Kisah Rasul 13

13:1 Adong do i Antiokia, bani kuria na ijai ai, nabi ampa guru, ai ma si Barnabas ampa si Simon, na ginoran si Niger, si Lucius na hun Kirene, si Manahen hasoman magodang ni raja Herodes ampa si Saulus. (bd. 11:27.) 13:1 Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu: Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus.
13:2 Jadi sanggah martonggo anjaha marpuasa sidea bani Tuhan in, nini Tonduy Na pansing ma: Papulig hanima ma bangku si Barnabas ampa si Saulus hubani horja siondoskononku bani sidea. (bd. 9:15; Rom 1:1.) 13:2 Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: “Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka.”
13:3 Jadi marpuasa ma sidea anjaha martonggo, itampeihon ma tanganni bani sidea, laho paingkathon. (bd. 14:23; 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6.) 13:3 Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
13:4 Sidea pe, dob isuruh Tonduy Na pansing, tuad ma hu Seloikia; hunjai markapal ma sidea hu pulou Kiprus. 13:4 Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus.
13:5 Dashonsi sidea hu Salamis, iambilankon sidea ma hata ni Naibata bani rumah-rumah parguruan ni Jahudi; si Johannes do pangurupi bani sidea. (bd. 12:12, 25.) 13:5 Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka.
13:6 Dob ibontas sidea ganup pulou ai das hu Papos, jumpah sidea ma sada halak Jahudi, parsibalik mata anjaha nabi sipakulah-kulah, na margoran Bar-Jesus. (bd. 8:9-24.) 13:6 Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu.
13:7 Tondok do ia bani panggomgomi Sergius-Paulus, sada halak na pantas maruhur. Idilo ma si Barnabas ampa si Saulus, sihol do bogeionni hata ni Naibata. 13:7 Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus, karena ia ingin mendengar firman Allah.
13:8 Ia si Elimas, parsibalik mata ai (ai do arti ni goranni ai), ilawan do sidea, laho manlanglangi panrajai ai, ase ulang porsaya. (2 Tim. 3:8.) 13:8 Tetapi Elimas — demikianlah namanya dalam bahasa Yunani –, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya.
13:9 Gabe inolnol si Saulus, na margoran homa si Paulus, na ginokan ni Tonduy Na pansing ai ma ia, (bd. 3:4; Mat. 19:26.) 13:9 Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia,
13:10 nini ma: Ho, na gok akal-akal ampa hajahaton, anak ni sibolis, imbang ni sagala hapintoron! Seng maronti ope ho, papeolhon dalan ni Tuhan na pintor in? 13:10 dan berkata: “Hai anak Iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan Jalan Tuhan yang lurus itu?
13:11 Ai pe, tonggor ma, mangonai ma bam tangan ni Tuhan in! Ai pe pitung ma ho, seng be idahonmu mata ni ari. Jadi mintor rambon anjaha golap ma iidah, dadap-dadap mando ia mangindahi na mambobaisi. 13:11 Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta, beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari.” Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia.
13:12 Jadi porsaya ma panrajai ai, dob iidah na masa ai, anjaha longang do uhurni bani podah ni Tuhan in. 13:12 Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu; ia takjub oleh ajaran Tuhan.
13:13 Jadi marparau ma si Paulus ampa hasomanni hun Papos, gabe das ma sidea hu Perge, na i Pampilia. Tapi itadingkon si Johannes do sidea, mulak ma ia hu Jerusalem. (bd. 15:37-39.) 13:13 Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia; tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem.
13:14 Itoruskon sidea do mardalan hun Perge, gabe das ma sidea hu Antiokia, na i Pisidia. Bani ari Sabat, laho ma sidea hu rumah parguruan lanjar hundul ma. 13:14 Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ.
13:15 Dob salpu ibasa titah ampa surat ni nabi-nabi, isuruh sintua ni parguruan ai ma mangkatahon bani sidea: Nasiam sanina, anggo adong hata sihatahononnasiam bani na mabuei on, hatahon nasiam ma! 13:15 Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka: “Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah!”
13:16 Jadi jongjong ma si Paulus, ihilaphon ma tanganni anjaha nini ma: Nasiam halak Israel ampa nasiam na mangkabiari Naibata, tangar nasiam ma! 13:16 Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata: “Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah!
13:17 Naibata ni bangsa Israel do mamilih ompungta, anjaha ipatimbul do bangsanta sanggah manginsolat i tanoh Masir, anjaha ipadarat do sidea hunjai marhitei tangan na pinagostong. (2 Mus. 12:37, 41; 14:8; Jes. 1:2.) 13:17 Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangan-Nya yang luhur Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu.
13:18 Ianju-anju do sidea hira-hira ompat puluh tahun i halimisan. (4 Mus. 14:34; 5 Mus. 1:31.) 13:18 Empat puluh tahun lamanya Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun.
13:19 Dob iboiskon pitu bangsa i tanoh Kanaan, ibere Naibata ma tanoh ni sidea ai bahen parbagianan ni sidea, ai ma hira-hira ompat ratus lima puluh tahun dokahni. (5 Mus. 7:1.) 13:19 Dan setelah membinasakan tujuh bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka
13:20 Dob ai, ibere ma bani sidea panguhum das bani si Samuel, nabi ai. (Panguh. 2:16; 3:9; 1 Sam. 3:20.) 13:20 selama kira-kira empat ratus lima puluh tahun. Sesudah itu Ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman nabi Samuel.
13:21 Dob ai mangindo raja ma sidea, gabe ibere Naibata ma bani sidea si Saul, anak ni si Kis, marga Benyamin, dokahni ompat puluh tahun. (1 Sam. 8:5; 10:21-24.) 13:21 Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin, empat puluh tahun lamanya.
13:22 Jadi dob ipaturun ia, ipabangkit Naibata ma si Daud gabe raja bani sidea, isaksihon do pasalsi, nini: Domma jumpah Ahu si Daud, anak ni si Jesse, harosuh ni uhurhu, sipadas sura-surangku. (1 Sam. 16:12, 13; 13:14; Ps. 89:21.) 13:22 Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan: Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang melakukan segala kehendak-Ku.
13:23 Humbani ginomparni do iparoh Naibata bani Israel sipaluah in, in ma Jesus, na pinarbagah-bagah in. (2 Sam. 7:12; Jes. 11:1.) 13:23 Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus.
13:24 Paima roh Ia, iambilankon si Johannes do pandidion hamubahon ni uhur bani haganup halak Israel. 13:24 Menjelang kedatangan-Nya Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis.
13:25 Anjaha laho marujung horja ni si Johannes, nini do: Ise do ahu nini uhur nasiam? Sedo ahu Ia, niarapkon nasiam ai. I pudingku do Ia roh, hurang talup do ahu mananggali sipatuni. (Mrk. 1:7; Luk. 3:16; Joh. 1:20.) 13:25 Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata: Aku bukanlah Dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian dari padaku. Membuka kasut dari kaki-Nya pun aku tidak layak.
13:26 Nasiam sanina, ginompar ni si Abraham, na mangkabiari Naibata! Hubanta do itongos hata haluahon on. (ay. 46; bd. 3:25.) 13:26 Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita.
13:27 Ia pangisi ni Jerusalem ampa kopala-kopala ni sidea, halani seng itanda sidea Ia anjaha iarusi hata ni nabi, na binasa ganup ari Sabat, gabe iuhumi sidea ma Ia, laho pasaudkon ai. (bd. 3:17, 18; Joh. 16:3; 1 Kor. 2:8.) 13:27 Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat.
13:28 Age pe seng dong jumpah sidea halani, ase marutang hosah Ia, ipindo sidea do humbani si Latus ase ibunuh ia. 13:28 Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Ia dibunuh.
13:29 Ase dob ipasaud sidea haganup na tarsurat pasalsi, ipasusur sidea ma Ia humbani hayu ai, anjaha ipatibal ibagas tanoman. (Mat. 27:59, 60; Luk. 23:53.) 13:29 Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkan-Nya di dalam kubur.
13:30 Tapi ipapuho Naibata do Ia humbani na matei. (bd. 3:15.) 13:30 Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati.
13:31 Hundokah do ipataridahkon dirini hubani halak, hasomanni tangkog hun Galilea hu Jerusalem, ai ma sonari, na manaksihon bani bangsa in. (bd. 1:3; 1 Kor. 15:3-8.) 13:31 Dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksi-Nya bagi umat ini.
13:32 Ambilan madear on do iboan hanami bani nasiam, ai ma: Domma ipasaud Naibata bagah-bagahni na bani ompungta, hubanta, ginompar ni sidea, marhitei na papuho Jesus, (ay. 23.) 13:32 Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita,
13:33 songon na tarsurat bani Psalm dua: Anakku do Ho, sadari on do Ho hutubuhkon. (Ps. 2:7; Heb. 1:5.) 13:33 telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam mazmur kedua: Anak-Ku Engkau! Aku telah memperanakkan Engkau pada hari ini.
13:34 Anjaha, paboa na maningon puho do Ia humbani na matei, anjaha na so mulak be Ia hu hamasikon, sonon do ihatahon: Berehononku do Bam pasu-pasu na mapansing ampa na totap, na bani si Daud ai. (Jes. 55:3.) 13:34 Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini: Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah Kuberikan kepada Daud.
13:35 Anjaha bani Psalm na legan ihatahon do: Seng paturutonmu Na pansingmu mangidah hamasikon. (Ps. 16:10.) 13:35 Sebab itu Ia mengatakan dalam mazmur yang lain: Engkau tidak akan membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.
13:36 Ia si Daud, dob ipasaud rosuh ni Naibata bani goluhni, matei do ia, anjaha itanom hulambung ni ompungni, gabe iidah do hamasikon. (bd. 2:29; 1 Raj. 2:10.) 13:36 Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan.
13:37 Tapi anggo na pinapuho ni Naibata, seng iidah hamasikon. 13:37 Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak demikian.
13:38 Ase nasiam sanina, botoh nasiam ma, naambilankon do bani nasiam hasasapan ni dousa marhiteihonsi, 13:38 Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
13:39 anjaha marhiteihonsi ipintori do sagala na porsaya humbani haganup, na so boi pintor nasiam marhitei titah ni si Musa. (bd. 10:43; Rom 8:3; 10:4; Gal. 2:16.) 13:39 Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa.
13:40 Ase, jaga nasiam ma, ase ulang mangonai bani nasiam, na hinatahon ni nabi-nabi: (Hab. 1:5.) 13:40 Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi:
13:41 Tonggor ma, nasiam sipanrehei, longang ma anjaha magou; ai hubahen do sada horja bani panorangnasiam, sada horja na so hinaporsayaannasiam, age pe adong na mambaritahon bani nasiam! 13:41 Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan, yang tidak akan kamu percayai, jika diceriterakan kepadamu.”
13:42 Sanggah na luar ai sidea, ipindo halak ai ma, ase ihatahon use hata ai bani sidea bani ari Sabat na mangihut hujai. 13:42 Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya.
13:43 Dob salpu partumpuan ai, buei ma humbani halak Jahudi ampa parguru na daulat mangihutkon si Paulus ampa si Barnabas, gabe iambilani anjaha iojur ma sidea, ase totap sidea marianan ibagas idop ni uhur ni Naibata. (bd. 11:23.) 13:43 Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas; kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah.
13:44 Anjaha bani ari Sabat na mangihut hujai, martumpu ma hira haganup pangisi ni huta ai, laho mambogei hata ni Tuhan in. 13:44 Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah.
13:45 Tapi dob iidah Jahudi buei ni jolma ai, marsimburu ma sidea, iimbang anjaha irehei sidea ma ambilan ni si Paulus. (ay. 50; 14:2; 1 Tes. 2:14-19.) 13:45 Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus.
13:46 Dob ai nini si Paulus ampa si Barnabas ma ibagas hinsah ni uhur: Patut namin bani nasiam parlobei ambilanhononkon hata ni Naibata; tapi halani itulak nasiam do in, anjaha lang talup nasiam nini uhurnasiam parrupei bani hagoluhan sisadokah ni dokahni, jadi hubani halak sipajuh begu-begu ma hanami laho. (bd. 3:26; Mat. 10:6; Luk. 7:30.) 13:46 Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata: “Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain.
13:47 Ai sonon do itonahkon Tuhan in bennami: Hupajongjong do ho gabe panondang bani halak parbegu, ase iboan ho haluahon ronsi ujung ni tanoh on!(Jes. 49:6; Luk. 2:32.) 13:47 Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.”
13:48 Mambogei ai marmalas ni uhur ma parbegu, anjaha ipuji sidea ma hata ni Tuhan in, gabe porsaya ma na dob tinontuhon hinan hu hagoluhan sisadokah ni dokahni. (Rom 8:29-30.) 13:48 Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya.
13:49 Gabe rarat ma hata ni Tuhan in hu sab tanoh on. 13:49 Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu.
13:50 Tapi ipajobu-jobu halak Jahudi ma puang-puang na sangap anjaha na daulat, sonai na sangap-sangap ni huta ai, gabe ibahen sidea ma pangayak-ayakon dompak si Paulus ampa si Barnabas, lanjar iusir ma sidea hun nagori ai. (bd. 14:2; 17:5.) 13:50 Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu.
13:51 Jadi ipaspaskon sidea ma orbuk na longkot bani nahei ni sidea, lanjar laho ma sidea hu Ikonium. (bd. 18:6; Mat. 10:14.) 13:51 Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium.
13:52 Ia susian ai gok do bani malas ni uhur ampa Tonduy Na pansing. 13:52 Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus.
<< Kisah Rasul 12 Kisah Rasul 14 >>