Yosua 1

1:1 Jadi dob matei si Musa, juak-juak ni Jahowa, nini Jahowa ma dompak si Josua, anak ni si Nun, suruh-suruhan ni si Musa: 1:1 Sesudah Musa hamba TUHAN itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian:
1:2 Domma matei si Musa, juak-juakkin, on pe bingkat ma ho, dipari ma Jordan on, ho pakon haganup bangsa on, hu tanoh siberehononku hubani sidea, hubani halak Israel. (5 Mus. 34:5.) 1:2 “Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
1:3 Ganup ianan sidogeion ni tapak ni naheinima, domma hubere bannima, songon na dob huhatahon hubani si Musa hinan. (5 Mus. 11:24.) 1:3 Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu, seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa.
1:4 Humbani halimisan ai pakon Libanon das hu bah bolon ai, ai ma bah Eufrat, haganup tanoh ni halak Het das hu laut na bolag ai hampit hasundutan, ai ma parbalogannima. 1:4 Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke Laut Besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu.
1:5 Seng dong barang ise na tahan jongjong i lobeimu sadokah ho manggoluh; songon pangkasomaningku bani si Musa, hasomananku do ho; seng anjai paturutonku barang tadingkononku ho. (5 Mus. 31:8; Heb. 13:5.) 1:5 Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
1:6 Pir ma tonduymu anjaha totap uhurmu, ai maningon ho do marbagi tanoh on bahen parbagianan ni bangsa on, na dob hubulawankon hubani ompung ni sidea, laho mamberehon ai bani sidea. (5 Mus. 3:28; 31:7, 23.) 1:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
1:7 Asal ma pir tonduymu anjaha totap tumang uhurmu manramotkon anjaha mangkorjahon romban hubani ganup titah in, na dob tinonahkon ni si Musa, juak-juakkin, bam. Ulang ho manlembang hunjai, hu siamun atap hu sambilou, ase martuah ho barang huja pe ho laho. (5 Mus. 5:29; 1 Raj. 2:3.) 1:7 Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke mana pun engkau pergi.
1:8 Ulang ma mosor buku ni titah on hun pamanganmu, sai pingkir-pingkiri ma in arian pakon borngin, ase iramotkon anjaha ihorjahon ho romban hubani na tarsurat ibagas in,jadi marulih ma ho bani sagala dalanmu anjaha mardohar ma ho. (Ps. 1:2-3.) 1:8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
1:9 Ai lang domma huhatahon bam: Pir ma tonduymu anjaha totap uhurmu, ulang gobir anjaha mabiar, ai Jahowa Naibatamu do hasomanmu, barang huja pe ho laho? 1:9 Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun engkau pergi.”
1:10 Dob ai iparentahkon si Josua ma hubani pambobai ni bangsa ia: 1:10 Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya:
1:11 Bontas nasiam ma tongah-tongah ni parsaranan in, anjaha hatahon nasiam ma hubani bangsa in: Pasirsir nasiam ma bohalnasiam, ai ibagas tolu ari on ope diparannasiam ma Jordan on, ase imasuki anjaha isoluk nasiam tanoh sibereon ni Jahowa Naibatanasiam in bani nasiam, bahen parbagianannasiam. 1:11 “Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian: Sediakanlah bekalmu, sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diduduki.”
1:12 Anjaha hubani halak Ruben, Gad pakon satongah marga Manasse nini si Josua ma: 1:12 Kepada orang Ruben, kepada orang Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua, demikian:
1:13 Ingat nasiam ma hata, na tinonahkon ni si Musa, juak-juak ni Jahowa bani nasiam, na mangkatahon: Domma sonang nasiam ibahen Jahowa Naibatanasiam, anjaha ibere bani nasiam tanoh on. (4 Mus. 32:20.) 1:13 “Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba TUHAN itu, kepadamu, yakni: TUHAN, Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini;
1:14 Tading ma parinangonnasiam, anaknasiam pakon pinahannasiam i tanoh, na dob binere ni si Musa bani nasiam i dipar ni Jordan; tapi sagala siimbang munsuh itongah-tongahnasiam maningon mandipar ma marsinjata bei ilobei ni saninanasiam, laho mangurupi sidea, 1:14 perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka,
1:15 paima sonang ibahen Jahowa saninanasiam songon nasiam, anjaha dihut sidea manoluk tanoh, sibereon ni Jahowa Naibatanasiam bani sidea; dob ai mulak ma nasiam hu tanoh parbagianannasiam, ase nasiam simada ai, ai ma tanoh na binere ni si Musa, juak-juak ni Jahowa, hubani nasiam i dipar ni bah Jordan hampit hapoltakan. 1:15 sampai TUHAN mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh TUHAN, Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba TUHAN itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit.”
1:16 Dob ai nini sidea ma mambalosi si Josua: Ganup na pinarentahkonmu bannami sai bahenonnami do, anjaha barang huja pe hanami suruhonmu, parayakonnami do. 1:16 Lalu mereka menjawab Yosua, katanya: “Segala yang kauperintahkan kepada kami akan kami lakukan dan ke mana pun kami akan kausuruh, kami akan pergi;
1:17 Songon panangihonnami bani si Musa, sonai do tangihononnami ham, asal ihasomani Jahowa Naibatamu ham, songon na hinasomananni si Musa. 1:17 sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya, TUHAN, Allahmu, kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa.
1:18 Barang ise na mangimbang parentahmu, anjaha seng itangihon hatamu, sagala na pinarentahkonmu bannami, maningon marutang hosah ia; pir ma tonduymu anjaha totap uhurmu. (ay. 6.) 1:18 Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apa pun yang kauperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu!”
<< Ulangan 34 Yosua 2 >>