Yosua 2

2:1 Dob ai isuruh si Josua, anak ni si Nun ma dua halak parkahap hun Sittim, nini ma: Laho ma nasiam, kahapi nasiam ma tanoh ai pakon Jeriko. Jadi laho ma sidea, imasuki sidea ma rumah ni sada boru jalang, na margoran si Rahap, lanjar modom ma sidea ijai. (Jak. 2:25; Heb. 11:31.) 2:1 Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya: “Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yerikho.” Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ.
2:2 Anjaha dong ma halak na mangkatahon hubani raja ni Jeriko: Tonggor ma, adong do roh borngin on hujon dalahi humbani halak Israel mangkahapi tanoh on. 2:2 Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yerikho, demikian: “Tadi malam ada orang datang ke mari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini.”
2:3 Jadi isuruh raja ni Jeriko ai ma halak hubani si Rahap, nini ma: Boan ma hudarat dalahi na roh hubam, na masuk hu rumahmu; ai na mangkahapi ganup tanoh on do ase roh sidea. 2:3 Maka raja Yerikho menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan: “Bawalah ke luar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini.”
2:4 Tapi domma iboan naboru ai hinan dalahi sidua halak ai anjaha iponopkon sidea; jadi nini ma: Tongon, dong do dalahi roh hubangku, tapi lang hubotoh barang hunja sidea roh; 2:4 Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia: “Memang, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka,
2:5 tapi marayak laho mangoruk horbangan, dob golap ari, luar ma dalahi ai; seng hubotoh barang huja laho dalahi ai; podas ma ayaki nasiam sidea, sai jumpah nasiam do sidea. 2:5 dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu; aku tidak tahu, ke mana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka.”
2:6 Tapi domma ihatahon naboru ai hinan sidea naik hu tayub, anjaha iponopkon sidea hu toruh ni hori, na jinomurni iatas tayub ai. 2:6 Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami, yang ditebarkan di atas sotoh itu.
2:7 Jadi iayak dalahi ai ma sidea bani dalan na laho hu Jordan, das hu pandiparan ai; anjaha ioruk ma horbangan ai dob luar na mangayaki ai. 2:7 Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar.
2:8 Anjaha paima modom sidea, naik ma naboru ai hu tayub marayak sidea. 2:8 Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh
2:9 Jadi nini ma dompak dalahi ai: Domma hubotoh, na dob ibere Jahowa do tanoh on bani nasiam, anjaha domma sogop bannami biar mangidah nasiam, anjaha gobir pangisi ni tanoh on ilobei nasiam. (2 Mus. 23:27.) 2:9 dan berkata kepada orang-orang itu: “Aku tahu, bahwa TUHAN telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu.
2:10 Anjaha domma ibogei hanami naha pangkorahkon ni Jahowa bani bah ni laut Sigerger ilobei nasiam, sanggah na luar ai nasiam hun tanoh Masir, pakon na binahen nasiam bani raja ni halak Amori na i dipar ni Jordan, bani raja Sihon pakon bani raja Og, ai ma na binoiskon nasiam ai. (2 Mus. 14:31; 4 Mus. 21:24-35.) 2:10 Sebab kami mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan air Laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas.
2:11 Jadi dob ibogei hanami ai, madotei ma atei-ateinami, anjaha seng pag be uhur ni barang ise, halani biarni mangidah nasiam, ai Jahowa Naibatanasiam, Ia do Naibata i nagori atas pakon i nagori tongah on. (bd. 5:1; 2 Mus. 15:14-15; 5 Mus. 4:39.) 2:11 Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab TUHAN, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah.
2:12 On pe, bijahon nasiam ma bangku marhitei Jahowa, paboa songon pangidopingku bani nasiam, sonai ma pangidopinasiam bani pangisi ni rumah ni bapa, anjaha bere nasiam ma bangku sada tanda ni habujuron, (bd. 6:23-25.) 2:12 Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi TUHAN, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku; dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya,
2:13 paboa pagoluhonnasiam do bapa, inang, botouhu pakon saninangku ronsi ganup na bani sidea, anjaha paluahonnasiam do hosahnami humbani hamateian. 2:13 bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut.”
2:14 Jadi nini dalahi ai ma bani: Hosahnami gantihnasiam hu hamateian! Anggo seng ipatugah-tugahnasiam hatanta on, anjaha anggo ibere Jahowa ma tanoh on bannami, sai bahenonnami do bamu idop ni uhur pakon habujuron. 2:14 Lalu jawab kedua orang itu kepadanya: “Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kaukabarkan perkara kami ini; apabila TUHAN nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu.”
2:15 Jadi itantan ma sidea marhitei tali humbani jandela, ai bani tembok ni huta ai do ipajongjong rumahni ai, ai marianan iatas ni tembok ai do ia. 2:15 Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam.
2:16 Dob ai nini ma dompak sidea: Dompak dolog ma nasiam laho, ase ulang pajumpah nasiam pakon na mangayak-ayak ai, marponop ma nasiam ijai tolu ari dokahni, paima mulak na mangayak-ayak ai, dob ai nunuti nasiam ma dalannasiam. 2:16 Berkatalah ia kepada mereka: “Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana tiga hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang; kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu.”
2:17 Dob ai nini dalahi ai ma hubani: Maluah ma hanami humbani bulawanmu on, na sinuruhmu bulawankononnami. 2:17 Kedua orang itu berkata kepadanya: “Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kausuruh kami ikrarkan —
2:18 Tonggor ma, anggo masuk ma hanami hu tanoh on, maningon sangkuthononmu ma tali na gerger on bani jandela panantananmu bannami; anjaha patumpu ma hu rumahmu bapamu, inangmu, saninamu pakon sagala pangisi ni rumahmu. 2:18 sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kauikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kaukumpulkan di rumahmu.
2:19 Anjaha barang ise na luar hun labah ni rumahmu hu darat, marsapata hubani ma darohni, maluah do anggo hanami; tapi barang ise na rap pakon ham i rumah on, marsapata hubannami ma darohni, anggo ikahua tangan ni barang ise ia. 2:19 Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah; tetapi siapa pun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya.
2:20 Tapi anggo ipatugah-tugah ham hatanta on, maluah ma hanami humbani bulawanmu on, na sinuruhmu bulawankononnami. 2:20 Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kausuruh kami ikrarkan.”
2:21 Jadi nini ma: Songon na hinatahon nasiam ai ma tongon. Dob ai ipalaho ma sidea, gabe bingkat ma sidea. Jadi isangkuthon ma tali na gerger ai hubani jandela ai. 2:21 Perempuan itu pun berkata: “Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi.” Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela.
2:22 Jadi laho ma sidea, gabe das ma sidea hu dolog ai, lanjar ijai ma sidea tolu ari dokahni, paima mulak na mangayak-ayak ai; sai iburu pangayak-ayak ai do namin sidea bani jojor dalan ai, tapi seng jumpah sidea. 2:22 Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana tiga hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka.
2:23 Dob ai mulak ma dalahi na dua halak ai, tuad hun dolog ai, mandipar ma sidea, gabe das ma sidea hubani si Josua, anak ni si Nun, anjaha ipajojor sidea ma hubani haganup na masa bani sidea. 2:23 Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun, kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka.
2:24 Nini sidea ma dompak si Josua: Domma ondos hu tanganta ibere Jahowa ganup tanoh ai, anjaha domma mangunduk ganup pangisi ni tanoh ai ibahen biarni mangidah hita. (ay. 9.) 2:24 Kata mereka kepada Yosua: “TUHAN telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita.”
<< Yosua 1 Yosua 3 >>