Zakharia 11

11:1 Buka ma labahmu ale Libanon, ase iboiskon apuy ni hayu aresmin! (1 Raj. 7:2; Jer. 22:23.) 11:1 Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu.
11:2 Mandoruhi ma ho, ale hayu sipres, ai domma maroboh hayu ares, anjaha siap na banggal-banggal ai! Mandoruhi ma, ale jabi-jabi na i Basan, ai domma itobas harangan toras ai! (Jes. 2:13.) 11:2 Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat! Merataplah, hai pohon-pohon tarbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu!
11:3 Tangar, doruh-doruh ni parmahan, ai domma siap hasangapon ni sidea! Tangar, paraum ni singa, ai domma siap hamuliaon ni Jordan! 11:3 Dengar, para gembala meratap! Sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar, singa-singa mengaum! Sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan.
11:4 Sonon do hata ni Jahowa Naibatangku: Parmahani ma biri-biri sisayaton in! (Ps. 44:23; Rom 8:36.) 11:4 Beginilah firman TUHAN Allahku kepadaku: “Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu!
11:5 Halak na mamboli sidea manayati sidea anjaha seng marsalah sidea iahap, anjaha sidea na manjual sidea mangkatahon: Pinuji ma Jahowa, ai domma gabe bayak ahu. Seng harga sidea bani parmahan ni sidea. (Jer. 23.) 11:5 Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah dan orang-orang yang menjualnya berkata: Terpujilah TUHAN! Aku telah menjadi kaya! Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya.
11:6 Ahu pe, seng be hargaanku pangisi ni tanoh on, nini Jahowa. Tonggor ma, Ahu sandiri padaskon jolma in sada-sada hubagas kuasa ni hasomanni ampa hubagas kuasa ni rajani; jadi parsedaon ni sidea ma tanoh on anjaha sahalak pe lang paluahonku humbani tangan ni sidea. 11:6 Sebab Aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman TUHAN, melainkan sesungguhnya, Aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya; mereka ini akan menghancurkan bumi dan Aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka.”
11:7 Anjaha Ahu do na marmahan biri-biri sisayaton in bani sipartiga-tiga biri-biri. Hubuat ma bangku dua simambu: Sada hugoran haholongan, na sada nari pardomuan; anjaha huparmahan ma biri-biri in. (ay. 11.) 11:7 Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat: yang satu kusebutkan “Kemurahan” dan yang lain kusebutkan “Ikatan”; lalu aku menggembalakan domba-domba itu.
11:8 Ibagas sabulan husiapkon ma parmahan sitolu halak ai. Dob ai lang sabar be ahu mangidah sidea, sidea pe sobalan ma bangku. (Jer. 2:8; 23:1.) 11:8 Dalam satu bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku.
11:9 Jadi ningku ma: Seng marosuh be Ahu marmahan hanima. Matei hujin na matei in; bois hujin na bois in, anjaha paturut hujin na tading in marsipangan daging ni hasomanni. (Jer. 15:2; 43:11.) 11:9 Lalu aku berkata: “Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu; yang hendak mati, biarlah mati; yang hendak lenyap, biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya!”
11:10 Dob ai hubuat ma simambungku haholongan ai, huponggolhon ma ai, laho manlangkon padan na hubahen ai bani ganup bangsa-bangsa, 11:10 Aku mengambil tongkatku “Kemurahan”, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa.
11:11 masab ma padan ai bani na sadari ai. Jadi mangahap ma sipartiga-tiga biri-biri ai, na mardiateihon Ahu ai, paboa hata ni Jahowa do ai hape. (ay. 7.) 11:11 Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman TUHAN.
11:12 Dob ai ningku ma bani sidea: Anggo dear nini uhurnasiam, bere nasiam ma bangku upahku, anggo lang, paturut nasiam ma hujin. Jadi itimbang sidea ma upahku tolu puluh rupiah. (Mat. 26:15; 27:9.) 11:12 Lalu aku berkata kepada mereka: “Jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah!” Maka mereka membayar upahku dengan menimbang tiga puluh uang perak.
11:13 Tapi nini Jahowa ma hubangku: Gijigkon ma in hu poti parartaan ai, ai ma harga na jagar, na tinaksir ni sidea bangku. Jadi hubuat ma sitolu puluh rupiah ai, anjaha hugijigkon ma ai hu poti parartaan ai, na ibagas rumah ni Jahowa. (Mat. 27:9, 10.) 11:13 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Serahkanlah itu kepada penuang logam!” — nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ketiga puluh uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah TUHAN.
11:14 Dob ai huponggolhon ma simambungku na paduahon ai, ai ma pardomuan ni Juda ampa Israel. (Hes. 37:22, 16.) 11:14 Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu “Ikatan”, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel.
11:15 Dob ai nini Jahowa ma hubangku: Buat ma sahali nari bam parugas ni sada parmahan na jahat. 11:15 Sesudah itu berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir!
11:16 Ai tonggor ma, Ahu pabangkit sada parmahan i tanoh on, na so manarihon na laho magou in, na so mangindahi na kahou in, na so mangindahi na ugahan in, na so marmuduhon na jorgit in, tapi na mamboiskon daging ni na mombur anjaha na mangkishisi ronsi holi-holini. (Hes. 34:2.) 11:16 Sebab sesungguhnya, Aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka.
11:17 Maogu ma parmahan na so margagan, na manadingkon biri-biri in! Podang do mangonai bani tanganni ampa bani matani siamun. Sai na laho melus do tanganni, anjaha na laho golap do mata siamunni. 11:17 Celakalah gembala-Ku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba! Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya! Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya!”
<< Zakharia 10 Zakharia 12 >>