Kisah Rasul 6

6:1 Bani panorang ai, dob lambin martambah buei ni susian ai, tubuh ma ungut-ungut ni halak parsahap Gorik dompak parsahap Heber, halani hurang panatapan bani na mabalu humbani sidea ibagas pangurupion ari-ari. 6:1 Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari.
6:2 Jadi ipahumpul na sapuluh dua ai ma haganup susian ai, nini ma: Seng patut iahap hanami papudionnami parambilanon bani hata ni Naibata, halani na patorsa-torsa idop ni uhur. 6:2 Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata: “Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan Firman Allah untuk melayani meja.
6:3 Ai pe nasiam sanina, pindahi nasiam ma hun tongah-tongahnasiam pitu halak, na dear baritani, na ginokan ni Tonduy anjaha na pantas maruhur, sipabangkitonta bani horja in. (1 Tim. 3:7, 8.) 6:3 Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu,
6:4 Tapi, anggo hanami, tonggo ampa horja parambilannon ai ma horjahononnami. 6:4 dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan Firman.”
6:5 Jadi rosuh ma uhur ni na sakuria ai bani hata ai, gabe ipilih sidea ma si Stepanus, sada halak na gok haporsayaon ampa Tonduy Na pansing, dob ai si Pilippus, si Porkorus, si Nikanor, si Timon pakon si Parmenas, ambah ni ai si Nikolaos, sada parguru hun Antiokia. (bd. 8:5; 21:8.) 6:5 Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia.
6:6 Ipajongjong ma sidea ilobei ni apostel ai, anjaha dob martonggo sidea, itampeihon sidea ma tanganni bani sidea. (bd. 1:24; 13:3; 14:23.) 6:6 Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka.
6:7 Jadi lambin rarat ma hata ni Naibata, anjaha tambah bilangan ni susian ai i huta Jerusalem; buei do age malim, na gabe porsaya. (bd. 19:20.) 6:7 Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak; juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
6:8 Ia si Stepanus gok idop ni uhur do ampa hagogohon; boi do ia mambahen halongangan ampa tanda na banggal ilobei ni na mabuei ai. 6:8 Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak.
6:9 Jadi roh ma deba halak marsual dompak si Stepanus, ai ma halak na humbani parguruan, na margoran Libertini, ampa na hun Kirene, hun Alexandria, hun Kilikia ampa Asia. 6:9 Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini — anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Aleksandria — bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus,
6:10 Tapi seng tarimbang sidea hapentaranni ampa Tonduy ai, na mangajarisi. (Luk. 21:15.) 6:10 tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan Roh yang mendorong dia berbicara.
6:11 Jadi ijuljul sidea ma deba halak, na mangkatahon: Ibogei hanami do halak on mangkatahon hata apas-apas dompak si Musa ampa Naibata. 6:11 Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan: “Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah.”
6:12 Ipajobu-jobu sidea do halak na mabuei ai ampa pangintuai ampa sibotoh surat, gabe idorab sidea ma si Stepanus, anjaha isarad hu lobei ni rapot bolon ai. 6:12 Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat; mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama.
6:13 Ipajongjong sidea do saksi siparladung, na mangkatahon: Seng na marnamaronti halak on mangkatai ianan na pansing in age titah in, (Jer. 26:11.) 6:13 Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata: “Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat,
6:14 ai ibogei hanami do ihatahon: Parsedaon ni Jesus na hun Nasaret ma rumah panumbahan in, anjaha paubahonni do adat, na ijalo hita humbani si Musa. 6:14 sebab kami telah mendengar dia mengatakan, bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita.”
6:15 Anjaha ganup do parrapot ai mannonoisi; songon bohi ni malekat do bohini iidah sidea. 6:15 Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat.
<< Kisah Rasul 5 Kisah Rasul 7 >>