Ibrani 9

9:1 Adong do, tongon, age bani padan na parlobei ai aturan-aturan parugamaon ampa rumah panumbahan, marbiak dunia. 9:1 Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia.
9:2 Ai ipauli do ianan lobei-lobei ai, ijai do parsuluhan ai ampa meja ampa ruti sigalanghonon ai; ai ma na margoran kamar na mapansing. (2 Mus. 25:23, 30, 31.) 9:2 Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus.
9:3 Ipudi ni hirei-hirei na paduahon ai do ianan, na margoran kamar na tang sipansingan. (2 Mus. 26:33.) 9:3 Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus.
9:4 Ijai do anjap-anjap pardahupaan omas ampa poti parpadanan ai, na ilampis haganup bani omas, na marisi gusi omas, ianan ni manna ai, ampa tungkot ni si Aron na martunas ai, sonai homa batu panuratan ni padan ai. (2 Mus. 16:33; 25:16, 21; 4 Mus. 17:25.) 9:4 Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas; di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian,
9:5 Iatas ni poti parpadanan ai Herubin na marmulia, na manlinggomi tutup pardearan na iatas ni poti parpadanan ai; seng tarpajojor ai haganup nuan sada-sada. (2 Mus. 25:18; 26:34.) 9:5 dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci.
9:6 Dob ipauli sonai haganup, gabe masuk ma tongtong malim hu ianan lobei-lobei ai, laho mandalankon horja parsombahon ai. (4 Mus. 18:3, 4.) 9:6 Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka,
9:7 Tapi bani ianan na paduahon ai, pitah sintua ni malim do hansa, sahali satahun, anjaha seng tarbahen lang mamboan daroh, sigalanghononni halani ia sandiri ampa halani dousa haotoon ni bangsa in. (3 Mus. 16:2, 14, 15.) 9:7 tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya Imam Besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran, yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar.
9:8 Anjaha marhitei ai ipatuduhkon Tonduy na pansing do, paboa na so ungkab ope dalan hubani na mapansing ai, sadokah totap ope rumah panumbahan na parlobei ai. (bd. 10:19.) 9:8 Dengan ini Roh Kudus menyatakan, bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada.
9:9 Na martuduh-tuduh hubani sisonari do ai; ai igalangkon do ijai sibere-bere ampa galangan, na so tuk pasonangkon botul panggora ni uhur ni halak na marsombah ai. (bd. 10:1, 2.) 9:9 Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka,
9:10 Pitah mangonai pasal paraturan-paraturan pardagingon do hansa ai, ai ma pasal sipanganon, siinumon ampa bagei ni pamurihion, na itotaphon paima roh panorang ni paraturan na sintong. (3 Mus. 11:2; 15:18; 4 Mus. 19:13.) 9:10 karena semuanya itu, di samping makanan minuman dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan.
9:11 Tapi roh do Kristus, Sintua ni malim ni arta na sihol roh in. Anjaha sahali do imasuki ianan na mapansing ai, dob ibontas ianan panumbahan sibanggalan anjaha sidearan ai, ai ma na so pinauli ni tangan, na so humbani panompaon on; (bd. 6:20; 10:1.) 9:11 Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang: Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, — artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, —
9:12 seng marhitei daroh ni hambing tunggal pakon anak ni lombu, tapi marhitei daroh ni sandiri do, gabe dapot haluahon sadokah ni dokahni. 9:12 dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal.
9:13 Gari daroh ni hambing tunggal ampa lombu jonggi ampa abuan ni anak ni lombu, na pinispishon bani na mabutak mangkorhon hapansingon ni parangkulaon do; (3 Mus. 16:14, 15; 4 Mus. 19:9.) 9:13 Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah,
9:14 ai lang lobihan ma daroh ni Kristus in paborsihkon panggora ni uhurta humbani horja hamateian, laho mangidangi Naibata Sipargoluh in? Ai igalangkon do dirini seng martikas bani Naibata, marhitei Tonduy na manongtong in.(1 Ptr. 1:18, 19; 1 Joh. 1:7; Pangk. 1:5.) 9:14 betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
9:15 Anjaha in do halani, ase gabe siholang Ia bani padan na baru, ai ma, ase ijalo na tardilo in na binagahkon ai, in ma siteanon na so ra mubah in, dob lobei matei Ia, laho pasaloseihon panlanggaron, na tarjadi bani padan na parlobei ai. (bd. 12:24; 1 Tim. 2:5.) 9:15 Karena itu Ia adalah Pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama.
9:16 Ai anggo adong padan (testament), maningon torang do lobei matei sibahen testament ai, ase sah ai. 9:16 Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu.
9:17 Ai dob matei pe halak ai, ase totap testament ai; seng margogoh ai sadokah manggoluh ope na mambahensi. 9:17 Karena suatu wasiat barulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku, selama pembuat wasiat itu masih hidup.
9:18 Ai padan na parlobei ai pe, marhitei daroh do isahkon. 9:18 Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah.
9:19 Ai dob ihatahon si Musa hubani ganup bangsa ai sagala parentah domu hubani titah ai, ibuat ma daroh ni anak ni lombu ampa hambing tunggal marhasoman bah, wol na gerger ampa hisop, anjaha ipispisi ma marhitei ai buku ai ampa haganup bangsa ai, (2 Mus. 24:6-8.) 9:19 Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat,
9:20 lanjar ihatahon: On do daroh ni parpadanan, na niaturhon ni Naibata bani nasiam. 9:20 sambil berkata: “Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu.”
9:21 Sonai homa lampo-lampo panumbahan ai ampa haganup parugas na mapansing ai ipispisi do bani daroh ai. (3 Mus. 8:15, 19.) 9:21 Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah.
9:22 Anjaha hira haganup do iuras marhitei daroh domu hubani titah in; anjaha seng adong hasasapan ni dousa, anggo seng madurus daroh. (3 Mus. 7:11; Ep. 1:7.) 9:22 Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
9:23 Ase maningon sonai ma iuras tiruan ni na hun nagori atas ai, tapi na i nagori atas ai, marhitei galangan na surungan hunjai. (bd. 8:5.) 9:23 Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik dari pada itu.
9:24 Ai seng masuk Kristus hubagas na mapansing, na pinauli ni tangan, gambaran ni na sintong ai, tapi hu nagori atas sandiri do, laho patuduhkon dirini nuan ilobei ni Naibata manghophop hita, (ay. 11, 12; 1 Joh. 2:1.) 9:24 Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.
9:25 anjaha seng homa laho manggalangkon dirini gati, songon sintua ni malim ai, na mammasuki ianan na mapansing ai siap tahun marhitei daroh ni na legan. 9:25 Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan diri-Nya sendiri, sebagaimana Imam Besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri.
9:26 Ambit sonai, maningon gati do Ia marsitaronon olat ni partombei ni dunia on: tapi sahali tumang do talar Ia bani ujung ni panorang, laho parontihon dousa in, marhitei galangan dirini. (ay. 12; 1 Kor. 10:11; Gal. 4:4.) 9:26 Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya.
9:27 Songon na dob itotaphon bani jolma, matei sahali dob ai uhum ai, (1 Mus. 3:19.) 9:27 Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi,
9:28 sonai do age Kristus, dob hona galanghon sahali, laho mamorsan dousa ni jolma na mabuei in; paduahalihon talar ma Ia, sedo halani dousa, tapi laho mamboan haluahon do bani na paima-imahonsi. (bd. 10:10, 12, 14; Jes. 53:12.) 9:28 demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, yang menantikan Dia.
<< Ibrani 8 Ibrani 10 >>