Alkitab Dwibahasa Simalungun-Indonesia

Klik nama kitab dan pilih pasal yang akan dibaca
Perjanjian Lama : Perjanjian Baru : 
Kejadian : 1 Musa >> Matius :  Mateus >>
Keluaran :  2 Musa >> Markus :  Markus >>
Imamat :  3 Musa >> Lukas :  Lukas >>
Bilangan :  4 Musa>> Yohanes :  Johannes >>
Ulangan :  5 Musa >> Kisah Para Rasul : Lahoan ni Apostel >>
Yosua :  Josua >> Roma :  Rom >>
Hakim-hakim :  Panguhum >> 1 Korintus :  1 Korint >>
Rut :  Rut >> 2 Korintus :  2 Korint >>
1 Samuel :  1 Samuel >> Galatia :  Galatia >>
2 Samuel :  2 Samuel >> Efesus :  Epesus >>
1 Raja-raja :  1 Raja-raja >> Filipi :  Pilippi >>
2 Raja-raja :  2 Raja-raja >> Kolose :  Kolosse >>
1 Tawarikh :  1 Kronika >> 1 Tesalonika :  1 Tessalonik >>
2 Tawarikh :  2 Kronika >> 2 Tesalonika :  2 Tessalonik >>
Ezra :  Esra >> 1 Timotius :  1 Timoteus >>
Nehemia :  Nehemia >> 2 Timotius : 2 Timoteus >>
Ester :  Ester >> Titus :  Titus >>
Ayub :  Job >> Filemon : Pilemon >>
Mazmur :  Psalmen >> Ibrani :  Heber >>
Amsal :  Podah >>  Yakobus :  Jakobus >>
Pengkhotbah :  Parambilan >> 1 Petrus :  1 Petrus >>
Kidung Agung :  Doding-doding >> 2 Petrus :  2 Petrus >>
Yesaya :  Jesaya >> 1 Yohanes :  1 Johannes >>
Yeremia :  Jeremia >> 2 Yohanes :  2 Johannes >>
Ratapan :  Tangis-tangis >> 3 Yohanes :  3 Johannes >>
Yehezkiel :  Hesekiel >> Yudas :  Judas >>
Daniel :  Daniel >> Wahyu :  Pangungkabon >>
Hosea :  Hosea >>
Yoel :  Joel >>
Amos :  Amos >>
Obaja :  Obaja >>
Yunus :  Jona >>
Mikha :  Mika >>
Nahum :  Nahum >>
Habakuk :  Habakuk >>
Zefanya :  Sepania >>
Hagai :  Haggai >>
Zakaria :  Sakaria >>
Maleakhi :  Maleaki >>