sidea, nini ma: Lang ibotoh hanima, atap tonduy aha do na bannima? 9:55 Akan tetapi Ia berpaling dan menegor mereka.
9:56 Jadi hu huta na legan ma sidea laho. 9:56 Lalu mereka pergi ke desa yang lain.
9:57 Sanggah mardalani sidea, nini sada halak ma hu-Bani: Sai irikononku do Ham, barang huja pe Ham laho! 9:57 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus: “Aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi.”
9:58 Tapi nini Jesus ma hubani: Na marliang do sorigala, anjaha na marasar do manuk-manuk na i awang-awang, tapi anggo Anak ni jolma in, hatibalan ni uluni pe seng dong. 9:58 Yesus berkata kepadanya: “Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya.”
9:59 Bani na legan ihatahon: Irikkon ma Ahu! Tapi nini ma: Lopas Ham lobei ahu, laho mananom bapa! 9:59 Lalu Ia berkata kepada seorang lain: “Ikutlah Aku!” Tetapi orang itu berkata: “Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku.”
9:60 Tapi nini hubani: Paturut ma na matei mananom na mateini, tapi anggo ho, laho ma mamaritahon harajaon ni Naibata. 9:60 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana.”
9:61 Sada halak na legan use mangkatahon: Huirikkon pe Ham Tuhan, tapi lopas Ham lobei ahu martading hata hubani sinrumahku. 9:61 Dan seorang lain lagi berkata: “Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku.”
9:62 Tapi nini Jesus ma hubani: Na manjamah tinggala anjaha na mangkawah dompak pudi, seng talup masuk ai bani harajaon ni Naibata. 9:62 Tetapi Yesus berkata: “Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah.”
<< Lukas 8 Lukas 10 >>