Kisah Rasul 12

12:1 Hira-hira bani panorang ai ma mardas tangan raja Herodes bani piga-piga halak pagori ni kuria ai, laho mangarsik sidea. (bd. 4:3; Luk. 21:12.) 12:1 Kira-kira pada waktu itu raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat.
12:2 Ibunuh do si Jakobus, ai ma sanina ni si Johannes, marhitei podang. (Mat. 4:21.) 12:2 Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang.
12:3 Anjaha dob iidah, marosuh do Jahudi mangidah ai, gabe inunut ma, itangkap ma pakon si Petrus, ai ma sanggah panorang mangankon ruti na so marragi. (Mrk. 14:1.) 12:3 Ketika ia melihat, bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya Roti Tidak Beragi.
12:4 Jadi dob itangkap, ipamasuk ma ia hubagas tutupan, anjaha iondoskon ma ia jagaon ni ompat bagian siparjaga, ganup bagian ompat halak, ase dob salpu pesta ai, arahkonon ma ia hulobei ni na mabuei, nini uhurni. 12:4 Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu, masing-masing terdiri dari empat prajurit. Maksudnya ialah, supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak.
12:5 Ase sonai ma hona jaga si Petrus ibagas tutupan ai; ia kuria ai sai inunut do manonggohonsi bani Naibata. (Ep. 6:18.) 12:5 Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah.
12:6 Bornginni ai, paima ondoskononkon ni si Herodes ia, modom do ia iholang-kolang ni dua tentera, tarsangkut bani dua gari, anjaha adong do homa na manjaga ilobei ni tutupan ai. 12:6 Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu.
12:7 Tapi tonggor ma, roh ma sada malekat ni Tuhan in, anjaha marsinalsal ma sada panondang i kamar ai. Idugur ma lambung ni si Petrus, laho mamuhoisi, nini ma: Podas ma puho! Anjaha mangkatektek ma gari ai humbani tanganni. (bd. 5:19; 27:23.) 12:7 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya: “Bangunlah segera!” Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus.
12:8 Nini malekat ai ma hubani: Marpakeian ma ho! Jadi ibahen ma sonai. Ihatahon ope bani: Pakei ma mantelmu, anjaha irikkon ma ahu! 12:8 Lalu kata malaikat itu kepadanya: “Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu!” Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya: “Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku!”
12:9 Jadi luar ma ia anjaha irikkon ma ia; seng ibotoh atap na tongon do sonai masa bani ibahen malekat ai, ai nini uhurni, na marpanonggoran do hansa ia. 12:9 Lalu ia mengikuti malaikat itu ke luar dan ia tidak tahu, bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sangkanya ia melihat suatu penglihatan.
12:10 Jadi dob ibontas sidea parjaga na parlobei ampa na paduahon, das ma sidea hu horbangan bosi, dalan dompak huta ai. Jadi buha sandiri ma ai ilobei ni sidea, gabe luar ma sidea bani sada dalan na i huta ai, dob ai malekat ai pe sirang ma humbani. 12:10 Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia.
12:11 Jadi tarjolma ma si Petrus, nini ma: Sonari ma hubotoh torang, na dob isuruh Tuhan in do malekatni laho paluahkon ahu humbani tangan ni si Herodes ampa humbani sura-sura ni halak Jahudi. (Ps. 34:8; 91:11.) 12:11 Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata: “Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat-Nya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi.”
12:12 Anjaha dob torang ai bani, laho ma ia hu rumah ni si Maria, inang ni si Johannes, na margoran homa si Markus; buei do ijai na martumpu, anjaha martonggo. (bd. 15:37; 2 Tim. 4:11.) 12:12 Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa.
12:13 Anjaha dob ihartuk labah pardarat, laho ma sada juak-juak naboru, margoran si Rode, manangihon ai. 12:13 Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu.
12:14 Dob itandai sora ni si Petrus do ai, halani malas ni uhurni, seng mintor ibuka labah ai, tapi marlintun ma ia hubagas anjaha ipatugah ma, na dob i labah ai do hape jongjong si Petrus. 12:14 Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan, bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang.
12:15 Jadi ihatahon sidea ma bani: Na podoan do ho! Tapi sai ionjolhon do hatani ai. Gabe nini sidea ma: Malekatni do ai! (Luk. 24:37.) 12:15 Kata mereka kepada perempuan itu: “Engkau mengigau.” Akan tetapi ia tetap mengatakan, bahwa benar-benar demikian. Kata mereka: “Itu malaikatnya.”
12:16 Tapi sai inunut si Petrus do mangkartuki. Dob ibuha, iidah sidea ma ia, gabe longang ma uhur ni sidea. 12:16 Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang.
12:17 Jadi ihilaphon ma tanganni bani sidea mangkatahon sip, gabe ibaritahon ma, sonaha parpadarat ni Tuhan in bani hun tutupan ai. Ihatahon ma: Patugah nasiam ma in bani si Jakobus ampa bani sanina-sanina in. Dob ai misir ma ia, laho bani ianan na legan. 12:17 Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya, supaya mereka diam, lalu ia menceriterakan bagaimana Tuhan menuntunnya ke luar dari penjara. Katanya: “Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita.” Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain.
12:18 Anjaha dob siang ari, bulinsah tumang ma tentera ai, manguhurhon pasal na masa ai bani si Petrus. 12:18 Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus.
12:19 Dob isuruh si Herodes na mangindahisi, hape lang jumpah, ipareksa ma parjaga ai, anjaha iparentahkon ma bunuhon sidea. Dob ai tuad ma ia hun Jerusalem hu Kesarea, anjaha ijai ma ia marianan. 12:19 Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ.
12:20 Ia si Herodes, sogam do uhurni mangidah halak Tirus ampa Sidon. Gabe sauhur ma sidea roh manjumpahkonsi, anjaha dob jumpah sidea uhur ni si Blastus, manteri ni raja ai, ipindo sidea ma mardamei, halani humbani tanoh ni raja ai do roh ni sipanganon bani sidea. (Hes. 27:17; 1 Raj. 5:15-26.) 12:20 Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja.
12:21 Bani ari na dob tinotapkon ipakei si Herodes ma pakeian harajaonni; hundul ma ia bani paratasni anjaha ipadas ma hatani bani sidea. 12:21 Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka.
12:22 Jadi idilohon na mabuei ai ma: Sora ni Naibata do in, sedo sora ni jolma! (Ps. 73:9; Hes. 28:2.) 12:22 Dan rakyatnya bersorak membalasnya: “Ini suara allah dan bukan suara manusia!”
12:23 Tapi mintor ipukul malekat ni Tuhan in ma ia, halani seng bani Naibata ibere hasangapon; iharati gilok-gilok ma angkulani, lanjar matei. (Dan. 5:20.) 12:23 Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah; ia mati dimakan cacing-cacing.
12:24 Tapi lambin manrarat do anggo hata ni Naibata. (bd. 6:7; Jes. 55:10, 11.) 12:24 Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang.
12:25 Ia si Barnabas ampa si Saulus mulak ma hun Jerusalem, dob ipadas sidea pangurupion ai. Iboan sidea do si Johannes, na margoran homa si Markus. (bd. 11:29, 30; 15:37.) 12:25 Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem, setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes, yang disebut juga Markus.
<< Kisah Rasul 11 Kisah Rasul 13 >>