Yosua 10

10:1 Dob ibogei si Adoni-Zedek, raja hun Jerusalem, na dob itaban si Josua huta Ai anjaha isiapkon — anjaha songon pambahenni hubani Jeriko pakon hubani rajani, lanjar sonai do ibahen hubani huta Ai pakon hubani rajani — anjaha na dob mardamei pangisi ni Gibeon hubani Israel anjaha lanjar marianan itongah-tongah ni sidea, (bd. 8:9.) 10:1 Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya — seperti yang dilakukannya terhadap Yerikho dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya — dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka,
10:2 jadi mabiar tumang ma sidea; ai huta na bolon do Gibeon ai, songon sada huta pamatang, anjaha banggalan ope ai hun huta Ai, anjaha na garang marporang do ganup dalahi ni huta ai. 10:2 maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan.
10:3 Dob ai ipadas si Adoni-Zedek, raja hun Jerusalem ma tonah on hubani si Hoham, raja hun Hebron, hubani si Piram raja hun Jarmut, hubani si Jafia raja hun Lakis, pakon hubani si Debir raja hun Eglon, nini ma: 10:3 Sebab itu Adoni-Zedek, raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, raja Hebron, kepada Piream, raja Yarmut, kepada Yafia, raja Lakhis, dan kepada Debir, raja Eglon, mengatakan:
10:4 Tangkog ma nasiam marayak ahu, urupi nasiam ma ahu manaluhon Gibeon, ai domma sidea mardamei hubani si Josua pakon hubani halak Israel. 10:4 “Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel.”
10:5 Jadi martumpu anjaha tangkog ma na lima raja ni halak Amori ai, ai ma raja hun Jerusalem, raja hun Hebron, raja hun Jarmut, raja hun Lakis, raja hun Eglon, sidea pakon haganup bala ni sidea; ihubu sidea ma Gibeon anjaha iporang sidea ma huta ai. 10:5 Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju: raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakhis dan raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya.
10:6 Dob ai isuruh dalahi na hun Gibeon ma suruhanni hubani si Josua, hu parsaranan na i Gilgal, nini sidea ma: Ulang ma tallushon tanganmu humbannami jabolonmu, podas ma nasiam tangkog marayak hanami, paluah anjaha urupi ma hanami, ai domma martumpu mangimbang hanami ganup raja ni halak Amori, sagala na marianan i dolog. 10:6 Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan: “Jangan menarik tanganmu dari pada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori, yang diam di pegunungan, telah bergabung melawan kami.”
10:7 Jadi tangkog ma si Josua hun Gilgal, ia pakon haganup siimbang munsuh hasomanni, ronsi sagala na borani marmunsuh. 10:7 Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa.
10:8 Nini Jahowa ma dompak si Josua: Ulang ma ho mabiar mangidah sidea, ai domma huberehon sidea hubagas tanganmu, seng dong humbani sidea na martahan jongjong i lobei-lobeimu. 10:8 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: “Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau.”
10:9 Jadi sompong ma idorab si Josua sidea; layur sabornginni ai mardalan nahei sidea hun Gilgal. 10:9 Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal.
10:10 Anjaha isonggoti Jahowa ma sidea ilobei ni Israel, talu tumang ma sidea ibahen i Gibeon, anjaha iayak ma sidea bani dalan na i raboyon ni Bet-Horon, italuhon das hu Aseka pakon hu Makeda. 10:10 Dan TUHAN mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda.
10:11 Jadi sanggah na maporus ai sidea ilobei ni halak Israel, sanggah na i tuadan na i Bet-Horon ai sidea, gabe ipandabuhkon Jahowa ma bani sidea batu na banggal hun nagori atas das hu Aseka, gabe marmateian ma sidea; bueinan do sidea matei, ibahen udan sira-sira ai, ase na matei ibahen podang ni halak Israel. (2 Mus. 9:22-25.) 10:11 Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-Horon, maka TUHAN melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang.
10:12 Ijia ma ihatahon si Josua hubani Jahowa, bani ari sanggah iberehon Jahowa halak Amori hubani halak Israel, nini ma ilobei ni halak Israel: Soh ma ho mata ni ari iatas ni Gibeon, anjaha ho bulan iatas ni habungan Ayalon! 10:12 Lalu Yosua berbicara kepada TUHAN pada hari TUHAN menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel; ia berkata di hadapan orang Israel: “Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon!”
10:13 Jadi soh ma mata ni ari ai, anjaha bulan ai pe maronti ma paima sombuh iahap bangsa ai mambalas bani munsuhni ai. Ai lang tarsurat do ai ibagas buku ni halak parpintor? Jadi soh ma mata ni ari ai i parsitongahan ni langit, seng tarudu laho sundut, hira layur sadari. (2 Sam. 1:18; Hab. 3:11.) 10:13 Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam Kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh.
10:14 Seng ongga masa songon ari ai, na dob in pakon i pudini, itangihon Naibata sora ni sada halak; ai Jahowa do marporang mangkopkop Israel. (ay. 42; 2 Mus. 14:25.) 10:14 Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa TUHAN mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah TUHAN.
10:15 Dob ai mulak ma si Josua pakon ganup Israel hasomanni ai hu parsaranan na i Gilgal. 10:15 Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal.
10:16 Tapi domma maporus anggo raja na lima ai, anjaha marponop sidea hubagas liang i Makeda. 10:16 Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda.
10:17 Jadi adong ma halak na patugahkon hubani si Josua, nini ma: Domma dapot raja na lima ai, marponop ibagas liang i Makeda. 10:17 Kepada Yosua dikabarkan, demikian: “Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda.”
10:18 Jadi nini si Josua ma: Gulang nasiam ma batu bolon hu babah ni liang ai, anjaha hatahon nasiam ma dalahi hujai manjaga sidea. 10:18 Lalu berkatalah Yosua: “Gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka.
10:19 Tapi ulang ma sohsoh nasiam, ayaki nasiam ma munsuhnasiam, bunuh nasiam ma parjagani na hun pudi, ulang palopas nasiam sidea masuk hu huta ni sidea, ai domma iondoskon Jahowa Naibatanasiam sidea hu tangannasiam. 10:19 Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya; janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab TUHAN, Allahmu, menyerahkan mereka kepadamu!”
10:20 Jadi dob talu ibahen si Josua rap pakon halak Israel sidea, bois tumang sidea ibunuhi — deba hansa humbani sidea maluah anjaha sampang masuk hubagas huta na marbatar-batar — 10:20 Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali — beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat —
10:21 jadi mulak ma ganup bangsa ai hu parsaranan, hubani si Josua i Makeda mardamei-damei, sada pe lang na pag paganjang unsumni hubani halak Israel. 10:21 pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan, di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel.
10:22 Dob ai nini si Josua ma: Ungkap nasiam ma babah ni liang ai; padarat anjaha boan nasiam ma hubangku raja na lima ai. 10:22 Kemudian berkatalah Yosua: “Bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku.”
10:23 Jadi ibahen sidea ma sonai, iarahkon sidea ma luar hun liang ai hubani si Josua raja na lima ai: Raja hun Jerusalem, raja hun Hebron, raja hun Jarmut, raja hun Lakis pakon raja hun Eglon. 10:23 Dilakukan oranglah demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya: raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakhis dan raja Eglon.
10:24 Jadi dob iboan sidea luar raja ai hubani si Josua, ipatumpu si Josua ma ganup dalahi ni Israel, ihatahon ma hubani puanglima ni bala, na bingkat rap pakonsi: Roh ma nasiam, nahkon nasiam ma naheinasiam hubani tangkuhuk ni raja-raja in! Roh bei ma sidea, anjaha inahkon ma naheini hubani tangkuhuk ni sidea. 10:24 Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara, yang ikut berperang bersama-sama dengan dia: “Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini.” Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu.
10:25 Dob ai nini si Josua ma dompak sidea: Ulang ma nasiam mabiar, anjaha ulang ma bobor, pir ma tonduynasiam anjaha totap ma uhurnasiam, ai sonin do bahenon ni Jahowa hubani ganup munsuhnasiam, na mamunsuhi nasiam. 10:25 Lalu berkatalah Yosua kepada mereka: “Janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan TUHAN kepada semua musuhmu, yang kamu perangi.”
10:26 Dob ai ibunuh si Josua ma sidea, anjaha igantungkon sidea hubani lima hayu, anjaha lanjar gantung do sidea bani hayu ai ronsi bodari. 10:26 Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu, dan menggantung mereka pada lima tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam.
10:27 Tapi marayak laho matei mata ni ari, ihatahon si Josua ma patoruhon sidea humbani hayu ai, anjaha manggijigkon sidea hubagas liang, parponopan ni sidea hinan. Dob ai inahkon sidea ma batu banggal hu babah ni liang ai, anjaha ijai ope ronsi sadari on. (bd. 8:29; 5 Mus. 21:23.) 10:27 Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu, dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar, yang masih ada sampai sekarang.
10:28 Makeda pe dapot si Josua do bani ari ai, italuhon marhitei podang; isiapkon ma ganup rajani ronsi sagala na manggoluh ibagas huta ai, sahalak pe lang ipalopas maluah, anjaha ibahen do hubani rajani, songon na binahenni hubani raja ni Jeriko. (bd. 6:21.) 10:28 Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya; kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya, tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos, dan raja Makeda, diperlakukannya seperti telah diperlakukannya raja Yerikho.
10:29 Dob ai bingkat ma si Josua rap pakon halak Israel hun Makeda hu Libna, laho marporang dompak Libna. 10:29 Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna.
10:30 Huta ai pe ibere Jahowa do hubani tangan ni Israel pakon rajani; anjaha itampuli ganup na marhosah na ibgas huta ai marhitei mata ni podang, seng dong na maluah age sahalak; anjaha ibahen do hubani rajani, songon na binahenni hubani raja ni Jeriko. 10:30 Dan TUHAN menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel, beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang, tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos, dan rajanya itu, diperlakukannya seperti telah diperlakukannya raja Yerikho.
10:31 Dob ai bingkat ma si Josua rap pakon ganup Israel hun Libna hu Lakis, marsaran ma sidea ijai, anjaha iporang ma huta ai. 10:31 Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakhis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya.
10:32 Ibere Jahowa ma homa age Lakis hu tangan ni Israel, gabe itaban ma huta ai paduaarihon; anjaha itampuli sidea ma ganup marhitei podang, sagala na manggoluh ibagas huta ai, usih songon na binahenni hu Libna. 10:32 Dan TUHAN menyerahkan Lakhis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna.
10:33 Ijia ma tangkog si Horam, raja hun Geser, laho mangurupi Lakis; tapi italuhon si Josua ma ia rap pakon bangsani, ronsi sahalak pe lang dong na tading. 10:33 Lalu Horam, raja Gezer, maju untuk membantu Lakhis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos.
10:34 Dob ai bingkat ma si Josua rap pakon ganup Israel hun Lakis hu Eglon; marsaran ma sidea ijai, anjaha iporang ma huta ai. 10:34 Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakhis ke Eglon, lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya.
10:35 Jadi itaban sidea ma huta ai bani ari ai, anjaha itampuli ma bani podang sagala na manggoluh ibagas huta ai; isiapkon ma bani ari ai, usih songon na binahenni hu Lakis. 10:35 Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakhis.
10:36 Dob ai bingkat ma si Josua rap pakon Israel hun Eglon hu Hebron, anjaha iporang ma huta ai. 10:36 Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya.
10:37 Jadi itaban sedea ma huta ai, italuhon ma ai marhitei mata ni podang, rajani pakon sagala dusunni pakon sagala na manggoluh na ibagas ai; sahalak pe lang ipalopas maluah, usih songon na binahenni hu Eglon. Isiapkon ma huta ai rap pakon sagala na marhosah na ibagas ai. 10:37 Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya.
10:38 Dob ai mulak ma si Josua rap pakon Israel hu Debir, anjaha iporang ma huta ai. 10:38 Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya.
10:39 Itaban sidea ma huta ai ronsi rajani pakon sagala dusunni, ibunuh ma sidea marhitei mata ni podang, anjaha isiapkon ganup sagala na marhosah na ibagas ai, sahalak pe lang ipalopas maluah; songon na binahenni hu Hebron pakon hu Libna ampa rajani, sonai do ibahen hu Debir pakon hubani rajani. 10:39 Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya, dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos; seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya.
10:40 Sonai ma panaluhon ni si Josua bani haganup tanoh ai, tanoh dolog, tanoh Dangsina, tanoh hondot pakon raboyon-raboyon ampa sagala rajani; sahalak pe lang ipalopas maluah, tapi isiapkon do haganup sagala na marhosah, songon na pinarentahkon ni Jahowa, Naibata ni Israel. (4 Mus. 21:2; 5 Mus. 20:16-18.) 10:40 Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, Pegunungan, Tanah Negeb, Daerah Bukit dan Lereng Gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan TUHAN, Allah Israel.
10:41 Italuhon si Josua ma sidea, hun Kades-Barnea nari das hu Gasa, pakon ganup tanoh Gosen das hu Gibeon. (bd. 11:16.) 10:41 Yosua menewaskan mereka dari Kadesh-Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Gosyen sampai Gibeon.
10:42 Ganup raja-raja ai pakon tanohni itaban si Josua, sahali marporang tumang; ai Jahowa Naibata ni Israel do marporang mangkopkop Israel. (ay. 14.) 10:42 Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah TUHAN, Allah Israel.
10:43 Dob ai mulak ma si Josua rap pakon ganup Israel hu parsaranan na i Gilgal. (ay. 15.) 10:43 Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal.
<< Yosua 9 Yosua 11 >>