Zakharia 10

10:1 Pangindo nasiam ma udan humbani Jahowa bani panorang mungkah ni parudan; Jahowa do sibahen hombun ampa haba-haba, Ia do sibere udan bani nasiam ampa udan hubani sagala suan-suanan na i juma. (Ps. 72:16.) 10:1 Mintalah hujan dari pada TUHAN pada akhir musim semi! TUHANlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikanNya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang.
10:2 Ai ladung do isahapkon terapim, anjaha sipartondung manondungi sipaoto-oto; nipi na so tongon do ihatahon sidea, anjaha apoh-apoh na lumei iberehon. Halani ai kahou do sidea songon hulanan ni biri-biri, anjaha masombuh do sidea, halani lang adong parmahan. (Jer. 10:8; Mat. 9:36.) 10:2 Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala.
10:3 Manringis do Ahu bani parmahan anjaha uhumonku do sipambobai; ai isarihon Jahowa Zebaot do hulananni, ai ma ginompar ni Juda, anjaha bahenonni do sidea songon huda pinajagar i parporangan. (bd. 11:5; Jes. 31:2.) 10:3 “Terhadap para gembala akan bangkit murka-Ku dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing Aku akan mengadakan pembalasan, sebab TUHAN semesta alam memperhatikan kawanan ternak-Nya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungan-Nya dalam pertempuran.
10:4 Humbani sidea do rohni batu parsuhi, humbani sidea do homa paku ni lampo-lampo; humbani sidea do rohni panah sipakeion i parporangan, humbani sidea do rohni haganup tene siparkuasa. (2 Sam. 1:22; Jes. 19:13; 22:23; Jer. 30:21.) 10:4 Dari pada mereka akan muncul batu penjuru, dari pada mereka akan muncul patok kemah, dari pada mereka akan muncul busur perang, dari pada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama.
10:5 Doskon puanglima do sidea i parporangan, na mandogei munsuhni ibagas hubang na i alaman; nai ma, marporang do sidea, anjaha bador do ibahen sidea bala siparhuda, ai Jahowa do hasoman ni sidea. (Mik. 7:10.) 10:5 Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan; mereka akan berperang, sebab TUHAN menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda.
10:6 Margogoh do bahenonku ginompar ni Juda anjaha paluahonku ginompar ni si Josep. Boanonku do sidea mulak, ai marpangulaki do uhurhu mangidah sidea, anjaha gabe songon na so ongga huambukkon do sidea holi idahon, ai Ahu do Jahowa Naibata ni sidea, anjaha tangihononku do sidea. 10:6 Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan Aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab Aku menyayangi mereka; dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh Aku, sebab Akulah TUHAN, Allah mereka, dan Aku akan menjawab mereka.
10:7 Gabe doskon puanglima do ia Efraim, anjaha malas uhur ni sidea songon binahen ni anggur. Idahon ni anak ni sidea ma ai gabe marmegah-megah, anjaha marolob-olob uhur ni sidea ibagas Jahowa. (bd. 9:15.) 10:7 Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersukacita dan hati mereka bersorak-sorak karena TUHAN.
10:8 Bahenonku ma tanda bani sidea laho patumpuhon sidea; ai domma hutobus sidea, anjaha pabueionku do sidea songon sapari. 10:8 Aku akan bersiul memanggil mereka dan Aku akan mengumpulkan mereka, sebab Aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu.
10:9 Age pe hupamerap sidea itongah-tongah ni bangsa-bangsa, dingaton ni sidea do Ahu i nagori na madaoh, jadi manggoluh ma sidea rap pakon dakdanak ni sidea anjaha mulak use. (Jes. 66:19; Jer. 51:50.) 10:9 Sekalipun Aku telah menyerakkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepada-Ku; mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali.
10:10 Boanonku do sidea mulak hun tanoh Masir, anjaha patumpuonku sidea hun tanoh Assur; jadi boanonku ma sidea mulak hu tanoh Gilead ampa hu Libanon, pala seng dong be hasiatan bani sidea ijai. 10:10 Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur Aku akan mengumpulkan mereka; Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka.
10:11 Diparan ni sidea ma laut Masir; bogbogan ma gilumbang ni laut ai, anjaha pahorahon ganup na bagas i bah Nil. Reongkonon ma uhur gijang ni Assur, anjaha paereton tungkot harajaon ni Masir. (2 Mus. 14:16; Jes. 11:15.) 10:11 Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan Ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat.
10:12 Pargogohonku ma sidea marhitei Jahowa, anjaha mamuji-muji sidea ibagas goranni, nini Jahowa. 10:12 Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama TUHAN,” demikianlah firman TUHAN.
<< Zakharia 9 Zakharia 11 >>