Yosua 20

20:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Josua: 20:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua, demikian:
20:2 Patugah ma hubani halak Israel sonon: Papulig hanima ma bannima huta haporusan, songon na hutonahkon hinan hubani si Musa. (4 Mus. 36:6-29.) 20:2 “Katakanlah kepada orang Israel, begini: Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan, yang telah Kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa,
20:3 ase hujai maporus sibunuh jolma, na so tinuntun barang na so binotoh; gabe huta haporusan ma ai bani nasiam dompak sibalaskon daroh. 20:3 supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah.
20:4 Barang ise na maporus hubani sada humbani huta ai, maningon jongjong ma ia bani babah ni horbangan ni huta ai, mangadu-aduhon parharani hubani pinggol ni pangintuai ni huta ai; dob ai jaloon ni sidea ma ia hu huta ai, anjaha bereonni ianan bani, ase boi ia marianan i lambung ni sidea. 20:4 Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka.
20:5 Anggo ipardakdak sibalaskon daroh ai ia hun pudi, seng bulih ondoskonon ni sidea jolma sipamunuh ai hubagas tanganni, halani na so tinuntunni do mamunuh hasomanni ai, anjaha lang marmunsuh hinan ia hubani. 20:5 Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu.
20:6 Maningon marianan i huta ai ma ia lobei, paima jongjong ia ilobei ni rapot paruhuman, paima matei sintua ni malim na marhorja bani panorang ai. Dob ai boi ma mulak sibunuh jolma ai hu hutani pakon hu rumahni, hu huta tinadingkonni ai hinan. 20:6 Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri.”
20:7 Jadi iuras sidea ma Kedes i Galilea, i dolog Naftali, pakon Sikem i dolog Efraim, pakon Kirjat-Arba, ai ma Hebron i dolog Juda. (bd. 19:37; 15:13.) 20:7 Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan: Kedesh di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikhem, di pegunungan Efraim, dan Kiryat-Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda.
20:8 Anjaha idipar ni Jordan, dohorhon Jeriko hampit hapoltakan, ipapulig sidea ma Beser i halimisan, bani tanoh na hornop, humbani marga Ruben, pakon Ramot i Gilead humbani marga Gad, pakon Golan i Basan, humbani marga Manasse. (5 Mus. 4:43.) 20:8 Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yerikho, mereka menentukan Bezer, di padang gurun, di dataran tinggi, dari suku Ruben; dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye.
20:9 Ai ma huta, na pinapulig bani ganup halak Israel pakon bani halak dagang, na manginsolat itongah-tongah ni sidea, ase boi maporus hujai sagala sibunuh jolma na so tinuntunni, ase ulang matei ia ibahen sibalashon daroh paima jongjong ia ilobei ni rapot paruhuman. 20:9 Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah, sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah.
<< Yosua 19 Yosua 21 >>