Yosua 9

9:1 Dob sar barita ai ibogei ganup raja, na i dipar ni Jordan, na i dolog pakon na i hondot das hu Libanon, sagala na i pasir ni laut Bolag ai, ai ma halak Het, Amori, Kanaan, Peresi, Hevi pakon Jebusi, 9:1 Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di Pegunungan, di Daerah Bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus,
9:2 jadi martumpu ma sidea, sauhur laho marporang dompak si Josua pakon Israel. 9:2 bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel.
9:3 Tapi dob ibogei pangisi ni Gibeon, na binahen ni si Josua hubani Jeriko pakon huta Ai, (bd. 6:20, 21; 8:26, 28.) 9:3 Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yerikho dan Ai,
9:4 dihut ma sidea mambahen akal, laho ma sidea pasirsir bohal, ibuat sidea ma guni na buruk-buruk sitampeihonon bani halode ni sidea, pakon gusi huling-kuling, ianan ni anggur na dob buruk, marigat anjaha idungkap, 9:4 maka mereka pun bertindak dengan memakai akal: mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali,
9:5 ampa sipatu na buruk anjaha na nidungkap bani nahei ni sidea; hiou na buruk bahen hiou, anjaha ganup bohal ni sidea mapir anjaha lapukon. 9:5 dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka.
9:6 Dob ai laho ma sidea marayak si Josua hu parsaranan na i Gilgal, anjaha nini ma hubani pakon dompak halak Israel: Na roh hun tanoh na daoh do hanami, on pe bahen nasiam ma parpadanan bannami. 9:6 Demikianlah mereka pergi kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu: “Kami ini datang dari negeri jauh; maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami.”
9:7 Nini halak Israel ma dompak halak Hevi ai: Ra itongah-tongahnami do nasiam marianan; jadi sonaha ma pambahennami parpadanan pakon nasiam? (bd. 11:19; 2 Mus. 23:32.) 9:7 Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu: “Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?”
9:8 Jadi nini sidea ma dompak si Josua: Jabolonmu ma hanami. Nini si Josua ma dompak sidea: Ai ise do nasiam, anjaha hunja do roh nasiam? 9:8 Lalu kata mereka kepada Yosua: “Kami ini hamba-hambamu.” Tanya Yosua: “Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?”
9:9 Nini sidea ma hubani: Na roh hun tanoh na madaoh tumang do hanami jabolonmu on, halani barita ni Jahowa Naibatanasiam; ai ibogei hanami do baritani pakon haganup na binahenni i tanoh Masir, 9:9 Jawab mereka kepadanya: “Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama TUHAN, Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukan-Nya di Mesir,
9:10 sonai homa haganup na binahenni hubani na dua raja ni halak Amori, na i dipar ni Jordan, hubani si Sihon raja ni Hesbon, pakon hubani si Og raja ni Basan, na marianan i Astarot. (4 Mus. 21:21-35.) 9:10 dan segala yang dilakukan-Nya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesybon, dan Og, raja Basan, yang diam di Asytarot.
9:11 Jadi ihatahon pangintuainami pakon sagala pangisi ni tanohnami ma bannami: Boan nasiam ma bani nasiam bohal i dalan, laho ma nasiam manjumpahkon sidea anjaha hatahon nasiam ma hubani sidea: Jabolonnasiam do hanami, on pe pungkah nasiam ma parpadanan pakon hanami. 9:11 Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian: Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka: Kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami.
9:12 Rutinami on, milas ope iboan hanami hun rumahnami bahen bohalnami bani parbingkatnami hubani nasiam on, tapi anggo nuan domma pala mapir anjaha lapukon. 9:12 Inilah roti kami: masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu, tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka.
9:13 Anjaha parnahan ni anggur on bayu ope, sanggah iisi hanami on, hape tonggor ma, domma pala marigat, anjaha ha hiounami pakon sipatunami on, domma pala buruk ibahen pardalanan na daoh tumang. 9:13 Inilah kirbat-kirbat anggur, yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah, telah robek; dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu.”
9:14 Jadi ijalo halak ai ma humbani bohal ni sidea ai, tapi seng pala marpanungkun sidea hubani Jahowa. (4 Mus. 27:21.) 9:14 Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan TUHAN.
9:15 Ibahen si Josua ma pardameian hubani sidea, anjaha ipungkah ma parpadanan bani sidea, laho pagoluhkon sidea; pala marbulawan kopala ni tumpuan ai pasal sidea. (ay. 7.) 9:15 Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup; dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka.
9:16 Tapi dob salpu tolu ari, dob ibahen parpadanan ai bani sidea, ibogei sidea ma, dohor do hape sidea ilambung ni sidea, anjaha marianan itongah-tongah ni sidea. 9:16 Tetapi setelah lewat tiga hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka, bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka.
9:17 Jadi bingkat ma halak Israel, gabe das ma sidea hu huta ni sidea patoluarihon. Huta ni sidea, ai ma: Gibeon, Kafirah, Beerot pakon Kirjat-Jearim. 9:17 Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu; adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot dan Kiryat-Yearim.
9:18 Tapi seng ibunuh halak Israel sidea, halani na dob marbulawan ai kopala ni tumpuan ai hubani Jahowa, Naibata ni Israel pasal sidea. Jadi marungut-ungut ma ganup tumpuan ai dompak kopala ai. 9:18 Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi TUHAN, Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin.
9:19 Nini sagala kopala ai ma hubani ganup tumpuan ai: Domma pala marbulawan hanami pasal sidea hubani Jahowa Naibata ni Israel, halani ai seng bulih bunuhonta sidea. 9:19 Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat: “Kami telah bersumpah kepada mereka demi TUHAN, Allah Israel; oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka.
9:20 On ma bahen hita hubani sidea, napagoluh ma sidea, ase ulang mangonai banta ringis, halani bulawan ai, na dob binulawankonta bani sidea. (2 Sam. 21:1, 2.) 9:20 Beginilah akan kita perlakukan mereka: membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka.”
9:21 Nini kopala-kopala ai ma dompak sidea: Paturut ma sidea manggoluh. Gabe siparsoban pakon sialop bah ma sidea bani ganup tumpuan in, songon na dob hinatahon ni kopala-kopala ai bani sidea. 9:21 Lagi kata para pemimpin kepada mereka: “Biarlah mereka hidup.” Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka.
9:22 Jadi idilo si Josua ma sidea, anjaha nini ma dompak sidea: Mase ma ioto-otoi nasiam hanami, marhitei na mangkatahon: Daoh tumang do hanami humbani nasiam hape itongah-tongahnami do nasiam marianan? 9:22 Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian: “Mengapa kamu menipu kami dengan berkata: Kami ini tinggal sangat jauh dari pada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami?
9:23 On pe, hona papa ma nasiam, seng be maronti bani nasiam na gabe jabolon, parsoban pakon sialop bah i rumah ni Naibatangku. 9:23 Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku.”
9:24 Nini sidea ma mambalosi si Josua: Domma das barita bannami jabolonmu, na tinonahkon ni Jahowa Naibatamu hubani juak-juakni si Musa, sihol berehononni bani nasiam ganup tanoh on, anjaha siapkononmu ganup pangisi ni tanoh on hun lobeinasiam; jadi mabiar tumang ma hanami pasal hosahnami i lobeinasiam, gabe ibahen hanami sonon. 9:24 Jawab mereka kepada Yosua, katanya: “Sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa TUHAN, Allahmu, memerintahkan kepada Musa hamba-Nya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa, menghadapi kamu; itulah sebabnya kami melakukan yang demikian.
9:25 On pe, tonggor ma, ibagas tanganmu do hanami; bahen ham ma na dear, anjaha na pintor nini uhurmu sibahenonmu bannami. 9:25 Maka sekarang, kami ini dalam tanganmu; perlakukanlah kami seperti yang kaupandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami.”
9:26 Jadi ibahen ma sonai hubani sidea, ipaluah ma sidea hun tangan ni halak Israel, ase ulang ibunuh sidea. 9:26 Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh.
9:27 Itotapkon si Josua ma sidea humbani ari ai nari gabe parsoban pakon sialop bah bani tumpuan ai pakon bani anjap-anjap ni Jahowa ronsi sadari on bani ianan sipilihonni ai. (5 Mus. 29:10.) 9:27 Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah TUHAN, sampai sekarang, di tempat yang akan dipilih-Nya.
<< Yosua 8 Yosua 10 >>