Kisah Rasul 7

7:1 Jadi nini sintua ni malim ai ma: Atene, tongon do sonai? 7:1 Kata Imam Besar: “Benarkah demikian?”
7:2 Jadi nini si Stepanus ma: Nasiam sanina ampa bapa-bapa, tangar nasiam ma lobei! Ipataridahkon Naibata na sangap in do Dirini hubani ompungta si Abraham, sanggah i Mesopotamia ia, sanggah lape ope ia marianan i Haran. 7:2 Jawab Stefanus: “Hai saudara-saudara dan bapa-bapa, dengarkanlah! Allah yang Mahamulia telah menampakkan diri-Nya kepada bapa leluhur kita Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran,
7:3 Ihatahon do hubani: Bungkas ma ho hun tanohmin ampa humbani sindohormu, laho ma ho hu tanoh sipatuduhononku bam! 7:3 dan berfirman kepadanya: Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu.
7:4 Jadi bungkas ma ia hun tanoh Kaldea, marianan ma ia i Haran. Dob matei bapani, isuruh Naibata ma ia pindah hunjai hu tanoh na niiankon nasiam on sonari. (1 Mus. 11:31, 32; 12:5.) 7:4 Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang;
7:5 Seng ibere ope bani parbagianan ijai, sanjongkal pe lang, tapi iparbagah do, berehononni tanoh in bani, ase ia simada in ampa ginomparni, age pe seng dong anakni. (1 Mus. 12:7; 13:15.) 7:5 dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi Ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak.
7:6 Ai sonon do nini Naibata: Gabe panginsolat do ginomparmu i tanoh na legan; parjabolonon anjaha arsik-arsikon ni halak do sidea ompat ratus tahun dokahni. (1 Mus. 15:13; 2 Mus. 12:40.) 7:6 Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya empat ratus tahun lamanya.
7:7 Dob ai uhumonku do bangsa na binalosan ni sidea ai, nini Naibata; salpu ai bungkas ma sidea hunjai, anjaha sombahon ni sidea ma Ahu bani ianan on. 7:7 Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan Kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepada-Ku di tempat ini.
7:8 Lanjar ibere ma bani sidea padan parsunaton. Dob sonai, tubuh ma bani si Abraham si Isak, bani si Isak tubuh si Jakob, anjaha bani si Jakob ompungta na sapuluh dua ai. (1 Mus. 17:10.) 7:8 Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat; dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang kedelapan; dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan kedua belas bapa leluhur kita.
7:9 Halani subil ni ompungta ai bani si Josep, ijual sidea do ia hu tanoh Masir. Tapi ihasomani Naibata do ia, (1 Mus. 37:28; 39:1, 2, 21.) 7:9 Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia,
7:10 ipaluah do ia humbani haganup hasunsahanni, anjaha ibere bani idop ni uhur ampa hauhuron ilobei ni Parao, raja ni Masir, gabe ipabangkit ma ia gabe panrajai ni tanoh Masir ampa haganup rumahni. (1 Mus. 41:40, 41.) 7:10 dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat, ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya.
7:11 Jadi masa ma lohei i sab tanoh Masir ampa tanoh Kanaan, na mangkorhon hasunsahan banggal, seng jumpahan sipanganon be ompungta. 7:11 Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan.
7:12 Anjaha dob ibogei si Jakob adong gandum i tanoh Masir, gabe isuruh ma hujai ompungta, ai ma na parlobei sahali. (1 Mus. 42:1.) 7:12 Tetapi ketika Yakub mendengar, bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama;
7:13 Bani na paduahalihon ipatandahon si Josep ma dirini bani saninani ai, gabe torang ma bani Parao pasal partuturan ni si Josep. (1 Mus. 45:3, 4, 16.) 7:13 pada kunjungan mereka yang kedua Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun.
7:14 Jadi isuruh si Josep ma na mangalop si Jakob ampa haganup na sapanganan bani, pitu puluh lima bueini. (1 Mus. 45:9-11.) 7:14 Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, tujuh puluh lima jiwa banyaknya.
7:15 Ase tuad ma si Jakob hu tanoh Masir, dob ai matei ma ia rap pakon ompungta ai. (1 Mus. 46:1-7; 49:33.) 7:15 Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita;
7:16 Iboan sidea do ia hu Sikem, anjaha inahkon hu tanoman, na binoli ni si Abraham marhitei duit pirak humbani ginompar ni si Hemor i Sikem. (1 Mus. 23:16, 17; Jos. 24:32.) 7:16 mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem.
7:17 Jadi dob lambin dohor panorang na pinarbagah ni Naibata, ai ma na binulawankonni hinan bani si Abraham, lambin tambah anjaha manggargar ma bangsanta i tanoh Masir, (2 Mus. 1:7.) 7:17 Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir,
7:18 paima bangkit sada raja na legan, na so manandai si Josep. 7:18 sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf.
7:19 Akal do ibahen mangagou bangsanta, gabe tarpaksa do ompungta mangambukkon dakdanak ni sidea na baru tubuh, ase ulang torus manggoluh. (2 Mus. 1:10, 22.) 7:19 Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang.
7:20 Bani panorang ai tubuh ma si Musa, anjaha marosuh do Naibata mangidahsi. Tolu bulan do ia iparmudu-mudu i rumah ni bapani, (2 Mus. 2:2; Heb. 11:23.) 7:20 Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Tiga bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya.
7:21 dob ai itaruhkon ma hu darat, tapi ibuat boru ni Parao ma ia, anjaha ipagodang-godang ma songon anakni sandiri. (2 Mus. 2:5-10.) 7:21 Lalu ia dibuang, tetapi puteri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri.
7:22 Iajarhon do hubani sagala hapentaran ni halak Masir, gabe margogoh ma ia bani hata ampa pambahenan. 7:22 Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya.
7:23 Dob marumur ia ompat puluh tahun, tubuh ma uhurni manonggor saninani, halak Israel. (2 Mus. 2:11-15.) 7:23 Pada waktu ia berumur empat puluh tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel.
7:24 Anjaha sanggah iidah sada halak hona arsik, iurupi ma na hona arsik ai, iluluhon ma ia marhitei na mambunuh halak Masir ai. 7:24 Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu.
7:25 Iagan, dapot uhur ni saninani ai ma, paboa urupan ni Naibata ma sidea marhitei tanganni, tapi seng dapot uhur ni sidea ai. 7:25 Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti, bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti.
7:26 Patar ni ai, roh use ma ia, tudu sanggah maringori sidea, anjaha iojur ma sidea ase mardamei, nini ma: Na marsanina do nasiam, mase maringori nasiam samah nasiam? 7:26 Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya: Saudara-saudara! Bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?
7:27 Tapi itulak na marsalah ai do ia, nini: Ise pabangkit ho gabe panrajai ampa panguhum bannami? 7:27 Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata: Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?
7:28 Ai sihol bunuhonmu do ahu, songon na binunuhmu halak Masir nantuari? 7:28 Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?
7:29 Manangar hata ai lintun ma si Musa, laho manginsolat i tanoh Midian, anjaha tubuh ma dua anak bani ijai. (2 Mus. 2:15, 22; 18:34.) 7:29 Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki.
7:30 Jadi dob salpu ompat puluh tahun, taridah ma sada malekat bani i halimisan ni dolog Sinai, ibagas jilam ni apuy bani naporon. 7:30 Dan sesudah empat puluh tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
7:31 Longang do si Musa mangidah na niidahni ai, anjaha dob idohori laho papangkeihon, tarbogei ma sora ni Tuhan in: 7:31 Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya:
7:32 Ahu do Naibata ni ompungmu, ai ma Naibata ni si Abraham, si Isak, ampa si Jakob. Jadi hitir-hitir ma si Musa, seng pag be ia papangkeihon. (2 Mus. 3:6; Mat. 22:32.) 7:32 Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya.
7:33 Tapi nini Tuhan in ma hubani: Tanggali ma sipatumin humbani naheimu, ai tanoh na susi do ianan hajongjonganmin. 7:33 Lalu firman Allah kepadanya: Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus.
7:34 Domma tangkas huidah hamarsikon na tinaron ni bangsaku i tanoh Masir, domma hutangar hoih-hoih ni sidea; anjaha turun do Ahu laho paluahkon sidea. Ai pe roh ma ho, sihol suruhonku do ho hu tanoh Masir. 7:34 Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir dan Aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan Aku telah turun untuk melepaskan mereka; karena itu marilah, engkau akan Kuutus ke tanah Mesir.
7:35 Si Musa, na tinulak ni sidea ai, marhitei na mangkatahon: “Ise pabangkit ho gabe panrajai ampa panguhum?” ia do isuruh Naibata, gabe panrajai ampa sipaluah marhitei malekat na niidahni ai bani naporon ai. (2 Mus. 2:14; Jes. 63:9-12.) 7:35 Musa ini, yang telah mereka tolak, dengan mengatakan: Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? — Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu.
7:36 Iarahkon do sidea bungkas, marhitei halongangan ampa tanda na binahenni ai i tanoh Masir, i laut Sigerger ampa halimisan ompat puluh tahun dokahni. (2 Mus. 7:10-25; 14:21.) 7:36 Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun, empat puluh tahun lamanya.
7:37 Si Musa, ai ma na mangkatahon bani halak Israel: Pajongjongon ni Naibata do sada nabi bani nasiam, hun tongah-tongahnasiam songon ahu on. (5 Mus. 18:15.) 7:37 Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel: Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu.
7:38 Ia do ai, bani kuria na i halimisan ai rap pakon ompungta ampa malekat ai, na marsahap pakonsi i dolog Sinai. Ia do na manjalo hata na manggoluh sipadasonni hubanta. (2 Mus. 19:3; 5 Mus. 32:47.) 7:38 Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita; dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu.
7:39 Tapi seng itangihon ompungta ia, itulak sidea do ia, anjaha mulak do uhur ni sidea hu tanoh Masir. (4 Mus. 14:3, 4.) 7:39 Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir.
7:40 Ihatahon sidea do bani si Aron: Bahen ma bannami Naibata, na mambobai hanami, ai seng ibotoh hanami, atap aha do na masa bani si Musa, na dob mangarahkon hanami luar hun tanoh Masir. (2 Mus. 32:1.) 7:40 Kepada Harun mereka berkata: Buatlah untuk kami beberapa allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir — kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.
7:41 Jadi igana sidea ma ijia sada anak ni lombu, iboan sidea ma galangan bani gana-gana ai, anjaha marmalas ni uhur ma sidea halani bahen-bahenan ni tangan ni sidea ai. 7:41 Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka.
7:42 Tapi itundali Naibata ma sidea, ipaturut ma sidea marsombah bani na pinarnaibata ni sidea i langit ai, songon na tarsurat ibagas buku ni nabi-nabi: Ai adong do isombahkon nasiam Bangku galangan sisayaton ampa sibere-bere ibagas siompat puluh tahun na i halimisan ai, ale bangsa Israel? (Ams. 5:25-27; Rom 1:24.) 7:42 Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi: Apakah kamu mempersembahkan kepada-Ku korban sembelihan dan persembahan selama empat puluh tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel?
7:43 Ipausung-usung nasiam do rumah ni Molok ampa bintang ni naibata Rephan ampa gana-gana na binahen nasiam gabe sisombahonnasiam. Hu dipar ni Babel ope buangkononku nasiam. (1 Raj. 11:7.) 7:43 Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molokh dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, sampai di seberang sana Babel.
7:44 Adong do bani ompungta lampo-lampo hasaksian, usih songon na dob niaturhon ni Naibata hubani si Musa marhitei hatani, ai ma, ase ibahen ai domu hubani usihan, na dob niidahni ai. (2 Mus. 25:9, 40; 26:30.) 7:44 Kemah Kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya.
7:45 Ai ma na ijalo ompungta, lanjar iboan rap pakon si Josua laho patundukkon bangsa-bangsa, na niusir ni Naibata ilobei ni ompungta ai, das hubani panorang ni si Daud. (2 Mus. 34:11; Jos. 3:14.) 7:45 Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita; demikianlah sampai kepada zaman Daud.
7:46 Jumpahan idop ni uhur do ia ilobei ni Naibata, gabe ipindo ma, ase ipalopas ia laho pasirsirhon ianan bani Naibata ni si Jakob. (2 Sam. 7:2; Ps. 132:5.) 7:46 Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon, supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub.
7:47 Tapi si Salomo do saud pajongjong rumah Bani. (1 Raj. 6.) 7:47 Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah.
7:48 Tapi lang marianan Sitimbulan in ibagas rumah na pinauli ni tangan, songon na hinatahon ni nabi ai: 7:48 Tetapi Yang Mahatinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh nabi:
7:49 Langit do paratas Bangku, anjaha tanoh onjolan bani naheihu. Rumah aha ma in, na sihol paulionmu Bangku, nini Tuhan in, atap ianan aha ma na boi gabe parsaranan Bangku? 7:49 Langit adalah takhta-Ku, dan bumi adalah tumpuan kaki-Ku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagi-Ku, demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentian-Ku?
7:50 Ai lang tanganku do paulihon in ganup? 7:50 Bukankah tangan-Ku sendiri yang membuat semuanya ini?
7:51 E nasiam sihengkeng uhur, na so marsunat uhur ampa pinggolni, ilawan nasiam do tongtong Tonduy Na pansing in; usih do nasiam songon ompungnasiam ai. (2 Mus. 32:9; 5 Mus. 10:16.) 7:51 Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu.
7:52 Ise ma humbani nabi ai, na so pinarburu ni ompungnasiam? Ibunuh sidea do na manjaha pasal parroh ni Parpintor in, ai ma na dob tinahihon ampa na binunuhnasiam, (2 Kor. 36:16; Mat. 23:31.) 7:52 Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan Orang Benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh.
7:53 nasiam sijalo titah in, na pinadas marhitei malekat, hape seng idalankon nasiam. (2 Mus. 20; Heb. 2:2; Gal. 3:19.) 7:53 Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya.”
7:54 Mambogei ai marah tumang ma uhur ni sidea, harat-harat ipon ma sidea hubani. (bd. 5:33.) 7:54 Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi.
7:55 Gok Tonduy Na pansing ma si Stepanus; mangkawah ma ia dompak langit, gabe iidah ma hasangapon ni Naibata ampa Tuhan Jesus jongjong i siamunni. (bd. 6:5; Mat. 26:64.) 7:55 Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
7:56 Jadi nini ma: Tonggor ma, huidah do mungkab langit, anjaha Anak ni jolma in jongjong hampit siamun ni Naibata! (Luk. 22:69; 1 Ptr. 3:22.) 7:56 Lalu katanya: “Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah.”
7:57 Jadi marsurak-surak ma sidea anjaha marsitutup pinggolni bei; lanjar rap ma sidea mandorabsi. 7:57 Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia.
7:58 Isarad sidea ma ia hu darat ni huta ai, anjaha ipargijig bani batu. Ia saksi-saksi ai, itibalhon bei do pakeianni ilobei ni sada garama, na margoran si Saulus. (bd. 22:20; 5 Mus. 17:7.) 7:58 Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus.
7:59 Sanggah na ipargijig sidea ai si Stepanus bani batu, dilo-dilo do ia, nini: Ham Tuhan Jesus, jalo Ham ma tonduyhu!(Ps. 31:6; Luk. 23:46.) 7:59 Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa, katanya: “Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.”
7:60 Manrogop ma ia anjaha ipagomos ma sorani mangkatahon: Ham Tuhan, ulang ma hira Ham dousa ni sidea in! Jadi dob ihatahon sonai, matei ma ia. (Mat. 5:44; Luk. 23:34.) 7:60 Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring: “Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka!” Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
<< Kisah Rasul 6 Kisah Rasul 8 >>