Zakharia 9

9:1 Pangungkabon: Roh do hata ni Jahowa dompak tanoh Hadrah anjaha sogop i Damaskus. Ai Jahowa do simada huta-huta na i Aram ampa ganup marga-marga ni Israel, (Jes. 17:1.) 9:1 Ucapan Ilahi. Firman TUHAN datang atas negeri Hadrakh dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan TUHANlah kota-kota Aram serta segala suku Israel;
9:2 sonai homa Hamat, na marbalog hujai, Tirus ampa Sidon, age pe pentar tumang sidea. (Jes. 10:9; 47:4; Hes. 26-28.) 9:2 juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana.
9:3 Tongon, ipauli Tirus do bani sada benteng, anjaha ipajunjun bani pirak songon orbuk ampa omas songon hubang na i alaman; 9:3 Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan.
9:4 tapi tangar ma, tabanon ni Jahowa ma huta ai, sampakkononni ma bentengni ai hu laut, anjaha bois ma huta ai panganon ni apuy. 9:4 Namun sesungguhnya, Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api.
9:5 Idahon ni Askalon ma ai, gabe mabiar; age Gasa, jadi hitir ma; Ekron pe, maningon bador do ia pasal siarapkononni ai. Maningon masab do raja hun Gasa, anjaha seng marpangisi ia Askalon. (Jer. 47.) 9:5 Askelon akan melihatnya, lalu takut; juga Gaza, lalu gemetar sangat; Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi.
9:6 Anak salong-salongan mando marianan i Asdod, anjaha masabkononku ma pangenjengon ni halak Palistim. 9:6 Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan Kulenyapkan.
9:7 Buatonku ma daroh ai hun pamanganni ampa hasamboron na hinorjahon ni sidea ai hun holang-holang ni iponni; gabe sima-sima do age sidea bani Naibatanta, gabe songon sada marga do sidea i Juda, anjaha Ekron gabe songon halak Jebusi. (2 Sam. 24:18.) 9:7 Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus.
9:8 Ahu sandiri mangawal bani rumahku dompak halak na marhujai-hujon; seng dong be sipanosak-nosak na mandorab sidea, ai matangku sandiri do nuan mangidah ai. (bd. 2:9.) 9:8 Aku berkemah dekat rumah-Ku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu-lalang; tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang Aku sendiri telah mengindahkannya.
9:9 Marmalas ni uhur tumang ma ho, ale boru Sion, marolob-olob ma ho, ale boru Jerusalem! Tonggor ma, na roh do Rajamin marayak ho; parpintor anjaha siparmonang do Ia. Toruh do uhurni anjaha mangajak halode, anak ni halode boru-boru.(Jes. 62:11; Sep. 3:14; Mat. 21:5; Joh. 12:15.) 9:9 Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda.
9:10 Siaphononni do gareta porang hun Efraim ampa huda porang hun Jerusalem, siaphononni do homa sior na pinakei marporang. Dob ai ambilankononni ma damei bani bangsa-bangsa, anjaha gomgomanni hun laut hu laut, hun Eufrat das ronsi ujung ni tanoh on. (Ps. 72:8; Mik. 5:9.) 9:10 Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem; busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi.
9:11 Marhalanihon ni daroh parpadananmu paluahonku do homa halak na tarbuang humbam, humbani godung, na so marisi bah. (2 Mus. 24:8; Jes. 61:1; Mat 26:28.) 9:11 Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjian-Ku dengan engkau, Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lobang yang tidak berair.
9:12 Mulak ma hanima hu bentengnima, hanima na tartangkap, lompit dua do pasuangonku bannima. (Jes. 61:7.) 9:12 Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan! Pada hari ini juga Aku memberitahukan: Aku akan memberi ganti kepadamu dua kali lipat!
9:13 Ai husintak do Juda bangku songon sior, anjaha Efraim do hubahen gabe lingkitni. Diloonku do anakmu, ale Sion, manlawan anakmu ale tanoh Gorik, anjaha bahenonku ma ho songon podang ni puanglima. (Dan. 8:21-22.) 9:13 Sebab Aku melentur Yehuda bagi-Ku, busur Kuisi dengan Efraim, dan Aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan.
9:14 Jadi talar ma Jahowa ibabou ni sidea, anjaha luar lingkitni songon hilap; sompulon ni Naibata Jahowa ma tarompet anjaha bingkat ma Ia. (Ps. 18:15; Jes. 27:13.) 9:14 TUHAN akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panah-Nya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan ALLAH akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan.
9:15 Jahowa Zebaot do na mangondingi sidea, jadi monang ma sidea anjaha bois idogei batu ni umbalang; jadi inumon ni sidea ma daroh ni sidea songon anggur, gabe gok ma songon batil panggalangan, songon suhi-suhi ni anjap-anjap. 9:15 TUHAN semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah.
9:16 Bani ari ai urupan ni Jahowa Naibata ni sidea ma sidea, ai hulanan ni bangsani do sidea; ai songon batu intan ni sortali, sonai do maningon marsinondang sidea i tanohni. 9:16 TUHAN, Allah mereka, akan menyelamatkan mereka pada hari itu; seperti kawanan domba umat-Nya itu, sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah TUHAN.
9:17 Tongon, dearni in anjaha jengesni in ai! Gandum ampa anggur martumbor ibahen, sonai homa anak parana ampa anak boru. (5 Mus. 33:28.) 9:17 Sungguh, alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya! Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur.
<< Zakharia 8 Zakharia 10 >>