Yosua 19

19:1 Dob ai luar ma ruji-ruji paduahon bani si Simeon, bani marga ni anak ni si Simeon marsasapangku, anjaha itongah-tongah ni parbagianan ni si Juda do parbagianan ni sidea ai. 19:1 Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon, untuk suku bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka bani Yehuda.
19:2 Na gabe parbagianan ni sidea, ai ma: Berseba, Seba, Malada, 19:2 Sebagai milik warisan mereka menerima: Bersyeba, Syeba, Molada,
19:3 Hazar-Sual, Bala, Esem, 19:3 Hazar-Sual, Bala, Ezem,
19:4 Eltolad, Betul, Horma, 19:4 Eltolad, Betul, Horma,
19:5 Ziklag, Bet-Hammarkabot, Hazar-Susa, 19:5 Ziklag, Bet-Hamarkabot, Hazar-Susa,
19:6 Bet-Lebaot pakon Saruhen. Sapuluh tolu huta ma ai pakon dusunni. 19:6 Bet-Lebaot dan Saruhen: tiga belas kota dengan desa-desanya.
19:7 Ain, Rimmon, Eter pakon Asan, ompat huta ma ai pakon dusunni; 19:7 En-Rimon, Eter, dan Asan: empat kota dengan desa-desanya;
19:8 ambah ni ai haganup dusun inggot ni huta-huta ai das hu Baalat-Beer, Rama i Tanoh Dangsina. In ma parbagianan ni marga ni anak ni si Simeon marsasapangku. 19:8 juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalat-Beer, yakni Rama yang di Tanah Selatan. Itulah milik pusaka suku bani Simeon menurut kaum-kaum mereka.
19:9 Humbani parbagianan ni anak ni si Juda do parbagianan ni anak ni si Simeon, ai mabolagtu do parbagianan ni anak ni si Juda, jadi dapotan parbagianan ma anak ni si Simeon itongah-tongah ni parbagianan ni sidea. 19:9 Milik pusaka bani Simeon diambil dari bagian bani Yehuda. Karena bagian bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka.
19:10 Dob ai luar ma ruji-ruji patoluhon bani anak ni si Sebulon marsasapangku, anjaha das hu Sarid parbalogan ni parbagianan ni sidea ai. 19:10 Undian yang ketiga pun keluarlah bagi bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarid.
19:11 Dob ai tangkog ma parbalogan ai dompak hasundutan, anjaha torus hu Marala, gabe ihonai Dabeset, dob ai bah tontang ni Jokneam; 19:11 Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam.
19:12 hun Sarid laho ma ai dompak hapoltakan das hu parbalogan ni Kislot-Tabor, anjaha luar use hu Daberat, dob ai tangkog use hu Japia. 19:12 Dari Sarid batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot-Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia;
19:13 Hunjai mandipar dompak hapoltakan hu Gad-Heper, pakon hu Et-Kasim, luar use hu Rimmon anjaha marlegot hu Nea; 19:13 dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Gat-Hefer, ke Et-Kazin, menuju ke Rimon, dan melengkung ke Nea.
19:14 dob ai marlegot ma parbalogan ai hampit utara hu Hanaton, anjaha marujung i habungan Jipta-El; 19:14 Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton, dan berakhir di lembah Yiftah-El.
19:15 dob ai Katat, Nahalal, Simron, Jidala pakon Betlehem. Sapuluh dua huta ma ai pakon dusunni. (Panguh. 1:30.) 19:15 Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala dan Betlehem; dua belas kota dengan desa-desanya.
19:16 Ai ma parbagianan ni anak ni si Sebulon marsasapangku, huta-hutani ai pakon dusunni. 19:16 Itulah milik pusaka bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka; kota-kota tadi dengan desa-desanya.
19:17 Ruji-ruji paompatkon luar hubani anak ni si Isasar marsasapangku. 19:17 Bagi suku Isakhar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi bani Isakhar menurut kaum-kaum mereka.
19:18 Ihamkam tanoh ni sidea ai do: Jesreel, Kesulot, Sunem, (2 Raj. 4:8.) 19:18 Daerah mereka ialah Yizreel, Kesulot, Sunem,
19:19 Hafaraim, Sion, Anaharat, 19:19 Hafaraim, Sion, Anaharat,
19:20 Rabbit, Kisjon, Ebez, 19:20 Rabit, Kisyon, Ebes,
19:21 Remet, En-Ganim, En-Hadda pakon Bet-Pases; 19:21 Remet, En-Ganim, En-Hada dan Bet-Pazes.
19:22 torus do parbalogan ai hu Tabor Sahazimah, Bet-Semes; anjaha marujung ma parbalogan ai i Jordan. Sapuluh onom huta ma ai pakon dusunni. 19:22 Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima dan Bet-Semes; dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan; enam belas kota dengan desa-desanya.
19:23 In ma parbagianan ni anak ni si Isasar marsasapangku, hutani pakon dusunni. 19:23 Itulah milik pusaka suku bani Isakhar menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya.
19:24 Dob ai luar ma ruji-ruji palimahon bani marga ni anak ni si Asser marsasapangku. 19:24 Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku bani Asyer menurut kaum-kaum mereka.
19:25 Ihamkam tanoh ni sidea ai do: Helkat, Hali, Beten, Ahsap, 19:25 Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Akhsaf,
19:26 Alammelech, Amad pakon Misal; i hasundutan ihonai do Karmel pakon Sihor-Libnat, 19:26 Alamelekh, Amad dan Misal; dan batasnya menyinggung gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat;
19:27 dob ai marlegot ma dompak hapoltakan hu Bet-Dagon, ihonai ma Sebulon pakon habungan Jipta-El hampit utara, Bet-Emek pakon Negiel; dob ai torus hampit utara hu Kabul, 19:27 kemudian berbalik ke arah matahari terbit, ke Bet-Dagon; menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftah-El di sebelah utara, Bet-Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara,
19:28 Ebron, Rehob, Hammon, Kana, das hu Sidon na bolon ai; 19:28 dan ke Ebron, Rehob, Hamon dan Kana sampai ke Sidon Besar.
19:29 dob ai marlegot use ma parbalogan ai hu Rama das hu huta Tirus na toguh ai, dob ai marlegot use ma parbalogan ai dompak Hosa anjaha marujung i laut; Mahaleh, Achzib, (bd. 15:44; Panguh. 1:31.) 19:29 Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus, kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagipula Mahalab, Akhzib,
19:30 Umma, Afek pakon Rehob; dua puluh dua huta ma ai pakon dusunni. 19:30 Uma, Afek dan Rehob; dua puluh dua kota dengan desa-desanya.
19:31 Ai ma parbagianan ni marga anak ni si Asser marsasapangku, huta-hutani pakon dusunni. 19:31 Itulah milik pusaka suku bani Asyer menurut kaum-kaum mereka; kota-kota tadi dengan desa-desanya.
19:32 Dob ai luar ma ruji-ruji paonomkon bani anak ni si Naftali marsasapangku. 19:32 Bagi bani Naftali keluarlah undian yang keenam, yakni bagi bani Naftali menurut kaum-kaum mereka.
19:33 Anjaha parbaloganni ai ma hun Helep, hun jabi-jabi na i Zaanim manlopusi Adami, Nekob pakon Jabneel das hu Lakum anjaha marujung i Jordan; 19:33 Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon tarbantin di Zaananim, Adami-Nekeb dan Yabneel, sampai ke Lakum, dan berakhir di sungai Yordan.
19:34 dob ai marlegot ma parbalogan ai dompak hasundutan hu Asnot-Tabor, anjaha luar hunjai hu Hukok, ihonai ma Sebulon hampit dangsina pakon Asser hampit hasundutan, pakon Juda hampit hapoltakan bani Jordan. 19:34 Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Aznot-Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asyer di sebelah barat dan daerah Yehuda pada sungai Yordan, di sebelah matahari terbit.
19:35 Ia huta na toguh ai, ai ma: Zidim Zer, Hamat, Rakat, Kinneret, 19:35 Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret,
19:36 Adama, Rama, Hazer, 19:36 Adama, Rama, Hazor,
19:37 Kedes, Edrei, En-Hazor, 19:37 Kedesh, Edrei, En-Hazor,
19:38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat pakon Bet-Semes; sapuluh siah huta ma ai pakon dusunni. (Panguh. 1:33.) 19:38 Yiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat dan Bet-Semes; sembilan belas kota dengan desa-desanya.
19:39 Ai ma parbagianan ni marga anak ni si Naftali marsasapangku, huta-hutani pakon dusunni. 19:39 Itulah milik pusaka suku bani Naftali menurut kaum-kaum mereka; kota-kota itu dengan desa-desanya.
19:40 Dob ai luar ma ruji-ruji papituhon bani marga anak ni si Dan marsasapangku. 19:40 Bagi suku bani Dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh.
19:41 Ihamkam tanoh ni sidea ai do: Zora, Estaol, Ir-Semes, 19:41 Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Esytaol, Ir-Semes,
19:42 Salabin, Ayalon, Jitla, (Panguh. 1:35.) 19:42 Saalabin, Ayalon, Yitla,
19:43 Elon, Timnata, Ekron, 19:43 Elon, Timna, Ekron,
19:44 Elteke, Gibeton, Baalat, 19:44 Elteke, Gibeton, Baalat,
19:45 Jihud, Bene-Barak, Gat-Rimmon, 19:45 Yehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
19:46 Me-Jarko, Rakon pakon tanoh tontang ni Japo. (Jona 1:3.) 19:46 Me-Yarkon dan Rakon, bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo.
19:47 Tapi masompittu do tanohni ai bani halak Dan; halani ai tangkog ma sidea marporang dompak Lesem itaban anjaha italuhon sidea ma ai bani podang, isoluk sidea ma huta ai anjaha iiani, anjaha gantih ni Lesem, Dan ma goran ni huta ai ibahen sidea, mangihutkon goran si Dan ompung ni sidea. (Panguh. 18:27, 29.) 19:47 Karena daerah bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka.
19:48 Ai ma parbagianan ni marga Dan marsasapangku, huta-hutani pakon dusunni. 19:48 Itulah milik pusaka suku bani Dan menurut kaum-kaum mereka; kota-kota tadi dengan desa-desanya.
19:49 Jadi dobkonsi sidea marbagi tanoh ai mangihutkon parbagiananni bei, ibere halak Israel ma parbagianan ni si Josua, anak ni si Nun, itongah-tongah ni sidea. 19:49 Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka.
19:50 Mangihutkon pangkatahon ni Jahowa ibere sidea ma bani huta na pinindoni, ai ma Timnat-Sera, na i dolog Efraim. Jadi ipauli ma huta ai anjaha marianan ijai. (bd. 24:30.) 19:50 Sesuai dengan titah TUHAN, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat-Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana.
19:51 Ai ma parbagianan, na binagihon ni malim Eleasar pakon si Josua, anak ni si Nun, pakon kopala ni marga ni halak Israel marsasaompung marhitei ruji-ruji i Silo, ilobei ni Jahowa, dohorhon labah ni lampo-lampo partumpuan ai. Sonai ma pandobkon ni sidea bani parbagi ni tanoh ai. (bd. 14:1; 18:1.) 19:51 Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan TUHAN di depan pintu Kemah Pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu.
<< Yosua 18 Yosua 20 >>