Ibrani 8

8:1 Ia siporlunan bani na dob hinatahon ai, ai ma: Adong do banta Sintua ni malim, na dob laho hundul hu siamun ni paratas ni Hamuliaon in i nagori atas, (bd. 4:14.) 8:1 Inti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam Besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,
8:2 siparugas bani ianan na tang pansing, ai ma lampo-lampo na sintong ai, na pinauli ni Tuhan in, sedo jolma. 8:2 dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia.
8:3 Ai sagala sintua ni malim ipabangkit do, laho manggalangkon sibere-bere ampa galangan; ase maningon adong do age Bani sigalanghononni. (bd. 5:1.) 8:3 Sebab setiap Imam Besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan.
8:4 Ambit i dunia on Ia sonari, tontu seng malim Ia, ai adong ijin malim, na manggalangkon sibere-beere mangihutkon titah. 8:4 Sekiranya Ia di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat.
8:5 Parugason ni sidea ai ma usihan ampa halinoh ni na i nagori atas ai, songon na dapotan parentah si Musa hun babou, sanggah sihol paulionni rumah panumbahan: “Ingat ma,” nini mangkatahon, “paulihon ganupan in domu hubani usihan, na dob pinatuduhkon bam iatas dolog in!” (2 Mus. 25:40; Kol. 2:17.) 8:5 Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah: “Ingatlah,” demikian firman-Nya, “bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.”
8:6 Tapi Jesus, dapotsi do jabatan hamalimon sisurungan, ai Ia do siholang bani parpadanan sidearan, na itotapkon maronjolan bani bagah-bagah sidearan. (bd. 7:22; 12:24; 2 Kor. 3:6.) 8:6 Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi Pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.
8:7 Ai ambit lang adong sihataon bani padan na parlobei ai, tontu seng pala porlu na paduahon on. 8:7 Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua.
8:8 Tapi hona hata do sidea, nini: “Tonggor ma, nini Tuhan in, na roh ma ari, pajongjongonku ma ijai padan na baru bani ginompar ni Israel pakon Juda!” (bd. 10:16, 17; Jer. 31:31-34.) 8:8 Sebab Ia menegor mereka ketika Ia berkata: “Sesungguhnya, akan datang waktunya,” demikianlah firman Tuhan, “Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda,
8:9 Seng songon padan na hubahen bani ompung ni sidea, sanggah na hutangkap tangan ni sidea, laho mamboan sidea luar hun tanoh Masir; ai seng totap sidea bani padankin, anjaha Ahu pe seng husarihon be sidea, nini Tuhan in. 8:9 bukan seperti perjanjian yang telah Kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjian-Ku, dan Aku menolak mereka,” demikian firman Tuhan.
8:10 Tapi on do padan, sibahenonku hubani ginompar ni Israel, dob salpu panorang ai, nini Tuhan in: Hubagas uhur ni sidea do nahkononku titahku, anjaha hubani atei-atei ni sidea do surathononku ai, gabe Ahu do Naibata ni sidea, anjaha sidea gabe bangsangku. 8:10 “Maka inilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu,” demikianlah firman Tuhan. “Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.
8:11 Anjaha seng pala be ajaran ni sada halak hasomanni sabangsa barang hatahononni hubani saninani: “Tanda ma Tuhan in,” ai haganup do sidea manandai Ahu, na etek age pe na magodang. 8:11 Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku.
8:12 Marpangulaki do uhurhu pasal panlanggaran ni sidea, anjaha seng be paingat-ingatonku dousa ni sidea. 8:12 Sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.”
8:13 Marhitei na isahapkon padan na baru, ihira Naibata do padan na parlobei ai domma matua. Anjaha sagala na dob buruk anjaha matua, podas ma laho salpu ai. (Rom 10:4.) 8:13 Oleh karena Ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya.
<< Ibrani 7 Ibrani 9 >>