Kisah Rasul 14

14:1 I Ikonium pe masuk do sidea hu rumah parguruan ni Jahudi, anjaha sonai do homa ambilanni, gabe buei tumang ma na porsaya, halak Jahudi age halak Gorik. (bd. 11:20, 21.) 14:1 Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya.
14:2 Ia halak Jahudi, na so ra porsaya, ipajobu-jobu anjaha ipamilas sidea ma uhur ni halak sipajuh begu-begu dompak sanina-sanina ai. (bd. 13:45, 50.) 14:2 Tetapi orang-orang Yahudi, yang menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu.
14:3 Hundokah do sidea ijai, marhinsah ni uhur do sidea marambilan, mangunsagahkon Tuhan in, na mambere tanda ampa halongangan sibahenon ni sidea, laho manaksihon hata idop ni uhur in. (bd. 19:11; Heb. 2:4; Mrk. 16:20.) 14:3 Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat.
14:4 Marbolah dua ma pangisi ni huta ai, na deba hampit halak Jahudi, anjaha na deba nari hampit apostel ai. 14:4 Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua: ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu.
14:5 Jadi manriah ma halak sipajuh begu-begu, halak Jahudi ampa kopala-kopalani sihol manggosam ampa manggijigi sidea. (ay. 19; 2 Tim. 3:11.) 14:5 Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu.
14:6 Dob tarbogei ai bani sidea, gabe lintun ma sidea hu huta na i nagori Likaonia, ai ma huta Listra ampa Derbe ampa huta-huta na inggot hujai; (Mat. 10:23.) 14:6 Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya.
14:7 ijai pe iambilankon sidea do ambilan na madear in. 14:7 Di situ mereka memberitakan Injil.
14:8 Jadi adong ma sada halak i Listra, na hundul-hundul, seng margogoh naheini, repat humbani partubuhni, seng ongga boi ia mardalan. (bd. 3:2-8.) 14:8 Di Listra ada seorang yang duduk saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan.
14:9 Ibogei do si Paulus marambilan. Ikawahkon si Paulus ma ia anjaha iidah, na porsaya do ia, boi malum naboritni ai, (Mat. 9:28.) 14:9 Ia duduk mendengarkan, ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat, bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan.
14:10 gabe ipagogoh ma sorani mangkatahon: Pintor ma onjolhon naheimin! Jadi mintor jongjong ma ia anjaha mardalani. 14:10 Lalu kata Paulus dengan suara nyaring: “Berdirilah tegak di atas kakimu!” Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian ke mari.
14:11 Jadi dob iidah na mabuei ai na binahen ni si Paulus ai, ipagogoh sidea ma sorani, nini sidea ma ibagas hata Likaonia: Domma susur banta naibata marrupa songon jolma! (bd. 28:6.) 14:11 Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia: “Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia.”
14:12 Igoran sidea ma si Barnabas naibata Sois, anjaha si Paulus naibata Hermes, halani ia siparsahap. 14:12 Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara.
14:13 Anjaha malim-malim ni Sois ai pe, na pinajongjong bani rumah panumbahan ilobei ni huta ai, iboan sidea ma lombu jonggi ampa bunga hu horbangan ai, laho manggalang rap pakon halak na mabuei ai. 14:13 Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu.
14:14 Mambogei ai apostel Paulus ampa si Barnabas, irigati sidea ma hiouni, marlintun ma sidea manjumpahkon halak na mabuei ai, anjaha idilohon ma: 14:14 Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru:
14:15 Nasiam hasoman, aha do na binahen nasiam on? Jolma do age hanami, na marpangahapan songon nasiam, na mamboan ambilan na madear bani nasiam, ase mulak nasiam humbani naibatanasiam na lang in hubani Naibata na manggoluh, na manompa langit, tanoh, laut ampa haganup isini. (bd. 10:26.) 14:15 “Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
14:16 Ipaturut do bani sundut na dob salpu haganup bangsa-bangsa marsidalani dalanni, (bd. 17:30; Rom 1:24.) 14:16 Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing,
14:17 tapi age pe sonai, isaksihon do dirini marhitei dear layak, ai ibere do bani nasiam udan hun langit ampa partahunan na madear, anjaha ipasabou do uhurnasiam marhitei sipanganon ampa malas ni uhur. (Ps. 147:8; Jer. 5:24.) 14:17 namun Ia bukan tidak menyatakan diri-Nya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan.”
14:18 Age sonai hata ai, mahol do tarlanglangi sidea halak na mabuei ai laho manggalang bani sidea. 14:18 Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka.
14:19 Tapi roh do hujai halak Jahudi na hun Antiokia ampa Ikonium; iojur-ojur ma halak na mabuei ai, gabe ipargijig sidea ma si Paulus anjaha isarad hu darat ni huta ai, anjaha iagan sidea, domma matei ia. (bd. 13:14, 50; 2 Kor. 11:25.) 14:19 Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya ke luar kota, karena mereka menyangka, bahwa ia telah mati.
14:20 Tapi dob maringgot roh susian ai hubani, jongjong ma ia, anjaha masuk ma hu huta ai. Patarni ai laho ma ia pakon si Barnabas hu Derbe. 14:20 Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe.
14:21 Dob iambilankon sidea ambilan na madear i huta ai, anjaha buei do iajari sidea na gabe susian, mulak ma sidea hu Listra, Ikonium ampa Antiokia, 14:21 Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia.
14:22 laho patoguhkon uhur ni susian ai, anjaha mangojur sidea ase totap marhaporsayaon, nini sidea ma: Maningon bontasonta do buei sitaronon laho masuk hu bagas harajaon ni Naibata. (bd. 11:23; 13:43; 1 Tes. 3:3; 2 Tim. 3:12.) 14:22 Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara.
14:23 Dob ipabangkit sintua bani sidea bani ganup kuria, marhasoman tonggo ampa puasa, iondoskon ma sidea bani Tuhan, na hinaporsayaan ni sidea. (bd. 13:3; 20:28.) 14:23 Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka.
14:24 Jadi ibontas sidea ma nagori Pisidia, gabe das ma hu Pampilia. 14:24 Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia.
14:25 Anjaha dob ihatahon sidea hata in i Perge, tuad ma sidea hu Atalia. 14:25 Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia, di pantai.
14:26 Hunjai ma sidea marparau hu Antiokia; ijai do hinan iondoskon sidea hubani idop ni uhur ni Naibata, laho mangkorjahon horja na hinorjahon ni sidea ai. (bd. 13:1-3; 15:40.) 14:26 Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia; di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan, yang telah mereka selesaikan.
14:27 Anjaha dob das sidea, ipatumpu sidea ma kuria ai, anjaha ibaritahon sidea ma haganup na binahen ni Tuhan in marhitei sidea, ampa sonaha pangungkap ni Tuhan in labah haporsayaon bani sipajuh begu-begu. (bd. 21:19; 1 Kor. 16:9.) 14:27 Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceriterakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman.
14:28 Anjaha hundokah do sidea ijai rap pakon susian ai. 14:28 Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu.
<< Kisah Rasul 13 Kisah Rasul 15 >>