Yosua 7

7:1 Tapi ilanggar halak Israel do parentah pasal ugas sisiapkonon ai, ai ibuat si Achan, anak ni si Karmi, tinubuhkon ni si Sabdi, anak ni si Sera humbani marga Juda do ugas sisiapkonon ai. Jadi gajag ma ringis ni Jahowa bani halak Israel. (bd. 6:18.) 7:1 Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, dari suku Yehuda, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel.
7:2 Dob ai isuruh si Josua ma dalahi hun Jeriko hu Ai dohorhon Bet-Aven hampit hapoltakan ni Betel, anjaha nini ma dompak sidea: Tangkog ma nasiam, anjaha kahapi nasiam ma tanoh ai. Jadi tangkog ma dalahi ai, anjaha ikahapi sidea ma huta Ai. 7:2 Yosua menyuruh orang dari Yerikho ke Ai, yang letaknya dekat Bet-Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian: “Pergilah ke sana dan intailah negeri itu.” Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai.
7:3 Jadi mulak ma sidea hubani si Josua, nini sidea ma dompaksi: Ulang ma pala ganup bangsa in tangkog, tapi dear ma dua atap tolu ribu halak tangkog, laho manaluhon huta Ai, ulang pala ganup bangsa in loja hujai, ai otik do sidea. 7:3 Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya: “Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira dua atau tiga ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu; janganlah kaususahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja.”
7:4 Jadi tangkog ma hira-hira tolu ribu halak hujai, hape maporus do sidea ibahen parhuta Ai ai. 7:4 Maka berangkatlah kira-kira tiga ribu orang dari bangsa itu ke sana; tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai.
7:5 Jadi ibunuh pangisi ni huta Ai ma hira-hira tolu puluh onom halak humbani sidea, anjaha iayak ma sidea singgan horbangan ni huta ai das hu Sebarim, anjaha ibunuhi sidea bani raboyon ai. Jadi madotei ma atei-atei ni bangsa ai gabe songon bah. 7:5 Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira tiga puluh enam orang dari mereka; orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat.
7:6 Dob ai irigati si Josua ma hiouni anjaha manrogop ma ia ilobei ni poti ni Jahowa ronsi bodari, ia pakon pangintuai ni Israel, anjaha inahkon bei ma tanoh bani uluni. 7:6 Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut TUHAN hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya.
7:7 Dob ai nini si Josua ma: Ham Tuhan Jahowa, mase ma padiparonmu bangsa on hun Jordan ai, laho mangondoskon hanami hu tangan ni halak Amori, ase magou hanami bahenonni? Ambit tading ma namin hanami i dipar ni Jordan ai. 7:7 Dan berkatalah Yosua: “Ah, Tuhanku ALLAH, mengapa Engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu!
7:8 Ham Tuhan, aha ma hatahononku, dob lintun halak Israel ibahen munsuhni? 7:8 O Tuhan, apakah yang akan kukatakan, setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya?
7:9 Bogeion ni halak Kanaan pakon ganup pangisi ni tanoh on ma ai, jadi inggotan ni sidea ma hanami, anjaha siapkononni gorannami hun tanoh on; jadi aha ma bahenonmu mangkopkop goranmu na timbul in? (2 Mus. 32:12.) 7:9 Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan Kaulakukan untuk memulihkan nama-Mu yang besar itu?”
7:10 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Josua: Jongjong ma ho, mase ma sai manrogop ho? 7:10 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: “Bangunlah! Mengapa engkau sujud demikian?
7:11 Domma mardousa Israel, ilanggar sidea do padan, na huparentahkon ai bani sidea, ibuat sidea do deba humbani ugas sisiapkonon ai, manangko do sidea anjaha marladung, anjaha inahkon sidea ai hu tongah-tongah ni parugas ni sidea. 7:11 Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjian-Ku yang Kuperintahkan kepada mereka, mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya.
7:12 Halani ai seng tarbahen halak Israel be martahan ilobei ni munsuh ni sidea, sai na maporus mando sidea ilobei ni munsuh ni sidea, ai sisiapkononkon do sidea. Seng be hasomananku hamina, anggo seng iboiskon hanima sisiapkonon ai hun tongah-tongahnima. 7:12 Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu.
7:13 Jongjong ma ho, urasi ma bangsa on, anjaha hatahon ma: Urasi hanima ma dirinima bei patar; ai sonon do ihatahon Jahowa, Naibata ni Israel: Adong do sisiapkononkon itongah-tongahmu ale Israel, seng tarbahen martahan ho ilobei ni munsuhmu, paima ipadaoh hanima sisiapkononkon ai hun tongah-tongahnima. (bd. 3:5.) 7:13 Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan: Kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab, demikianlah firman TUHAN, Allah Israel: Hai, orang Israel ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu; kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu, sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu.
7:14 Roh ma hanima patar mangihutkon margani; anjaha marga, na tinuduh ni Jahowa, roh bei ma marsasabapa, anjaha na sabapa, na tinuduh ni Jahowa, roh bei ma marsasahalak. 7:14 Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh TUHAN harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh TUHAN harus tampil ke muka keluarga demi keluarga dan keluarga yang ditunjuk oleh TUHAN harus tampil ke muka seorang demi seorang.
7:15 Anjaha halak, na tinuduh sisiapkonon ai, tutungon ma ia ibagas apuy, ronsi ganup na adong bani, halani na nilanggarni ai padan ni Jahowa, anjaha halani na binahenni ai habadoron bani Israel. 7:15 Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu, akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian TUHAN dan berbuat noda di antara orang Israel.”
7:16 Jadi ipagirah si Josua ma puho patarni ai, anjaha ihatahon ma roh bei halak Israel marsasamarga, anjaha tartuduh ma marga Juda. (1 Sam. 10:20-21; 14:41-42.) 7:16 Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda.
7:17 Dob ai ihatahon ma roh bei ganup ompung ni Juda, gabe tartuduh ma ompung Serah, dob ai ihatahon ma roh bei ginompar ni ompung Serah marsasabapa, gabe tartuduh ma si Sabdi. (4 Mus. 26:20.) 7:17 Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi.
7:18 Dob ai ihatahon ma roh bei ginomparni marsasahalak, gabe tartuduh ma si Achan, anak ni si Karmi, anak ni si Sabdi, anak ni si Serah humbani marga Juda. 7:18 Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, dari suku Yehuda.
7:19 Dob ai nini si Josua ma dompak si Achan: Ale ambia, sai pasangap ma Jahowa, Naibata ni Israel, anjaha bere ma puji-pujian bani; patugah ma bangku aha na binahenmai, ulang porsou hubangku. 7:19 Berkatalah Yosua kepada Akhan: “Anakku, hormatilah TUHAN, Allah Israel, dan mengakulah di hadapan-Nya; katakanlah kepadaku apa yang kauperbuat, jangan sembunyikan kepadaku.”
7:20 Jadi nini si Achan ma mambalosi si Josua: Tongon do, domma mardousa ahu hubani Jahowa, Naibata ni Israel, anjaha sonon do na hubahen ai: 7:20 Lalu Akhan menjawab Yosua, katanya: “Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap TUHAN, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku:
7:21 Huidah itongah-tongah ni taban-taban ai sada baju Babilon na jenges pakon dua ratus sekel pirak pakon sangkibul omas lima puluh sekel boratni; gabe impol ma matangku mangidah ai, lanjar hubuat, anjaha tonggor ma, tartanom do ai ibagas tanoh itongah-tongah ni lampo-lampongku, anjaha pirak ai i toruhni. 7:21 aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan dua ratus syikal perak dan sebatang emas yang lima puluh syikal beratnya; aku mengingininya, maka kuambil; semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali.”
7:22 Dob ai isuruh si Josua ma suruhanni, marlintun ma sidea hu lampo-lampo ai; tonggor ma, tartanom do ai ibagas tanoh bani lampo-lampo ai, anjaha pirak ai i toruhni. 7:22 Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya, semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akhan, dan perak itu ada di bawah sekali.
7:23 Dob ai ibuat sidea ma ai humbagas lampo-lampo ai, anjaha iboan ma hubani si Josua hubani ganup halak Israel anjaha itibalhon ma ai ilobei ni Jahowa. 7:23 Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan TUHAN.
7:24 Jadi iboan si Josua ma si Achan, anak ni si Serah ai, pakon pirak, baju ampa omas na sangkibul ai, ronsi anakni pakon boruni, lombuni, halodeni pakon biri-birini, lampo-lamponi pakon sagala na dong bani, anjaha ganup halak Israel hasomanni mangodorhon sidea tangkog hu habungan Ahor. 7:24 Kemudian Yosua, beserta seluruh Israel mengambil Akhan bin Zerah, dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor.
7:25 Dob ai nini si Josua ma: Mase ma iagou ho hanami? Agouon ni Jahowa ma ho sadari on. Jadi ipargijig ganup halak Israel ma ia bani batu; itutung ma sidea bani apuy, anjaha ipargijig bani batu. 7:25 Berkatalah Yosua: “Seperti engkau mencelakakan kami, maka TUHAN pun mencelakakan engkau pada hari ini.” Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu.
7:26 Jadi ipajongjong sidea ma i atasni sada timbunan batu na bolon, na adong ope ronsi sadari on. Jadi marpangulaki ma uhur ni Jahowa humbani pargajak ni ringisni. Halani ai targoran do ianan ai habungan Ahor ronsi sadari on. (Jes. 65:10; Hos. 2:17.) 7:26 Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka TUHAN yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akhor.
<< Yosua 6 Yosua 8 >>