Ibrani 10

10:1 Jadi halani halinoh ni parulihan na sihol roh do hansa titah in, sedo anggo badanni sandiri, halani ai seng tarbahen titah in mambahen gokan dear sagala na roh hujin, mamboan galangan na dos torus siap tahun. (bd. 7:19; 8:5.) 10:1 Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakekat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
10:2 Ai ambit sonai, parontihonon ma na manggalang ai, halani seng adong be dousa idingat sidea siparsombah ai, anggo domma borsih hinan sidea santorap. 10:2 Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya.
10:3 Tapi halani galangan ai, puho do pardingat bani dousa ai ganup tahun. (3 Mus. 16:21.) 10:3 Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa.
10:4 Ai seng tarbahen daroh ni lombu jonggi atap hambing tunggal pasaloseihon dousa. 10:4 Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa.
10:5 Halani ai, nini do bani parmasukni hu dunia on: “Seng ihasiholhon uhurmu galangan atap sibere-bere, tapi badan do ipasirsir Ham bangku. 10:5 Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata: “Korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki — tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku –.
10:6 Seng marosuh uhurmu bani galangan situtungon barang bani galangan pardousaon. 10:6 Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan.
10:7 Jadi ningku ma: Tonggor ma, na roh ma Ahu mangkorjahon rosuh ni uhurmu, ale Naibata; bani buku gulungan in do tarsurat pasal Ahu.” (Ps. 40:7-9.) 10:7 Lalu Aku berkata: Sungguh, Aku datang; dalam gulungan kitab ada tertulis tentang Aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku.”
10:8 Ase, anggo ihatahon lobei: “Seng ihasiholhon uhurmu anjaha seng marosuh uhurmu bani galangan, sibere-bere, galangan situtungon barang galangan pardousaon”, age pe igalangkon namin ai romban hubani titah, 10:8 Di atas Ia berkata: “Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki dan Engkau tidak berkenan kepadanya” — meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat –.
10:9 anjaha dob ai use ihatahon: “Tonggor ma, na roh ma Ahu mangkorjahon rosuh ni uhurmu!”, ijai ma iparontihon na parlobei ai, laho pajongjongkon na paduahon ai. 10:9 Dan kemudian kata-Nya: “Sungguh, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu.” Yang pertama Ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua.
10:10 Anjaha marhitei rosuhni ai gabe pansing do hita, halani badan ni Jesus Kristus, na dob ginalangkonni ai, torus lalab marhitei na sahali ai. (bd. 9:12, 28.) 10:10 Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
10:11 Ia malim-malim, ganup do jongjong ari-ari marugas, laho manggalangkon galangan na sarupa marnunut, na so boi ongga tongon pasaloseihon dousa. (ay. 1; 2 Mus. 29:38.) 10:11 Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa.
10:12 Tapi anggo Ia, sada galangan hansa iboan laho pasaloseihon dousa; dob ai laho ma Ia hundul sadokah ni dokahni hu siamun ni Naibata. (ay. 10, 14.) 10:12 Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah,
10:13 Na paima-imahon ma Ia hunjai nari, ronsi ipatunduk munsuhni gabe sidogei-dogeian ni naheini. (Ps. 110:1.) 10:13 dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuh-Nya akan dijadikan tumpuan kaki-Nya.
10:14 Ai marhitei sada galangan, gok do dearni ipajongjong ronsi sadokah ni dokahni, sagala na ra papansingonni. (ay. 12.) 10:14 Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan.
10:15 Dihut do Tonduy Na pansing manaksihon ai banta, ai ihatahon do lobei: 10:15 Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita,
10:16 “On do padan sibahenonku bani sidea, dob salpu panorang ai”, nini Tuhan in: “Nahkononku do titahku hubagas uhur ni sidea, anjaha surathononku do ai hubagas atei-atei ni sidea.” (bd. 8:10; Jer. 31:33, 34.) 10:16 sebab setelah Ia berfirman: “Inilah perjanjian yang akan Kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu,” Ia berfirman pula: “Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka,
10:17 Dob ai use: “Anjaha seng be ingatonku dousa ni sidea pakon hajahaton ni sidea.” (bd. 8:12.) 10:17 dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka.”
10:18 Ase anggo domma sasap ai, seng be masa galangan pardousaon. 10:18 Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa.
10:19 Ai pe nasiam sanina, halani domma adong banta hinsah ni uhur laho masuk hubagas ianan na mapansing ai ibagas daroh ni Jesus, (Mat. 27:51.) 10:19 Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus,
10:20 humbani dalan na baru anjaha na manggoluh ai, na ibuka banta, manlopusi hirei-hirei ai, ai ma dagingni ai, (bd. 9:8.) 10:20 karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri,
10:21 anjaha domma adong homa banta malim bolon, na manggomgom rumah ni Naibata, 10:21 dan kita mempunyai seorang Imam Besar sebagai kepala Rumah Allah.
10:22 halani ai, dohori hita ma Naibata, maruhur na sintong, ibagas haporsayaon na gok, maruhur na dob hona uras humbani panggora ni uhur na sambor ampa ibagas angkula na dob pinapansing marhitei bah na borsih.(bd. 4:16; Ep. 5:26.) 10:22 Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
10:23 Poltik ma jolom hita pangarapan, na dob niakuhonta in, ai hatengeran ni uhur do na marbagahkonsi.(ay. 12.) 10:23 Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, setia.
10:24 Pardiateihon hita ma samah hita, ase marsiojuran hita mandalankon holong ampa horja na madear, (bd. 13:1.) 10:24 Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
10:25 anjaha ulang ma tadingkon hita partumpuanta, songon na dob somal bani deba halak, tapi lambin marsipagolpaan ma hita, halani na lambin dohor ma ari ai iidah nasiam. (ay. 37; 3:13.) 10:25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
10:26 Ai anggo ituntun hita mardousa dob sompat ijalo hita panandaion bani hasintongan in, seng adong be dapot galangan pasaloseihon dousa. (bd. 6:4-8.) 10:26 Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu.
10:27 Uhum mando sipaimaon ibagas biar ampa apuy ringis, na mangagouhon sagala sipanlawan. 10:27 Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka.
10:28 Na manlanggar titah ni si Musa, maningon do matei, seng dong be idop ni uhur, anggo adong dua barang tolu halak na manaksihon ai. (4 Mus. 15:30; 5 Mus. 17:6.) 10:28 Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi.
10:29 Timbang nasiam ma, ai lang boratan ma uhum mangonai bani jolma, na mandogei-dogei Anak ni Naibata anjaha na so manghargai daroh parpadanan in, na dob papansingkonsi, anjaha na pahirihon Tonduy Paridop ni uhur in? (bd. 2:3.) 10:29 Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak Anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina Roh kasih karunia?
10:30 Ai itanda hita do Ia, na mangkatahon: Ahu do simada pambalason, sai na balashononku do! Dob ai use ihatahon do: Uhumon ni Tuhan in do bangsani. (5 Mus. 32:35, 36.) 10:30 Sebab kita mengenal Dia yang berkata: “Pembalasan adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan.” Dan lagi: “Tuhan akan menghakimi umat-Nya.”
10:31 Jangin ni in, madabuh hu tangan ni Naibata na manggoluh in! 10:31 Ngeri benar, kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup.
10:32 Tapi ingat nasiam ma panorang na dob salpu ondi. Ijia, dob ipalihar nasiam, tahan do nasiam ibagas buei paruntolon na marhamarsikon. (bd. 6:4.) 10:32 Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat,
10:33 Deba nasiam gabe sitontonan halani apas-apas ampa hamarsikon, na deba nari dihut manaron homa halani halak na manaron ai. (1 Kor. 4:9.) 10:33 baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian.
10:34 Ai rap manaron do nasiam pakon halak na tartutup, anjaha age hona rampas artanasiam, malas do uhurnasiam ijai, halani ibotoh nasiam, adong ope bani nasiam arta sidearan anjaha na totap. (Mat. 6:20; 19:21, 29.) 10:34 Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu, bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya.
10:35 Ai pe, ulang ma ambukkon nasiam hinsah ni uhurnasiam, ai banggal do upah balas ni in! 10:35 Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya.
10:36 Hasabaron do na porlu bani nasiam, laho mandalankon rosuh ni uhur ni Naibata, ase dapot nasiam bagah-bagah in. (Luk. 21:19.) 10:36 Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
10:37 Ai tongkin nari tumang mando, roh ma na sihol roh, anjaha seng padokah-dokahonni. (Hab. 2:3.) 10:37 “Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan-Nya.
10:38 Tapi humbani haporsayaon do manggoluh parpintor in, anjaha seng marosuh uhurhu bani halak na surut. (Hab. 2:4; Rom 1:17.) 10:38 Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan kepadanya.”
10:39 Tapi seng surut anggo hita ase hu hamagouan; na porsaya do laho paluahkon tonduy. 10:39 Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
<< Ibrani 9 Ibrani 11 >>