Yosua 6

6:1 Tapi tutup tumang do Jeriko jumpah halak Israel; seng dong na luar anjaha seng dong barang ise na masuk. 6:1 Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya; telah tertutup kota itu karena orang Israel; tidak ada orang keluar atau masuk.
6:2 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Josua: Tonggor ma, domma huondoskon hubagas tanganmu huta Jeriko, rajani pakon sagala siimbang munsuh. 6:2 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: “Ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.
6:3 Maningon inggotannima do huta ai, sagala siimbang munsuh manginggoti huta ai sahali. Sonai ma bahen hanima ibagas na onom ari. 6:3 Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja; demikianlah harus engkau perbuat enam hari lamanya,
6:4 Anjaha usungon ni pitu malim ma pitu tarompit tanduk ni biri-biri tunggal ilobei ni poti ai, tapi papituarihon maningon pitu hali inggotannima huta ai, anjaha sompulon ni malim ma tarompet ai. (3 Mus. 25:9.) 6:4 dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala.
6:5 Jadi anggo dokah panompul ni sidea bani tarompet tanduk ni biri-biri tunggal ai, ibogei hanima honsi sora ni tarompet ai, jadi gogoh ma marsurak ganup bangsa ai, jadi marumbak ma tembok ni huta ai, anjaha manaik ma bangsa ai, ganup mandorab hu lobeini bei. 6:5 Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan.”
6:6 Jadi idilo si Josua, anak ni si Nun ma malim-malim, anjaha nini ma dompak sidea: Usung nasiam ma poti parpadanan in, anjaha suruh nasiam ma pitu malim, mangusung pitu tarompet tanduk ni biri-biri tunggal ilobei ni poti ni Jahowa. 6:6 Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka: “Angkatlah tabut perjanjian itu dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut TUHAN.”
6:7 Anjaha nini ma dompak bangsa ai: Laho ma nasiam, inggoti nasiam ma huta ai, anjaha suruh nasiam ma parsinjata mardalan ilobei ni poti ni Jahowa. (bd. 1:12-18.) 6:7 Dan kepada bangsa itu dikatakannya: “Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut TUHAN.”
6:8 Jadi dob ihatahon si Josua sonai hubani bangsa ai, mardalan ma na pitu malim, na mangusung na pitu tarompet tanduk ni biri-biri tunggal ai ilobei ni Jahowa, lanjar manompul tarompet; anjaha poti parpadanan ni Jahowa mangihut hunpudi ni sidea. 6:8 Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan TUHAN, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian TUHAN mengikut mereka.
6:9 Anjaha mardalan ma parsinjata ai ilobei ni malim na manompul tarompet ai, anjaha mangihut hubani poti ai ma parjaga na hunpudi ai, anjaha tarompet ai marsora torus. 6:9 Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup.
6:10 Tapi domma iparentahkon si Josua hinan hubani bangsa ai: Ulang ma marsurak-surak nasiam, anjaha ulang ma tarbogei soranasiam, anjaha seng bulih luar age sada hata humbani pamangannasiam, paima jumpah arini, ahu mangkatahon nasiam marsurak-surak; dob ai pe ase marsurak nasiam. 6:10 Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian: “Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu: Bersoraklah! — maka kamu harus bersorak.”
6:11 Jadi iinggoti poti ni Jahowa ma huta ai, sahali maringgot. Dob ai das ma sidea hu parsaranan ai anjaha marborngin i parsaranan ai. 6:11 Demikianlah tabut TUHAN mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu.
6:12 Dob ai ipagirah si Josua ma puho patarni ai, anjaha iusung malim ma poti ni Jahowa. 6:12 Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut TUHAN.
6:13 Anjaha na pitu malim, na mangusung na pitu tarompet tanduk ni biri-biri tunggal ai, mardalan do ilobei ni poti ni Jahowa, torus manompul tarompet, anjaha parsinjata ai mardalan ilobei ni sidea. Tapi parjaga na hunpudi ai mardalan ipudi ni poti ni Jahowa, anjaha tarompet ai marsora torus. (ay. 7.) 6:13 Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut TUHAN, sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut TUHAN, sementara sangkakala terus-menerus ditiup.
6:14 Paduaarihon pe iinggoti sidea do huta ai sahali, dob ai mulak ma sidea hu parsaranan. Sonai ma ibahen sidea ibagas na onom ari. 6:14 Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka enam hari lamanya.
6:15 Tapi bani ari papituhon ipagirah sidea ma puho, bani parnaik ni sibalik huning, anjaha iinggoti sidea ma huta ai songon na somal pitu hali; pitah bani ari ai do pitu hali iinggoti sidea huta ai. 6:15 Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota tujuh kali dengan cara yang sama; hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu tujuh kali.
6:16 Bani na papituhalihon, sanggah na sinompul ni malim ai tarompet ai, nini si Josua ma dompak bangsa ai: Marsurak ma nasiam, ai domma ibere Jahowa huta in bani nasiam. 6:16 Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu: “Bersoraklah, sebab TUHAN telah menyerahkan kota ini kepadamu!
6:17 Tapi maningon siaponkon do huta in ronsi ganup na ibagas halani Jahowa; pitah si Rahab boru jalang ai do pagoluhon, ia rap pakon haganup na rap pakonsi i rumah, ai iponopkon do suruhan na sinuruhta. (bd. 2:12-13; 2 Mus. 21:2; Heb. 11:31.) 6:17 Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi TUHAN untuk dimusnahkan; hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh.
6:18 Tapi ramotkon nasiam ma dirinasiam dompak ugas-ugas sisiapkonon ai, ase ulang siap nasiam, ase ulang ibuat nasiam humbani ugas-ugas sisiapkonon ai, gabe siap holi parsaranan ni Israel ibahen nasiam, anjaha iparoh nasiam hamagouan hujai. (3 Mus. 27:28; 5 Mus. 13:18.) 6:18 Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya.
6:19 Tapi sagala pirak pakon omas, ronsi parugas tombaga pakon bosi, papansingon ma ai bani Jahowa, pamasukon ma ai hu kamar parugasan ni Jahowa. 6:19 Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi TUHAN; semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan TUHAN.”
6:20 Jadi marsurak-surak ma bangsa ai anjaha isompul ma tarompet ai. Jadi dob ibogei bangsa ai sora ni tarompet ai, ipagogoh sidea ma marsurak-surak gabe marumbak ma tembok ai, anjaha ipanaik bangsa ai ma huta ai, ganup mandorab hu lobeini, gabe itaban sidea ma huta ai. (Heb. 11:30.) 6:20 Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup; segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu.
6:21 Jadi isiapkon sidea ma sagala na i huta ai, dalahi age naboru, dakdanak pakon na ubanon, ronsi lombu, biri-biri pakon halode itampuli bani podang. 6:21 Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai.
6:22 Tapi hubani na dua halak, na mangkahapi tanoh ai ihatahon si Josua ma: Masuki nasiam ma rumah ni puang-puang, boru jalang ai, arahkon nasiam ma luar naboru ai pakon ganup na rap pakonsi, songon na binulawankonnasiam bani. (bd. 2:14.) 6:22 Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata: “Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah ke luar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya.”
6:23 Jadi masuk ma garama parkahap na dua ai, anjaha iarahkon ma luar si Rahab, bapani, inangni, sagala botouni, pakon sagala na rap pakonsi ronsi ganup ginompar ni ompungni, anjaha ipatuduh ma bani sidea sada ianan idarat ni parsaranan ni Israel. (4 Mus. 31:39.) 6:23 Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa ke luar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka ke luar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel.
6:24 Tapi itutung sidea ma huta ai bani apuy pakon ganup na ibagas ai; pitah pirak pakon omas, ronsi parugas tombaga pakon bosi inahkon sidea hu kamar parugasan ni rumah ni Jahowa. 6:24 Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api; hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah TUHAN.
6:25 Tapi anggo si Rahab, boru jalang ai, pakon ginompar ni bapani, ronsi sagala na rap pakonsi ipagoluh si Josua do; anjaha marianan itongah-tongah ni Israel do ia ronsi sadari on, halani na pinonopkonni suruhan, na sinuruh ni si Josua mangkahapi Jeriko. (Panguh. 1:2; Mat. 1:5.) 6:25 Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yerikho.
6:26 Jadi marbulawan ma si Josua ijia nini ma: Maningon hona papa ma magira ilobei ni Jahowa, dalahi na jongjong pauli huta Jeriko on. Bunga tubuhni ma gantih ni onjolanni, anjaha sianggianni gantih ni horbangan na pinajongjongni ai. (1 Raj. 16:34.) 6:26 Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya: “Terkutuklah di hadapan TUHAN orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yerikho ini; dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya!”
6:27 Jadi sai ihasomani Jahowa do si Josua, anjaha tarmurmur ia i sab tanoh ai. 6:27 Dan TUHAN menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu.
<< Yosua 5 Yosua 7 >>