Kisah Rasul 5

5:1 Adong ma ijia sada halak na margoran si Ananias, rap pakon parinangonni, na manjualhon tanohni. 5:1 Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta isterinya Safira menjual sebidang tanah.
5:2 Ibagas botoh ni parinangonni, iponopkon do deba bolini ai, deba iboan anjaha iberehon ilobei ni apostel ai. (bd. 4:35, 37.) 5:2 Dengan setahu isterinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul.
5:3 Tapi nini si Petrus ma: Ale Ananias, mase ma igoki sibolis uhurmu, gabe iladungi ham Tonduy Na pansing, anjaha iponophon ham deba boli ni tanoh ai? (Luk. 22:3; Joh. 8:44; 13:2.) 5:3 Tetapi Petrus berkata: “Ananias, mengapa hatimu dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
5:4 Anggo ijolomi ham in, ai lang saguru bamu do, anjaha ijual ham pe in, ai lang tong do saguru bamu? Mase ma tubuh uhurmu mambahen na sonin? Sedo jolma na niladunganmu ijin, Naibata do! (1 Tes. 4:8.) 5:4 Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.”
5:5 Tapi ijin ibogei si Ananias hata ai, tompas ma ia lanjar rotap hosahni. Jadi mabiar tumang ma haganup na mambogeisi. 5:5 Ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu.
5:6 Jadi roh ma halak siposonan, ibaluti sidea ma bangkeini ai, dob ai iusung ma hudarat laho mananom. (3 Mus. 10:1-5.) 5:6 Lalu datanglah beberapa orang muda; mereka mengapani mayat itu, mengusungnya ke luar dan pergi menguburnya.
5:7 Dob salpu hira-hira tolu jam roh ma parinangonni ai, tapi lape ibotoh na masa ai. 5:7 Kira-kira tiga jam kemudian masuklah isteri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
5:8 Jadi iparsahapkon si Petrus ma ia: Hatahon ma bangku, na sa on do ijual nasiam tanoh ai? Eak, na sa in do, nini. 5:8 Kata Petrus kepadanya: “Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?” Jawab perempuan itu: “Betul sekian.”
5:9 Tapi nini si Petrus ma hubani: Mase ma sauhur nasiam manlajou Tonduy ni Tuhan in? Tonggor ma, bokas ni nahei ni na mananom paramangonmu, ham pe usungon ni sidea ma hu darat! 5:9 Kata Petrus: “Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga ke luar.”
5:10 Jadi mintor tompas ma ia ilobei ni nahei ni si Petrus, lanjar rotap ma hosahni. Jadi sanggah masuk halak siposonan ai, domma matei ia jumpah sidea, iusung sidea ma ia hu darat, anjaha itanom ma hulambung ni paramangonni. 5:10 Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya ke luar dan menguburnya di samping suaminya.
5:11 Jadi mabiar tumang ma haganup na sakuria ai ampa haganup na mambogei ai. 5:11 Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu.
5:12 Jadi masa ma buei tanda ampa halongangan marhitei tangan ni apostel ai bani na mabuei ai; sauhur do sidea haganup, martumpu do sidea i surambih ni si Salomo. (bd. 2:43; 3:11.) 5:12 Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat.
5:13 Tapi humbani na legan ai, seng dong na pag pasaorhon dirini hubani sidea; sangap do sidea iidah jolma simbuei. 5:13 Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak.
5:14 Anjaha lambin tambah do na porsaya bani Tuhan in, buei dalahi sonai age naboru, (bd. 2:47; 4:4; 6:7.) 5:14 Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan,
5:15 pala ipamboan sidea na boritan hu alaman, anjaha ipatibal bani podoman ampa apei, andohar hona halinoh ni si Petrus sidea sanggah montas ia. (bd. 19:11, 12; Joh. 14:12.) 5:15 bahkan mereka membawa orang-orang sakit ke luar, ke jalan raya, dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya, apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka.
5:16 Dihut do hun huta-huta na inggot ai roh buei halak hu Jerusalem, mamboan na boritan ampa na niodar-odar ni tonduy na mabutak, gabe malum ma sidea haganup. (bd. 8:7; Mrk. 16:17.) 5:16 Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan.
5:17 Jadi martindak ma sintua ni malim ai ampa haganup na mangkasomanisi, ai ma golongan Sadukei, igoki ringis do simburu ni uhur ni sidea, (bd. 4:1, 6.) 5:17 Akhirnya mulailah Imam Besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati.
5:18 itangkap sidea ma apostel ai anjaha imasukkon ma sidea hu tutupan umum. 5:18 Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota.
5:19 Tapi bornginni ai, ibuha sada malekat ni Tuhan in ma labah ni tutupan ai, iboan ma sidea hu darat lanjar nini ma: (bd. 12:7.) 5:19 Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka ke luar, katanya:
5:20 Laho ma nasiam hu rumah panumbahan, hatahon nasiam ma bani halak na mabuei ai pasal hata hagoluhan in! 5:20 “Pergilah, berdirilah di Bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak.”
5:21 Mambogei ai, jadi sogod ma sidea misir hu rumah panumbahan ai laho mangajari. Ia sintua ni malim ampa na mangkasomanisi, iadongkon sidea ma rapot bolon rap pakon pangintuai-pangintuai ni bangsa Israel, anjaha isuruh ma hu tutupan na mangalop sidea. 5:21 Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam Bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu Imam Besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh Mahkamah Agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara.
5:22 Tapi dob das hujai juak-juak ai, seng adong jumpah sidea ijai, gabe mulak ma sidea patugahkon ai, nini ma: 5:22 Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan,
5:23 Tutup tumang do namin tutupan ai jumpah hanami, anjaha parjaga jongjong ilobei ni labah ai; tapi dob iungkab hanami, ise pe lang jumpah hanami ibagas. 5:23 katanya: “Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya.”
5:24 Ase dob ibogei kopala ni rumah panumbahan ampa sintua ni malim ai hata ai, haru ma uhur ni sidea mamingkiri, atap na sonaha do holi dobni ai. 5:24 Ketika kepala pengawal Bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu.
5:25 Tapi roh ma sada halak na patugahkon bani sidea: Tonggor nasiam ma, i rumah panumbahan do halak na pinatutupkonnasiam ondi mangajari halak na mabuei! 5:25 Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar: “Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara, ada di dalam Bait Allah dan mereka mengajar orang banyak.”
5:26 Jadi laho ma kopala ni rumah panumbahan ai rap pakon juak-juak ai mangalop sidea, tapi seng marhasoman paksa, halani mabiar sidea ipargijig halak na mabuei ai. (bd. 4:21.) 5:26 Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut, kalau-kalau orang banyak melempari mereka.
5:27 Iboan ma sidea anjaha ipajongjong ilobei ni rapot bolon ai. Jadi ipareksa sintua ni malim ai ma sidea, nini ma: 5:27 Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam Besar mulai menanyai mereka,
5:28 Gomos do ilarang hanami hanima mangajari marhitei Goran ai, hape lambin igoki hanima do huta Jerusalem marhitei podahnima, ase marsapata bannami daroh ni Halak ondi, nini uhurnima. (bd. 4:18; Mat. 27:25.) 5:28 katanya: “Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam Nama itu. Namun ternyata, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah Orang itu kepada kami.”
5:29 Jadi nini si Petrus ampa apostel-apostel ai ma mambalosi: Maningon balosan do diri bani Naibata ase bani jolma!(bd. 4:19; Dan. 3:18.) 5:29 Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: “Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia.
5:30 Ipapuho Naibata ni ompungta do Jesus, na binunuhnasiam marhitei na manggantungkonsi bani hayu na marsilang. (bd. 3:15; 10:39, 40.) 5:30 Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh.
5:31 Ipagijang Naibata do Ia hu siamunni gabe Pambobai anjaha Sipaluah, laho mambere hubani Israel hamubahon ni uhur ampa hasasapan ni dousa. (bd. 2:33-36.) 5:31 Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
5:32 Hanami do saksi pasal ai ampa Tonduy Na pansing, na binere ni Naibata bani na mambalosiSi. (Luk. 24:48; Joh. 15:26-27.) 5:32 Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.”
5:33 Tapi mambogei ai marah tumang ma sidea, gabe iputushon sidea ma sihol mambunuh sidea. 5:33 Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu.
5:34 Tapi jongjong ma bani rapot ai sada halak Parisei, na margoran si Gamaliel, sada sibotoh titah, na sangap bani uhur ni bangsa ai, jadi ihatahon ma, ase isuruh sidea hu darat tongkin. (bd. 22:3.) 5:34 Tetapi seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta, supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar.
5:35 Dob ai nini ma hubani sidea: Nasiam halak Israel, pangkei ma nasiam pasal sibahenonnasiam bani halak on! 5:35 Sesudah itu ia berkata kepada sidang: “Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik, apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini!
5:36 Jongjong do ijia si Toidas, ipabanggal do dirini, pala adong ompat ratus halak na mangirikkonsi. Tapi tarbunuh do ia, gabe merap do ganup na mangirikkonsi, anjaha seng dong be. (bd. 21:38.) 5:36 Sebab dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira empat ratus orang pengikut; tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap.
5:37 I pudini ai, jongjong do use si Judas, halak Galilea ai, sanggah panorang sensus ondi, anjaha buei do halak na mamberontak iarahkon; tapi ia pe tarbunuh do, anjaha merap do na mangirikkonsi ai. 5:37 Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya.
5:38 Ase ai pe, ulang ma kahua nasiam halak on, paturut nasiam ma sidea, ai anggo humbani jolma do sura-sura ampa horja on, sai na maseda do in. (Mat. 15:13.) 5:38 Karena itu aku berkata kepadamu: Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap,
5:39 Tapi anggo humbani Naibata do, seng tarkahua nasiam sidea, ulang gabe siimbang Naibata nasiam holi. Jadi iparhatongon sidea ma hatani ai. 5:39 tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini; mungkin ternyata juga nanti, bahwa kamu melawan Allah.” Nasihat itu diterima.
5:40 Dob ai idilo sidea ma apostel ai; isuruh ma na manlonsingi sidea anjaha ilarang ma sidea mansahapkon Goran Jesus; salpu ai ipaluah ma sidea. (bd. 4:17, 18; 22:19.) 5:40 Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan.
5:41 Tapi malas do uhur ni sidea luar hun rapot ai, halani boi sidea manaron hiri-hiri mangkopkop Goran ni Jesus. (Mat. 5:10-12; 1 Ptr. 4:13.) 5:41 Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Nama Yesus.
5:42 Anjaha seng marnamaronti sidea i rumah panumbahan age marrumah-rumah pe, mangajari ampa mangambilankon Kristus Jesus. (Mrk. 16:15.) 5:42 Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias.
<< Kisah Rasul 4 Kisah Rasul 6 >