Yosua 8

8:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Josua: Ulang ma ho mabiar anjaha bobor! Arahkon ma ganup siimbang munsuh, anjaha bingkat ma ho, tangkog dompak Ai! Tonggor ma, domma huondoskon hu tanganmu raja ni Ai pakon bangsani, hutani pakon tanohni! 8:1 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: “Janganlah takut dan janganlah tawar hati; bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya,
8:2 Anjaha bahen ma hu huta Ai pakon hubani rajani, songon na binahenmu hubani Jeriko pakon hubani rajani, pitah taban-tabanni pakon pinahanni do na bulih bagionnima bennima; bahen ma sada paronggopan i pudi ni huta ai! (bd. 6:21.) 8:2 dan haruslah kaulakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kaulakukan kepada Yerikho dan rajanya; hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu.”
8:3 Jadi bingkat ma si Josua pakon ganup siimbang munsuh laho tangkog hu huta Ai; ipilih si Josua ma tolu puluh ribu halak na borani marmunsuh, anjaha isuruh ma sidea bornginni ai. 8:3 Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih tiga puluh ribu orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, mereka disuruhnya pergi pada waktu malam
8:4 Anjaha iparentahkon ma hubani sidea: Monggop ma nasiam hu pudini huta ai; tapi ulang madaohtu nasiam hun huta ai, anjaha tagam ma nasiam ganup. 8:4 dan kepada mereka diperintahkannya, katanya: “Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya, janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian.
8:5 Tapi anggo ahu pakon ganup bangsa na rap pakon ahu, dohoronnami ma huta ai. Jadi anggo luar ma sidea manjumpahkon hanami songon na parlobei ondi, maporus ma hanami ilobei ni sidea; 8:5 Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu; apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka.
8:6 jadi luar ma sidea mangayaki hanami, paima isirang hanami sidea hun huta ai; jadi hatahonon ni sidea ma: Maporus do sidea i lobeita songon na parlobei ondi. Anjaha sanggah na maporus ai hanami ilobei ni sidea, (bd. 7:5.) 8:6 Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab mereka akan berkata: orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka,
8:7 luar ma nasiam hun paronggopan ai, anjaha soluk nasiam ma huta ai; ai bereon ni Jahowa Naibatanasiam ma huta ai hubagas tangannasiam. 8:7 maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan TUHAN, Allahmu, akan menyerahkannya ke dalam tanganmu.
8:8 Anjaha anggo domma itaban nasiam huta ai, tutung nasiam ma huta ai bani apuy, bahen nasiam ma songon na hinatahon ni Jahowa. Tonggor ma, ahu do mangkatahon in bani nasiam. 8:8 Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya; sesuai dengan firman TUHAN kamu harus melakukan semuanya itu; ingatlah, itulah perintahku kepadamu.”
8:9 Jadi isuruh si Josua ma sidea, laho ma sidea hu paronggopan ai, anjaha monggop ma sidea iholang-kolang ni Betel pakon Ai, hampit hasundutan ni Ai; tapi marborngin ma anggo si Josua bani na saborngin ai itongah-tongah ni bangsa ai. 8:9 Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu.
8:10 Dob ai patarni ai ipagirah si Josua ma puho pasirsirhon balani ai, anjaha tangkog ma ia rap pakon pangituai ni Israel ilobei ni bangsa ai hu huta Ai. 8:10 Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai.
8:11 Anjaha ganup siimbang munsuh na rap pakonsi tangkog ma anjaha das hulobei ni huta ai, anjaha marsaran ma sidea hampit utara ni huta Ai; habungan ai do holang-kolang ni sidea hun huta Ai. 8:11 Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju; mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu, kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai.
8:12 Anjaha ipapulig ma hira-hira lima ribu halak, anjaha ihatahon ma monggop i holang-kolang ni Betel pakon Ai, hampit hasundutan ni huta ai. 8:12 Yosua telah mengambil kira-kira lima ribu orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu.
8:13 Jadi ipabaris sidea ma bala, na marsaran hampit utara ni huta ai, pakon na monggop ai hampit hasundutan ni huta ai. Tapi i habungan ai do si Josua bani na saborngin ai. 8:13 Beginilah rakyat itu diatur: seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu.
8:14 Jadi dob iidah raja ni huta Ai ai, tarolos ma sidea, ipagirah dalahi ni huta ai ma luar manjumpahkon Israel laho marporang, raja ai pakon ganup bangsani bani raboyon ai ilobei ni Arabah, tapi lang ibotoh, na dob adong na monggop ipudi ni huta ai. 8:14 Pagi-pagi, ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel, ke lereng di seberang dataran itu; raja itu tidak tahu, bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota.
8:15 Jadi ipahulah si Josua pakon ganup Israel ma talu ilobei ni sidea, anjaha maporus sidea dompak halimisan. 8:15 Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun.
8:16 Dob ai itingtingkon ma bani ganup parhuta ai, ase rap sidea mangayak-ayak, jadi iayak-ayak sidea ma si Josua, gabe sirang ma sidea humbani huta ai. 8:16 Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota.
8:17 Sahalak pe lang adong na tading i huta Ai pakon i Betel, na so luar mangayak Israel, ngangang do huta ai itadingkon sidea laho mangayaki Israel. 8:17 Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka, karena mereka mengejar orang Israel.
8:18 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Josua: Pagostong ma tanja na i tanganmin dompak huta Ai; ai domma huondoskon huta ai hu tanganmu. Jadi ipagostong si Josua ma tanja na ibagas tanganni ai dompak huta ai. 8:18 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: “Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab Aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu.” Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu.
8:19 Jadi tarolos ma na monggop ai jongjong humbani iananni, anjaha dob na pinagostongni ai tanganni, marpojong ma sidea masuk hubagas huta ai lanjar itaban, anjaha ioloskon sidea ma manutung huta ai. 8:19 Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya, mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu.
8:20 Jadi sanggah na mangkawah dalahi na hun Ai dompak pudi, tonggor ma, domma martimpul timus ni huta ai dompak langit, seng dong be gogoh ni sidea maporus barang dompak ja pe, ai bangsa na maporus dompak halimisan ai pe domma marhusor use mangimbang sidea na mangayak-ayak ai. 8:20 Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit; mereka tidak sempat melarikan diri ke mana pun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun, berbalik melawan pengejar-pengejarnya.
8:21 Dob iidah si Josua pakon ganup Israel, na dob itaban na monggop ai huta ai, anjaha na dob martimpul timus ni huta ai, jadi marhusor ma sidea, anjaha ibunuh sidea ma ganup dalahi na hun Ai. 8:21 Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat, bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka, lalu menewaskan orang-orang Ai.
8:22 Luar ma pakon na legan ai hun huta ai manjumpahkon sidea, gabe tarhapit ma sidea ibahen Israel; jadi roh ma sidea hadualopahsi mamunuhi sidea ronsi seng dong be na tading humbani sidea age sahalak, na maporus barang na maluah. 8:22 Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana; orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput.
8:23 Tapi itangkap sidea ma raja ni Ai manggoluh, anjaha iboan ma ia hubani si Josua. 8:23 Tetapi raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua.
8:24 Dob bois ibunuhi Israel ganup pangisi ni Ai bani pamah na i halimisan ai, bani iananni sidea mangayak-ayak ai, anjaha bois tumang sidea itampuli bani podang, jadi mulak ma ganup Israel hu huta Ai, anjaha itampuli ma pangisi ni ai bani mata ni podang. 8:24 Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka ke mana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan, maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang.
8:25 Ia haganup na rasei bani na sadari ai, dalahi pakon naboru, sapuluh dua ribu halak do haganup pangisi ni huta Ai. 8:25 Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada dua belas ribu orang, semuanya orang Ai.
8:26 Ai seng ipasuang si Josua ope tanganni, na pagostong tanja ai, paima siap tumang pangisi ni huta Ai. (2 Mus. 7:11-13.) 8:26 Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu, sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya.
8:27 Pitah pinahan pakon taban-taban na hun huta ai ibagi halak Israel bani sidea, romban hubani hata ni Jahowa na tinonahkonni hubani si Josua. 8:27 Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel, sesuai dengan firman TUHAN, yang diperintahkan-Nya kepada Yosua.
8:28 Jadi isurbuy si Josua ma huta Ai, anjaha ibahen ma ai gabe timbunan batu sadokah ni dokahni, ronsi sadari on. 8:28 Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang.
8:29 Anggo raja ni huta Ai ai igantung do bani hayu ronsi bodari, anjaha laho sundutkonsi mata ni ari, ihatahon si Josua ma pasusuron bangkeini ai humbani hayu ai, anjaha igijigkon sidea ma ai hu babah ni horbangan ni huta ai, anjaha ibahen iatas ni ai sada timbunan batu na bolon, na adong ijai ronsi sadari on. (bd. 10:27; 5 Mus. 21:23.) 8:29 Dan raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota, kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang.
8:30 Ijia ipajongjong si Josua ma sada anjap-anjap bani Jahowa, Naibata ni Israel, i dolok Ebal, (5 Mus. 27:2-8.) 8:30 Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung Ebal bagi TUHAN, Allah Israel,
8:31 songon na pinarentahkon ni si Musa, juak-juak ni Jahowa hubani halak Israel, songon na tarsurat ibagas buku titah ni si Musa, sada anjap-anjap humbani batu na so binarbar, na so hona parugas bosi; jadi igalangkon sidea ma iatasni galangan situtungon bani Jahowa, anjaha igalangkon galangan pardameian. 8:31 seperti yang diperintahkan Musa, hamba TUHAN, kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa: suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apa pun. Di atasnyalah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada TUHAN dan mengorbankan korban keselamatan.
8:32 Dob ai isuratkon ma ijai hubani batu ai, ilobei ni halak Israel, salinan ni titah ni si Musa, na sinuratni ai. 8:32 Dan di sanalah di atas batu-batu itu, dituliskan Yosua salinan hukum Musa, yang dituliskannya di depan orang Israel.
8:33 Anjaha ganup Israel rap pakon pangintuaini, pambobaini pakon panguhumni jongjong angkup ilambung ni poti ai ilobei ni malim marga Levi, na mangusung poti parpadanan ni Jahowa, halak dagang age partanoh ai hinan, satongah i raboyon ni dolog Garizim, na satongah nari i raboyon ni dolog Ebal, songon na tinonahkon ni si Musa, juak-juak ni Jahowa, laho mamasu-masu bangsa Israel ijia. (5 Mus. 29; 27:12, 13.) 8:33 Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya dan para hakimnya berdiri sebelah-menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba TUHAN, apabila orang memberkati bangsa Israel.
8:34 Dob ai ibasa ma ganup hata ni titah ai, pasu-pasu pakon papa-papa ai, haganup songon na tarsurat ibagas buku titah ai. 8:34 Sesudah itu dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum.
8:35 Seng dong age sada hata humbani haganup hata, na tinonahkon ni si Musa, na so binasa ni si Josua ilobei ni ganup tumpuan ni Israel, pakon puang-puang pakon dakdanak ampa halak dagang, na manginsolat itongah-tongah ni sidea. 8:35 Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta.
<< Yosua 7 Yosua 9 >>